Graancirkel bij hartEerder heb ik al de aandacht gevestigd op de zeer opmerkelijke formatie in computertaal van 22 mei 2010. Dit voerde tot een soort rebus waarvan de decodering als volgt luidt:

Terwijl de poort naar de hemel zal worden geopend, zal de wereld klaar staan om de verzending van een verheven macht te accepteren en een fonkel nieuwe aarde zal worden geboren!

Terwijl aan sommigen de zegen zal worden opgelegd buitenaardse wezens en een tijdperk zal worden afgesloten, zal voor anderen het hart zegen vieren!

Zegen over de Nieuwe Wereld Orde!

(zie: www.33mm.eu - Zegen van het hart)

Echter het vervolg op deze formatie mag zeker niet ontbreken:

Een soortegelijke formatie op 21 juni bij struikgewas in de vorm van een hart.

(Zie ook: deze link.)

Pas recent heb ik deze formatie volledig kunnen doorgronden. Echter alleen al het gegeven dat deze bij een hart is gevonden is een uiterst verbazingwekkende constatering en neemt elke twijfel weg die er nog zou kunnen zijn over de hierboven gegeven decodering van de formatie van 22 mei!

De formatie heeft betrekking op de vervolgstap als de duisternis van planeet aarde is weggevaagd (waarnaar de formatie van 22 mei verwijst).

 

 

 

Bij nadere bestudering blijkt deze formatie primair het getal van de gulden snede φ tot uitdrukking te brengen: Vanuit het centrum van de formatie komt de lengte van de paden (wit in de figuur) precies overeen met de eerste 10 cijfers van de gulden snede φ, waarbij echter de eerste 0 overeenkomt met de decimale komma. Dit getal heeft een nauwe relatie met de harmonische verhoudingen in de natuur en alleen al in dit opzicht verwijst de formatie naar een herstel van de harmonische relatie met de natuur.

De gulden snede, 144.000 uitverkorenen, Venus, Jupiter en de Pleiaden

Wanneer we de eerste 6 cijfers van de gulden snede (wit in de figuur) met elkaar vermenigvuldigen (de 0 buiten beschouwing latend), krijgen we: 1 x 6 x 1 x 8 x 3 = 144. Daarnaast hangt ook de groeireeks van Fibonacci heel nauw met de gulden snede samen. In deze rij is elk volgend getal gelijk aan de som van de voorgaande 2 (de rij 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …). Echter voor grotere getallen in deze reeks is het volgende getal tevens steeds precies φ keer groter dan het voorgaande. De herschepping in 2012 heeft een nauwe relatie met de twaalfde planeet, terwijl ook de numerologische waarde van de datum waarop de formatie is ontstaan gelijk is aan 12. Het twaalfde getal van de rij van Fibonacci is weer gelijk aan 12 x 12 = 144. Daarnaast spelen de Pleiaden met als hoofdster Alcyone de hoofdrol in het nieuwe tijdperk. De Pleiaden nemen in feite de hoofdrol van Sirius in het huidige tijdperk over. Alcyone wordt wetenschappelijk aangeduid met 25 Taurus. De numerologische waarde van de in de formatie weergegeven cijfers voor de gulden snede is gelijk aan 40 (1 + 6 + 1 + 8 + 0 + 3 + 3 + 9 + 9), overeenkomend met het aantal witte segmenten in de figuur. Vermenigvuldigd met de aanduiding voor Alcyone (25) is dat precies gelijk aan 25 x 40 = 1000. Wanneer we dat vervolgens met het eerder gevonden getal 144 vermenigvuldigen komen we nu tot 144.000. Het getal 144.000 wordt in de Bijbel vernoemd als zijnde het aantal mensen dat wordt "verzegeld" of te wel het aantal uitverkorenen dat de nieuwe aarde bij de herschepping zal gaan bewonen. Ik kom daar later nog uitgebreid op terug.

