Sinds 14 mei 2012 zit Nederland al 72 jaar zonder wettige regering.

In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar Engeland, waarbij automatisch grondwettelijk afstand werd gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld. Tot zijn genoegen riep majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als mogelijk terwille te zijn en zodoende kon de topambtenarij voor de Nazi’s aan de slag. Dit was eigen belang en 100% landverraad – dus strafbaar.

 

Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering opgeheven, vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21:

“In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.”

Maar op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina met haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk beloofd en toegezegd:

“Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!”

Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het Nederlandsche Volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds 13 mei 1940 wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen die met moeite of zelfs niet eens de Lagere School heeft doorlopen, kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag of doorgestudeerde staatsrechtgeleerden nergens over. Daaruit kunnen we dan de conclusie trekken, dat omgekochte struisvogels het hier sinds die tijd voor het zeggen hebben, althans het onbevoegd gezag faciliteren.

Die struisvogelpolitiek moet afgelopen zijn.

Het vestigen van een regering is pas wettig, als er over gestemd kan worden. Nederland heeft niet gekozen voor de “oranje’s”, niet in 1813 toen Willem Frederik hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de onwettige koningin weer pontificaal plaats nam op de troon. Een en ander is nooit bevestigd door een volksraadpleging, dus sinds die tijd is het gezag wat hier de lakens meent uit te moeten delen ronduit ILLEGAAL! Alle tegenwerpingen in de trant van “er is toch democratische besluitvorming geweest, wat zeuren jullie nou?” snijden geen hout. Er is vrijwillig afstand gedaan van de regering, het vluchten van het voltallige kabinet heeft dat bevestigd.

Een en ander betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schopkan, het lands- en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan door een volkssoevereine grondwet, gelegaliseerd door een volksraadpleging. Men (de luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders) ziet de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te “integreren” in de Europese Unie. Een ander woord voor het overdragen van het bevoegd gezag aan eveneens onbevoegde bureaucraten. Op dezelfde manier is het bevoegd gezag gelaten aan de Nazi bezetters in 1940. Nederland en het Nederlandse volk wordt verkwanseld door een ongekozen kliek – het volk wordt NIETS gevraagd. Nog een referendum is dodelijk voor de elite en zal met alle macht worden tegengewerkt.

Omdat deze illegale overdracht gepaard gaat met het wegvloeien van onze spaartegoeden naar het banken-kartel en de arme tak van de Europese Unie, begint het heel misschien een beetje te dagen in het Oosten, maar de weerstand is zo hard als een pakje half gesmolten boter.

Nederland is niet bevrijd

Wij voelen ons persoonlijk verplicht aan niets en niemand, totdat het bevoegd gezag is gevestigd bij volksraadpleging, een nieuwe grondwet en gekozen bestuurders. In dat proces moet het geweldsmonopolie weggehaald worden bij de staat, die daarmee gelijktijdig buiten de wet wordt geplaatst. Een “staat” is geen rechtspersoon, een “staat” is een abstract begrip op een topografische kaart.

Nederland is nog steeds bezet gebied, niet bevrijd in 1945, doch door het Anglo-Amerikaanse machtsblok herbezette protectoraat der Lage Landen, inmiddels verworden tot een narco- & bananen-monarchie aan de Noordzee. Om opnieuw te beginnen moeten we niet meer meewerken aan de instandhouding van het illegale en onbevoegde gezag. Niet meer stemmen en zoveel mogelijk rotzooi verspreiden over een illegaal “koningshuis”, een illegale “regering van amsberg” en een illegale politieke kliek van meelopers en corrupte en omgekozchte gechanteerden. Parlementariërs vertegenwoordigen het volk niet, zij staan op de loonlijst van de Rijksoverheid, u snapt dan direct waar de loyaliteit ligt.

Mocht van dit alles het tegendeel worden bewezen: we houden ons aanbevolen en zijn reuze benieuwd. Het gaat niet op, te stellen, dat de wetten zijn aangepast aan de situatie- ook dat was en is volstrekt illegaal.

Een onbevoegd gezag kán namelijk helemaal geen wettelijke maatregelen nemen!

Bron: Herstel de Republiek

Verwante artikelen: Ontmanteling van de ‘Brusselse EU’ – een voorwaarde voor het recht op de vrijheid om wereldwijd te kiezen     voor natuurlijke gezondheid