disclosure projectBestaan ze nu wel of bestaan ze nu niet? Deze vraag houdt vele miljoenen mensen op Aarde al decennia lang bezig.

 

 

De gesubsidieerde wetenschap is tot de dag van vandaag niet verder gekomen dan kansberekeningen waaruit onomstotelijk vast komt te staan dat wij niet alleen kunnen zijn. De oude tempels die wereldwijd gebouwd zijn door beschavingen voor ons, artefacten waar niet alleen de Duitsers gedurende WO1 en WO2 naarstig naar op zoek waren maar ook de huidige Westerse mogendheden die de oorlog in het Midden Oosten onder andere gebruiken om artefacten te verzamelen die meer kunnen vertellen over de oude beschavingen. Zelfs als je helemaal niks op hebt met het buitenaarde gebeuren en je vasthoudt aan de bijbel, kom je er mee in aanraking want ook de bijbel vertelt ons over Goden die uit de hemel naar de Aarde kwamen, de Nephilim en reuzen. De wetenschap heeft de vraag aan de kant gelegd en probeert iedereen die er zich mee bezig houdt als dwaas neer te zetten. Maar wie is de dwaas? Diegene die onderzoekt of diegene die ridiculiseert zonder zelf onderzoek te doen? Einstein zei er dit over;

"Condemnation without investigation is the height of ignorance" wat zoveel betekent als, verwerpen zonder zelf onderzoek te doen is het toppunt van onwetendheid. 

Dr. Steven Greer nam die uitspraak hoog op en stelde zich ten doel alles dat met buitenaards leven te maken heeft, verborgen technologie, etc. tot op de bodem uit te zoeken en wereldwijd te publiceren. Een deel van zijn werk, dat hij samen deed met honderden ex-overheidsfunctionarissen, ex-nasaspecialisten, ex-fbi en andere geheime diensten is inmiddels in vele talen gepubliceerd. Bovendien zou bovendien niet zijn als ook wij dit onderwerp niet zouden bespreken.

Een korte samenvatting

Copyright Steven M. Greer, M.D. – March 2001 

Ontmaskering: gevolgen voor het milieu, de wereldvrede, de wereldarmoede en de menselijke toekomst

 

Voor de meeste mensen is de vraag of wij als enigen dit universum bewonen louter een filosofisch vraagstuk – iets voor de interessesfeer van de academische wereld maar niet van praktisch belang. Elk voorval, dat erop wijst dat wij momenteel bezocht worden door niet-menselijke ontwikkelde levensvormen, lijkt voor velen niet relevant te zijn in een wereld van mondiale opwarming, het afnemen van de welvaart en de dreiging van oorlog. In het licht van de werkelijke uitdagingen voor de menselijke toekomst op lange termijn, is de vraag van UFO’s, buitenaardse wezens en geheime regeringsprojecten louter een bijkomstigheid, niet waar? Fout – absoluut fout!

Het bewijs en de getuigenverklaringen die op de volgende pagina’s worden gepresenteerd bevestigen het volgende:

 

 •     -  Dat wij inderdaad bezocht worden door zeer ontwikkelde buitenaardse beschavingen en dat al sinds lange tijd.
 •  
 •     -  Dat dit het meest geheime, gelaagde programma binnen de VS en vele andere landen is.
 •  
 •     -  Dat deze projecten, waarvoor in 1961 door president Eisenhower is gewaarschuwd, aan het wettelijke toezicht en controle in de VS, het VK    (Verenigd Koninkrijk) en elders is ontsnapt.
 •  
 •     -  Dat geavanceerde ruimteschepen van buitenaardse oorsprong, die door sommige veiligheidsdiensten buitenaardse voertuigen (ETV’s) worden genoemd, naar beneden zijn gehaald, opgespoord, meegenomen en bestudeerd vanaf de veertiger jaren en mogelijk zelfs tijdens de dertiger jaren.
 •  
 •     -  Dat belangrijke technische doorbraken in de energieopwekking en voortstuwing het gevolg zijn geweest van het bestuderen van deze objecten (en van daarmee verbonden menselijke vernieuwingen die teruggaan naar de tijd van Nicola Tesla) en dat deze technologieën een nieuwe fysica gebruiken die niet langer het verbranden van fossiele brandstoffen of de ioniserende straling nodig hebben om grote hoeveelheden energie op te wekken.
 •  
 •    -   Dat geclassificeerde projecten, die zelfs het predikaat ‘top-secret’ overstijgen,  volledig op antigraviteit gebaseerde operationele voortstuwingsapparatuur en nieuwe energieopwekkingsystemen bezitten, die – wanneer ze vrijgegeven en vreedzaam gebruikt zouden worden – een nieuwe menselijke beschaving zouden ontwikkelen zonder tekorten, armoede en milieuschade. 

Zij die aan deze beweringen twijfelen zouden zorgvuldig de verklaringen van talrijke getuigen uit het militaire apparaat en de regering moeten lezen, die duidelijk deze feiten bevestigen. Gegeven de omvangrijke en diepgaande implicaties van deze verklaringen - los van het feit of ze aanvaard of ernstig betwijfeld worden - deze dienen alle in hoorzittingen van het Congres behandeld te worden om de waarheid boven water te krijgen. Want niets minder dan de menselijke toekomst hangt aan een zijden draadje.

                                                                                     Foto van vermeende Russisch schotel

 

Belangrijk redactioneel commentaar

 

Begin 1993 begon ik een onderzoek naar eerstehands getuigen van UFO gebeurtenissen en projecten binnen het militaire apparaat en de regering en ook naar andere getuigenissen die geheim werden gehouden. Vanaf 1993 besteedden we veel tijd en geld aan het horen en rapporteren van de Clinton Administratie, waaronder de CIA directeur James Woolsey, belangrijke gepensioneerde militairen op het Pentagon en speciale leden van het Congres. In april 1997 werden talrijke getuigen uit de regering en het militaire apparaat bijeengebracht in Washington DC om te worden ondervraagd door leden van het Congres, belangrijke vertegenwoordigers van het Pentagon en anderen. Op dit punt verzochten wij de congresleden dringend deze zaak in een open hoorzitting te onderzoeken. Hier kwam niets van terecht.

In 1998 wilden wij het ontmaskeringproces ‘privatiseren’ door het bijeenbrengen van fondsen voor de videotapes, het redigeren en het organiseren van meer dan 100 getuigen uit het militaire apparaat en regering van UFO gebeurtenissen en projecten. Wij hadden een schatting gemaakt dat een wereldwijd onderzoek tussen de twee en vier miljoen dollar zou kosten. In augustus 2000 hadden we pas 5% van dit bedrag bijeengebracht, waarop we besloten om verder te gaan omdat, gezien de ernst van deze zaken, geen verder uitstel mogelijk was. Als gevolg van de geringe hoeveelheid geldmiddelen werd dit werk hoofdzakelijk door mij en door een paar vrijwilligers gedaan in de periode augustus tot en met december 2000.

Toen ik eind december 2000 startte, begon ik getuigenissen van meer dan 120 uren ruw digitaal videomateriaal te redigeren op een G4 Macintosh met 90 gigabytes opslagcapaciteit en een digitale videoapparaat. Ik moet hierbij opmerken dat een ik medisch specialist ben en geen redacteur. Niettemin, van eind december 2000 tot eind februari 2001 werden de 120 uur gereduceerd naar 33 uur geselecteerde en daarna nog eens naar 18 uur gecomprimeerde getuigenissen. De 33 uur geselecteerde getuigenverklaringen werden op audiotape overgezet en herschreven en dit resulteerde in ongeveer 1200 pagina’s afschriften van getuigenverklaringen. Tussen maart en de eerste helft van april redigeerde ik deze afschriften naar een leesbare vorm, wat hierbij verschijnt.

Ik moet benadrukken dat dit onder grote tijdsdruk en met weinig middelen moest plaatsvinden, waarbij ik 7 dagen per week en meestal 18 uur per dag werkte. En ik dacht nog wel dat de Eerste Hulp hectisch was!

Ik geef dit alleen maar aan om de lezer te laten begrijpen dat deze afschriften en ander materiaal zeer waarschijnlijk fouten zullen bevatten. Dit betreft dan fouten in namen e.d. die voortkomen uit de fonetische spelling van dergelijke namen uit de audiotapes van de getuigenverklaringen. Ik verontschuldig me hiervoor bij voorbaat.

De afschriften (zie het Ondervragingsdocument) zijn alleen maar gecorrigeerd t.b.v. a) de lengte en b) de grammatica en leesbaarheid. Ik heb altijd zorgvuldig vermeden de essentie van de getuigenissen te wijzigen. Verklaringen tussen haakjes ( ) zijn ter verduidelijking. Verklaringen in schuinschrift en tussen haakjes ( ) hebben betrekking op mijn commentaar en worden door mijn initialen gevolgd, SG.

Dit materiaal is, zoals nu kan worden vastgesteld, slechts de top van de ijsberg van wat wij op videotape hebben vastgelegd. Dat betekent dat meer dan 120 uur verklaringen van meer dan 100 getuigen teruggebracht is naar 33 uur en daarna nog eens als geredigeerd materiaal teruggebracht naar een fractie van dat aantal. Bovendien bevat het volledig archief de verklaringen van slechts 100 getuigen van de meer dan 400 die tot nu toe zijn geregistreerd. De geredigeerde verklaringen zullen in boekvorm verschijnen. Een deel hiervan verschijnt in het Rapport Ontmaskering en slechts een klein fragment verschijnt als uittreksel van de getuigenverklaringen in deze verkorte samenvatting. Wij hopen in de nabije toekomst fondsen te vinden voor een uit 5 of 6 delen bestaande videodocumentaire die voor uitzending geschikt is, welke samengesteld wordt uit de op videotape vastgelegde getuigenverklaringen die zeer overtuigend zijn wanneer ze beluisterd en gezien worden.

Bij het lezen van deze getuigenverklaringen dient men zich te realiseren dat dit slechts het begin is. De rest is een zaak van de burger. Richt verzoeken aan het Congres en aan de President en de leiders van andere landen om zonder uitstel hoorzittingen te houden over dit onderwerp. Deze getuigen zijn bereid gedagvaard te worden, waardoor ze officieel onder eed kunnen verklaren wat ze hebben ervaren en wat ze hier vertellen. Inderdaad, de meest onthutsende verklaringen zullen tevoorschijn komen, omdat de best geïnformeerde bronnen weigeren naar voren te treden wanneer ze niet beschermd worden door officiële hoorzittingen van het Congres.

Dit brengt mij naar mijn laatste punt. De getuigen die tot nu toe hun verklaringen hebben afgelegd zijn bijzondere dappere mannen en vrouwen – helden in mijn ogen – die grote persoonlijke risico’s hebben genomen om naar buiten te treden. Sommigen zijn bedreigd en geïntimideerd. Ze lopen allen het gevaar, wat meestal het geval is bij dit soort onderwerpen, om belachelijk gemaakt te worden. Niemand van hen werd betaald voor zijn of haar verklaring. Het werd uit vrije wil en zonder voorbehoud gedaan ten behoeve van de gehele mensheid. Ik wil hen hier persoonlijk bedanken en wil hen mijn persoonlijk en diepste respect en dankbaarheid betonen.

Ik zou de lezer bijna willen smeken om deze daad en hun offer niet tevergeefs te laten zijn. Help ons om deze zaak onder de aandacht te brengen van het publiek, de media en andere volksvertegenwoordigers, zodat de waarheid onthuld kan worden, zodat de technologieën die nu geheim worden gehouden en die de Aarde kunnen redden vrijgegeven zullen worden, waardoor de mensheid aan een nieuw hoofdstuk in zijn evolutie kan gaan beginnen als een van de vele mensen die in de kosmos bestaan.

Deze samenvatting is gericht op de verklaringen van belangrijke eerstehands getuigen. Wij bezitten duizenden regeringsdocumenten, honderden foto’s, gevallen van landingen en meer, maar het is onmogelijk dit alles in een beknopte samenvatting op te nemen. Dit materiaal zal beschikbaar gesteld worden aan elk serieus onderzoek van wetenschap of Congres.

 

Steven M. Greer, M.D.

5 April 2001

 

Het waarom van de geheimzinnigheid over UFO’s

dr. Steven M. Greer

Introductie

De laatste paar jaren was ik verantwoordelijk voor het instrueren  van de vroegere leiders van de regering en de wetenschap in zowel de VS en het buitenland over UFO resp. buitenaardse objecten.

De bewijzen van deze verschijnselen zijn duidelijk en overvloedig: het was niet moeilijk het bestaan van UFO’s overtuigend te bewijzen. Moeilijker was het om de structuur van de geheimhouding inzake UFO’s bloot te leggen (zie de verklaring van deze materie onder het hoofdstuk ‘onbekendheid’ van de schrijver) Maar de grootste moeilijkheid was om het ‘waarom’ uit te leggen. Waarom al die geheimzinnigheid? Waarom een ‘verborgen’ of onbekende regering binnen de regering? Waarom het UFO/ET-fenomeen buiten het zicht van het publiek verbergen?

Het ‘wat’ of het bewijs is ingewikkeld maar hanteerbaar. Het ‘hoe’ of de aard van de geheime programma’s is moeilijker, meer complex en Byzantijns. Maar het ‘waarom’ – de reden achter die geheimzinnigheid – is de meest uitdagende van alle problemen. Er bestaat geen eenduidig antwoord op deze vraag, maar eerder talrijke onderling verbonden redenen voor een dergelijke bijzondere geheimzinnigheid. Onze onderzoekingen en interviews met tientallen getuigenissen op top-secret niveau binnen dergelijke programma’s hebben ons in staat gesteld de redenen achter deze geheimzinnigheid te begrijpen. Ze variëren van eerlijke, duidelijke en open verklaringen tot werkelijk de meest bizarre verklaringen. Op dit punt wil ik enkele sleutels van deze geheimzinnigheid aanreiken, waarom het is opgelegd en waarom het zo moeilijk is voor de controlerende belangengroepen binnen de geheime programma’s om hun politiek te veranderen en het vrijgeven toe te staan.

 

In het begin

Tijdens de eerste ET/UFO fenomenen maakten het militaire apparaat, de veiligheidsdiensten en de industriële belangengroeperingen zich zorgen over de aard van deze verschijnselen; of ze misschien niet afkomstig waren van onze aardse, menselijke vijanden, maar toen eenmaal was vastgesteld dat het buitenaardse wezens betrof, vroegen ze zich af hoe het publiek hierop zou reageren.

