Alexander, Linda & kinderen

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

 

Komende week komt het huis wat wij bewonen in de verkoop. De reden daarvoor is dat wij al 8 maanden lang géén hypotheek meer betaald hebben. Het waarom kun je nalezen in deze ‘brief aan de bank’. Zij is tevens verzonden naar alle banken, (regionale)radio, televisie en kranten en de politiek in Nederland en België.

 

Waarom delen wij dat met jou? Wij zijn nadrukkelijk niet op zoek naar mededogen, erkenning, verwijten of goedkeuring. Je mag er van vinden wat jij wilt. Wat wij willen is dat je er kennis van neemt. Daarnaast willen we deze kans benutten om een stuk bewustwording neer te leggen. Wat wij vragen is dat je leest wat we te vertellen hebben, de brief deelt met jouw naaste familie, vrienden, werkgever, collegae? Kijk naar wat er in je resoneert, waar je op reageert. Dan hebben wij gedaan wat we wilden doen.

Dit – wat we vertellen – is nog maar het topje van de ijsberg. Het laat zich raden wat onze visie is op de gezondheidszorg, het onderwijs en religie, maar vooral wat het antwoord volgens ons is op ‘wie ben ik’. Er is veel meer te vertellen over de dissonante manier van leven, met alle arrogantie van dien, die wij mensen erop nahouden. Een manier van leven die ons gevangen houdt, de illusie van enige vooruitgang creëert en ons afhankelijk maakt van anderen. We hoeven alleen in alle eerlijkheid onze ogen te openen, in plaats van ze te sluiten wanneer het ons niet uitkomt.

Brief naar de bank, 11 juni 2012:

Inleiding

Wij zijn een jong gezin met drie kleine kinderen die een situatie hebben gecreëerd omdat we niet anders konden. Er diende zich informatie aan waaraan we gehoor moesten geven. Waar we op doelen is de nieuwsgierigheid naar de waarheid achter geld, waarom het leven zo is zoals we dat ervaren en met name het moeten werken om een onderdak, voeding en kleding te hebben. Wij zijn niet de enigen die twijfels en vragen hebben en zijn voor de antwoorden gegaan.

Voor alle duidelijkheid; u heeft ons tot op heden uitstekend behandeld, dus wat wij hier verkondigen heeft niets met u persoonlijk of uw organisatie uit te staan. Ongeacht welke gevolgtrekkingen u uit deze brief haalt of acties die u onderneemt zullen wij op deze manier naar u blijven kijken.

Status Quo

U schrijft ons in uw voornoemde brief drie ‘keuzes’ voor:

1. vóór 15 juni € 5.984,26 betalen,

2. U een betalingsregeling ter goedkeuring voorleggen,

3. wij ‘onze’ woning zelf in de verkoop moeten zetten.

(voordat deze, zoals u zegt, ’door een veiling door ons verkocht zal worden’)

Wat u ons voorlegt ervaren wij als ‘kiezen uit de minst kwade’, in plaats van het beste. Welke keus wij ook nemen, het is een keuze in uw belang, niet in die van ons. Onze rechten lijken te zijn vervallen doordat we niet langer betalen. Dat tonen wij u aan. Het systeem waarin ook u opereert blijft in gebreke en discrimineert, niet wij.

Draagvlak

Deze brief is aan zeer veel instanties verstuurd w.o. de buurtbewoners, (regionale) kranten, televisie, radio, de politiek en collega banken. Het briefhoofd is aangepast omdat wij nogmaals met nadruk willen stellen dat dit niet bedoeld is om ù in verlegenheid te brengen, dan wel het systeem bloot te leggen dat ook uw organisatie co-creëert en volgt. Het is bedoeld te delen en misschien zelfs een publiekelijke discussie op gang te brengen.

Overeenkomst ‘X’

Wanneer u zich wilt beroepen op de door ons afgesloten overeenkomst, per 30 maart 2007, inzake het onroerend goed ‘Stedegroen 16, Assen’, zullen wij dat bestrijden en wel om de volgende reden:

Essentie

“Tenzij u in staat bent om aan te tonen dat de hypothecaire lening “X”, groot, één-honderd-zeven-en-negentig-duizend-vijfhonderd (197.500) euro, volledig gedekt is door uw eigen middelen, verklaren wij de overeenkomst tussen ons ongeldig”.

Een geldige overeenkomst veronderstelt dat iedere deelnemer een gelijkwaardige inbreng van zaken moet leveren. U levert geld, voor een huis wat wij willen bewonen. Wanneer dat geld niet uw eigendom is en zelfs niet fysiek bestaat, is er dus ook geen sprake van een overeenkomst.

Wij vragen u ons aan te tonen, middels een officieel schrijven, wat de waarheid is.

