Beste Waarheidsvinder,

Tussen de Cuba crisis de Dallas maakt toenmalig president J.F. Kennedy de volgende gedenkwaardige opmerking: “Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”

JFK wist als geen ander dat de macht van de wereld gebaseerd is op de kunstmatige creatie van geld op basis van het vertrouwen van het volk. Zonder het vertrouwen van het volk is het huidige geld in dollars, euro’s en yen’s in feite geen cent meer waard omdat er geen enkele tegenwaarde (vroeger was dit nog Bretton Woods goud) behalve het vertrouwen van het volk tegenover staat. Hij of zij die de kunstmatige creatie van ons geld bij de centrale banken beheerst, beheerst in feite de wereld en alles wat daarop leeft. Iedere belangrijke (politieke) beslissing kon volgens John F. Kennedy (JFK) dan ook teruggevoerd worden op de persoon c.q. Familie die de eigenaar is van onze centrale banken. Een persoon c.q. Familie die het Spel en de Knikkers tot in de finesses beheerst en de politiek en het volk gebruikt om mee te spelen. Wie zijn deze meesterspelers en hoe zit hun spel in elkaar. Dat is de vraag die steeds vaker wordt gesteld en vele mensen het leven gekost heeft.

1.1 THE SPEECH THAT KILLED JOHN F. KENNEDY

 

De vader van JFK de Ierse patriarch van de Kennedy Familie, die ooit als “investment banker” zijn carrière was begonnen, had in de twintiger jaren “roaring twenties” een vermogen verdient tijdens de drooglegging van Amerika. En met dit vermogen zorgde hij ervoor dat de democraat Franklin Rooseveldt de nieuwe president van de Verenigde Staten werd in 1933. Als tegenprestatie had Joseph bedongen dat hij de voorzitter van de “Securities and Exchange Commission” werd en later tevens de Amerikaanse ambassadeur in Engeland. Een ambassadeur die Amerika, net zoals Neville Chamberlain buiten de 2e wereldoorlog wilde houden hetgeen hem door een aantal Europese Families niet in dank werd afgenomen. Nee de Kennedy’s en Chamberlain waren in de media niet populair tijdens de 2e wereldoorlog. De twee posities van Joseph Kennedy beheerste en controleerde zowel de geldcreatie en rente van de centrale bank, de inflatie, wisselkoers en (buitenlandse) monetaire politiek in zowel Amerika als Engeland (de financiële Gateway naar Europa). Posities die een opkomende wereldmacht dus konden maken of breken in een tijd waar de depressie van de dertiger jaren nog hevig om zich heen greep.

Zoals u weet werd in 1694 de eerste Centrale Bank in Engeland door een Nederlander opgericht. De Nederlandse Koning kon nu middels kunstmatige geldcreatie ongelimiteerd geld lenen voor het voeren van zijn oorlogen. De gouden eeuw op basis van ongelimiteerde geldschepping en krediet was begonnen. Later zouden de privé eigenaren van de Centrale bank in Nederland en Engeland de Centrale Bank (FED) in Amerika oprichten. Monetair gezien zijn Amerika, Engeland, Nederland en later de rest van Europa incl. Japan (na de 2ewereldoorlog en Marshall plan) een kunstmatige geldcreatie, rente en machtseenheid die zijn weerga niet kent in de wereld. Een machtseenheid waar maar een Familie de baas over is Nadat Franklin Rooseveldt in 1933 de Amerikaanse verkiezingen gewonnen had stond Joseph Kennedy aan het toppunt van zijn macht.

Want behalve de controle over een groot deel van het Amerikaanse bedrijfsleven, hij had immers in de twintiger jaren grote belangen genomen in de banken, olie, wapen, kranten, film en theater ofwel media industrieën, had hij nu ook indirect de macht over de (buitenlandse) politiek in Amerika. Deze macht werd nog verder uitgebreid toen zijn zoon John F. Kennedy President van de Verenigde Staten werd en zijn andere zoon Robert F. Kennedy aangesteld werd als Minister van Justitie (Secretary of Justice). Het resultaat was dat geld, energie, media, politiek en de rechtgevende, uitvoerde en rechtsprekende macht in handen van Een Familie kwam in 1961.