In de dertiger en veertiger jaren was dit geen eenvoudige materie: wanneer deze UFO’s van aardse afkomst waren, zouden ze het bewijs zijn van een aardse vijand met een technische knowhow die ver uitstak boven die van de VS. En toen eenmaal was vastgesteld dat ze buitenaards waren (sommige streken op de Aarde wisten dit voor het einde van WO2) waren er meer vragen dan antwoorden, zoals: waarom waren de ET’s hier? Wat zijn hun bedoelingen? Hoe kunnen hun schepen met dergelijke fantastische snelheden door die enorme ruimte reizen? Hoe kunnen deze technologieën voor de menselijke situatie gebruikt worden – zowel in tijden van oorlog en vrede? Hoe zou het publiek op deze kennis reageren? Wat voor effect zou het vrijgeven van deze feiten hebben op de menselijke geloofsstelsels en op de politieke en sociale stelsels?

Van de late veertiger tot de vroege vijftiger jaren werd een gezamenlijke poging gedaan om achter de basiswetenschap en de technologieën van deze ruimteschepen te komen, hoofdzakelijk door de directe bestudering en de ontleding van de neergehaalde buitenaardse objecten uit New Mexico en elders. Bijna onmiddellijk werd vastgesteld dat deze objecten gebruikmaakten van fysische wetten en toegepaste technologieën die ver uitstegen boven de verbrandingsmotor, vacuümbuizen en dergelijke. In het klimaat van de Koude Oorlog en in een wereld waar een minder geavanceerde technologie de machtsbalans in de nucleaire bewapeningswedloop uit haar evenwicht zou kunnen brengen, was dit geen geringe zaak.

Inderdaad, het thema van het geopolitieke disfunctioneren van de mens verschijnt als een tot op dit moment terugkerend kenmerk van de geheimzinnigheid over de UFO’s. In een latere fase hierover meer.

Uit het Wilbert Smith document (topgeheim) van de Canadese regering in 1950, weten we dat dit onderwerp met een grotere geheimzinnigheid werd omgeven dan de ontwikkeling van de waterstofbom. Er werd in de late veertiger jaren een geweldige inspanning gedaan om de buitenaardse apparatuur te bestuderen, uit te vinden hoe het werkte en te ontdekken welke menselijke toepassingen uit deze ontdekkingen zouden kunnen voortkomen. Zelfs toen was het project dat opgestart was bijzonder geheim.

Het werd nog meer geheim in de vroege vijftiger jaren toen belangrijke vorderingen waren gemaakt met de basisfysica van de energie- en voortstuwingssystemen van de ET-schepen. Het beste kunnen we dit illustreren met het gegeven dat in die tijd het hele project in toenemende mate ‘geheim’ of onbekend werd.

Het opdelen in ‘gelaagde’ afdelingen van het project dat met UFO’s werkte, was verhoudingsgewijs in de vijftiger jaren toegenomen, toen men besefte wat deze geheime projecten werkelijk inhielden: apparaten die fysische wetten en energiesystemen lieten zien die – wanneer ze vrijgegeven zouden worden – voor altijd het leven op Aarde zouden veranderen.

In de Eisenhouwer-periode waren de UFO/ET-projecten ‘weggehouden’ van de wettige controlerende commandostructuur van de regering. Dit betekent dat – terwijl we uit de getuigenverklaring weten dat Eisenhower op de hoogte was van de ET-schepen – de president - en de regeringsleiders in de VK en elders - in toenemende mate buiten het beleid- en besluitcircuit werden gehouden. Dergelijke vooraanstaande gekozen en aangestelde leiders werden geconfronteerd (zoals Eisenhower het noemde) met een geraffineerd militair-industreel-complex met labyrintische opgedeelde projecten die meer en meer aan hun controle en toezicht ontsnapten. Uit verslagen van directe ooggetuigen weten we dat Eisenhower, Kennedy, Carter en Clinton gefrustreerd raakten door hun pogingen dergelijke projecten binnen te dringen.

Dit geldt ook voor vooraanstaande leiders en onderzoekers, buitenlandse leiders en de leiding van de Verenigde Naties. Dit is inderdaad een project dat iedereen buitensluit, ongeachte je rang of het belang van je bureau en wanneer je niets met het project hebt te maken zul je er niets over horen. Punt uit.

In tegenstelling tot het populaire sprookje dat men, sinds de zestiger jaren, zich zorgen maakte over een bepaalde vorm van algemene paniek, bestaat er geen reden voor al die geheimzinnigheid. Degenen die echt geïnformeerd zijn, weten – ondanks de fantastische verhalen die binnen de UFO-wereld en over de X-files circuleren – dat de angst voor vijandige ET’s niet een belangrijke factor is geweest. Terwijl er in bepaalde geheime kringen een voortdurende verwarring heerste over het uiteindelijke doel achter de ET verschijnselen, weten we van goed geïnformeerde insiders dat ze de ET’s niet als een vijandige bedreiging beschouwden.

In de zestiger jaren, en zeker in de negentiger jaren, was de wereld zeer goed op de hoogte van het concept ruimtereizen en de populaire sciencefictionindustrie had de massa zorgvuldig geïndoctrineerd met de mogelijkheid van ET’s die van ver komen. Dus, waarom deze voortdurende geheimzinnigheid?

De Koude Oorlog is voorbij. De mensen worden nauwelijks nog geschokt wanneer ze ontdekken dat ze niet alleen zijn in het universum (de meerderheid van de mensen gelooft dit, in feite geloven de meeste mensen dat de UFO’s echt bestaan). Bovendien, wat zou er schokkender kunnen zijn dan in de laatste helft van de 20e eeuw te leven met duizenden waterstofbommen die op elke belangrijke stad in de wereld zijn gericht? Wanneer wij dat aankunnen, dat kunnen wij zeker het denkbeeld dat de ET’s echt zijn verdragen.

De oppervlakkige uitleg van angst, paniek, schok en dergelijke zijn onvoldoende om een dergelijke grondige geheimhouding te rechtvaardigen dat zelfs de president en zijn CIA-directeur toegang tot de informatie geweigerd wordt.

Een huidige taxatie

De voortdurende geheimzinnigheid over de UFO’s moet in verband staan met de aanhoudende bezorgdheid over de fundamentele dynamieken van de macht op de wereld en hoe een dergelijke onthulling de machtsbalans zou kunnen beïnvloeden.

Dit betekent, dat de kennis die verbonden is met de UFO/IT verschijnselen een dergelijk potentieel moet bezitten dat daardoor de status-quo kan veranderen, met als gevolg dat deze informatie voortdurend tegen iedere prijs onderdrukt moeten worden.

Wanneer we terugkeren naar de vijftiger jaren, zien we dat de basistechnologie en fysica achter deze ET-ruimteschepen ontdekt waren door zeer intensieve terugontwikkelingsprojecten (in omgekeerde volgorde). Juist op dit moment werd de beslissing genomen om de geheimhouding tot een ongehoord niveau op te voeren, waardoor de materie fundamenteel uit de commandostructuur van de regering, zoals wij die kennen, werd verwijderd. Waarom?

Naast het mogelijke gebruik van dergelijke kennis door de vijanden van de VS en het VK tijdens de Koude Oorlog, werd onmiddellijk ingezien dat deze apparatuur niet de Oldsmobile van papa was. De basisfysica achter de energieopwekking en de voortstuwingssystemen waren dusdanig dat ze zeer eenvoudig alle bestaande systemen op de Aarde van energieopwekking en voortstuwing zouden kunnen vervangen. En hierdoor zou de gehele geopolitieke en economische orde veranderen.

In de vijftiger jaren bestond er nog geen grote bezorgdheid over de mondiale opwarming, het instorten van het ecosysteem, het aantasten van de ozonlaag, het verlies van regenwouden, het verminderen van de biodiversiteit etc. In de nasleep van WO2 was er behoefte aan stabiliteit en niet aan een nieuwe verstoring van de economische, technologische en geopolitieke wereldorde. Besef dat degenen die de controle uitoefenen deze graag willen behouden. Ze riskeren en hebben een hekel aan belangrijke veranderingen en ze zullen de controle en de macht niet graag opgeven.

Het bekendmaken van het bestaan van ET’s, wat gepaard gaat met het spoedig vrijgeven van deze nieuwe technologieën, zou de wereld voor altijd veranderen en zij wisten dit. Het moest tegen elke prijs verkomen worden. Bovendien was dit het tijdperk van ‘wat goed is voor GM, is goed voor Amerika’ en hetzelfde zou gelden voor de grote olie- en kolenindustrie e.d.

Het onontkoombare feit is dit: de bekendmaking van de ET-aanwezigheid zou het vrijgeven van bepaalde technologieën betekenen en dat vrijgeven zou de gehele technologische infrastructuur van de planeet omverblazen. De veranderingen zouden enorm zijn en plotseling.

Vijftig jaar later is dit nog meer waar dan toen. Waarom? Omdat, door het probleem in de vijftiger jaren te vermijden – wat toen het geschikte moment zou zijn geweest – de situatie inmiddels complexer is geworden. Bijvoorbeeld, de afhankelijkheid van de wereld van olie en de technologie van de verbrandingsmotor is nu groter dan in 1955. En de wereldeconomie is nu omvangrijker, dus elke verandering zou verhoudingswijs groter en potentieel chaotischer zijn.

En dus is dit het vraagstuk: elke generatie die dit probleem aan de volgende heeft doorgegeven, komt nu tot de ontdekking dat de geheimhouding nog meer gewenst is dan een decennium geleden, om de zaak niet nog meer te laten destabiliseren. Het is een krankzinnige cirkel van geheimzinnigheid, van het uitstellen om het bekend te maken en van een toenemende complexiteit en afhankelijkheid van de wereld van achterhaalde energiesystemen; elke generatie ontdekt dat het probleem voor elke volgende generatie groter is geworden. Hoe moeilijk een onthulling in de vijftiger jaren ook zou zijn geweest, het bekendmaken is nu zelfs veel moeilijker. En het zou de Aarde op haar grondvesten doen schudden.

De technologische ontdekkingen van de vijftiger jaren, die voortvloeiden uit het terugontwikkelen van de buitenaardse ruimteschepen, zou ons in staat hebben gesteld om de wereld economisch, sociaal, technologisch en milieutechnisch volledig te hervormen. Dat een dergelijke vooruitgang voor het publiek werd verzwegen, staat in verband met de aard van de controlerende hiërarchie, die tot op de dag van vandaag een hekel heeft aan verandering.

En maak geen vergissing, de veranderingen zouden enorm zijn.

Stel je voor: een technologie die energieopwekking mogelijk maakt door het zogenoemde nulpuntveld, die elk woonhuis, bedrijf, fabriek en voertuig in staat stelt zijn eigen krachtbron te bezitten, zonder enig brandstof van buiten. Voortdurend. Geen behoefte aan olie, gas, steenkool, nucleaire fabrieken of een verbrandingsmotor. En geen vervuiling. Punt.

Stel je voor: een technologie die elektrozwaartekrachtapparatuur gebruikt waardoor het transport door de lucht kan plaatsvinden, geen spoorlijnen meer over het vruchtbare boerenland, omdat het vervoer boven het oppervlak kan gebeuren.

Het klinkt prima. Maar in de vijftiger jaren was er genoeg olie, niemand maakte zich veel zorgen over de vervuiling en van de mondiale opwarming had men nog niet het flauwste vermoeden en de machthebbers hadden alleen maar behoefte aan stabiliteit. De status-quo. En bovendien, waarom de tektonische veranderingen riskeren die met een dergelijke onthulling gepaard gaan? Laat de volgende generatie dit maar oplossen.

Maar wij zijn de volgende generatie. En het jaar 2001 is niet het jaar 1949. De Aarde gaat gebukt onder de last van een groeiende bevolking – nu 6 miljard mensen – die allen auto’s, elektriciteit, TV’s en dergelijke willen. Iedereen weet dat we niet voor nog eens 50 jaar olie  bezitten, en zelfs wanneer dit wel het geval was, zou het ecosysteem van de Aarde niet nog eens 50 jaar een dergelijk misbruik kunnen verdragen. De risico’s van het bekendmaken is nu veel minder dan de risico’s van de geheimhouding: wanneer de geheimhouding nog veel langer doorgaat, zal het ecosysteem van de Aarde instorten. En dan nu nog praten over verandering en mondiale instabiliteit …

Veel mensen zullen de technologische en economische gevolgen van een dergelijke onthulling beschouwen als de enige rechtvaardiging voor een voortdurende geheimhouding. Per slot van rekening hebben we het over een multimiljarden verandering per jaar in de economie. De hele energie- en transportsectoren van de economie zullen dramatisch veranderd worden. En de energiesector – het onderdeel van de niet-vernieuwbare brandstoffen die worden gekocht en verbrand en weer aangevuld moeten worden – zullen totaal verdwijnen. En terwijl andere industrieën zullen bloeien, zou slechts een dwaas de gevolgen ontkennen van het verdwijnen van dit onderdeel van de economie waar multimiljarden omgaat.

Zeker, de ‘belangen van de investeringen’ in de mondiale infrastructuur, die in verband staan met olie, gas, steenkool en de verbrandingsmotoren en de openbare nutsbedrijven, is geen geringe macht in de wereld. Maar om de UFO geheimzinnigheid te begrijpen, dien je in aanmerking te nemen wat die hoeveelheid geld wezenlijk vertegenwoordigt. Een enorme geopolitieke macht.

Men dient zich af te vragen wat er gaat gebeuren wanneer elk dorp in India (of Afrika, of Zuid-Amerika, of China) apparaten heeft die grote hoeveelheden energie kunnen opwekken zonder vervuiling teweeg te brengen en zonder grote hoeveelheden brandstof te gebruiken. De hele wereld zal in staat zijn zich te ontwikkelen op een wijze die nog nooit eerder is vertoond – zonder vervuiling en zonder miljarden te besteden aan krachtcentrales, hoogspanningsleidingen en brandbare stoffen. De niet-bezitters zullen bezitten.  