Claim

Wij stellen dat het geld wat u moeten terugbetalen, nooit bestaan heeft. U creëert geld du moment u daarvoor akkoord geeft. Wij claimen voorts ook dat als u ons geld ‘leent’ het niet uw eigendom is. De katalysator achter dit systeem? Winst maken (door fractionele geldcreatie).

Frauduleus?

Dit systeem wordt beschermd met allerlei financieel jargon, om nieuwsgierigen af te schrikken. Banken pogen zo onhelder mogelijk te zijn, is onze ervaring. Toch wanneer je daar doorheen breekt, blijft er iets simpels over. De Nederlandse (centrale) Bank, heeft haar taken bij de introductie van de Euro overgedragen aan de ECB. De ECB is in handen van de Rothschilds. Het is zorgwekkend dat het beheer van het geld in de EU volledig en alleen in handen van deze privé-onderneming ligt.

Zij – de ECB – creëert geld letterlijk uit lucht. ‘Stortingen’ vinden digitaal plaats. Tot dusverre is er geen vuiltje aan de lucht, afgezien van het gegeven dat waarde nergens op is gebaseerd en het meeste geld fysiek niet bestaat. ‘Niks’ vormt de kern en de waarde van het digitale geld wordt gederiveerd – het ‘leent’ waarde – van het fysieke geld wat in omloop is. Maar het wordt nog erger.

Er moet rente over het geleende bedrag betaald worden. Hier gaat het pas goed mis.

Want hoe kun je in de eerste plaats nu geld moeten/willen lenen wat er feitelijk niet is?

Hoe en wat kun/moet je in de tweede plaats dan terugbetalen? Er is niks.

En hoe kun je in de derde plaats over dat niet bestaande geleende geldrente moeten betalen?

Het geld waarmee je ‘betaalt’ is ook besmet met dezelfde last. Je kunt nooit uit de schulden komen en hoe meer geld er ingepompt wordt, hoe groter de schuld wordt. Om over de idioterie van herfinancieringen van oude leningen of minder of geen rente betalen bij veel vertrouwen maar te zwijgen. Het is zinloos en volgens Artikel 1 van de Grondwet ook nog eens discriminerend?

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Banken zijn ‘geld creërende instanties’. In vrijheid van het creëren van geld is De Centrale Bank zonder beperkingen. Terwijl valsmunters strafbaar zijn! Deze hele (banken)crisis is een grote poppenkast. Het bestaat niet. Het enige wat naast die rente nog een probleem vormt is de inflatie. Méér geld betekent een hogere inflatie. Wie betaalt dat? Juist: de burger. Als verborgen ‘belasting’.

Dit systeem voeden, in stand houden en er winst uit claimen, mag je dat fraude noemen?

Voeding, onderdak en kledingbehoren tot het geboorterecht van ieder mens. De waarheid is dat de aarde ons allen daarin uitstekend kan voorzien. Wat centraal staat is het consumptiegedrag: wat hebben we werkelijk nodig? Deze samenleving werkt echter verindividualisering in de hand. ‘Bling-bling’ heeft economische schijnbelangen gecreëerd, waardoor we de afgelopen jaren verder zijn afgedreven van waar-heid dan ooit. Onze consumptie houdt dit financiële systeem in stand en blokkeert elke wezenlijke vooruitgang.

Het leven nu is dan ook een kermis, een illusie. Net als bezit. Steeds meer mensen hebben financiële en (mede daardoor ook) grote geestelijke problemen. De gezondheidszorg in hetzelfde financiële systeem als alle instellingen waarmee we als maatschappij te maken hebben. Het maakt winst terwijl onze kosten alleen maar stijgen. Zeker nu het eigen risico naar 350 euro stijgt en nog verder bezuinigd wordt ... We blijven maar ’ja’ knikken en gaan in september weer stemmen op de grootste mooiprater, terwijl de actie ‘verder bezuinigen’ is. Is dat een goede en passende oplossing voor iedereen? Of voor het economische bestel?

In het systeem is ingebouwd (en daar is geen ontkomen aan), dat je (steeds langer) moet blijven uitgeven, om te leven, omdat de circulatie van geld draaiende moet blijven. Dit systeem misbruikt. Je kunt nooit schuldenvrij zijn zolang geld bestaat. Iedere euro is wel verschuldigd aan iemand. Geen circulatie, geen winst, geen macht. In wie zijn belang is dit (sociaal) verlammende systeem? Maar we leven wel in vrijheid…

Onze ‘Vrijheid’ Is dan ook het best te vergelijken met slavernij. Ook al werd deze in 1863 beëindigd, de toenmalige slaven waren verplicht een arbeidsovereenkomst van 10 jaar af te sluiten omdat anders de plantage-economie zou instorten. Toen is met het ‘recht op arbeid’ gaan noemen.

