Woord vooraf

Ben je niet bekend met mijn werk, lees dan voorafgaand aan dit artikel eerst via Pateo.nl het gratis het e-boekOntsnappen uit Plato’s grot’. Daarin leg ik uit waarom onze thuisplaneet Terra onze Moeder is en de ster waar Terra in een jaar tijd om cirkelt, genaamd Helios, onze Vader is. Wij zijn als mensen kinderen van onze Moeder in de Aarde en onze Vader in de Hemel (of Lucht). Onze Moeder heeft een lichaam van voornamelijk Water, en onze Vader een lichaam van voornamelijk Vuur.

Zo horen Aarde en Water bij elkaar (beiden Yin, vrouwelijk) evenals Lucht en Vuur (beiden Yang, mannelijk). Aan de hand van de dynamiek van Yin en Yang kunnen we werkelijk alles verklaren, zoals in het genoemde boek dan ook wordt getoond.

Vader in de Hemel en Moeder in de Aarde

Om alvast een belangrijk misverstand uit de ‘wereld’ te helpen is het gebed dat begint met de woorden ‘Onze Vader die in de Hemelen zijt’ niet gericht aan God. God is namelijk de alom aanwezige Scheppende Kracht, die ook bekend is onder aanduidingen als Allah, Brahman, Tao, de Schepper, de Bron, Onbewogen Beweger, Natuur, Licht, Trilling, Leven of Liefde, terwijl met onze Vader in de Hemel gewoon Helios wordt bedoeld. Eén van de geschriften die opmerkelijk genoeg niet in de Bijbel is opgenomen is bijvoorbeeld het Vredesevangelie van de Essenen. Daarin wordt een gebed weergegeven dat begint met ‘Onze Moeder die in de Aarde zijt’. Wij mensen zijn kinderen van een Vader in de Hemel (de zon) en een Moeder in de Aarde (Terra). Laten we daarom zowel onze Vader als onze Moeder eren.

 

Planeet X

Afgezien van Vader Helios en Moeder Terra kennen we nog meer omringende hemellichamen. Om Terra cirkelt de maan Luna. En om Helios cirkelen verder ook Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus en Pluto. Samen met Terra zijn (of waren) dit negen planeten. Er is ook nog een tiende planeet die niet (openlijk) wordt gekend. Deze is groter dan Jupiter en wordt ook wel aangeduid als planeet X, waarbij de Xzowel ‘onbekend’ als het Romeinse cijfer 10 kan betekenen. Op de alleroudste geschriften gevonden op onze planeet wordt gesproken over deze tiende planeet. Deze geschriften stammen uit Sumerië, een hoog ontwikkelde beschaving die schijnbaar uit het niets tevoorschijn kwam. De Sumeriërs beschikten naast schrift, rekenkunde en boekhoudkunde over diepgaande kennis op het vlak van onder andere wiskunde en astronomie. In spijkerschrift vertellen de Sumerische kleitabletten ons het verhaal over een tiende hemellichaam genaamd Nibiru, en ook over haar inwoners genaamd de Annunaki, wat Sumerisch is voor ‘zij die van bovenaf neerdalen’. Nibiru wordt niet namelijk aan de buitenkant bewoond, zoals Terra, maar aan de binnenkant, net zoals bijvoorbeeld Luna. Later, in Babylonië, werd deze tiende ‘planeet’ aangeduid als Marduk. En de Hebreeuwse aanduiding voor haar (machtige) bewoners is Nefilim. En ook het Bijbelse Elohim verwijst naar de Annunaki.

 

Rode Ster

Feitelijk is Nibiru geen planeet maar een ster. Om precies te zijn is het een (bruin-) rode dwergster die een baan als van een komeet volgt. In een ellipsvormige baan reist Nibiru steeds sneller naar Helios toe, en daarna er weer steeds langzamer vandaan. Telkens komend vanuit de ijskoude buitenruimte warmt Nibiru zich in de nabijheid van Helios steeds verder op, wat daardoor eveneens geldt voor alle andere hemellichamen rondom Helios. Nibiru is dus de broer (of broertje) van Vader Helios.

In tegenstelling tot de planeten die om Helios cirkelen, beschrijft Nibiru een rechtsomdraaiende omloop, althans vanuit ons Noorden gezien. Eén omloop van Oom Nibiru staat gelijk aan 3600 omlopen door Moeder Terra. Het vlak van de omloopbaan van Nibiru staat bijna haaks op het gemiddelde vlak van de rondgaande planeten om Helios. Nibiru kruist dit gemiddelde planetaire omloopvlak tussen Jupiter en Mars, vlak langs de asteroïdengordel.