Dit zal door iedereen als iets goeds worden beschouwd: per slot van rekening, veel van de instabiliteit op de wereld, oorlogvoering en dergelijke staat in verband met een onthutsende armoe en economische verloedering in een wereld van grote rijkdom. Sociale onrechtvaardigheid en enorme economische verschillen veroorzaken veel chaos en lijden op de wereld. Deze gedecentraliseerde, niet-vervuilende technologieën zouden het permanent veranderen. Zelfs de woestijnen zullen bloeien …

Maar, men moet beseffen dat de geopolitieke machten ontstaan door de technologische en economische vaardigheden. India bezit meer dan 1 miljard mensen en de VS ongeveer ¼ hiervan, maar wie bezit de grotere geopolitieke macht?

Wanneer deze nieuwe energiesystemen resultaten afwerpen, zullen de zogenaamde derde wereldlanden al snel dezelfde welvaart bereiken als de geïndustrialiseerde wereld van Europa, de VS en Japan. Dit zal een enorme verschuiving in de geopolitieke machtsverhouding veroorzaken. En de geïndustrialiseerde wereld zal dan ontdekken dat het in feite de macht moet delen met de nu onder de duim gehouden derde wereld.  

Degenen die momenteel de macht bezitten (en in 1950) hebben hiervoor geen belangstelling. We willen zelfs nauwelijks de macht in de Verenigde Naties steunen en delen.

Het vrijgeven van de informatie over UFO/ET kwesties zullen leiden naar het vruchtbaar toepassen van de nieuwe energiesystemen, die snel zullen leiden naar een gelijkschakeling van de macht in de wereld. De VS en Europa hebben ongeveer 600 miljoen inwoners. Dat is slechts 10% van de wereldbevolking. Wanneer de andere 90% eenmaal dezelfde technologische en economische hoogte hebben bereikt, zal het duidelijk zijn dat de geopolitieke macht zal verschuiven, of gelijk zal worden met de rest van de wereld. De macht moet gedeeld worden. Een werkelijke mondiale veiligheid zal onvermijdelijk zijn. Zoals we weten, zal dit uiteindelijk toch moeten gebeuren.

Wanneer je de economische en technologische uitwerking combineert met de geopolitieke gevolgen, wordt het duidelijk dat de veranderingen, die in verband staan met het beëindigen van de geheimhouding, werkelijk tektonisch, massaal, wereldomvattend en transformerend zullen zijn. Hier moet men niet te lichtvaardig over denken.

Maar, 50 jaar nadat de wereld deze nieuwe technologieën hadden kunnen hebben – na 50 lange jaren van economische schande, sociale en economische chaos en ongelijkheid – zullen we zien dat we de laatste generatie zijn die langdurig de kosmische hete aardappel – het probleem van de UFO geheimzinnigheid – doorschuiven.

En hier staan we dan, terwijl we deze hete aardappel vasthouden, maar wat gaan we er mee doen?

Een eind maken aan die geheimzinnigheid betekent enorme en diepgaande veranderingen in bijna elk aspect van het menselijk bestaan: economisch, sociaal, technologisch, filosofisch en met geopolitieke gevolgen enz. Maar het doorgaan met de geheimhouding en de onderdrukking van deze nieuwe energie- en voortstuwingstechnologieën betekenen een nog verdere destabilisering: het instorten van het ecosysteem van de Aarde en een zekere uitputting van de fossiele brandstoffen waarvan we afhankelijk zijn. En de groeiende angst van degenen die niets bezitten zijn nodeloos beroofd van een volledig en waardig leven. Er volgen geen nieuwe generaties aan wie we deze hete kosmische aardappel kunnen doorgeven: wij moeten dit afwikkelen en doen wat wij al in 1950 hadden moeten doen.

Het Web dat wij Weven

Wanneer het bovenstaande al niet genoeg zou zijn geweest om de geheimzinnigheid te rechtvaardigen, denk dan eens aan de buitengewone dingen die gedaan zijn om deze geheimhouding te bewaren. De infrastructuur die nodig was om die geheimzinnigheid in stand te houden en te versterken en die in staat is presidenten en CIA-directeuren en vooraanstaande congresleden en Europese regeringsleiders e.d. te misleiden, is fundamenteel onwettig. Laat me duidelijk zijn, het lichaam dat de UFO zaak controleert en de daarmee verbonden technologieën, heeft meer macht dan elke willekeurige regering op de wereld of elke willekeurige wereldleider.

President Eisenhower had gewaarschuwd dat een dergelijke situatie kon ontstaan, toen hij, in januari 1961, opmerkingen maakte over het groeiende ‘militaire industriële complex’. Dit was zijn laatste toespraak tot de wereld als president, en hij waarschuwde ons rechtstreeks voor een beangstigende situatie, waarover hij persoonlijk informatie bezat. Want Eisenhower had de ET-schepen en de dode ET-lichamen gezien. Hij wist van de geheime programma’s die hiermee te maken hadden. Maar hij wist ook dat hij de controle over deze projecten had verloren en dat zij hem voorlogen over de omvang en de volledige aard van hun onderzoekingen en de ontwikkelde activiteiten.

Inderdaad, de huidige kunst in geheimhouding is een hybridische, zogenaamde geprivatiseerde operatie van de regering, die internationaal is en functioneert buiten het zicht van elk bureau en elke regering. ‘De Regering’, zoals wij allen en Thomas Jefferson deze zien, is werkelijk het spoor volledig bijster. In feite controleert een geselecteerd, zeer hiërarchisch gelaagd ‘duister’ of onbekend project deze zaken. Toegang is er alleen voor de ingewijden en wanneer iemand daar niet toebehoort – en het doet niet ter zake of je nu directeur van de CIA bent, president of de voorzitter van Buitenlandse Zaken of de Secretaris-Generaal van de VN – je zult niets horen of nooit toegang krijgen tot deze projecten.

Inderdaad, de situatie is zo beangstigend dat zelfs het Hoofd van de Staf in het Pentagon, die ik heb ingelicht, niet méér toegang heeft tot dergelijke projecten dan elke andere burger, tenzij deze, om de een of andere duistere reden, tot de insiders behoort. Maar dat gebeurt zelden.

Om die macht te verkrijgen en te behouden zijn er allerlei dingen gedaan. Wij verwijzen naar het gedicht van Robert Frost, waarin hij zegt: “het web dat wij weven …” Maar hoe onttrekt een lichaam zichzelf aan een soortgelijk web van geheimhouding, bedrog, leugens en ongehoorzaamheid?

Om precies te zijn, deze groep heeft de macht en de rechten niet legaal verkregen. Het is ongrondwettelijk, zowel in de VS, in het VK en in andere landen op de wereld.

Ik wil de mogelijkheid openhouden dat, misschien in het begin, deze geheime onderneming op touw is gezet om de geheimhouding te waarborgen en om een eventuele instabiliteit te vermijden. Maar de risico’s van onopzettelijke lekken of van een besluit van een nationaal of een wereldleider dat het tijd was om het bekend te maken, maakte het nodig een web te weven van een steeds grotere geheimhouding en van illegale operaties. En nu is het web  van de operatie zelf gesloten.

Dat betekent, dat de complexiteit van de hiërarchisch gelaagde projecten, de mate van ongrondwettelijke en niet-bevoegde activiteiten, de ‘privatisering’ (of diefstal) door samenwerkende partners (het ‘industriële’ deel van het militaire/industriële complex) van geavanceerde technologieën, het voortdurend liegen naar de wettig gekozen en benoemde leiders en naar het publiek, dit alles en meer heeft bijgedragen aan een psychologie van voortdurende geheimhouding - omdat bekendmaking het grootste schandaal in de vastgelegde geschiedenis zou betekenen.

Bijvoorbeeld, hoe zou het publiek reageren op het feit dat de schande van het ecosysteem op de Aarde en het onherstelbare verlies van duizenden soorten planten en dieren die nu uitsterven ten gevolge van de vervuiling, totaal onnodig is geweest en voorkomen had kunnen worden wanneer in de vijftiger jaren deze informatie bekend zou zijn gemaakt?

Hoe zou de samenleving reageren op de kennis dat talrijke jaren miljarden dollars zijn besteed aan onbevoegde en ongrondwettige projecten? En dat deze, door de belastingbetaler opgebrachte dollars, door de samenwerkende partners in deze geheimhouding gebruikt zijn om afgeleide technologieën te ontwikkelen, gebaseerd op studies van de ET objecten die later gepatenteerd en gebruikt werden in zeer profijtelijke technologieën? Niet alleen zijn de belastingbetalers opgelicht, zij hebben ook nog eens een premie moeten betalen voor dergelijke doorbraken die het gevolg waren van het onderzoek dat door hen betaald was! En dan hebben we het nog niet over het intellectuele eigendomsrecht van dergelijke technologieën, dat van de ET’s gestolen was. Terwijl de fundamentele energieopwekkings- en voortstuwingstechnologieën achtergehouden werden, hebben deze samenwerkende partners sterk geprofiteerd van andere doorbraken en voordelen op het terrein van de elektronica, miniaturisering en daarmee verwante zaken. De overdracht van dergelijke geheime technologieën wettigt een diefstel van multimiljarden dollars aan technologieën die in feite tot het publieke domein behoren, omdat de belastingsbetalers het al betaald hebben.

En hoe zou het publiek reageren op het feit dat het multimiljarden kostende ruimtevaartprogramma dat gebruik maakte van verbrandingsraketten, een primitief en onnodig experiment is geweest, aangezien er al veel betere technologieën en voortstuwingssystemen bestonden vóórdat we zelfs naar de maan gingen? NASA en verwante bureaus zijn voor een belangrijk deel ook het slachtoffer van deze geheimhouding geweest, evenals de rest van de overheid en het publiek. Slechts een klein, zeer beperkt deel van de NASA mensen wist van het bestaan van de echte ET technologieën die in deze projecten verborgen lagen. Zeker was mijn oom, die de maanmodule hielp ontwerpen die Neil Armstrong naar de maan bracht, evenals vele anderen een slachtoffer, voor zover hem de toegang tot deze technologische doorbraken werd onthouden. Hij moest, evenals de anderen, werken met de oude fysica en de oude technologieën van de stuwraketten. Wat een schande.

De onontkoombare werkelijkheid is deze: dit geheime project, ongeacht de goede bedoelingen van het begin, liep weg met zijn eigen geheime macht. Het misbruikte deze macht. Het heeft onze toekomst gedurende vijftig jaren in gijzeling gehouden.

In feite kon de rustige staatsgreep van de late veertiger en de vroege vijftiger jaren, wanneer het eenmaal ontdekt wordt, wel eens de echte instabiliteit van vandaag worden.  

Maar de situatie is in feite veel erger. Alles wat hiervoor is geschreven wordt overheerst door een nog groter probleem: de geheime groep die zich bezig houdt met deze duistere UFO-projecten, bezat ook vanaf het begin de grootste invloed op de prille relaties tussen mensen en buitenaardse wezens. En dit is op een tragische manier mislukt, het heeft bijna het punt van een mondiale catastrofe bereikt.

Want, wat gebeurt er wanneer een niet-gekozen, niet-aangestelde, zichzelf selecterende, militair georiënteerde groep alléén verantwoordelijk is voor de intermenselijke relaties tussen de mensen van de Aarde en de ET’s? Welnu, zoals het meestal gaat, wanneer je een roze bril draagt lijkt de hele wereld roze. En wanneer je militaire brillen draagt, zal elke nieuwe en ongecontroleerde ontwikkeling gezien worden als een potentiële militaire bedreiging.

De aard van een dergelijke groep – die buitensporig controlerend en incestueus is – is qua gezichtsveld en qua denkwijze zeer homogeen. Macht en controle zijn uitstekende kwaliteiten. Een dergelijke extreme geheimhouding creëert een zeer gevaarlijke omgeving waarin de mechanismen van 'checks en balances', geven en nemen, totaal ontbreken. En in een dergelijke omgeving kunnen zeer gevaarlijke beslissingen worden genomen zonder dat er een adequate terugkoppeling, discussie of inzichten over de gewenste perspectieven kunnen plaatsvinden, die met geweld wordt onderdrukt.

In een dergelijke omgeving van extreme geheimhouding, militarisme en paranoia, hebben we ontdekt dat er rechtstreekse, gevaarlijke acties tegen ET’s zijn ondernomen. Inderdaad, wij hebben talrijke bronnen die ons het gebruik van steeds betere technologieën hebben beschreven om het buitenaardse materiaal op te sporen, als doel te kiezen en te vernietigen. Wanneer er maar een 10% kans bestaat dat dit waar is (en ik ben ervan overtuigd dat dit 100% juist is) bevinden we ons in een mondiale diplomatieke en sociale crisis die totaal buiten onze controle ligt en die zeer riskant is voor de hele planeet.

Besef dat de geheime, terugontwikkelinsprojecten een enorme kwantumsprong in technologieën hebben opgeleverd die, wanneer ze eenmaal in militaire systemen worden toegepast, een echte bedreiging voor de ET’s kunnen vormen, die hier misschien met vreedzame bedoelingen gekomen zijn. De pogingen om spoedig de ruimte te militariseren is waarschijnlijk het gevolg van een kortzichtige, militaristische en paranoïde kijk op de buitenaardse projecten en bedoelingen. Wanneer dit niet wordt gecontroleerd, kan het catastrofaal uitwerken.

Deze groep moet, ongeacht hun ‘goede’ bedoelingen, inderdaad blootgelegd worden, waardoor de mondiale staatslieden met een nieuw perspectief kunnen bemiddelen. Terwijl er geen enkele aanwijzing is dat de ET beschavingen vijandig zijn, is het ook duidelijk dat het onwaarschijnlijk is dat zij een onbelemmerde en groeiende bemoeienis met hun operaties zullen toestaan. Zelfverdediging is waarschijnlijk een universele eigenschap. En terwijl de ET’s tot dusver een grote terughoudendheid hebben laten zien, kan er een ‘kosmische kortsluiting’ ontstaan wanneer de geheime technologieën van de mens een zelfde niveau beginnen te bereiken en wanneer wij dergelijke geavanceerde technologieën op een oorlogszuchtige manier gaan gebruiken. Die mogelijkheid stemt tot nadenken.

Wij hebben onze Jimmy Carters en Daila Lamma’s en andere internationale staatslieden nodig voor het oplossen van een dergelijk geweldig probleem. Maar wanneer de toegang wordt verhinderd en de onderwerpen gesloten en buiten het mondiale radarscherm blijven, zitten we opgescheept met de ongekozen kleine groep die ons lot in handen heeft en over ons beslist. Dit moet veranderen en wel heel snel.