De relatie die ik hier veronderstel tussen enerzijds de formatie en het getal 144 en anderzijds de relatie tussen het getal 144 en het aantal uitverkorenen van 144.000 lijkt in eerste instantie misschien nog ver gezocht. Echter hoe dieper we graven, hoe meer zeer opmerkelijke feiten worden gevonden die hierop aansluiten. Om te beginnen dienen we daartoe de cijfers te betrekken die over blijven van de gulden snede: de gele cijfers van de figuur. Deze cijferreeks - zoals correct afgerond in de formatie - komt overeen met 399, echter onafgerond is het gelijk aan 398,875. Dit heeft nu een directe relatie met Venus en Jupiter, want 3 x 9 x 9 = 243 komt vrijwel exact overeen met de rotatie van Venus om haar as (de sterredag = 243,02 aardse dagen), terwijl het onafgeronde getal 398,875 vrijwel exact overeenkomt met de synodische cyclus van Jupiter (398,878 dagen)! Dit is een belangrijke constatering, want dit verwijst naar de heliakische opkomst van Venus en Jupiter (opkomst vlak voor zonsopkomt in een samenstand met de Pleiaden) op 14 juni 2012. Volgens de mythologieën van de Maya's spelen Venus en Jupiter de eerste viool bij de herschepping bij de overgang naar het nieuwe tijdperk. 14 juni 20112 is de datum van de herschepping en daarin vinden we de relatie met de nieuwe stam van 144.000 mensen.

Het getal 12 was ook belangrijk bij de Sumeriërs. Echter aan de basis van hun getalstelsel lag het getal 60, terwijl met 60 x 60 = 3600 het getal van de cirkel tot uitdrukking werd gebracht (vergelijk met onze 360°). Het is tevens het getal dat door Sitchin met de 12de planeet in verband wordt gebracht. Aangezien de formatie een cirkel is, vinden we dit getal daarnaast ook in symbolische zijn in de formatie terug. Wanneer we het getal 3600 vermenigvuldigen met de numerologische waarde van de gulden snede van de formatie (40) levert dat weer 144.000 op. Het blijkt dat er nog 7 andere coderingen in de formatie zitten die expliciet naar het aantal van 144.000 mensen verwijzen. Het moge duidelijk zijn dat in navolging van de eerste formatie deze nieuwe stam van mensen slechts de mogelijkheid resteert vanuit het hart te leven.

Aanvullende verwijzingen naar 144.000 uitverkorenen

Het volgende geeft een nadere uitwerking van enkele van deze mogelijkheden. Hoewel nogal wiskundig, waarbij de gulden snede φ, pi (π) en in één geval het getal e van de natuurlijke logaritme een belangrijke rol spelen, verschaft het een volledig inzicht van de betekenis van alle details van de formatie, met soms verbazingwekkende uitkomsten.

Zoals we cijfers kunnen toekennen aan het centrale deel van de formatie kan dit ook gedaan worden voor de buitenrand. Wanneer we dan weer in het zuiden beginnen te tellen ontstaat de cijferreeks 9613161711 (gele pad met geel-bruine verbindings­stukken). Numerologisch is dit gelijk aan 36 (tevens het aantal gele segmenten) en vermenigvuldigd met de numerologische waarde van het binnenste getal phi (40) levert dat 1440 op, een fractaal van 144.000. Merk op dat 36 tevens een fractaal is van het Sumerische getal 3600.

Bij de cijferreeks van het gele pad vinden we bij het tweede en derde cijfer echter nog een extra 1 aan de rand. Het viel me op dat wanneer het tweede cijfer met de 1 van de buitenrand wordt opgehoogd tot 7, we een komma achter het eerste cijfer plaatsen en het resultaat (9,713161711) delen door φ, de uitkomst vrijwel overeenkomt met een geheel getal (6,003…).