Vanuit Terra gezien verschijnt Nibiru van onderen (het Zuiden), om van boven (het Noorden) weer te verdwijnen. Daardoor is de komst van Nibiru alleen vanuit het Zuidelijk halfrond te zien, en zijn vertrek alleen vanaf het Noordelijk halfrond. In een periode van ongeveer drie jaren is Nibiru zo dicht bij dat hij vanaf de gehele aardkorst kan worden waargenomen. Dit zal in de periode van 2013 tot 2016 het geval zijn. Echter, vanaf het Zuidelijk halfrond is de aanstormende Nibiru (inclusief tenminste één maan) al waarneembaar, zelfs al met het blote oog.

Net als Nibiru draait ook de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter rechtsom. Naar verluid zijn dit de brokstukken van een botsing tussen Nibiru en een planeet genaamd Tiamat (ook wel Maldek genoemd). Door die botsing werd Tiamat in tweeën gesplitst. De ene helft werd de rechtsomdraaiende asteroïdengordel, en de andere helft werd Moeder Terra. Door deze botsing kwam ook een maan van Nibiru in een baan om Terra terecht. Dit verklaart waarom Luna veel ouder is dan Terra, en in verhouding ook veel te groot is.

 

Gevolgen van de passage

In de periode dat Nibiru rond Helios trekt, heeft de passage van deze dwergster met de omvang die groter is dan Jupiter enorme invloed op het leven op Terra. Eb en vloed wordt veroorzaakt door de magnetische versterking door onze maan Luna. Afhankelijk van de afstand tussen Nibiru en Terra zijn versterkingen mogelijk tot ruim 250 maal het effect van Luna. Dit heeft dus verstrekkende gevolgen voor het leven op het buitenoppervlak van Terra.

De voorgaande passage van Nibiru vond plaats van 1588 BC tot 1585 BC (waarbij BC de afkorting is van het Engelse ‘Before Christ’, waarmee naar de huidige (Westerse) jaartelling vanaf 1 (als het vermeende geboortejaar van Christus) wordt verwezen; het jaar voorafgaand aan het jaar 1 was het jaar 1 BC, want het jaar 0 bestaat in deze telling niet.) In de Bijbel zijn de heftige gebeurtenissen op het aardoppervlak vanwege deze meest recente passage opgetekend als de zogenaamde ‘10 plagen’.

En de keer daarvoor veroorzaakte de passage van Nibiru tussen 5188 BC tot 5185 BC een ongekend grote vloedgolf zoals wordt beschreven in het Gilgamesj Epos (één van de oudste literaire werken, voor zover openlijk bekend is). In de Bijbel wordt deze Grote Vloed de Zondvloed genoemd omdat volgens de lezing van dit verzamelalbum de Schepper de Schepping wilde resetten.

 

Twee zonnen

Ons zonnestelsel is dus feitelijk een binair zonnenstelsel. Eigenlijk was een mono-zonnestelsel ook vreemd geweest, want nagenoeg alle zonnenstelsels hebben twee of drie zonnen. Nibiru is dus onze tweede zon. Nibiru, als tweede zon, is bekend bij alle oude beschavingen op deze planeet. Daarom komen we ook zo veel verschillende namen voor Nibiru tegen wanneer we oude geschriften gaan bestuderen. Naast het al genoemde Marduk (of Mardoek) komen we in Zuidoost Azië namen tegen als Waka en Tanka. En de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika noemden hem Tatanka, wat bizon betekent, want net als een bizon is ook Nibiru een aanstormende, roodbruine krachtpatser. De Oude Egyptenaren gebruikten de aanduiding van Ra. Velen denken dat hiermee de eerste zon wordt bedoeld, maar het zou wel eens de tweede kunnen zijn.

 

De Messias en de Antichrist

Het woord Messias betekent letterlijk ‘lichtbrenger’. Messias wordt ook wel gebruikt als synoniem voor Christus (of Christ in het Engels), wat overigens Grieks is voor ‘gezalfde’. Onze lichtbrenger is uiteraard onze eerste zon, Helios, die daarmee dus tevens de Christ is. Deze Messias of Christus brengt verlichting en scheppingsenergie waarmee het leven op Terra wordt bevorderd. De Antichrist brengt daar het omgekeerde van, namelijk verduistering en vernietigingsenergie waarmee het leven op Terra wordt weggevaagd. Deze Antichrist is dan ook helemaal geen menselijke verschijning zoals velen geloven. De Antichrist is namelijk onze tweede zon, Nibiru.