In de slotanalyse moeten we vaststellen dat, hoewel de veranderingen die met een dergelijke onthulling van de UFO’s en ET”s verband houden en die werkelijk elk aspect van het leven op Aarde grootschalig en diepgaand zullen beïnvloeden, dit het enige juiste is wat wij moeten doen. De geheimhouding is een eigen leven gaan leiden, het is een groeiende kanker die genezen moet worden voordat deze het leven op Aarde en al haar bewoners vernietigt.

De verklaringen voor die geheimhouding zijn duidelijk: mondiale macht, economische en technologische controle, geopolitieke status-quo, de angst voor het schandaal wanneer dergelijke projecten en hun gedrag etc. worden blootgelegd.

Maar het onthullen is minder gevaarlijk dan het doorgaan met de geheimhouding. De Aarde is stervende omdat wij haar vermoorden. De 250 mensen en families die de top van de wereld vormen hebben een nettowaarde die gelijk staat aan die van 2,5 miljard van onze armste burgers. De veelbelovende relatie tussen de mensheid en de wezens van andere planeten wordt gemilitariseerd en gemanipuleerd door het falende denken en de falende programma’s die zich volledig in het geheim afspelen.

Hoe angstaanjagend de onthulling ook moge zijn, met de mogelijkheid van een tijdelijke instabiliteit en verandering, het voortduren van de geheimhouding betekent dat we de Aarde vernietigen door onze domheid en hebzucht. De toekomst van de mensheid, die in de afgelopen vijftig jaar verhinderd en gegijzeld is, kan dit niet nog eens 50 jaar verdragen. Want we hebben geen vijftig jaar meer, het ecosysteem van de Aarde zal vóór die tijd instorten.

Het zijn geen gemakkelijke keuzen. Maar er maar één juiste keus. Willen jullie hieraan meehelpen?

 

Gevolgen voor het milieu

 

Wij hebben behulpzame insiders en wetenschappers die in open horzittingen van het Congres kunnen bewijzen dat we in feite voortstuwingssystemen bezitten die gebaseerd zijn op energiegeneratie en antizwaartekracht en die in staat zijn om alle vormen van de huidige in gebruik zijnde energieopwekking en transsportsystemen volledig en permanent te vervangen. Deze apparatuur maakt de weg vrij om uit het ons omringende elektromagnetische veld en uit de zogenoemde 'nulpunt'-staat van energie enorme hoeveelheden ‘schone’ energie te produceren. Dergelijke systemen genereren fundamenteel de energie door zich aan te sluiten op het altijd aanwezige energetische kwantumvacuüm  –  het startpunt van de energie van waaruit alle energie en materie stroomt. Alle materie en energie wordt gedragen door dit energetische beginpunt en het kan afgetapt worden door middel van unieke elektromagnetische circuits en configuraties om enorme hoeveelheden energie van de ruimte/tijd om ons heen op te wekken. Dit zijn NIET de eeuwig bewegende machines, noch zijn ze in strijd met de thermodynamische wetten – ze sluiten zich aan op een ons omringend energieveld om energie op te wekken.

Dit betekent dat dergelijke systemen geen brandstof nodig hebben of atomen die gesplitst of versmolten moeten worden. Ze verlangen geen centrale krachtcentrales, hoogspanningskabels en de daarmee verbonden miljarden dollars  kostende infrastructuur die nodig is om de afgelegen gebieden van India, China, Afrika en Latijns Amerika van elektriciteit en krachtstroom te voorzien. Deze systemen zijn niet plaatsgebonden: ze kunnen overal opgezet worden en de benodigde energie opwekken. Zij brengen fundamenteel de definitieve oplossing voor bijna alle milieuproblemen van onze wereld.

De milieuvoordelen van een dergelijke ontdekking kan niet genoeg benadrukt worden, maar een korte opsomming volstaat:

     - Het verdwijnen van olie, kolen en gas als energieverschaffers en dus het verdwijnen van de lucht- en watervervuiling die verbonden zijn met het transport en het gebruik van deze brandstoffen. Olieverspilling, mondiale opwarming, ziekten door luchtvervuiling, zure regen etc kan en moet binnen 10 – 20 jaar kunnen verdwijnen.

     - Uitputting van grondstoffen en de geopolitieke spanningen die ontstaan uit de concurrerende zoektocht naar fossiele brandstoffen zullen beëindigd worden.

    -  Technologieën om de lucht- en waterverontreiniging tot nul of bijna nul terug te dringen bestaan reeds, maar gebruiken veel energie en worden te kostbaar geacht om volledig te worden gebruikt. Omdat ze zeer veel energie kosten en omdat onze energiesystemen momenteel de grootste vervuilers ter wereld zijn, wordt bovendien heel snel het ‘point of diminishing’ (het punt waarop geen voordeel meer valt te behalen) bereikt. Deze vergelijking wordt dramatisch veranderd wanneer industrieën in staat zijn grote hoeveelheden vrije energie af te tappen (men hoeft niet voor brandstof te betalen, alleen voor het apparaat dat niet meer kost dan andere generatoren) en deze systemen veroorzaken geen vervuiling.

     -  Het energie-intensieve hergebruik zal volledig toegepast kunnen worden, wanneer de energie die nodig is om een grote hoeveelheid afval te verwerken, opnieuw vrij en overvloedig beschikbaar is.

   -  Agricultuur, die momenteel zeer energie afhankelijk en vervuilend is, kan worden veranderd om schone, niet-vervuilende energie te gebruiken.

   -  Woestijnvorming kan worden teruggedraaid en de mondiale agricultuur die gebruik maakt van ontzoutingsinstallaties en die nu veel energie gebruiken en duur zijn, zullen spoedig kostenbesparend zijn wanneer eenmaal deze nieuwe niet-vervuilende energiesysteem gebruikt kunnen worden.

   -  Luchtverkeer, vrachtverkeer over de weg en vervoersystemen tussen steden, zullen vervangen worden door nieuwe energie/voortstuwingssystemen (antigraviditeitsystemen die in staat zijn zich geluidloos boven het oppervlak voort te bewegen). Er zal geen vervuiling optreden en de kosten zullen substantieel dalen wanneer de energiekosten te verwaarlozen zijn. Daarbij kan het massavervoer in dichtbevolkte gebieden gebruikmaken van deze systemen om te voorzien in een stille, doelmatige verbinding tussen steden.

     - Geluidsvervuiling door straalvliegtuigen, vrachtauto’s en andere transportmiddelen zal verdwijnen door het gebruik van stille apparatuur. 

    -  Openbare nutsbedrijven zullen niet meer nodig zijn, aangezien elk huis, kantoor en fabriek apparatuur zullen hebben om de benodigde energie op te wekken. Dit betekent dat de lelijke hoogspanningskabels, die onderhevig zijn aan stormschade en stroomstoornissen, tot het verleden gaan behoren. Ondergrondse gasbuizen, die vaak scheuren of lekken en schade toebrengen aan de Aarde en de waterbronnen, zullen in het geheel niet meer nodig zijn.

     -  Nucleaire krachtcentrales zullen ontmanteld worden en de technologieën die nodig zijn om deze plekken te reinigen zullen beschikbaar zijn. Geheime technologieën bestaan om het nucleaire afval te neutraliseren.

 

Utopia? Nee, omdat de menselijke samenleving altijd onvolmaakt zal zijn – maar misschien niet zo disfunctionerend als heden ten dage. Deze technologieën zijn echt – ik heb ze gezien. Antigraviteit is een werkelijkheid en dit geldt ook voor vrije energieopwekking. Dit is geen wilde fantasie. Geloof niet degenen die zeggen dat dit niet mogelijk is: het zijn de intellectuele nakomelingen van degenen die zeiden dat de Wright broers nooit zouden kunnen vliegen.

In deze tijd heeft de menselijke beschaving een punt bereikt waarop ze in staat is de hele wereld uit te roeien. Wij kunnen en moeten het beter doen. Deze technologieën bestaan en ieder mens die zich zorgen maakt over het milieu en de menselijke toekomst, zou spoedige hoorzittingen moeten eisen, waardoor deze technologieën het predikaat ‘geheim’ verliezen, worden vrijgegeven en veilig toegepast kunnen worden. 

 

Gevolgen voor de samenleving en de wereldarmoede

 

Door het hiervoor vermelde is het duidelijk dat deze technologieën, die momenteel geheim zijn, de menselijke beschaving in staat stellen zichzelf in stand te houden. Natuurlijk, wanneer we spreken over de grootste sociale, economische en technologische revolutie in de menselijke geschiedenis, op korte termijn: in het geheel niet. Ik zal niet de wereldomvattende veranderingen onderschatten die onvermijdelijk met een dergelijke vrijgeven gepaard gaan. Omdat ik mijn hele leven met deze kwestie bezig ben geweest, ben ik me heel sterk bewust hoe enorm deze veranderingen zullen zijn.

Naast het eigenaardige besef dat de homo sapiëns niet de enige – of meest ontwikkelde – schepselen in het universum zijn, zal deze onthulling de mensheid plaatsen voor de grootste risico’s en kansen in de ons bekende geschiedenis. Wanneer we niks doen, zal onze beschaving – bezien vanuit het oogpunt van milieu, economie, geopolitiek en sociaal - instorten. Binnen 10 tot 20 jaar zullen de fossiele brandstoffen en de olie de behoefte niet meer dekken en dan krijgen we het krankzinnige scenario dat iedereen om het laatste vat olie zal vechten. Het is waarschijnlijk dat deze geopolitiek en deze sociale instorting een milieucatastrofe zullen inleiden.

Het vrijgeven van deze nieuwe technologieën zal een nieuwe, zelfvoorzienende samenleving opleveren. Wereldarmoede zal binnen de tijdsduur van onze levens verdwijnen. Met de komst van de nieuwe energie- en voortstuwingssystemen, zal op geen enkele plek op de Aarde nog gebrek zijn. Zelfs de woestijnen zullen bloeien …

Wanneer eenmaal overvloed en een bijna vrije energie in de uitgeputte gebieden beschikbaar komen voor agricultuur, transport, bouw, productie en elektriciteit, is er geen grens meer aan wat de mensheid kan bereiken. Het is belachelijk – zelfs obsceen – dat er een schokkende armoe en honger op de wereld bestaat, terwijl we geheime technologieën bezitten die deze situatie compleet kan veranderen. Dus, waarom deze technologieën niet vrijgeven? Omdat de sociale, economische en geopolitieke orde van de wereld enorm zou veranderen. Elke insider die ik ontmoet heb, benadrukte met klem dat dit de grootste kans in de bekende menselijke geschiedenis is. De materie is zo zeer geheim, niet vanwege het feit dat het een dwaasheid is, maar omdat de gevolgen zo diepgaand en verreikend zijn. Door hun aard houden degenen die dergelijke projecten controleren niet van verandering. En nu spreken we over de grootste economische, technologische, sociale en geopolitieke verandering in de ons bekende geschiedenis. Vandaar dat de status-quo wordt gehandhaafd, zelfs wanneer de mensheid in sneltreinvaart zijn ondergang tegemoet snelt.

Maar door dit argument zouden we nooit een industriële revolutie hebben gehad en we zouden dan nog in de Middeleeuwen hebben geleefd.

Een internationale inspanning om de verstoring van de economie te verkleinen en om de overgang van deze nieuwe sociale en economische werkelijkheid te vergemakkelijken, zal nodig zijn. Wij kunnen en moeten dit doen. Speciale belangen in bepaalde olie, energie en economische sectoren moeten onder het wettig gezag vallen en op hetzelfde moment met mededogen behandeld worden. Niemand ziet graag zijn macht en koninkrijk verkruimelen. Staten die zeer afhankelijk zijn van olie en gas zullen geholpen moeten worden bij het diversifiëren, het stabiliseren en het overgaan naar een nieuwe economische orde.

De Verenigde Staten, Europa en Japan zullen zich ook moeten aanpassen aan een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Wanneer de huidige arme en dichtbevolkte landen zich technologisch en economisch sterk ontwikkelen, zullen ze een betekenisvolle plek aan de internationale tafel eisen – en die zullen ze krijgen. En zo hoort het ook. Maar de internationale gemeenschap zal veiligheidsmechanismen moeten inbouwen om te voorkomen dat een dergelijke potentiële geopolitieke verzoening tussen de eerste en de derde wereld niet ontaardt in een oorlogszuchtige en verstorend gedrag van de nieuwkomers.

In het bijzonder zal de VS zich door kracht moeten leiden, maar het dient de huidige trend naar dominantie te voorkomen. Leiderschap en overheersing zijn niet hetzelfde en hoe sneller we het verschil leren hoe beter het voor de wereld zal zijn. Er kan een internationaal leiderschap bestaan zonder dominantie en hegemonie en de VS dient dit onderscheid te beseffen, wil het dit zo zeer benodigde leiderschap over deze kwestie kunnen uitoefenen.

Deze technologieën zullen – omdat ze de macht zullen decentraliseren – letterlijk en figuurlijk de miljarden, die in ellende en armoe leven, in staat stellen een wereld van nieuwe overvloed binnen te treden. En met de economische en technologische ontwikkeling, zal het onderwijs stijgen en zullen de geboortecijfers dalen. Het is bekend dat, wanneer de maatschappij meer onderwijs geniet, de welvaart en technologie toenemen en de vrouwen een gelijkwaardiger rol in de maatschappij zullen vervullen, waardoor het geboortecijfer zal dalen en de bevolking stabiliseert. Dit is goed voor de wereldbevolking en voor de toekomst van de mensheid.

Wanneer ieder dorp schone energie bezit en wanneer de agricultuur met schone en vrije energie werkt en de transportkosten lager worden, dan zal de armoede drastisch dalen in de wereld. Wanneer we nu handelen, zullen we in staat zijn om vóór 2030 alle armoe in de wereld, zoals we die nu kennen, effectief uit te bannen. Wij hebben alleen de moed nodig om deze veranderingen te accepteren en de wijsheid om de mensheid veilig en vreedzaam een nieuw tijdperk binnen te loodsen. 

