christiane beerlandtHoe kan de mens zichzelf bevrijden en genezen, wanneer kan hij tot 'inzicht' komen en de daad bij het woord voegen – met of zonder hulpmiddelen van buitenaf. Hoe ziekte 'in de kiem' begint en hoe wij er fundamenteel genezing in kunnen brengen via Inzicht en Toepassing.

 

 

Boekbespreking; De Sleutel tot Zelf-Bevrijding van Christiane Beerlandt

 

 

Inleiding

 

Psyche, emoties, het zelfbeeld...spelen een zeer belangrijke rol bij het ontstaan én de genezing van ziekten. Dit veelgeprezen naslagwerk ontsproot uit de wijsheid en uitzonderlijke begaafdheden van levensfilosoof Christiane Beerlandt ( 1955 ) Zij richt zich hierbij naar alle mensen, zonder onderscheid naar levensbeschouwing ( godsdienst, atheïstisch, vrijzinnig....) of afkomst ( land of volk )...en plaats het zuivere hart centraal. Het boek beschrijft diepgaand, in een voor iedereen begrijpelijke taal, de psychische, emotionele oorsprong van 1300 ziekten ( van buikpijn tot griep, van allergieën tot kanker). Ook de essentiële, psychologische betekenis van de verschillende lichaamsdelen en organen ( tenen, oren, knie, lever, prostaat, enz. ) wordt ontrafeld. Fobieën, insecten-steken, bijtwonden van luizen, van honden, enz. ...komen ook aan bod.

 

Christiane Beerlandt schrijft vooraf in haar boek dat het haar bedoeling is geweest om diepgaande informatie te geven over de psychische, emotionele ondergrond van ziek zijn. De auteur stelt uitdrukkelijk dat zij helemaal niet gekant is tegen medische behandeling. Zij wijst wel op het belang te kijken naar de onderliggende psychische, emotionele oorsprong van een lichamelijke aandoening en is van oordeel dat dit noodzakelijk is om tot fundamentele genezing te kunnen komen.

 

De inhoud van haar boek is bedoelt om de mens tot bewustwording te stimuleren, niet om de ander met de vinger te wijzen wat betreft zijn of haar ziekte, integendeel. Wèl om tot groter begrip te komen en tot dieper inzicht, in de eerste plaats in zichzelf.

 

Cristiane toont ons hoe het onstaan, de oorsprong van ziekte zich niet afspeelt op louter stoffelijke-lichamelijke niveau: de kiem, de wérkelijke oorzaak waarom men een bepaalde ziekte ontwikkelt, waarom de ene mens wel en de andere niet vatbaar is voor dit of dat virus, bevindt zich op een dieper niveau. Begrijpen we dit goed, dan kunnen we de oorzaak oplossen zodat ware genezing kan plaatsgrijpen.

 

Onder de vele bestaande boeken die handelen over het verband tussen psychische en gezondheid neemt dit werk op wereld-vlak een unieke plaats in, niet alleen wegens zijn praktische bruikbaarheid, maar ook en vooral door zijn inhoudelijke waarde, diepgaand en oorspronkelijkheid.

 

Volgens Christiane beïnvloed onze 'geestes-energie' het lichaam/de 'materie' en niet omgekeerd. Alles wordt gestuurd en gestuwd van binnenuit. Wanneer wij deze processen beter begrijpen kunnen wij, als bewustgeworden mensen, veranderingen aanbrengen in onszelf. Vaak is vastgesteld hoe het bij bepaalde mensen reeds voldoende bleek om een 'inzicht', een 'klik' te verkrijgen in de wàre oorzaak van een ziektebeeld, om plotselinge genezing te bewerkstelligen. Meestal gaat het echter om een groeiproces waarbij het (ziekte) lichaam in groeiende zin reageert op de veranderingen die men in zichzelf doorvoert: veranderingen op psychische, emotionele, overtuigingsvlak. Het lichaam reageert op deze noodzakelijke positieve verandering...en kan genezen.