 

Klanktaal

We kunnen nu nog verder gaan in het begrijpen van de oude geschriften. Deze oude geschriften waren gebaseerd op het weergeven van klanken, want taal was aanvankelijk alleen gesproken. Onze huidige klinkers ‘u’ en ‘o’ stammen af van dezelfde klank, en dat geldt ook bijvoorbeeld de medeklinkers ‘s’ en ‘z’. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat het Nederlands als taal rechtstreeks afstamt van de oorspronkelijke Sumerische klanktaal. Daarom betekenen het Nederlandse ‘zon’ en Engelse ‘sun’ dus ook precies hetzelfde. De tweede zon (of sun) kunnen we bi-zon (of bi-son) noemen, waarbij de bi verwijst naar twee. De eerste zon is de gewone zon, en de tweede de bi-zon-dere. De bizon (bison, tatanka of tanka) is dus vernoemd naar de Tweede Zon.

Niet alleen ‘zon’ en ‘sun’ verwijzen naar de eerste of tweede ster van ons zonnenstelsel, maar ook de woorden ‘son’ of ‘zoon’. Nu kunnen we ook gaan begrijpen wat de uitdrukking ‘Zoon van God’ betekent, namelijk ‘Zon van de Scheppende Kracht’. Iemand die dit bewust van zichzelf kan zeggen, die beoogt de scheppende kracht als zonlicht te verspreiden onder de mensheid. En met de veelal verkeerd begrepen verwijzing naar de wederkomst ten tijde van de waterdrager wordt gedoeld op de wederkomst van de tweede zon bij het aanbreken van het tijdperk van Aquarius. Uiteraard gaat deze wederkomst gepaard met grote veranderingen op het aardoppervlak, zoals het bijbelboek Openbaringen tracht te openbaren. En al deze tekenen openbaren zich nu: grote overstromingen, massale dierensterfte en meer en heftigere aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het klimaat raakt steeds hierdoor verder van slag en de magnetische aardas verdraait steeds sneller. Alle tekenen wijzen in dezelfde richting, althans voor wie ogen heeft en zich niet laat misleiden, manipuleren of hersenspoelen.

 

Geen paniek

Zonder enige achtergrondkennis over de tweede zon is het nogal lastig te begrijpen wat er werkelijk werd bedoeld in de oorspronkelijke versie. Dit is opzettelijk gedaan, om zo een algehele paniek over deze wederkomst van Nibiru te voorkomen. En om dezelfde reden wordt deze wederkomst door de overheid, de religie, de media en de wetenschap verborgen gehouden, ontkent en belachelijk gemaakt. Ondertussen zijn er ondergrondse steden gebouwd waarin slechts plaats is voor een fractie van de huidige mensenpopulatie. Dat wil niet zeggen dat overleven op het buitenoppervlak van Terra onmogelijk zou zijn. Dat is namelijk zo’n 3600 jaar geleden immers ook gelukt. Of hebben Mozes en zijn volgelingen destijds 40 jaren onder de woestijn doorgebracht.

Opvallend is wel dat er nu opeens voorzichtig berichtjes komen over bijvoorbeeld een reuzenplaneet in ons zonnenstelsel waaraan de naam Tyche is gegeven. En de Chinese televisie zond zelfs een filmpje uit waarop twee zonnen te zien zijn. Ik betwijfel of dat Nibiru was, maar voor wat het wel is heb ik geen verklaring. Voor hoort dit allemaal bij het voorzichtig voorbereiden van de mensheid op de wederkomst van de tweede zon, zodat mondiale paniek zo lang als mogelijk uit kan blijven.

 

Openheid

Wij hebben recht op volledige openheid in deze kwestie. Het is toch te gek voor woorden dat er complete ondergrondse steden zijn gebouwd waar echter slechts plaats is voor een fractie van de huidige mensenpopulatie. De genetische code van alle aardse levensvormen is om deze reden doelbewust opgeslagen in onverwoestbare bunkers. De machtselite weet dat er op zeer korte termijn op de resetknop gedrukt gaat worden door de passage van Nibiru. Deze machtselite vindt werkelijk alles best, zolang er maar geen grootschalige opstand komt waarin uiteindelijk alles openbaar wordt gemaakt. Volgens mij is het echter nu de hoogste tijd voor deze mondiale volksopstand, want dat is denk ik de enige manier om zo vlak voor de komende passage nog een grote omwenteling te bewerkstellingen. Iedere geweldloze actie bedoeld om openheid te verkrijgen via openlijke opstand of welke wijze dan ook is wat mij betreft meer dan geoorloofd. Zullen we gebouwen gaan bezetten of snelwegen blokkeren om media-aandacht te verkrijgen voor onze behoefte aan openheid? Wie niet horen wil, die moet maar voelen, zo is mij vroeger verteld. 