Omgekeerd kunnen we 6 x φ afronden tot 9,71 en komt dan overeen met de eerste 3 cijfers van de cijferreeks. Van de cijferreeks 9713161711 houden we dan de laatste 7 cijfers of 3161711 over, wat geschreven als 3,161711 een benadering is voor de constante pi (π) = 3,141593. Daarnaast kunnen we een benaderingsformule toepassen die de relatie tussen phi (φ) en pi (π) vastlegt, namelijk:

π ≈ 4 / √φ = 3,1446055

 

Buitenrand Phi-formatie

Trekken we nu 4 / √φ (= 3,1446055) af van 3,161711 dan is dat gelijk aan 0,0171055 ≈ 0,01711 wat gelijk is aan de laatste 4 cijfers van de cijferreeks zelf! Later zal nog duidelijk worden dat de cijferreeks 1711 nog een speciale betekenis heeft in verbinding met de 3 die we nog aanvullend aan de buitenrand aantreffen. Aangezien verder toeval moeilijk is voor te stellen, ligt het voor de hand dat de cijferreeks 3,161711 inderdaad een relatie heeft met π. In plaats van de benaderingsformule voor π trekken we nu daarom π zelf (3,141593) af van 3,161711 en houden dan 0,020118 over. Geschreven als 2,0118 komt dit bij benadering overeen met 2, waarbij dan nog 118 overblijft. Dit levert dan de getallen φ, π, 2 en 118 op. Er geldt nu dat φ x π x 2 x 118 = 1199,64 ≈ 1200. Verder zijn de getallen 2 en 118 opgeteld gelijk aan 120. Vermenigvuldigd is dat weer gelijk aan 1200 x 120 = 144.000!

Daarnaast blijkt er ook een relatie te liggen met het grondtal e van de natuurlijke logaritme (2,718281828 …), dat net als π ook deel uitmaakt van de formule van Euler van de formatie bij de windmolen op 22 mei. Ook nu is er iets bijzonders aan de hand met de eerste 3 cijfers 961 van de buitenste cijferreeks in combinatie met de dubbele 1. In dit geval dient niet het tweede, maar het derde cijfer van 961 met 1 te worden opgehoogd, wat met weer een komma achter het eerste cijfer leidt tot 9,62. De dubbele 1 van de allerbuitenste rand kan echter ook als 11 of (1 + 1 =) 2 gelezen worden. Wanneer we het getal 9,62 door 2 delen en vermenigvuldigen met e11 gedeeld door 2 en daar weer e bij optellen, leidt dit tot:

(9,62 / 2) x (e11/ 2) + e = 144.000,03.

wat exact overeenkomt met het getal 144.000!

Zo zijn er nog enkele benaderingswijzen die leiden tot het getal 144.000. Bij een daarvan wordt ook het getal 3 gebruikt dat we ook nog als afzonderlijk cijfer in de allerbuitenste rand aantreffen.

Codering van data in 2012

Zoals opgemerkt hebben de laatste 3 cijfers van het getal van de gulden snede van het centrum van de formatie (399) een speciale betekenis met betrekking tot Venus en Jupiter in relatie met de toekomst. Dit roept de vraag op of de laatste 3 cijfers van het buitenste pad (711) niet evenzo een aparte betekenis heeft in verbinding met de toekomst. Dit is inderdaad het geval, want de cijferreeks 711 is niets anders dan de periode van 711 dagen van de datum van de formatie tot de einddatum op 1 juni 2012!

In dit verband is ook het aanvullende cijfer 3 aan de rand van de formatie opmerkelijk en doet het vermoeden rijzen dat dit cijfer ook in dit kader kan worden geïnterpreteerd. In tegenstelling tot de dubbele 1, is dit cijfer niet ingebed in segmenten van nog overeind staand graan, maar direct verbonden met de buitenrand en dat doet vermoeden dat het cijfer op zichzelf een betekenis heeft.