Gevolgen voor de wereldvrede en de veiligheid

Een paar jaar geleden besprak ik dit onderwerp met de oud-voorzitter van de Senaat afd. Buitenlandse Zaken, senator Claiborne Pell. Hij verklaarde me dat hij sinds 1950 in het Congres had gezeten, maar dat hij nooit geïnformeerd was over dit onderwerp. Ik vertelde hem dat de aard van deze duistere projecten tot gevolg had, dat de meeste leiders buiten elke beslissing werden gehouden aangaande deze kwesties en dat dit schandalig is. Ik zei: “Senator Pell, u was al die tijd Voorzitter van Buitenlandse Zaken, u werd de kans onthouden om de uitdaging aan te gaan met de belangrijkste ‘buitenlandse’ relaties …” en ik wees naar de sterren boven onze hoofden. Hij zei: “Weet je dr. Greer, ik ben bang dat u gelijk hebt …”

Het is waar dat onze belangrijkste diplomaten en wijze leiders, zoals senator Pell, president Jimmy Carter en andere internationale leiders duidelijk zijn geweest over de toegang tot en de controle over dit onderdeel en dit hebben willen voorkomen. Dit is een directe bedreiging van de wereldvrede. In het vacuüm van geheimhouding, hebben operaties plaatsgevonden - noch gecontroleerd door de mensen, de volksvertegenwoordigers, de Verenigde Naties, noch door enig andere wettige entiteit  - die de wereldvrede direct bedreigen.

Verklaringen, bevestigd door talrijke militaire getuigen die elkaar niet kennen en die niet in de gelegenheid waren om elkaar heimelijk te ontmoeten, zullen laten zien dat de VS en andere landen deze ETV’s gebruikt hebben in een gewapende aanval, die in sommige gevallen leidden naar het neerhalen van deze buitenaardse schepen. Zoals ik zei tegen mevrouw Boutros Ghali, vrouw van de toenmalige Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, zelfs wanneer er maar een kans van 10% bestaat dat dit waar is, dan wordt dit de grootste bedreiging in de menselijke geschiedenis voor de wereldvrede.

Bij het persoonlijk interviewen van talrijke betrouwbare overheidsfunctionarissen uit de luchtmacht en de ruimtevaart, die rechtstreekse informatie bezitten van dergelijke acties, kreeg ik de zekerheid dat dit heeft plaatsgevonden. Waarom? Omdat deze onbekende schepen zich zonder toestemming in onze luchtruimte bevonden en omdat wij hun technologie wilden hebben. Niemand heeft verklaard dat van deze objecten een directe bedreiging uitging voor de mensheid. Waarschijnlijk kon elke beschaving, die in staat was de interstellaire ruimte te bereizen, in een nanoseconde onze beschaving elimineren, als dit de bedoeling zou zijn. Dat wij nog steeds vrij kunnen ademhalen op de Aarde is een overvloedig bewijs voor de niet-vijandige aard van deze ET-beschavingen.

Wij zijn ook op de hoogte gebracht dat de zogenoemde Star Wars (of het Nationale Raketafweer Systeem) werkelijk een geheim ‘duister project’ was voor het inzetten van wapensystemen om ETV’s  op te sporen, te volgen en te vernietigen, zodra zij de Aarde naderen of de aardse atmosfeer binnenkomen. Niet minder dan een figuur als Wernher Von Braun waarschuwde op zijn sterfbed voor de werkelijkheid en de krankzinnigheid van een dergelijk plan, waarschijnlijk niet in zijn voordeel (zie de verklaring van Carol Rosin, de oud-woordvoerder van Wernher Von Braun).

Welnu, wanneer we niet van richting veranderen, zullen we waarschijnlijk daar eindigen waartoe we nu op weg zijn.

Met het soort wapens dat we momenteel als verborgen arsenaal bezitten – wapens die nog angstaanjagender zijn dan de thermonucleaire apparaten – is er geen mogelijkheid enig conflict te overleven. Toch zijn in het duister van de geheimhouding acties ondernomen die de toekomst van ieder mens in gevaar kunnen brengen. Slechts een volledige, eerlijke onthulling kan deze situatie wijzigen. Het is voor mij niet mogelijk de urgentie van dit alles in woorden uit te drukken.

Tijdens de 10 jaar dat ik als eerste hulp arts werkte, zag ik hoe elk mogelijk voorwerp als wapen gebruikt kan worden. Elke technologie, tenzij geleid door wijsheid en de wens voor een goede en vredige toekomst – de enig mogelijke toekomst – zal bij een conflict gebruikt worden. Supergeheime projecten die onder geen enkel wettige gezag vallen – noch van de Verenigde Naties, het VS Congres, noch van het Britse Parlement – mogen niet langer doorgaan de belangen van de hele mensheid te schenden.

Een van de grootste gevaren van de extreme geheimhouding is dat het een hermetische verzegeling creëert, die een gesloten systeem ondoordringbaar maakt voor een vrije en open uitwisseling van ideeën. In een dergelijke omgeving kunnen heel gemakkelijk ernstige fouten worden gemaakt. Bijvoorbeeld, de bijgaande getuigenverklaringen zullen laten zien dat deze ETV’s zeer nadrukkelijk verschenen, nadat we de eerste atoomwapens ontwikkelden en de ruimte instuurden. Er waren talrijke – door vele betrouwbare militaire officials bevestigde – voorvallen dat deze objecten in de lucht bleven hangen en zelfs ICBM’s (intercontinentale ballistische raketten) neutraliseerden.

Een gesloten, militaire benadering hiervan kan leiden tot offensieve daden, zoals het nemen van tegenmaatregelen en het doen van pogingen om dergelijke objecten neer te halen. In feite zou dit het normale antwoord zijn. Maar hoe zou de reactie zijn wanneer deze ET beschavingen zouden zeggen: “Vernietig alsjeblieft jullie prachtige wereld niet – en weet dit: wij laten jullie niet de ruimte binnenkomen met een dergelijke krankzinnige bedreiging voor anderen …” Een gebeurtenis die bezorgdheid laat zien en zelfs een grotere kosmische wijsheid, kan steeds weer verklaard worden als een daad van agressie. Dergelijke misvattingen en kortzichtigheden zijn het materiaal waardoor oorlogen ontstaan.

Wat ook de bedoelingen van deze bezoekers moge zijn, het is onmogelijk dat misvattingen opgelost kunnen worden door gewelddadige acties. Het overwegen van een dergelijke waanzin is een poging een eind te maken aan de menselijke beschaving.

Het is de tijd voor onze wijze ouderen en onze nuchtere diplomaten, zoals Sen Pell, om hun verantwoordelijkheid te nemen in deze gewichtige zaken. Dit in handen te geven van een kliek niet-gekozen, zelfbenoemde leiders van geheime operaties die geen verantwoording hoeven af te leggen, is de grootste bedreiging van de nationale veiligheid van de VS en de wereld in onze geschiedenis. Eisenhower had gelijk, maar niemand luisterde naar hem.

In het licht van de getuigenverklaringen, die laten zien dat er geheime acties hebben plaatsgevonden, zoals gewelddadige acties tegen deze bezoekers, is het absoluut nodig dat de internationale gemeenschap in het algemeen en het Congres en de President van de VS in het bijzonder het volgende moeten doen:

 

·         Houd hoorzittingen om de risico’s voor de nationale en internationale veiligheid in kaart te brengen, die voortvloeien uit de huidige geheime leiding van deze projecten.

·     Verban onmiddellijk de ruimtewapens en verban specifiek het richten op elk buitenaards object, omdat dergelijke acties onrechtmatig zijn en de mensheid in gevaar kan brengen.

·      Ontwikkel een speciale diplomatieke eenheid die zich bezighoudt met buitenaardse beschavingen, bevorder communicatie en vredelievende relaties.

·      Ontwikkel een passende, gemachtigde groep die toezicht houdt op de mens-buitenaardse relaties en zorgt voor vredelievende en wederzijds heilzame interacties.

·    S teun internationale instituties die het vreedzame gebruik kan garanderen van die nieuwe technologieën die in verband staan met geavanceerde energie- en voortstuwingssystemen (zie beneden)

 

Vervolgens bestaat er een minder duidelijke, maar misschien even grote bedreiging van de wereldvrede door het gegeven dat, door de geheime controle van deze projecten, de wereld beroofd werd van de nieuwe, reeds eerder besproken energie- en voortstuwingstechnologieën.

De wereldarmoede en een groter wordend gat tussen rijk en arm zijn een ernstige bedreiging voor de wereldvrede, dat gecorrigeerd zou kunnen worden door het vrijgeven en de vreedzame toepassing van deze technologieën (zie boven). De echte oorlogsdreiging, door een afnemende voorraad fossiele brandstoffen in de volgende 10 tot 20 jaren, onderstrepen nog eens de noodzaak van deze onthulling. Wat gebeurt er wanneer de 4 miljard mensen die nu in armoe leven ook eens auto’s, elektriciteit en andere moderne gemakken willen? Voor ieder weldenkend mens is het duidelijk dat we snel moeten overgaan naar het gebruik van deze nieuwe geheime technologieën – het zijn krachtige oplossingen die op de plank liggen.

Natuurlijk, een aantal insiders hebben erop gewezen dat deze technologieën niet de Oldmobiles van onze grootvaders zijn: het zijn technologische ontwikkelingen die, zoals elke andere, gewelddadig gebruikt kunnen worden door terroristen, oorlogszuchtige staten en krankzinnigen. Maar hier komen we op een belangrijk punt: als deze technologieën niet spoedig vrijgegeven worden, zullen we een instorting van de menselijke beschaving en het milieu onder ogen moeten zien; wanneer ze worden vrijgegeven zullen er geweldige krachtige nieuwe technologieën naar buiten komen die destructief gebruikt kunnen worden.

In de nabije toekomst zou het wijs zijn, er rekening mee te houden dat de mensheid elke nieuwe technologie meestal gewelddadig wil gebruiken. Dit betekent dat er  internationale bureaus gecreëerd moeten worden die het exclusieve gebruik van dergelijke apparatuur garanderen en opleggen. Er bestaan momenteel technologieën die dergelijke apparatuur direct kunnen verbinden met een GPS (Global Positioning Systeem – mondiaal volgsysteem), die elk apparaat onschadelijk kan maken die niet gebruikt wordt voor vreedzame stroomopwekking en voortstuwing. Deze technologieën zouden gereguleerd en onder toezicht geplaatst moeten worden. En de internationale gemeenschap moet groeien naar een overeenkomstig verantwoordelijkheidsniveau om hun exclusief vreedzaam gebruik te garanderen.

Elk ander gebruik zou bij elke staat op de Aarde op een geweldige weerstand moeten stuiten. Een dergelijk verdrag is de noodzakelijke volgende stap. Misschien zal dan, eens, de mensheid in vrede kunnen leven zonder de noodzaak van dergelijke controles. Maar momenteel lijkt de situatie op die van honden aan een ketting – enkele sterke ‘kettingen’ zijn nodig en essentieel.

Maar dergelijke zorgen kan geen reden zijn om het vrijgeven van deze technologieën te vertragen. Wij hebben de kennis en de middelen om hun veilig en vreedzaam gebruik te garanderen – en ze moeten spoedig worden toegepast om een verdere aftakeling van het milieu en een escalatie van de wereldarmoede en conflicten te voorkomen.

Daarna zullen we, in de slotanalyse, een sociale en spirituele crisis onder ogen moeten zien, die elke technologische of wetenschappelijke uitdaging transcendeert. De technologische oplossingen bestaan – maar bezitten we wel de wil, de wijsheid en de moed om deze toe te passen voor het mondiale welzijn? Hoe meer men nadenkt over deze materie, hoe duidelijker het zal worden dat we maar één mogelijke toekomst hebben: Vrede. Vrede op Aarde en vrede in de ruimte – een universele Vrede, met wijsheid opgelegd, want elke andere weg leidt naar vernietiging.

Dit is dan de grootste uitdaging voor het huidige tijdperk. Kunnen onze spirituele en sociale vermogens deze uitdaging aan? Niets minder dan de bestemming van het menselijke ras is hiervan afhankelijk. 

 

NIET ERKEND ­ Hoe de geheimhouding in stand wordt gehouden

Door: Steven M. Greer

Projectleider van het Amerikaanse 'Disclosure Project'

Vertaling: Paul Harmans februari 2005

Bron: Boek Disclosure van SM Greer.

Kan de regering een geheim bewaren?

Een echt groot geheim ­ het grootste aller tijden? Als zelfs het kleinste slippertje van een politicus of regeringsleider het belangrijkste nieuws is, kan de regering dan de meest verbazingwekkende ontdekking ter wereld ­ het bestaan van buitenaards leven - voor ons verborgen houden?

Welnu, ja en nee.

Ten eerste moet het begrip 'regering' opnieuw gedefinieerd worden, omdat er een regering bestaat van 'ons, het volk', bestaande uit gekozen en benoemde beambten, volksvertegenwoordigers, bewindslieden, de wettelijke en juridische macht, enz, enz. Geheel in overeenstemming met de standaardles maatschappijleer op school.

Maar dan is er ook nog de 'niet erkende regering': de 'verborgen regering', van verborgen zwarte projecten, contractuele tussenpersonen en bedrijven en vage functionarissen die op een tussenniveau opereren en wier taak het is te garanderen dat de regering van 'ons, het volk', heel weinig of niets weet van de 'verborgen regering'. De rechterhand weet niet ­ en wil vaak niet weten - wat de linkerhand doet

Maar we lopen nu een beetje op de zaken vooruit. Eerst maar eens wat achtergrondinformatie. Gedurende zo'n elf jaar heb ik onopvallend bestudeerd hoe de echte geheimhouding in stand wordt gehouden en dan vooral die in de laatste helft van de 20e eeuw. Wat ik heb gevonden is verbazingwekkend en ronduit ongelooflijk. Wat u nu gaat lezen is de waarheid, maar ik moet toegeven dat ik het ook niet geloofd zou hebben als iemand het mij tien jaar geleden verteld had. U mag de rest van dit artikel lezen alsof het een gefingeerd verhaal is, misschien voelt u zich iets gemakkelijker om er vanaf een afstandje naar te kijken. Maar laat een deel van u weten dat dit de waarheid is.