 

Spirituele groei

Zoals ik in het e-boekOntsnappen uit Plato’s grot’ beschrijf zijn alle materiële verschijnselen, zoals ook een aanstormend hemellichaam, slechts schaduwen van energetische verschijnselen. Ook wordt daarin uitgelegd dat het doel van de Schepping is om het bewustzijn de terugreis naar huis te laten beleven. Deze terugreis gaat over ons. En in die terugreis treffen we een aantal tussenstations aan, die overeenkomen met de bewustzijnsniveaus zoals heel treffend worden gesymboliseerd door trappiramide die door Maya’s de Tempel van Kukulkán wordt genoemd, gelegen in de Maya-stad genaamd Chichén Itzá (in het tegenwoordige gebied genaamd Yucatán in het Oosten van Mexico). Het doel van de Schepping is het bereiken van het negende en hoogste bewustzijnsniveau. Dit niveau van bewustzijn kunnen we typeren via woorden als Verlichting, Satori, Samadhi, Christus, Boeddha, Shiva, Hart, Eénheid, Volledigheid of Grenzeloosheid. Ik noem het Heelheidsbewustzijn. Vanuit dit hele (en helende) bewustzijn laten we onszelf leiden door onze intuïtie, en nadrukkelijk niet langer door het veel te trage verstand. Wie in staat is om tijdens de passage van Nibiru zich volledig door de eigen intuïtie te laten leiden, die zal deze passage overleven. Maar wie zich laat leiden door negatieve emoties als angst, woede of paniek, die zal deze intuïtieve raadgeving niet kunnen ontvangen, met alle gevolgen van dien. Vertelt jouw intuïtie jou dat je een Ark moet bouwen, dan wordt dat jouw redding. Komt jouw behoefte aan en onzinkbare boot echter voort uit angst, dan betekent dit naar alle waarschijnlijk een schijnoplossing.

Het woord Ark wordt overigens ook vaak verkeerd begrepen. Ark betekent een boog. Daarmee wordt dus een overbrugging bedoeld. Met Ark van Noach (alias Gilgamesj) werd bedoeld dat er maatregelen zijn getroffen om de periode van de vloed te overbruggen. Ook de Ark des Verbonds is geen kistje. Het kistje staat symbool voor leefregels ter overbrugging van de periode tussen geboorte en sterfte op deze planeet. Wie leeft volgens deze regels voorkomt onnodig oponthoud tijdens de reis terug naar huis.

Kortom, de komende passage van Nibiru zal het kaf van het koren doen scheiden. De enige echte voorbereiding op deze wederkomst in spirituele groei. Deze groei heeft niets te maken met religieuze dogma’s en alles met onbevooroordeeld zelfonderzoek. Daartoe zijn er vele wegen, maar geen van allen eindigt in Rome.

De beste manier om iets verborgen te houden is door het gewoon open en bloot weer te geven. Wie met het bovenstaande in het achterhoofd Genesis 1 vers 16 openslaat die zal nu iets geheel anders lezen (Genesis is overigens het eerste boek van Mozes!). Daar staat “God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts.” We weten allemaal dat Luna geen licht is, maar een reflector, net als de andere planeten. Nibiru wordt dus gewoon genoemd in het begin van de Bijbel als Heerser over de Duisternis (of Dark Lord, in het Engels).

Velen hebben een angstwekkend beeld gevormd van de huidige eindtijdperiode. Zo denken velen dat de voorspelde apocalyps iets verschrikkelijks inhoudt, terwijl dit woord gewoon ‘openbaring’ betekent. En armageddon, eveneens een woord wat bij velen negatieve associaties oproept, betekent slechts ‘eindtijd’. Waar het hier werkelijk om draait wordt zeer treffend verwoord via apotheose. Dit Griekse woord betekent namelijk ‘de verheffing van de mens tot god (lees: schepper)’, en dat is nu precies waar het allemaal om te doen is!

Bedankt dat je dit artikel (gedeeltelijk) hebt gelezen. En ook wil ik Evert Jan Poorterman (alias prof. dr. Udo Limpopo) bedanken voor het delen van zijn inzichten aangaande de overleveringen door de Sumeriërs, wat mij inspireerde tot het schrijven van dit artikel. En tot besluit bedank ik ook graag René Klever van Goto2012.nl voor zijn nuchtere, no-nonsense benadering van alle onderwerpen die nu spelen, inclusief de speculaties rond de wederkeer van de tweede zon.

 

Zeist, 11 maart 2011

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl