micropilheaderDachten wij dat het niet gekker kon worden op het gebied van medicijnen, blijkt dat farmareus Novartis vele miljoenen neergeteld heeft voor de ontwikkeling van een micropil. Deze pil slaat werkelijk alles wat betrekking heeft op privacy maar ook op het gebied van vrije wil.

 

Hoe werkt de pil? Nu, zodra je de pil hebt ingenomen en in je maag komt zorgen de maagsappen voor afbraak van de pil. Zodoende komt de microchip vrij en wordt deze geactiveerd door de maagsappen en begint te zenden. Het signaal wordt opgevangen door een ontvangertje dat op je huid geplakt wordt en vervolgens doorgestuurd naar je smartphone, tablet of computer die vervolgens de verzamelde gegevens weer doorstuurt naar je arts. Zo kan de arts precies zien of je de medicatie gebruikt.

micropil

Je snapt het natuurlijk al. Niet alleen wordt je privacy geschonden op de meest indringende manier die je kunt bedenken, de soevereiniteit van je lichaam wordt geschonden. In het onderzoek staat niets over de verdraagzaamheid van de chip door je lichaam, natuurlijk niet want dat zou het proces kunnen vertragen en zelfs stopleggen. Naast de schending van je lichaam geeft een mogelijke patiënt veel meer uit handen. Een arts zou bijvoorbeeld op basis van het slecht of niet slikken van de medicatie de behandeling kunnen stopzetten of erger, de zorgverzekeraar inschakelen wanneer een patiënt de regels niet goed volgt. De zorgverzekeraar zou op haar beurt de verzekerde kunnen royeren wegens slecht meewerken en tegenwerken van het genezingsproces. Deze pil is wat mij betreft levensgevaarlijk en de absurditeit voorbij. Gezien de enorme bedragen die o.a. Novartis gestopt heeft in de ontwikkeling van deze pillen mag je er gemoedelijk van uit gaan dat deze pillen in de nabije toekomst hun opwachting maken en hoe dan ook op de markt gebracht worden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eed van Hypocrates

"Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ik ben al wars van pillen en alles dat de farmacie ons aanreikt als medicijn, simpel en alleen omdat het enkel symptoombestrijding is en de oorzaak zelden of nooit aanpakt. Daarnaast heeft iedere pil één of meerdere bijwerkingen, soms zelfs met dodelijke gevolgen. Hypocrates schreef in zijn eed dat een medicijn toedienen dat de dood tot gevolg heeft een vergrijp is. Vandaag de dag worden er simpelweg afwegingen gemaakt door artsen en farmaceuten. Als de grote groep er baat bij heeft en sommigen het loodje leggen door toepassing van een bepaalde behandeling of medicijn, dan is dat jammer. Een overduidelijke regel wordt simpelweg genegeerd en genuanceerd naar eigen goeddunken. Laat winst in de meeste gevallen de belangrijkste drijfveer zijn. Ik vraag mij af wat Hypocrates zou vinden van de huidige medische toepassingen, vooral de medicijnenkant. Ik weet zeker dat deze man zich omdraait in zijn graf mocht deze informatie hem bereiken.

Bron: Singularityhub