Dit deel (van het boek) gaat niet over het wel of niet bestaan van UFO's/ET's of dat zij de aarde bezoeken. Laten we dat voor eerst en altijd uit de weg ruimen, omdat dat het meest eenvoudige deel van het verhaal is: UFO's bestaan, zij zijn van buitenaardse herkomst, zij zijn hier al tientallen jaren (zoniet eeuwen), er is geen bewijs dat zij vijandig zijn, er is waarschijnlijk meer dan één levensvorm die ons bezoekt en verscheiden facetten van de 'regering' hebben daar op zijn minst gedurende 50 jaar wetenschap van.

Het meer complexe deel van dit onderwerp is om tot je verstand te laten doordringen dat iets van dit buitengewone echt is en tot nu toe, op de een of andere manier heel onwerkelijk, verborgen, geheim en raadselachtig blijft. Dat de officiële regering ­ en de officiële hoeders der waarheid in de media en wetenschap ­ al deze tijd zijn misleid is een eerbetoon aan de geperfectioneerde, diepgaande, uitgestrekte en alomtegenwoordige geheime agenda, ongeëvenaard in de geschiedenis.

Inderdaad, het verhaal over het 'hoe en waarom deze misleiding' overtreft het buitenaardse fenomeen in al haar bizarheid, mysterieuze voorkomen en ongelovigheid. In feite lijkt het erop dat de effectiviteit van de geheimhouding is gerelateerd aan de verbluffende ongelooflijkheid van de aard van de geheimhouding. Anders gezegd, het waarom, het hoe en de redenen van deze geheime projecten zijn zo bizar en ongelooflijk dat zij de beste bedekking voor zichzelf verschaffen, niemand zal het geloven zelfs niet als men erop zou stuiten. Het is absoluut te gek om waar te zijn.

Om eerlijk te zijn, mijn eerste reactie op wat u nu gaat lezen was: "Ja, ja" Maar de ene na de andere bevestiging en onafhankelijke bekrachtiging ervan overtuigde mij. Toen zei ik: "O, mijn God". De ruimte hier staat mij toe om slechts de hoogtepunten van intens en achter de schermen onderzoek van de laatste zes jaar met u te delen. Ik hoop dat er een dag komt waarop het complete verhaal verteld kan worden, met naam en toenaam, maar voor nu moet u mij toestaan dat ik slechts een algemeen plaatje belicht en slechts enkele details. Deze informatie komt uit persoonlijke, intens gevoelige privé-besprekingen en lange discussies met zeer hoge en betekenisvolle informanten afkomstig uit het leger, de inlichtingendiensten, de politiek en private bedrijven.

De oorsprong van de geheimhouding

De zoektocht naar de waarheid wat betreft deze geheime projecten bracht mij bij staatshoofden, leden van koninklijke huizen, ambtenaren van de CIA, agenten van de NSA, Amerikaanse en buitenlandse militaire leiders, politieke leiders en aannemers van private, high-tech ondernemingen. Het proces was uitputtend, meedogenloos en verwarrend. Veiligheid en tact vereisen dat ik vooralsnog namen erbuiten houd, tegen de tijd dat u dit artikel gelezen hebt, zullen de redenen daarvan duidelijk zijn.

We beginnen bij de tijd van de tweede wereldoorlog, we hebben ontdekt dat bepaalde functionarissen binnen de Amerikaanse regering wisten dat we niet alleen waren, dat er vooruitstrevende toestellen rondvlogen in bepaalde gebieden waar de oorlog woedde en dat die niet van ons en hen (de vijand) waren. Een medisch collega en vriend van mij, vertelde me dat een familielid van hem een onderscheiden piloot uit tweede wereldoorlog was, die door de president naar Europa werd gezonden om uit te zoeken wat deze 'foo fighters' waren. Hij bracht rapport uit aan de president waarbij hij duidelijk maakte dat het buitenaardse ruimteschepen waren.

Vanaf daar wordt het vreemder en vreemder. Een gepensioneerde generaal, die later de rechterhand werd van een directeur van de CIA, vertelde mij dat hij in 1946 als militaire officier verantwoordelijk was voor het schrijven van ontkennende brieven betreffende een serie waarnemingen bij daglicht boven Idaho. Hij vertelde dat mensen wisten dat UFO's echt waren, maar zodra de Koude oorlog een feit was en later zelfs een paar echte oorlogen, was iedereen meer bezorgd over een wereldwijde atoomoorlog en had niemand nog tijd om zich zorgen te maken over deze enigmatische maar ongevaarlijke ET's. En dat is zeker waar.

Vele nieuwe, onafhankelijk bekrachtigende getuigen, vertelden ons van de crash in 1947 en het bergen van een buitenaards ruimtevaartuig in New Mexico en in 1948 in Kingman, Arizona. Welnu, DIT moest natuurlijk wel iemands aandacht trekken en de naam van het spelletje was van nu af aan: 'Vergevorderde Buitenaardse Technologie'. Hoe werkte het, waar kon het voor gebruikt worden, hoe zouden zij het gebruiken; voor het geval de Russen eerder uitvonden hoe het werkte, wat als het uitlekte en sommige nieuwe Hitlers het gingen gebruiken om de wereld te domineren, wat als het volk in paniek raakte als zij ervan hoorden, wat En nog een miljoen andere vragen die in die tijd allemaal onbeantwoord bleven.

Zodoende was het geheimste project van het millennium geboren. Uiteindelijk werkten we in die tijd aan de ontwikkeling van de waterstofbom en onze aartsvijand Rusland zat ons op de hielen. Wat kon er nog destabiliserender werken in een alreeds zwakke wereldorde dan de introductie van een technologisch interstellair voortstuwingssysteem aan een wereld van elektronenbuizen en verbrandingsmotoren? Het is bepaald geen overdrijving te constateren dat zoiets een kwantumsprong in technologische capaciteiten zou betekenen. En we wilden het natuurlijk veiligheidshalve voor onszelf houden.

Dus, de 'Nationale Veiligheid' vereiste dat deze hele materie, ten koste van alles, stil werd gehouden en er werden dus ook geen kosten gespaard om dat te bewerkstelligen. Maar er was één 'grote' kleinigheid die het geheel bedierf: de buitenaardsen vlogen in het rond, soms in formatie, met duizenden getuigen, in het luchtruim van Amerika en de rest van de wereld. Hoe ga je dat verbergen?

De tactiek om het geheim, geheim te houden

De geest kan dat verbergen. Als in een Orwelliaanse twist werd ontdekt - uit psychologische verrichtingen tijdens de tweede wereldoorlog - dat als je een leugen maar genoeg vertelt, en speciaal als dat gedaan wordt door gerespecteerde, autoritaire figuren, de mensen het zullen geloven. Het bleek dat één van de hoofden van de psychologische oorlogsvoering gedurende de tweede wereldoorlog, in de late veertiger jaren de leiding over dit alles kreeg. Generaal Walter Bedell Smith coördineerde de psychologische oorlogsvoeringbestanddelen voor dit probleem en hielp met het lanceren van de grote leugen: UFO's, ook al zijn ze door miljoenen gezien, bestaan niet.

Voor elke waarneming die doordrong tot het publieke bewustzijn zou er een officiële ontkenning zijn en, erger nog, een belachelijk maken van de gebeurtenis en de waarnemers. Harvard astronoom Donald Menzel werd haastig opgeroepen om de wereld te vertellen dat het allemaal hysterie was, dat UFO's niet bestonden en het allemaal larie was.

Zodoende wist tot in de jaren vijftig slechts een relatief kleine groep mensen de waarheid en die hielden zij voor zichzelf. Als er een gebeurtenis was die de aandacht van de media trok, ontkenden autoritaire figuren het en maakten het belachelijk. Omdat mensen over het algemeen instabiele, sociale wezens zijn en meer op lemmingen lijken dan we willen toegeven, werd het al snel duidelijk dat als je niet in verlegenheid gebracht wilde worden, belachelijk gemaakt en in een sociaal isolement geraken, je je mond hield over UFO's, zelfs als je er persoonlijk één van zeer dichtbij had gezien. Als je hieraan de aanmoediging van het vertellen van mesjoche verhalen en excentrieke, overdreven praatjes binnen de burgerlijke UFO-subcultuur toevoegt, bijgestaan door het van nature voorkomende niveau van gekte en geschiftheid in de samenleving, wel, dan heb je het hele plaatje.

Elk zichzelf respecterend persoon ­ en in het bijzonder de respectabele leiders in de media, de politiek en de wetenschap ­ zal dit zien als een 'thema non grata' wat je uit de weg moet gaan. (En gezien mijn ervaringen in de laatste elf jaar, kan ik ze geen ongelijk geven)

Maar dit is allemaal nog vrij gebruikelijk spul, niet waar. De bizarre verdraaiingen kwamen in de jaren vijftig, toen zich een nieuw model voor verborgen projecten ontwikkelde; er werd een Frankenstein gecreëerd, maar nu had deze een eigen wil, was van de tafel gekomen en verbrak alle banden en beweegt zich nu onder ons.

De overheid buiten spel

Aan het eind van 1993 en in 1994, 1995 en 1996, toen ik van ontmoeting naar ontmoeting reisde, openbaarde zich een schokkende waarheid. Ergens in de jaren negentig gebeurde er iets schrikwekkends: de hele zaak was grotendeels geprivatiseerd, zat tien niveaus diep in de zwarte projecten en opereerde buiten de constitutionele keten van controle van de Verenigde Staten of welke andere regering. Ik weet wat u denkt, ik dacht in eerste instantie hetzelfde, maar laat mij verder gaan.

Binnen een paar maanden na de eerste ontmoeting in 1993, hadden ik en/of leden van ons team ontmoetingen met zeer, zeer hoge functionarissen van de CIA, het huis van afgevaardigden, de regering Clinton, de Verenigde Naties, de verenigde chefs van staven, het Engelse leger en dat van andere landen. Onze eerste redenering was om aan deze mensen duidelijk te maken dat, sinds de Koude Oorlog over was, er uitzicht was op een mogelijkheid voor een complete openbaring wat betreft deze zaak. De tijd was gekomen om deze zaak terug te geven aan de internationale gemeenschap. Juist? Mis! Praktisch zonder uitzondering waren de militaire leiders, de mensen van de inlichtingendiensten, de Nationale Veiligheid en politici het ermee eens dat de tijd gekomen was om de waarheid te vertellen. Het probleem was alleen, dat zij geen toegang meer hadden tot deze waarheid, of de gegevens, of de gevallen, of de technologie, of de overschotten van buitenaardsen die opgeslagen waren (ja, we weten waar die zijn, maar het is niet meer op de Wright Patterson luchtmachtbasis).

Degenen waarvan ik dacht dat zij in het circuit zaten, lagen eruit en zij die nu het programma draaiende hielden bestonden uit een vreemde combinatie van geheime uitvoerders en belangen van private ondernemingen. Vanaf daar was alles tegengesteld aan elkaar. Mijn voorouders vochten in de Amerikaanse revolutie in North Carolina. Zij vochten voor het vestigen van een constitutionele, representatieve regeringsvorm en nu vroeg ik mij af wat er met de grondwet was gebeurd. Zoals in een nare droom bleef ik hopen dat ik bij het wakker worden een andere waarheid zou aantreffen. Hoe kon ik dit met anderen delen? Het is al erg genoeg voor een dokter in North Carolina om vol te houden dat wij worden bezocht door een vergevorderde buitenaardse levensvorm, maar dit?

Ik vroeg een vriend, die lid was van de staf van de Nationale Veiligheidsraad van de regering Reagan, hoe dat allemaal kon. Hoe was het mogelijk dat enkelen van de meest machtige mensen ter wereld ­ in de regering, in het leger, de hoge mensen binnen de inlichtingendiensten en de Nationale Veiligheid ­ niet alleen ervan op de hoogte waren, maar ook nog eens GEEN TOEGANG hadden tot deze informatie? Ik vroeg hem of we de president moesten laten weten wie er exact op de hoogte was van dit alles en dat hij hen naar de Oval Office zou roepen en zou zeggen: "Ik ben de president van de Verenigde Staten en ik wil dat jullie mij alles vertellen wat jullie weten over deze zaak", wat zouden zij dan doen? Hij lachte en zei: "Steve, als zij het de president niet willen laten weten, dan zullen zij simpelweg tegen hem liegen en zeggen dat dergelijke dingen niet bestaan. Dat gebeurt aldoor" Ik stond perplex door het cynisme van dit alles en vanwege de duidelijke breuk in het staatsrecht.

De truc van 'aannemelijke ontkenning' om hogere regeringsfunctionarissen te 'beschermen' wordt kennelijk toegepast bij gevoelige onderwerpen en de UFO-zaak is de meest gevoelige van alle. Tijdens een bespreking met een zeer hoog kopstuk van de inlichtingengemeenschap, wiens positie iedereen van het volk zou doen aannemen dat hij elk stukje van deze belangrijke geheime informatie zou weten, ontdekte ik dat ondanks dat deze man wist dat deze zaak waar was (dat UFO's bestaan) hij noch tot de vroegere, noch tot de huidige informatie toegang had of tot projecten die te maken hebben met het UFO-onderwerp. En weer was ik sprakeloos.

Hetzelfde geldt voor zeer hoge opsporingsambtenaren van de senaat met de mogelijkheid van een dagvaarding en top geheime bevoegdheid. Ook geldt dit voor mensen bij de verenigde chefs van staven, hoge ambtenaren bij de VN, ambtenaren bij het ministerie van defensie in Engeland en bij staatshoofden. En zo gaat dat maar door en door. Het was geen valse voorstelling van zaken, deze besprekingen werden geregeld door persoonlijke, onderhandse contacten en vrienden. Ironisch genoeg kwamen deze kopstukken zelf naar ons toe en vroegen om informatie, analyses en zelfs om actie om deze geheime rotzooi op te ruimen. Ondanks dat ik hen erop wees dat ik slechts een plattelandsdokter was uit North Carolina, met een vrouw, vier kinderen, een minibus en een golden retriever, veranderde dit niet. Dus, in mijn vrije tijd deed ik wat ik kon doen.