Deze slavernij is nog steeds van toepassing en wordt gebracht door toepassing van omgekeerde psychologie. Geef mensen de illusie van ‘vrijheid’, door hen werk, de mogelijkheid tot geld verdienen, vrije vestiging, onderwijs en gezondheidszorg aan te bieden. Maar zorg wel dat ze ervoor moeten blijven werken, het liefst tot in het graf. Dat noemen we ‘recht op arbeid’… Vrijheid?

De prijs van deze ‘vrijheid’ is hoog…

Om de economie draaiende en de geldcirculatie op gang te houden moet er over-geconsumeerd worden. Dat gebeurt automatisch, omdat ons steeds sterker wordende behoefte naar het afkopen van dissonante gevoelens verder toeneemt. Dat zijn gevoelens die we hebben omdat we weten dat wat we doen niet goed is voor ons. Vergelijk het met het moment dat je liegt, dat weet je. Maar ons lichaam reageert wel overal op, als een grote antenne, maar dat komt ons niet uit, dus ook dat onderdrukken we. Met medicijnen en ‘bling-bling’. Daar is o.a. de farmaceutische industrie weer blij mee, want ook zij zijn alleen op winst gericht. Is het in hun belang de bevolking gezond te krijgen of te houden? Als klachten hebben geld oplevert? Kan het stoppen wanneer ontevredenheid geld oplevert? Ontevredenheid kan en mag maar één ding opleveren: niets. Waarom sluiten we onze ogen daarvoor en doen we alsof we ‘rijk’ zijn en alles kunnen?

En dus is er een economie ontstaan die alles behalve ECOnomisch is. Het is een gelegaliseerde aanslag op mens, dier en boom en alle bronnen die misbruikt worden. En 50% van de bevolking letterlijk sterft van de honger. Daaraan zijn wij allemaal schuldig, zolang dit systeem word gevoed.

Bestaat er een uitweg? Dat is moeilijk te zeggen. Vast staat wel dat we door onze conditioneringen, geen actie kunnen (omdat er letterlijk in ons hoofd geen ruimte voor is) én durven (door angst) ondernemen. Dát houdt ons gevangen. Zolang we zeker weten dat geld-leven is, is het niets meer dan een geïndoctrineerd geloof. In selecte groep mensen heeft daar belang in gezien en dit blijft bestaan door ons eigen stupide, afhankelijke, egoïstische, aangeleerde en kinderlijke gedrag.

Terwijl de kooi openstaat naar vrijheid, vieren we in plaats daarvan de middelmatigheid.

Als het waar is dat IJsland onlangs alle hypotheekschulden heeft kwijtgescholden en de politiek en banken voor de rechter heeft gedaagd, wat zou dat dan voor Nederland kunnen betekenen? Wat als de macht van de ECB verder toeneemt door één centraal financieel ministerie? In commerciële termen betekent dat een monopolie. Staat u in voor die gevolgen? Zou je dat een dictatuur kunnen noemen? De landen die dit systeem openlijk niet steunen zijn o.a. Libië, Irak, Iran en Noord-Korea zijn. Zou je de ontwikkelingen daaromtrent toevallig kunnen noemen?

Vrijheid!

Dat IS er gewoon. Vrijheid is een ingegraveerd Kosmisch recht. Wij willen gewoon Zijn, zonder ook maar iets te moeten. Wij gebruiken wat nodig is om te kunnen leven. Als echte vrijheid er nu mag zijn, hoeveel mensen, denkt u, zullen dan vandaag stoppen met werken?

Keus!

Voor ons staat het als een paal boven water: ieder systeem waarin een (winst)belang zit, zal instorten. Wij willen daarvan geen deel uitmaken. Geen enkelsysteem kennen wij waarde toe, er is altijd iets of iemand waarvan het ten koste gaat.

Wij maken ons ook geen illusies: een gevecht tegen u of tegen het systeem gaan wij niet (alleen) winnen. Dat zou namelijk ten koste gaan van u en dat recht hebben wij niet. U heeft het recht te doen en geloven wat u wilt. Maar hebben wij dat ook? Artikel 1 van de Grondwet, hier eerder genoemd, zegt van wel. Maar is het ook écht zo? U heeft ons opgedragen uit drie keuzen te kiezen. Het maken van een keus veronderstelt dat je weet wat die keuzes zijn en inhouden. Dat weten wij.

Wij betalen geen hypotheek meer. Dat was een bewuste keus. Nu handelen we ook door direct de verkoopopdracht te verstrekken aan makelaardij Assen. Wat morgen brengen zal? Dat is de vraag. En precies zo willen we het.

Met een warme en welgemeende groet,

Alexander, Linda & kinderen

Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen

06 – 10 38 25 01 | 0592 – 31 47 97

Video-interview met het gezin en aanvullende briefwisselingen met de bank. 