Amerika werd in feite tussen 1933 en 23 november 1963 (Dallas) indirect door de Kennedy’s geregeerd. De Kennedy’s waren dus De Keizerlijke Familie van Amerika. En daar was De Europese Familie, die tot het aantreden van JFK de Centrale Banken in zowel Amerika en Europa beheerst en gecontroleerd hadden niet blij mee. Zeker niet wanneer de President ook nog eens het grootste familiegeheim aan het Amerikaanse volk en de rest van de wereld gaat vertellen. Het geheim dat wanneer je weet wie de eigenaar is van de (centrale) bank, energiebedrijven en media in een land of gemeenschap je ook weet wie het feitelijke voor het zeggen heeft in land of gemeenschap. De politiek is niet meer dan een uitvoerend orgaan van deze eigenaar c.q. familie net zoals Franklin Rooseveldt, JFK en zijn broer Robert (Bobby) dit waren voor Joseph Kennedy. De man die in besloten kringen ook wel de Keizer van de wereld werd genoemd.

Toen JFK het grootste geheim der geheimen aan de media prijsgaf was het afgelopen met zijn regeerperiode. De moord op President Kennedy en later ook Robert Kennedy waren dan ook niet zozeer politieke moorden maar meer gericht om de kroonjuwelen van de Europese Familie veilig te stellen. Iedereen die immers een beetje de geschiedenis van de mensheid kent weet dat het meestal een jaloerse (aangetrouwde of geadopteerde) broer, zus, neef of nicht ofwel familielid is die de Keizer(in) of Koning(in) te val brengt waarna hij of zij zijn positie overneemt en het hele feest weer van voren af aan opnieuw begint.

JFK en zijn broer Bobby hebben echter ondanks wat menselijke tekortkomingen heel wat voor de wereld betekent. Zeker toen zij hun handen vrij kregen nadat hun vader Joseph Kennedy op 19 december 1961 overvallen werd door een beroerte waarvan hij nooit meer zou herstellen. Ja ook aspirant (wereldse) Keizers kunnen zomaar gezondheidsproblemen krijgen. JFK en Bobby konden nu voor het eerst in hun leven een eigen koers varen. Een koers die Amerika en de rest van de wereld letterlijk op hun kop zou zetten in de 1000 dagen dat zij aan de macht waren.

We moeten echter niet vergeten dat de moord op zowel JFK als Bobby het gevolg was van het wegvallen van het veiligheidsnet dat Joseph voor De Familie had gebouwd. Tot zijn beroerte had Joseph Kennedy namelijk het “silent security pact” met de eveneens Ierse McCarthy en het hoofd van de FBI genaamd Edgar Hoover gesloten om De Familie te beschermen tegen onverhoedse Europese Familie aanvallen van buiten. Na zijn beroerte viel dit veiligheidsnet weg en werden JFK en Robert vogelvrij verklaard.

Het resultaat van 1000 dagen aan de macht:

1. Allereerst openbaarde zij het grootste geheim der geheimen aan de wereld. Het geheim dat hen beide het leven kostte omdat de meest families dit geheim graag geheim wilde houden voor het gewone volk. Al sinds de Romeinse tijd wordt het volk immers met brood en spelen zoet gehouden terwijl het spel van macht, geld en verdeel en heers door De Families van deze aarde gespeeld wordt. Een spel waar zowel het volk als zijzelf uiteindelijk het slachtoffer van worden. Kortom de geschiedenis herhaalt zichzelf keer op keer.

2. Ten tweede grepen zij persoonlijk in tijdens de Alabama George Walles school en rassenrellen. Op de avond van 11 juni 1963 gaf JFK zijn beroemde door Bobby geschreven “Civil Rights Address” speech op de televisie. Een toespraak waar blanken en zwarten voor de wet gelijk werden gesteld. Wat hij voorstelde zou later de “Civil Rights Act” van 1964 worden. Een van de belangrijkste “Acts” in de geschiedenis van de mensheid omdat het in feite voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid de slavernij afschafte. Tenminste wanneer we de Monetaire Slavernij waar iedere wereldburger vandaag onder gebukt gaat maar even voor het gemak vergeten

3. Ten derde zorgde zij er op 13 augustus 1961 voor dat het oud zeer tussen Duitsland en de rest van de wereld weggenomen werd in zijn wederom door Bobby geschreven “Ich Bin Ein Berliner” speech. Een speech die er tevens voor zorgde dat de eerste scheuren in de Berlijnse muur kwamen welke later een eind zou maken aan de Koude Oorlog.