 

Christiane zegt helemaal niet 'tégen' geneesmiddelen of andere hulpmiddelen van buitenaf te zijn: integendeel, het kan voor vele mensen goed zijn zich hiervan in een bepaalde fase te bedienen (ook al genezen velen zichzelf zonder ). Maak dus gerust gebruik van geneesmiddelen of methoden wanneer je voelt dat dit het beste voor je is; hierin ligt de vrije keuze van elke mens. Wel dient beseft te worden dat fundamentele genezing van een ziekte alleszins pas plaatsgrijpt wanneer de fundamentele oorzaak van een kwaal wordt beseft en opgelost : en dat speelt zich af op een dieper vlak dan het louter fysische of scheikundige niveau....maar op het emotionele en psychologische niveau, op het gebied van emoties en overtuigingen, van verwachtingen en van het beeld dat men van zichzelf heeft.

 

Boodschap van Christiane

 

Wanneer wij onze bijzonder mooie planeet Aarde voelen kreunen onder het lijden, het oorlogsgeweld, de pijnen, het machtsspel,...dienen wij dan niet, elke mens voor zich, verantwoordelijkheid op te nemen? Het heeft geen zin wonden te helen of voedsel te droppen, wanneer de onderliggende oorzaken van de ellende niet wordt opgelost. De wereld verandert van binnenuit, vanuit het innerlijke bewustzijn van elk mens. Ziekten, zowel als gebeurtenissen, zijn slechts een gevolg van wat er IN de mens gebeurt. Kunnen wij deze wereld niet meer 'veranderen', laat ons dan, elk op zichzelf, bouwstenen leggen voor een nieuwe wereld, waar het Leven in zijn waarde zal worden begrepen, in Vreugde.

 

Ware transformatie begint bij de zuivering van negatieve overtuigingen van de mens omtrent zichzelf. De werkelijkheid is slechts een afspiegeling, een gevolg, van onze onbewuste en bewuste verwachtingen van het leven, van het onbewust of bewust 'richting' geven aan energieën.

 

65471 371703192969918 892289718 n

 

De sleutel tot leven in geluk

 

Naast de 1300 Kernoorzaken en Kernoplossingen die het boek rijk is, beschrijft Christiane in het begin van het boek met een realistische-optimistische levensfilosofie, warm-menselijke teksten die rechtstreeks tot en het hart spreken en halen het meest positieve in de lezer naar boven. In de volgende paragrafen citeer ik een aantal van deze teksten.

 

Ziekte, het lichaam spreekt een taal

 

Fundamentele Genezing Inzicht en Verantwoordelijkheid

 

Wat we 'Oorspronkelijke Geneeskunde' noemen is deze geneeskunde die naar de ware 'oorsprong' van ziekte kijkt en de genezing dan ook beschouwt als een inzien en begrijpen van deze psycho-emotionele oorzakelijkheid enerzijds, en een oplossing hieraan bieden , anderzijds. Wordt op het werkelijke niveau waar ziekte ontkiemt oorzaak-en-oplossing gezocht... dàn kan men tenslotte ook van fundamentele genezing spreken. Echter, zolang men zich slechts met observatie aan de oppervlakte bezighoudt, ontkoppelt men de diepere Menselijke Inhoud van het fysieke lichaam en kan men nooit tot WARE genezing komen. Men kan dan wel tijdelijk 'symptomen' bestrijden en ziekten-aan-de-oppervlakte-los-van-de-Inhoud genezen, maar vroeg of laat zal de Levenskern van de ogenschijnlijk 'genezen' mens wéér een ander ziekte-beeld ontwikkelen...opdat de mens eindelijk zou gaan beseffen : kijk eens dieper in jezelf!

 

Het heeft zijn reden dat jij juist déze ziekte 'opdoet' en niet een àndere.

 

Het is wonderlijk hoe onze Zelfkern boodschappen 'naar buiten' duwt, manifesteert via het lichaam als 'signalen' : OPDAT WE IETS ZOUDEN VERANDEREN in ons bestaan,zodat we gelukkigere mensen kunnen worden. In deze optiek is ziekte soms een 'noodzaak' : ze dwingt je te kijken naar datgene waarvoor jij mogelijk reeds lang de ogen sloot of wat jij onbewust niet wou 'zien' in jezelf , te kijken naar hoe jij, als mens, jezelf verhindert om ECHT GELUKKIG EN ZINVOL door het leven te gaan. Om je tot 'Waarachtig Leven' te brengen... via een genezingsproces dat niet anders kan dan gepaard gaan met noodzakelijke innerlijke veranderingen die jouw leven 'ten goede' zullen keren!