Dit is inderdaad het geval en moet gezien worden in verband met de tijdspanne van de formatie tot de datum van de herschepping op 14 juni 2012. Deze tijdspanne omvat 724 tot 725 dagen en ook nu ligt er weer een relatie met zowel Venus als Jupiter. Voor Venus ligt de relatie wederom met de asomwenteling. Voor Jupiter ligt de relatie met de omwenteling van Jupiter om de zon, die ongeveer 12 Tun of 12 x 360 dagen bedraagt. Voor Venus geldt een factor 3, in overeenstemming met de 3 van de formatie. Wanneer we de periode van 12 Tun van Jupiter door 3 delen is dit gelijk aan 4 Tun of 1440 dagen. Hier vinden we de relatie met 144000 nogmaals. Echter voor de relatie met 14 juni dienen we dit nog door 2 te delen:

Phi relatie 2012

3 asomwentelingen Venus:

3 x 243 dagen

= 729 dagen

omwenteling Jupiter om de zon (12 Tun / 6):

2 x 360 dagen

= 720 dagen

gemiddeld:

 

= 724,5 dagen

Het gemiddelde komt precies overeen met de tijdspanne van de datum van de formatie tot 14 juni 2012 (724 - 725 dagen).

Echter er er blijkt daarnaast een zeer verbazingwekkend verband te zijn met de cijferreeks van de buitenrand die bij de buitenste 3 zijn aanvang neemt (1711). Dit verband komt aan het licht wanneer we de extra 3 weer in verband brengen met de gulden snede, waarbij deze 3 keer met zichzelf wordt vermenigvuldigd. Het resultaat daarvan is 4,23606... . Wanneer we de eerste 4 cijfers van dit getal met elkaar vermenigvuldigen is dit weer gelijk aan 4 x 2 x 3 x 6 = 144! Met name daarom mogen we dit getal tot op 4 cijfers afronden. Wanneer we verder de getallenreeks van de in geel weergegeven buitenrand schrijven als 171,1 en dit met 4,236 vermenigvuldigen komt daar 724,78 dagen uit. Het precieze tijdstip van de creatie van de formatie is zoals gebruikelijk onbekend, maar we mogen daarom bij gebrek aan beter uitgaan van middernacht lokale tijd in de nacht van 20 op 21 juni 2010. Tellen we van daaruit 724,78 dagen verder, dan komt dat overeen met 14 juni 2012 18:43 Britse zomertijd. Dit komt overeen met 20:43 lokale zomertijd in Egypte en dat wijkt slechts 7 minuten af van het tijdstip (20:36) zoals dat ik dat voor 14 juni 2012 in mijn boek heb vermeld en waarvoor de horoscoop van toepassing is. Anders gezegd: de periode van 724,78 dagen leidt niet alleen tot de juiste datum in 2012, maar zelfs vrijwel exact tot het juiste tijdstip van (het begin van) de herschepping op 14 juni 2012!

Tenslotte zij opgemerkt dat tevens de datum waarop de formatie is ontstaan (21 juni 2010) ook in andere opzichten bepaald niet willekeurig is: De datum valt niet alleen circa 2 jaar of 2 Tun voor de herschepping op 14 juni 2012, maar daarnaast ligt er ook in kosmologisch opzicht een nauwe relatie met de einddatum van de tijd op 1 juni 2012. Dit blijkt uit het gegeven dat de maan, alsmede Mars en Mercurius op de datum van de formatie op vrijwel dezelfde positie in de dierenriem staan als op 1 juni 2012. Datzelfde geldt voor de langzaam lopende planeten Uranus, Neptunus en Pluto. Voor de stand van de zon in de dierenriem is er een significante afwijking, wat ook direct blijkt uit het gegeven dat het niet dezelfde datum betreft. Echter op beide data staat de zon wel bij benadering in een samenstand met de zuidelijke maansknoop. Verder is het typisch dat niet zo ver van de formatie een paviljoen staat. De lijn van de paviljoen door de formatie komt precies overeen met zonsopkomst op 1 juni. Tenslotte is het nog van belang dat de numerologische waarde (som van de cijfers) van de datum van de formatie en 1 juni 2012 identiek is (namelijk 12).