Dit maakte voor de Europese Familie de weg vrij om net zoals in Amerika en Japan een Europese Monetaire Eenheid te vormen inclusief EEN Europese Centrale Bank (ECB). Het doel van de huidige kunstmatig gecreëerde Kredietcrisis van 2007-2008 was dan ook om, onder het mom van het beschermen van de burger, alle monetaire macht naar zich toe te trekken. Tot het zomerreces van 2008 was het immers nog zo dat de controle van de financiële instellingen in Europa nog voor een groot deel bij de ?democratisch? gekozen Ministers van Financiën lag. Sinds juli 2008 is dit niet meer zo en ligt de hele beheersing en controle van de financiële sector bij de Nationale Centrale Banken en ECB. De Nationale Centrale Banken en ECB die al volledig eigendom waren van EEN Europese Familie. Een Familie die het vanaf vandaag volledig voor het zeggen heeft in de wereld zonder tussenkomst van de regering, volksvertegenwoordiging c.q. democratie. Het einde van de democratie dus zover we hier nog van konden spreken in de afgelopen jaren. Er is nu EEN Centrale Bank c.q. Familie die Amerika, Europa en Japan dus in feite de wereld van vandaag in haar macht heeft en regeert zonder enig toezicht.

4. Ten vierde zorgde hij er met zijn broer Robert J. Kennedy, Robert McNamara en Kenny voor dat de Cuba crisis niet uit de hand liep. Door het uitruilen van de kernraketten in Cuba (Rusland) en Turkije (USA) voorkwamen zij een 3e wereldoorlog. Een oorlog die zeker een einde had gemaakt aan de wereld zoals wij deze vandaag kennen.

5. Ten vijfde zorgde zij ervoor dat het Apollo en man op de maan projecten mogelijk werden gemaakt. Projecten waardoor de mensheid voor het eerst in haar geschiedenis de aarde kon verlaten om het heelal te ontdekken.

JFK: “No nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space" and "We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard."

JFK en Bobby zijn dan ook twee van de belangrijkste personen in de westerse geschiedenis geweest. JFK het gezicht van de natie en Bobby het geweten. En het is alleen maar triest te noemen dat andere familieleden hier anders over dachten.

1.2 TO SIN BY SILENCE WHEN WE SHOULD PROTEST MAKES

COWARDS OUT OF MEN

Waarom vertellen wij u dit. Omdat wanneer u niet weet hoe het spel en de knikkers gespeeld wordt en wie spelers (toonaangevende Families) en de knikkers (de gewone burgers) uw toekomst er niet al te rooskleurig uit zal zien en er geen droog meer valt te verdienen op de beurs. Beurskoersen worden immers net zoals altijd door De Toonaangevende Families in een land of gemeenschap bepaald. Families die het ook vandaag nog voor het zeggen hebben in de wereld. Voor een goed advies is het dan ook nodig dat je (in)directe contacten hebt met deze families. Families in zowel Amerika, Zuid Amerika, Europa, Afrika, China, Rusland, Midden-Oosten, Azië, Australië en Nieuw Zeeland. Families die het niet altijd met elkaar eens zijn waardoor de markt in beweging komt. Deze contacten ofwel “Insiders Information” betekenen letterlijk het verschil tussen leven en dood en winst en verlies. Want laten wij duidelijk zijn. Deze informatie is er niet op gericht om de wereld te veranderen en/of aan politiek te doen. Dat laten wij graag over aan mensen die onwetend zijn en het politieke spel der illusies echt nog leuk vinden. Deze informatie is er puur op gericht om in zo kort mogelijke tijd een zo hoog mogelijk rendement voor uw geld te halen. Geld dat het leven op aarde een stuk aangenamer kan maken. Geld dat je de mogelijkheid geeft om te doen wat je echt leuk vindt in het leven. Kortom de beslissing te nemen om aan Het Spel en de Knikkers deel te nemen op gelijk niveau of er voor eens en voor altijd afstand van te nemen omdat het de afgelopen duizenden jaren al teveel slachtoffers opgeëist heeft in de vele kunstmatig gecreëerde oorlogen, olie-, krediet-, voedsel- en watercrisissen.