 

'Signalen' als richtingaanwijzers op onze weg

 

Soms hebben we niet door dat we aan het liegen zijn tegen onszelf, of dat we niet helemaal op het juistes spoor zitten, niet ten volle aangesloten zijn op die eerlijke Levensstroom.., maar gelukkig zijn er de signalen en signaaltjes die ons daar attent op maken! Het is noodzakelijk dat de Mens op een Bewuste Liefdevolle wijze leert te leven ( in symbiose ) in het 'hier-en-nu' en leert kijken naar Signalen op zijn levenspad zodat hij zich kan bijsturen daar waar het in de eerste plaats voor hemzelf -maar bijgevolg ook voor de gehele mensheid- een weldaad is. Onder Signalen verstaan we dan : ziekten, emoties, gebeurtenissen die voorvallen, ervaringen...

 

Minder aangename gebeurtenissen of pijnlijke Signalen zoals bepaalde ziekte zijn daar om ons erop te wijzen dat we in min of meerdere mate afwijken van datgene wat het Leven zelf in ons bedoelt, met de vraag of we onszelf niet zouden bijsturen teneinde tot meer vreugde en gezondheid te komen. En die Signaaltjes komen niet zomaar uit de lucht vallen... we roepen ze-onbewust-zelf op... het Leven in ons wil ons immers steeds verder en verder brengen, op weg naar geluk..Het zijn wijzelf, zij het onbewust, diep vanuit onze Levenskern, die Signalen in het leven roepen... om ons iets duidelijk te maken : hier zit je fout ! Schaaf bij! Zodat je een écht levend, gelukkig Mens wordt!

 

De zin van het leven...is het leven zelf : de mens die zijn 'ik ben' beleeft in het hoogste geluk om het dàn te delen met andere mensen.

 

Het is van allerhoogste belang dat de mens, in zijn zoektocht naar de zin van het leven, in zijn zoektocht naar het ware geluk, in zijn zoektocht naar 'waar-heid'... alles, maar dan ook alles wat hij ooit heeft voorgeschoteld gekregen als zijnde 'waarheid' of 'leugen'... via opvoeding, godsdienst, politiek-filosofische, klassieke of alternatieve leerscholen, enz. ...durft in vraag te stellen. De ideale instelling van de bewust zoekende mens is : kritische openheid en 'ontvankelijkheid', vol vertrouwen, hierbij elke 'vooringenomenheid' overboord gooiend : hij aanvaard niets 'zomaar' -klakkeloos als een zombie-, hij wijst niets zomaar bevooroordeeld af, hij houdt ook niets voor 'onmogelijk' … Dit is de meest eerlijke en gezonde houding van de mens die op zoek is naar 'waarheid' naar de ware 'zin' van het leven. Een gezond-kritische doch open benadering van alles wat hij hoort, ziet of leest.

 

Het is noodzakelijk dat de mens in zijn zoektocht naar de zin van het leven, naar 'waarheid', kan bouwen op een oerdegelijke zekerheidsbeginsel als basis. En er is één waarheidsbasis, één zekerheid, die luidt : ''IK-BEN-HIER-EN-NU''.Deze vaststelling, komende vanuit de bewustlevende mens, hoeft geen verder bewijs; er ligt geen basis 'onder' deze basis..Het is de Zekerheidsbasis voor déze mens die kan weten, voelen, beseffen. Zéér belangrijk is deze zekerheid : de mens kan op deze basis zijn onwankelbaar levensbouwwerk oprichten... in een nooit eindigend groeiproces.

 

Het Godsbeeld

 

De meeste mensen op onze aarde aanbidden een welbepaald 'Godsbeeld'. Door het feit dat de mens niet in zichzelf geloofde heeft hij zijn macht en kracht in godsbeelden buiten zichzelf geprojecteerd. Aan de hand van het godsbeeld dat we zien, kunnen we afleiden wàt deze mens of dit volk hoog in het vaandel houdt. De mens creëerde eigenlijk zijn goden naar zijn allerdiepste verlangens ( of naar zijn allerdiepste vrees ) : zo heeft de mens die liefde hoogacht en deze liefde ook 'verwacht' van andere... een god gecreëerd die liefde voorstelt. Zo heeft de mens die stoerheid en kracht, strijdlust en dapperheid bewondert een god in beeld hiervan gecreëerd ; hij verwacht ook steeds krachtmetingen en voelt zich maar goed in strijd.