NIET ERKENDE SPECIALE TOEGANGSPROJECTEN (UNACKNOWLEDGED SPECIAL ACCESS PROJECTS. USAP's.) Deze term nam wat tijd om te blijven hangen. Noem mij naïef, maar ik geloof in democratie en in de constitutie, de functie van de president, het belang van de regering enzovoorts. Maar dergelijke eigenaardige concepten hadden op de een of andere manier een tijdje nodig om door mijn geest begrepen te worden en het duurde dus even voordat ik mij met deze nieuwe realiteit kon verzoenen: dat de president en de regering en de rechterlijke macht en de VN en al die andere wereldleiders wel bestaan en zich zorgen maken over belastingen, geld en programma's enzovoorts. Maar dat zij worden buitengesloten van de werkelijk grote zaken. Uiteindelijk komen en gaan al deze mensen elke 2 of 4 jaar. Wat zij niet weten deert hen niet, trouwens, wij doen hen een plezier om hen in het ongewisse te laten over dergelijke geheime projecten. In ieder geval zijn deze projecten NIET ERKEND en zij bestaan dus helemaal niet echt

Wat is een USAP?

Het is een topgeheim, onderverdeeld project wat speciale toegang vereist, zelfs voor hen met een top geheime clearance, EN, het is niet erkend. Dat betekent dat als iemand, om het even wie, inclusief uw superieuren, inclusief de commandant en de chef, of de president u erom vraagt, u antwoordt dat een dergelijk project niet bestaat, U liegt. Mensen binnen de USAP's zijn dodelijk serieus in het geheim houden van hun project en zullen nagenoeg alles doen het verhaal verborgen te houden en daarbij zowel andere beambten als het publiek opzettelijk verkeerde informatie verstrekken.

De grootvader aller USAP's is de UFO/ET-zaak. Herinner u dat een topgeheim Canadees document, geschreven in 1950 door Wilbur Smith, verklaart dat hij had uitgevonden dat een geheime Amerikaanse groepering werkte aan de UFO-zaak, inclusief de technologie achter de UFO's en dat dit de meest geheime onderneming van de Amerikaanse regering was, dat zelfs de geheimhouding van de ontwikkeling van de H-bom te boven ging.

Denkt u zich eens in hoe dit project er 50 jaar later uitziet. Er is inmiddels een hele tijd voorbij gegaan. Er zijn vijftig jaar en ontelbare miljarden gespendeerd aan verschillende aspecten van dit project: het terugontwikkelen van buitenaardse technologie om uit te zoeken hoe het werkt, experimenten met niet-lineaire voortstuwings- en communicatiesystemen, grootschalige publiekelijke desinformatie en misleiding van grondwettelijk gekozen en benoemde beambten en rechtspersonen en nog veel meer.

Voeg aan deze actieve desinformatie de namaak en de gesimuleerde, valse ET-gebeurtenissen toe om het publiek te misleiden en te dienen als lokaas om zodoende de aandacht van de mensen weg te leiden van de werkelijke actie. Ontvoeringen. Dierverminkingen. Hybride baby's drijvend in de ruimte en ondergrondse bases. Geheime verdragen tussen een wereldregering en de sinistere buitenaardsen enzovoorts, tot vervelens toe. Het is tragisch dat de roddelmedia, uitgevers van boeken, de UFO-subcultuur/industrie en het algemene publiek deze troep verslinden.

Niet alleen dient deze nonsens als een effectief lokmiddel voor de ongefundeerde en niet-professionele burgerlijke UFO-subcultuur, het creëert tevens het laagje waanzin en smakeloosheid dat nodig is om respectabele wetenschappers, de voornaamste media en publieke beambten stil te houden. Het houdt de hele zaak veilig uit hun blikveld.

(Veel van wat Greer beweert over het UFO-fenomeen is zonder twijfel waar, maar persoonlijk vind ik hem echter wat te gemakkelijk de uitkomsten negeren van zowel de gedegen onderzoeken naar de dierverminkingen van Linda Moulton Howe als de wetenschappelijk onderbouwde conclusies betreffende het ontvoeringsfenomeen van onderzoekers als John Mack en David Jacobs. Vert.)

Vanaf het midden van de veertiger jaren tot de late jaren vijftig was deze geheime groepering in zekere mate conventioneel. Een aantal ambtenaren in de Truman en Eisenhower-regering wisten van het bestaan en waren erbij betrokken. Het werd oprecht gezien als noodzakelijk voor de nationale veiligheid dat het voor een tijdje geheim werd gehouden. En ik geloof dat zij in goed vertrouwen handelden en binnen de grenzen van onze constitutionele democratie.

Maar ogenschijnlijk ontwikkelde zich tijdens de jaren van de Eisenhower-regering een patroon waarbij zij die in het circuit zaten, eruit werden gewerkt. We hebben meer dan één bron die bevestigt dat dat het geval was in de laatste jaren van de Eisenhower-regering en in de jaren tijdens de Kennedy-regering. Eerstehands getuigen hebben ons verteld dat Eisenhouwer furieus was dat hij in het ongewisse werd gelaten betreffende een aantal belangrijke aspecten aan het UFO/ET-fenomeen. Hij had de buitenaardse ruimtevaartuigen en lichamen gezien en toen ontdekte hij dat er buitengewone projecten werden opgezet en dat hij daar buiten bleef.

Het is daarom ook geen wonder dat hij, niettegenstaande het feit dat hij een vijfsterren generaal was en een conservatieve republikein, als president in zijn laatste rede aan de natie waarschuwde voor het 'militair-industriële complex'. Mensen zijn vergeten dat het een vijfsterren generaal was - en niet Abbey Hoffman ­ die de term 'militair-industriële complex' lanceerde en ons de eerste waarschuwing gaf voor de gevaren van haar buitensporigheid. Waarom? Omdat hij deze buitensporigheid van dichtbij en persoonlijk had meegemaakt.

Nu gaan we snel voorwaarts naar juni 1963. Kennedy vliegt naar Berlijn om daar zijn beroemde toespraak te presenteren en te verkondigen: "I am a Berliner". Aan boord van de Airforce One is een militaire man die het volgende vertelt: Kennedy begon tijdens de lange vlucht op een bepaald moment met hem het UFO-fenomeen te bespreken. Hij gaf toe dat hij wist dat UFO's bestonden, het bewijs had gezien, maar vervolgens aan deze stomverbaasde militair verklaarde dat: "De hele zaak mij uit handen is genomen en ik weet niet waarom" Kennedy zei dat hij de waarheid naar buiten wilde brengen, maar dat hij daartoe niet in staat was. En dat was nu de president van de Verenigde Staten, de opperbevelhebber van de gewapende troepen, verklaren dat de zaak hem uit handen is genomen en dat hij niet weet waarom. Ik vraag mij af of hij er nog achter is gekomen voordat hij later in dat jaar werd vermoord.

Eisenhower, Kennedy, mensen van de Clinton-regering, militaire machthebbers, mensen van de inlichtingendiensten, buitenlandse leiders. Allemaal staan ze buiten spel. Maar ze weten allemaal dat het echt bestaat. Wat is er aan de hand?

USAP's zijn maar een deel van het verhaal, het kleinste deel. Herinner u Eisenhower die waarschuwde voor het 'militair-industriële complex'. Voornaamste woord: industriële, dus privaat, geprivatiseerd. Tijdens een bespreking van dit onderwerp in juli 1995 met een voormalig hoofd van het ministerie van defensie van Groot-Brittannië, ontdekte ik dat hij op een gelijksoortige wijze buiten spel was gezet. We ontdekten voor de zoveelste maal dat het werkelijk geheime materiaal zelfs verborgen werd gehouden voor het hoofd van MI5 en het ministerie van defensie. Het antwoord ligt binnen de USAP's, maar meer nog bij private contracteenheden.

De regering van de Verenigde Staten heeft nagenoeg niets gebouwd (goddank!) De B2 Stealth bommenwerper is niet gebouwd door de Amerikaanse regering, maar VOOR de Amerikaanse regering door private ondernemingen. En private ondernemingen kunnen geheimen beter bewaren dan USAP's. Wat dit heel goed illustreert is het feit dat na al die jaren, niemand de formule kent voor Coca Cola. Zelfs de president van de Verenigde Staten kan die niet verkrijgen. Deze formule is geheim en privaat.

Welnu, combineer de macht van particuliere geheimhouders met die van USAP's, dan heb je een geheim bolwerk gebouwd dat praktisch ontoegankelijk is. Omdat als je het probeert binnen te dringen, het beveiligd is vanwege het private eigendomsrecht. En als je probeert binnen te komen via de publieke sector ­ de regering ­ dan is het verborgen in USAP's en die 'regering' waaraan wij doorgaans denken, is daarbij machteloos.

Vanuit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat als je de leiders informeert over dit alles, zij hun hoofd in hun handen nemen en, net als ik eens zei, zeggen: "O, mijn God"

Dus, wat is het wezenlijke belang van deze verborgen operatie?

Beschrijving: Het is een quasi-regerings groepering, aan USAP's verbonden, tezamen met quasi-privé-bedrijven die internationaal opereren. De meerderheid der bezigheden concentreert zich in private industriële 'werk voor anderen' contractuele projecten die gerelateerd zijn aan het begrijpen en toepassen van vergevorderde buitenaardse technologieën. Verwante, onderverdeelde eenheden, welke dus ook USAP's zijn, zijn betrokken bij desinformatie, publieke misleiding, actieve desinformatie zoals ontvoeringen en verminkingen, verkenning en het volgen van UFO's, op de ruimte gebaseerde wapensystemen en gespecialiseerde contactpersonen (bijvoorbeeld voor de media, politieke leiders, de wetenschappelijke gemeenschap, de maatschappij, etc.). Denk aan deze eenheid als een kruising tussen een regering, USAP en de private industrie.

Deze groepering bestaat hoofdzakelijk uit functionarissen afkomstig uit het middenkader van de aan USAP's gerelateerde militaire- en inlichtingendiensten, uit USAP's of zwarte afdelingen binnen zekere samenwerkende high-tech contracteenheden, uit zorgvuldig uitgekozen samenwerkenden binnen de internationale politiek, uit verschillende religieuze groeperingen, uit de wetenschappelijke gemeenschap en de media en uit andere organisaties. De identiteit van enkelen van deze functionarissen is ons bekend, maar die van de meesten blijft onbekend.

Ongeveer eenderde tot de helft van hen die de beslissingen nemen zijn nu voorstander van een publieke openbaring van enkele facetten van deze zaak, dit zijn in hoofdzaak de jongere leden die minder medeplichtigheid hebben aan buitensporigheden in het verleden. De overblijvende leden zijn er tegen of hebben tegenstrijdige gedachten betreffende een aanstaande openbaring.

Het huidige beleid en de besluitvorming lijken voorlopig een pauze te hebben ingelast binnen de private, burgerlijke afdeling in tegenstelling tot de aan de militaire- en inlichtingendiensten gerelateerde USAP's, maar ondanks dat, duidt enige informatie erop dat er een duidelijke relatieve zelfstandigheid bestaat op enkele gebieden binnen de operaties. Volgens onze inschatting is er een toename in discussies over bepaalde geheime operaties en de wenselijkheid van een openbaring.

Veel onderverdeelde operaties binnen de 'zwarte' of USAP projecten zijn zo gestructureerd dat zij die aan een taak werken vaak onwetend zijn van het feit dat die gerelateerd is aan de UFO/ET-zaak. Bijvoorbeeld, sommige aspecten van het zogenoemde 'Star Wars' project, of het SDI programma, zijn bedoeld om zich te richten op buitenaardse ruimtevaartuigen die in de nabijheid van de aarde komen, maar de grote meerderheid van de wetenschappers die aan het SDI programma werkt, is daar niet van op de hoogte.

Wij hebben van drie afzonderlijke, bevestigende bronnen vernomen dat sinds het begin van de jaren negentig, er op zijn minst al twee buitenaardse ruimtevaartuigen door op de ruimte gebaseerde wapensystemen onder vuur zijn genomen en zijn vernietigd. De grote meerderheid van politieke leiders, inclusief beambten van het Witte Huis, militaire leiders, regeringsleiders, leiders van de VN en andere wereldleiders zijn niet volgens de vaste regels over deze zaak ingelicht. Wanneer en als er een onderzoek wordt ingesteld, wordt hen niets verteld over deze operaties, noch wordt het bestaan van een dergelijk project bevestigd. In het algemeen is de aard van een dergelijk verborgen project voldoende om ervoor te zorgen dat dergelijke leiders zelfs niet eens weten waar zij hun onderzoek moeten beginnen.

Internationale samenwerking bestaat op ruime schaal, desondanks hebben enkele getuigen verklaard dat enkele landen, en in het bijzonder China, strijdlustig jacht maakte op enigszins onafhankelijke punten.

De voornaamste bases voor de operaties zijn, afgezien van de grote verscheidenheid aan private gebieden, de Edwards luchtmachtbasis in Californië, de Nellis luchtmachtbasis in Nevada en in het bijzonder S4 en de nabijgelegen faciliteiten, Los Alamos in New Mexico, Fort Huachuca in Arizona (hoofdkwartier van de militaire inlichtingendienst), het Redstone Arsenal in Alabama en een relatief nieuwe, zich nog uitbreidende ondergrondse faciliteit die slechts bereikbaar is door de lucht en ligt in een afgelegen gebied van Utah, omgeven door andere faciliteiten. Bijkomende faciliteiten en operationele gebieden bestaan in een aantal andere landen, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Australië en Rusland. Talloze agentschappen hebben diep geheime, zwarte aan USAP's gerelateerde eenheden die zijn betrokken bij deze operaties, inclusief de National Reconnaissance Office (NRO), de National Security Agency (NSA), de CIA, de Defense Intelligence Agency (DIA), de Air Force Office of Special Investigations (AFOSI), Naval Intelligence, Army Intelligence, Air Force Intelligence, de FBI en een groepering bekend als MAJI control.

Er is zelfs een nog uitgebreidere lijst van private, burgerlijke en samenwerkende eenheden die een veelzeggende betrokkenheid hebben. De meeste wetenschappelijke, technische en vergevorderde technologische projecten zijn ondergebracht in de burgerlijke industrie en onderzoeksfirma's. Veelzeggend ­ en fataal - is dat de beveiliging daarvan wordt verzorgd door private contractors.

De meerderheid van het personeel alsook het leiderschap van de meeste, zoniet alle, agentschappen en private groeperingen zijn niet betrokken bij en onwetend van deze onderverdeelde, niet erkende operaties. Om deze reden zijn serieuze beschuldigingen aan het adres van elk van deze agentschappen of private eenheden ongegrond. 'Geloofwaardige ontkenning' bestaat op vele niveaus. Bovendien vergt specialisatie en onderverdeling het bestaan van een aantal activiteiten waarvan de medewerkers niet weten dat hun taak heeft te maken met het UFO/ET-onderwerp.