Betekenis van 144.000 uitverkorenen

Het aantal van 144.000 "dienstknechten van God" wordt voor het eerst vermeld in openbaringen 7.4 en vervolgens in 14.1 en 14.3 van Johannes. Zij worden verzegeld voordat 4 engelen de macht gegeven wordt "de aarde en de zee te beschadigen". Deze engelen heersen over de 4 windrichtingen, wat in verband staat met zowel de vernietigende als de scheppende kracht. Dit heeft ook een nauwe relatie met de formatie van 22 mei die bij een windmolen met 4 wieken was gevonden en die - evenals deze formatie - ook exact op de 4 windrichtingen was uitgelijnd! De 144.000 worden als 12 stammen van 12.000 uit het volk Israels beschreven, wat in mijn optiek echter gezien moet worden vanuit de zeer beperkte kijk op de wereld die er 2000 jaar geleden bestond, waarbij vanuit de Bijbelse optiek Israel centraal stond in de wereld. De 144.000 worden omschreven als dienaren van God die geen leugen en bedrog kennen. In moderne taal zou ik dat als de mensen willen beschouwen die daadwerkelijk vanuit het hart leven en vrij van ego zijn, want het hart brengt de verbinding met de innerlijke kern of onze oorspronkelijkheid tot stand, terwijl het ego verhindert dat mensen zich met hun kern verbinden en als instrument van het hogere zelf kunnen functioneren. Dit blijkt in ieder geval uit de combinatie van de 2 formaties (deze en 22 mei). Het zijn de mensen die leven vanuit het Christusbewustzijn. Enkele formaties die in 2008 zijn verschenen verwijzen daar ook naar.

De groep van 144.000 wordt in één adem genoemd met "een grote schare die niemand tellen kon uit alle rassen, stammen, volken en talen" (openbaring 7.9). Zij worden beschreven als de mensen die "de grote verdrukking hebben doorstaan. Zij hebben hun lange kleren wit gewassen in het bloed des lams (= Jezus)" (7.14). Een interessante zin, want hoe kun je iets wit wassen in bloed? Dit moet natuurlijk symbolisch worden gezien en het "bloed des lams" dient als het hart van Jezus of te wel het leven in den zinne van Jezus te worden gelezen, vrij van list, bedrog, machtswellust en ego-tripperij en ook vrij van tovenaars (zwarte magiërs), overspeligen, moordenaars en afgodendienaars (later beschreven in openbaring 22).

In openbaring 21 wordt "het nieuwe Jeruzalem" beschreven en de nieuwe aarde en nieuwe hemel, want "de eerste hemel en de eerste aarde waren er niet meer." Dit heeft betrekking op de herschepping op 14 juni 2012. In openbaring 21.12 worden de 12 stammen (de 144.000 uitverkorenen) weer vermeld die vermeld staan op de 12 poorten die toegang geven tot een schitterende stad. Deze stad is ontoegankelijk voor het kwaad en wordt dag en nacht verlicht vanuit de goddelijke bron. "Zijn naam zal op hun voorhoofd staan." Dit betekent dat slechts deze 144.000 direct toegang tot de stad hebben. In openbaring 22.5 staat dat "zij het licht van de zon niet nodig hebben, omdat de Here God hun licht zal geven". Dit kan pas begrepen worden indien we begrijpen dat de zon staat voor het zelfbewustzijn. Dit zal niet verdwijnen, maar altijd ten dienste staan van de innerlijke kern: het staat voor de overgang van een tijdperk dat in het teken staat van het zonnebewustzijn naar een tijdperk waarin het sterrenbewustzijn centraal staat. De grote schare buiten de 144.000 die in openbaring 7 beschreven wordt zijn vrij van het juk van karma en reïncarnatie en vieren een grote overwinning (zij dragen palmtakken, symbool van overwinning). Zij zijn het pad ingeslagen van de 144.000 uitverkorenen. Echter zij worden niet verzegeld voordat de herschepping plaats gaat vinden en dat betekent dat zij pas in een later stadium weer zullen incarneren op de nieuwe planeet aarde: de planeet van licht en liefde die zijn opwachting maakt.

Marc Smulders

www.33mm.eu