 

Zo leeft in de mens die een god creëert die men moet vereren, loven en prijzen, het verlangen dat ook hij zou worden erkend en vereerd door anderen, net zoals hij zijn god benadert... maar in feite heeft hij nood aan zelf-erkening. Zo heeft de mens een onsterfelijke god gecreëerd omdat hijzelf eigenlijk wel onsterfelijk wil zijn(en diep in zichzelf weet dat hij het eigenlijk is ) ; het diepste verlangen spreekt hieruit om zijn eeuwenoude patroon waarin hij zichzelf gevangen houdt, 'het moeten sterven', te kunnen doorbreken.

 

Zovele volkeren er zijn, zovele goden bestaan er Daarom...

Als we de term 'god' gebruiken, om uit de wereldwijde spraakverwarring te komen, dan formuleren we dit best als 'LEVEN' of 'Levengevende Bron'..waaruit alles is ontsproten. Maar we hoeven niets of niemand 'boven' ons te plaatsen,of buiten ons te projecteren, want dan zet de mens zich vast in onmacht, en Leven stelt geen onmacht voor, dit is juist wat de Levensbron het allerminste bedoelt!

 

Hoe verder je bewust in het leven gaat staan, des te sterker je zal merken dat jij en al-leen jij je leven bewust of onbewust leidt, in handen hebt. Er is helemaal geen lot of gebod dat boven jouw hoofd staat en jou gaat zeggen wat goed is of slecht! De levensenergie stroomt door ons aller Hart heen... het is aan ons om deze energie bewust te gaan sturen.

 

Alle mensen te wereld die van goedhartigheid en eerlijkheid, van dankbaarheid om hun bestaan, van Liefde en pure Geloofskracht ( in zichzelf, in Het Leven! ) doordrongen zijn, kunnen elkaar ontmoeten op déze golflengte. Hier speelt het geen rol meer welke 'godsdienst' ze belijden of hebben beleden. Binnen het van geluk bezielde Harten Huis is elke goede mens welkom, is ware 'ontmoeting' mogelijk, omdat men zich niet langer 'verschuilt' achter een systeem. Hier gelden geen dogma's, geen leerstellingen meer ; waarheid spreekt voor zichzelf, toont zich in het levensgebeuren.

 

Wij dienen komaf te maken met valse determinaties, zoals het onszelf opzadelen met straffen als karma en erfzonden. Zelf-Bevrijding leidt tot bevrijding van Aarde en Mensheid. De sleutel die de poorten naar Vreugde opent, vind je in je Zelf. Moge dit boek, van harte 'naar waarheid' opgevraagd, als Informatie-bron zijn dienstbaarheid betuigen aan alle goede mensen.

 

Voorbij Einstein: bewustzijnsenergie beïnvloedt materie

 

Het leven is geen 'toeval'. Niets gebeurt 'zomaar'. Maar er ligt ook niets 'vast' niets is voorbestemd. De wetenschap weet reeds dat energie en materie onderling omwisselbaar zijn, maar men is zich veelal nog niet bewust van ''de stap verder'' die hier dient te worden gezet; men vergeet dat alle energie 'een soort van levensbewustzijn' vertegenwoordigt. De omzetting van energie naar materie gebeurt juist door de innerlijke stuwingskracht van dit 'levensbewustzijn' dat erachter ligt. Ons lichaam bestaat dankzij het innerlijke 'Levensbewustzijn'.

 

Dus; door uit de onbewuste fase te treden en onze levensenergieën BEWUST te besturen vanuit het hart, ondertussen de signalen begrijpend die het leven ons laat zien/ervaren en hierbij veranderingen doorvoerend...., verandert de wereld totaal. We dienen het alleen te beseffen, te doen!

 

We zijn allemaal op weg.....................

 

 
 

de-sleutel-tot-zelf-bevrijding-christiane-beerlandt

 

De informatie in dit artikel is een beknopte samenvatting uit De Sleutel tot Zelf-Bevrijding van Christiane Beerslandt. Om een helder en duidelijk beeld te krijgen van het boek is het noodzakelijk om het boek te lezen.

 
 

 

Tenslotte, laat dit artikel als een richtingwijzer fungeren, maar hou je er niet aan vast. leef zélf, en wees je eigen meester. Het geheim van de geest is verborgen in de mens zelf.

 

 

Bronnen;

Christiane Beerlandt – De Sleutel tot Zelf-Bevrijding