1.3 WAT HOUDEN WIJ VOOR U IN DE GATEN

Het mag duidelijk zijn dat we allereerst De Toonaangevende Families, (Centrale) Banken, tele- en datacommunicatie, energiebedrijven, wetgevende, uitvoerende en rechtsprekend machten en manipulerende boodschappen in de media in de gaten houden. Deze zijn immers de pijlers waarop onze hele economie en schijndemocratie gebouwd zijn. Het zijn tevens de pijlers die de rest van het bedrijfsleven letterlijk in beweging brengen wanneer er iets tussen de Families gebeurt.

Familieruzies in de vorm van oorlogen en revoluties zorgen over het algemeen voor de grootste bewegingen op de (internationale) beurzen. Zeker wanneer deze ruzies gaan over wie de baas is over geldcreatie, rente, valutastandaard, wisselkoersen en de energie c.q. olie en aardgasreserves in de wereld.

Ten tweede houden wij de Amerikaanse, Engelse, Nederlandse en Japanse beurzen ofwel Wallstreet, The City, Het Damrak en Nikkei goed in de gaten. Deze vier beurzen, die in feite EEN beurs en EEN Familie vertegenwoordigen bepalen immers op dit moment nog de richting waarin het in de wereld zal gaan. En hoewel de Chinese, Russische en Indiase Families er alles aan doen om deze hegemonie te doorbreken zal het nog wel even duren voordat zij mede de richting kunnen bepalen.

Ten derde houden we de natuur nauwlettend in de gaten. Want hoewel De Families het voor het zeggen hebben in de geld, energie, informatie, politiek, juridische en media wereld heeft de natuur altijd het laatste woord. Je kan immers onderling nog zoveel afspraken maken als je wilt maar wanneer er een Tsunami, Aardbeving, Orkaan en/of Epidemie voorbijkomt heeft niemand meer wat in te brengen op deze aarde.

Natuurlijk praten wij niet over de Vogelgriep en andere griepjes want deze zijn kunstmatig gecreëerd om het volk in verwarring te houden ofwel van de waarheid uit te sluiten. Een Noordzee Tsunami, Middellandse Zee Aardbeving, Orkanen op het Europese vaste land en Europese Griep/Pest Epidemie kunnen grote gevolgen hebben voor de bewegingen op de beurs en dus ook voor uw portemonnee.

Ten vierde houden wij de technologische ontwikkelingen op het gebied van energie nauwlettend in de gaten. En dan praten we niet alleen over wind-, zonne-, bio- en waterstof energie maar vooral de elektromagnetische (EM) energie opwekkers in de ionosfeer en Van Allen Belts in relatie tot het elektromagnetisch veld van onze aarde. Deze velden zijn naar ons inziens in staat om de aarde over een aantal jaren van een bijna onuitputtelijke bron van energie te voorzien. Energie die ook nog eens draadloos verzonden en ontvangen kan worden.

Wij ofwel meer dan 144.000+ collega’s op deze aarde houden ons dus niet bezig met de details maar hoofdzakelijk met de grote lijnen die de wereld dus ook uw leven en de beurs letterlijk in beweging kunnen brengen. Om snel toegang te krijgen tot de beste informatie hebben wij de afgelopen 21 jaar een wereldwijd familie en vrienden netwerk opgebouwd. Een netwerk dat zijn gelijke niet kent en in staat is om u te verzekeren van de beste “Insiders Information”. Natuurlijk zijn wij ook maar mensen. Dus houdt u er rekening mee dat u altijd naar eigen inzicht en gevoel zal moeten handelen. In de afgelopen jaren behaalde resultaten bieden immers nog geen garantie voor de toekomst zeggen onze banken en beleggingsinstellingen altijd vriendelijk. Deze informatie geeft een mogelijk richting aan. Het is aan u om deze richting vanuit meerdere gezichtpunten verder te onderzoeken om hierna pas een richting in uw leven te kiezen.

Voor een andere kijk op de wereld en de rol van De Families en centrale banken zie Zeitgeist The Movie ;

OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET

BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,

SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN

WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN

EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!