Zowel de positieve stimulansen om gewillig mee te werken als de straffen voor het schenden van geheimhouding zijn opmerkelijk. Een hoge militaire bron heeft ons verklaard dat er op zijn minst 10.000 mensen gedurende een paar decennia, 1 miljoen dollar heeft gekregen om hun medewerking zeker te stellen. Wat betreft de straffen, we weten uit meerdere betrouwbare gevallen dat de familie van individuen werd bedreigd voor het geval die de regels van geheimhouding zou overtreden en we hebben kennis van twee recente, zogenaamde zelfmoorden, bij een private industriële firma met een contract, welke voorvielen toen de slachtoffers zich niet hielden aan de geheimhoudingsplicht bij een reverse-engineering project, gerelateerd aan buitenaardse technologie.

Fondsgelden

Een hoge regeringsonderzoeker heeft ons in vertrouwen verteld dat zwarte budgetten ogenschijnlijk worden gebruikt voor deze en gelijksoortige projecten die in feite USAP's zijn. Dit zwarte budget wordt geschat op een 10 miljard dollar, maar gaat wellicht zelfs de 80 miljard dollar per jaar te boven. Het bedrag dat gaat naar de UFO/ET-operaties is op dit moment onbekend. Hierbij opgeteld komen ook nog de fondsen die van overzee komen, van privé- en institutionele bronnen. De hoogte van die bedragen is ook niet bekend bij ons.

Dit is het gedeelte waarvan we nu weet hebben. Het is duidelijk dat er op dit gebied meer vragen dan antwoorden bestaan en wat nog onbekend is, is veel meer dan wat we nu weten. Niettemin hebben we, zo geloof ik, significante en historische vorderingen gemaakt in het begrijpen hoe deze eenheden opereren.

Ik heb deze algemene vaststelling gepresenteerd aan een aantal belangrijke militaire, politieke en ambtelijke personen en ik was verbaasd dat het werd ontvangen als absoluut accuraat en in overeenstemming met onafhankelijke bevindingen die zij afzonderlijk hadden ontvangen.

Maar de grote vraag is waarom? Zoals over het algemeen in het leven, het wat, wie en hoe is altijd makkelijker te beantwoorden dan het waarom. Waarom de voortdurende geheimhouding en misleiding? Ik aarzel om verder te gaan, omdat we hier vragen krijgen die gerelateerd zijn aan een fundamenteel motief en doel, wat altijd een beetje een vaag gebied is, slecht gedefinieerd in het beste geval. En dit is geen normaal geval, de emoties, motieven en doelen achter dergelijke buitengewone bezigheden waarbij veel op het spel staat zijn aanmerkelijk complexer en meer afwijkend. En inderdaad zullen de motieven een allegaartje zijn, variërend van in eerste instantie nobel en met goede bedoelingen tot aan verderfelijkheid.

Senator Barry Goldwater vertelde mij in 1994 dat de geheimhouding rond het buitenaardse onderwerp "toentertijd een verdomde vergissing was en ook nu een verdomde vergissing is" Ik ben geneigd dat met hem eens te zijn, maar de drang voor geheimhouding was en is niet helemaal gelegen in dwaasheid. Ik zie de aanleiding daarvoor eerder in angst en het gebrek aan vertrouwen.

Wat waren de beweegredenen voor geheimhouding?

Ondanks dat ik in het algemeen een afkeer heb van psychotherapeutisch jargon, geloof ik dat de psychologie in dit alles van groot belang is. Ik geloof dat geheimhouding en speciaal extreme geheimhouding van deze graad, altijd een symptoom van een kwaal is. Als je geheimen in je familie hebt, is dat een ziekte, geboren uit angst, onzekerheid en wantrouwen. Naar mijn gevoel kan dat doorgetrokken worden naar gemeenschappen, bedrijven en samenlevingen. Uiteindelijk is de aanleiding voor geheimhouding een symptoom van een diepgelegen gevoel van onbehagen dat is voortgekomen uit een fundamenteel gebrek aan vertrouwen en een overvloed aan angst en onzekerheid.

In het geval van UFO's/ET's, in de vroegere tijd van de veertiger en vijftiger jaren, heerste er naar mijn gevoel een angst die grensde aan paniek. We waren net een wereldoorlog te boven gekomen en hadden de ketenen van de gruwelijke atoomwapens geworpen. De USSR breidde haar imperium uit en bewapende zich tot de tanden met nog groter en dodelijker atoomwapens. En zij versloegen ons in de race naar de ruimte.

Dat alles ging vergezeld met buitenaardse ruimteschepen waarvan er een geborgen was tezamen met een dode (en één levende) levensvorm. Paniek, angst, verwarring. Er rezen een ontelbaar aantal vragen, allemaal doortrokken van angst. Waarom zijn zij hier? Hoe zal het volk reageren? Hoe kunnen we hun technologie veilig stellen en het uit handen van onze doodsvijanden houden? Hoe moeten we het volk vertellen dat de meest machtige luchtmacht ter wereld niet in staat is haar eigen luchtruim veilig te stellen? Wat zal er met de religies gebeuren? Met de economie? De politieke evenwichtigheid? De industrie die bouwt aan de huidige technologie? De

Naar mijn idee was in eerste instantie geheimhouding voorspelbaar, zelfs begrijpelijk en mogelijk zelfs te rechtvaardigen. Maar als de decennia voorbijgaan en zeker aan het eind van de Koude Oorlog, kan angst alleen de geheimhouding niet meer verklaren. Tenslotte is 1994 niet 1946, we zijn in de ruimte geweest, we zijn geland op de maan, we hebben planeten in andere zonnestelsels ontdekt, we hebben de bouwstenen van leven gevonden in de verre ruimte en ongeveer 50% van de wereldbevolking gelooft dat UFO's echt zijn. En het Sovjetregime is ineengeklapt.

Ik denk dat er bij de geheimhouding van nu twee andere factoren van grote betekenis spelen: hebzucht en macht en de logheid van een decennia lange geheimhouding. Hebzucht en macht zijn gemakkelijk te begrijpen: denkt u zich maar eens in dat u betrokken bent bij een project dat buitenaardse techniek probeert te ontrafelen om het daarna toe te passen. De macht en het schokeffect van een dergelijke technologie op de huidige economie, overstijgt de gezamenlijke draagwijdte van de verbrandingsmotor, elektriciteit, de computerchip en alle vormen van telecommunicatie.

We spreken over een techniek van het volgende millennium. U denkt dat het tijdperk van de computer/informatietechniek een grote revolutie is? Fasten your seat belts, de toekomst ­ vroeger of later ­ zal 'niet-lineair' zijn, een nulpunttechnologische revolutie, gebaseerd op vergevorderde buitenaardse technologieën. Geen wonder dat de gezamenlijke interesse en geheimhouding van de contractors en die van het militaire complex, zelfs uitstijgen boven de aan de regering gerelateerde USAP's. De formule voor Coca Cola betekent hiermee vergeleken helemaal niets.

De bureaucratische logheid van langdurige geheimhoudingsoperaties is echter wat anders. Na decennialang dergelijke activiteiten te hebben uitgevoerd, zoals het verspreiden van leugens, het misleiden van het volk en zelfs erger, hoe dan moet zo'n groepering het web ontrafelen dat zij geweven heeft? Er bestaat voor een bepaald type mens een zekere verslavende charme aan geheime macht, zij raken opgewonden bij het hebben en weten van geheimen. En dan is er nog het schrikbeeld van een kosmisch Watergate, waarbij allerlei mensen koppen willen zien rollen. Het is dus makkelijker de toestand onveranderd voort te laten gaan, iets waarin alle bureaucratieën bedreven zijn.

En zelfs nu is er nog angst. Niet slechts de angst om betrokken te raken in een soort Watergate, maar een eerder xenofobische angst (vreemdelingenangst) en een primitieve angst voor het onbekende. Wie zijn deze mensachtigen, waarom zijn ze hier, hoe durven zij zonder eerst toestemming te vragen ons luchtruim binnen te dringen! De mensheid heeft een lange traditie van angst en haat aan alles wat verschillend, onbekend en van elders komt. Kijk maar eens naar de uitwassen die het mensdom teisteren zoals het racisme, de etnische zuiveringen, het fundamentalisme en de nationalistische vooroordelen en vijandschap. Er bestaat een nagenoeg ingewortelde xenofobische respons op het onbekende en dat wat anders is. En het is zeker dat de buitenaardsen meer van ons verschillen dan bijvoorbeeld de protestanten ten opzichte van de katholieken in Ierland.

Ik vroeg eens aan een natuurkundige die betrokken was bij verrichtingen van militaire- en inlichtingendiensten die gerelateerd waren aan UFO's, waarom wij pogingen doen om deze ruimteschepen met vergevorderde ruimtewapens te vernietigen. Hij reageerde meteen geërgerd en zei: "Deze cowboys die dergelijke wapens bedienen zijn zo arrogant, zo onbeheersbaar, dat zij elke binnenkomst van een UFO in ons luchtruim zien als een aanval die het waard is om vijandig op te reageren. Als we niet zorgvuldiger te werk gaan, dan zorgen zij er nog eens voor dat wij betrokken raken bij een interplanetair conflict"

En zo gaat dat in zijn werk. Angst. Angst voor het onbekende. Hebzucht en macht. Institutionele traagheid. Dit zijn enkele van de huidige drijvende krachten achter de voortdurende geheimhouding.

Wat kunnen wij eraan doen?

Maar hoe dan verder? Hoe kunnen we een dergelijke situatie transformeren van extreme geheimhouding naar openbaring? Extreme geheimhouding, en speciaal op zoiets verstrekkends en belangrijks, ondermijnt de democratie, ontwricht de constitutie, concentreert een enorme hoeveelheid technologische macht in de handen van een paar niet-gekozenen en berokkent schade aan de gehele planeet. Daar moet een einde aan komen.

Ik stel voor dat de regering in samenwerking met het huis van afgevaardigden, de verantwoordelijkheid op zich neemt voor openbare verhoren, waarbij deze getuigen, waarvan we er nu bijna 500 hebben, openlijk kunnen verklaren wat zij weten over de UFO/ET-zaak. Dat zal een definitieve openbaring in werking stellen, dat kan ik u verzekeren.

In verband hiermee kunt u ons op twee manieren helpen:

1) Schrijf de president en vraag of hij een uitvoeringsbesluit wil uitvaardigen dat deze getuigen toestaat veilig naar voren te komen en schrijf tegelijkertijd naar uw senator en man in de regering en vraag hen deze openbare hoorzittingen te steunen.

2) Neem zo snel mogelijk contact met mij op als u (of iemand die u kent) een getuige zou kunnen zijn afkomstig uit de huidige of vorige regering, het leger of van private bedrijven. Wij hebben beschermende maatregelen getroffen en hoe meer getuigen we hebben des te sterker we staan en hoe groter de veiligheid wordt voor hen die meedoen. Help ons alstublieft als u kunt.

De internationale gemeenschap en de Verenigde Naties zouden wat deze zaak aangaat gelijksoortige hoorzittingen moeten houden. Wij hebben getuigen afkomstig vanuit de gehele wereld en het zou ideaal zijn als internationale openbaring en het vergaren van bewijs meteen van start zouden gaan. De wereldgemeenschap moet niet passief blijven en de verantwoordelijkheid betreffende geheime operaties van zich afschuiven. CSETI is sinds vijf jaar betrokken bij burgerlijke diplomatische inspanning en bereikt waardevolle doorbraken in het ontwikkelen van protocollen hoe in contact te treden met deze buitenaardse bezoekers. In tegenstelling tot passief af te wachten en het te zien als een ver weg gelegen 'fenomeen' zouden we moeten proberen de communicatie met deze levensvormen tot stand te brengen en vanaf het begin een open interplanetaire verhouding met hen te hebben. Als u geïnteresseerd bent en wilt weten hoe u betrokken kunt raken bij dergelijk onderzoek en diplomatieke inspanningen, neem dan contact met ons op.

Vergevingsgezindheid

Tot slot. We moeten bereid zijn te vergeven. Er valt geen voordeel te behalen bij het vragen van zware straffen voor hen die zowel bij de huidige geheimhouding als die van het verleden betrokken waren. Velen hadden het gevoel dat ze op dat tijdstip het enig juiste deden en velen hebben dat nog. We hebben geen kosmische Watergate nodig en we zouden daar collectief vanaf moeten zien. We zouden positief naar het nu en de toekomst moeten kijken en het verleden vergeven.

Er is een eerdere situatie geweest die enigszins op deze lijkt. In de begintijd van de Clinton-regering waren er verstrekkende openbaringen betreffende vroegere buitensporigheden en waanzinnige experimenten binnen het ministerie van energie en de voormalige atoomenergiecommissie. We hoorden dat er plutonium werd gestopt in de havermoutpap van kinderen in weeshuizen en dat er weloverwogen straling werd vrijgelaten in bewoonde gebieden om 'te zien wat er zou gebeuren' en meer van dat soort zaken. De waarheid kwam boven tafel en het was niet het einde van de wereld. Niemand ging de gevangenis in. De regering kwam niet ten val en de hemel viel niet op ons neer. Dus laat ons voorwaarts gaan met wat echte barmhartigheid en vergevingsgezindheid en laten we deze nieuwe eeuw anders beginnen.

Uiteindelijk is het zo dat als het volk de leiding neemt, de leiders zullen volgen. Moed, visie en volharding zijn nodig om deze situatie van gedaante te doen veranderen en een tijd van openheid en vertrouwen te creëren en de fundatie te leggen voor zowel wereldwijde als interplanetaire vrede. Als onze leiders op dit moment die moed en visie ontbreekt, dan moeten wij ze dat duidelijk maken. Er staat teveel op het spel om de andere kant op te kijken, er wordt ons de toekomst afgenomen. De toekomst van ons leven op aarde en onze plaats in de kosmos lopen gevaar. Samen moeten we eraan werken om die toekomst zeker te stellen, voor onze kinderen en hun kinderen.

 

Vertaling door Harmen Schouwerwou van unitynet.nl

Disclosure Project