Lees ook; http://www.bovendien.com/actualiteit/jong-gezin-weigert-langer-hypotheeklasten-te-betalen-update-met-video-interview

Tevens verzonden aan:

Kranten:

FD Mediagroep |Telegraaf Media Nederland |de Persgroep Nederland BV | NRC Handelsblad | Reformatorisch Dagblad | Nederlands Dagblad | NRC Next | Metro Holland BV | Dagblad van het Noorden| De Gelderlander | BN de Stem | Brabants Dagblad | Haarlems Dagblad| Turbantia | De Grouster | Eindhovens Dagblad | Friesch Dagblad | Ede Stad | Gooi en Eemlander | Groninger Internet Courant | Leeuwarder Courant | De Limburger | Liwwadders | WâldNet | Zwartewaterkrant | Hallo Leeuwarden

‘Alternatief’ Nieuws:

Niburu Hoofdkantoor | Endandit.nl | Andernieuws.net| Nieuw.nl

Radio & Televisie:

Q-music Nederland B.V. | Radio538 | 3FM | NOS |VPRO | VARA| NCRV | KRO | AVRO | NPS |EO | TROS | RVU | IKON | RKK | BNN | LliNK | Radio 1 | NTR| PowNed |Radio 2 | BNR NIEUWSRADIO | Radio Veronica | RTL Nederland | SBS Broadcasting B.V. |Hart van Nederland | NPO | RTV Drenthe | RTV N-H | RTV Utrecht | Omrop Fryslan | RTV Noord | RTV Flevoland | RTV Rijnmond | RTV TV West | RTV Brabant | RTV Gelderland | RTV Oost | RTV Zeeland | L1

Politieke Partijen:

VVD | PvdA | PVV | CDA |SP |D66 | Groen Links | Christen Unie | SGP | PvdD |SOPN

(Leider | Algemeen |Eerste, Tweede Kamer |Eurofractie)

Banken:

ABN AMRO Bank N.V. | Aegon | Alex Vermogensbank | Amsterdam Trade Bank N.V. | Anadolubank Nederland N.V. | Argenta Spaarbank NV | ASN Bank | ASR Bank | Insinger de Beaufort | BNG | Bank ten Cate en Cie N.V. | BLG Wonen | BNP Paribas Nederland | Van Lanschot Bankiers N.V. | Centraal Beheer Achmea | Crediam | Credit Europe Bank N.V. | Delta Lloyd | DHB Bank | FGH Bank | Florius | Friesland Bank | GarantiBank International N.V. | GE Artesia Bank | Hypotrust | ING Bank | Nines B.V. | NIBC Direct | Ned. Ver van Banken | Obvion N.V. | Robeco | Santander | Saxo Bank Nederland | Schretlen & Co | SNS Bank | Staalbankiers | Westland Utrecht Bank | Triodos Bank Nederland

Reacties   

# David 30-09-2016 22:19
Bent u een zakenman, politicus, kunstenaar, arbeider, student en je wilt rijk, rijk en beroemd om uw wensen uitkomen in het leven. U kunt het bereiken van uw dromen, Krachtig en beroemd in de hele wereld, Word lid van de grote broederschap Illuminati vandaag online en ontvang de som van 500.000 dollar met een gratis huis even welk waar u kiezen om te leven in de wereld en krijgt ook 200.000 dollar maandelijks salaris. Maar al deze zal worden gegeven aan u na het zien van uw interesse, de ernst en de bereidheid. E-mail: () Als u geïnteresseerd bent, vriendelijk vul de volgende informatie hieronder gegeven "
Voor-en achternaam:
land:
Land van herkomst:
Bezetting:
Geboortedatum:
Seks:
Adres:
Tel nr:
E-mailadres:
Let op dat u zich bij een paspoort van uw afbeelding te bevestigen, vertel ons iets over uzelf en uw doel van het willen een lid van de grote broederschap ILLUMINATI ... Geen smerig spel, geen menselijk slachtoffer geworden. E-mail: ()
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# kursy uk 16-08-2016 15:53
Ƭhis is a ցreat post!

mʏ webpage ... kursy dla polakóѡ
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Emiel 15-06-2016 12:20
Helaas zijn jullie zelf mede debet aan de schuldencrisis. Een te hoge hypotheek afsluiten, dat doe je zelf. Dat het bankensysteem door en door rot is ben ik het met jullie eens.
Helaas drijven veel mensen huizenprijzen op, doordat ze te veel lenen en dat brengt weer meer mensen in de problemen, omdat ze nog hogere hypotheek moeten afsluiten voor hetzelfde huis.
Zelf nadenken over de gevolgen van je handelen is ook een verantwoordelijkheid die bij jezelf ligt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marcel 15-06-2016 07:00
Niemand heeft dit stel verplicht een hypotheek af te sluiten. Ze wisten zelf de voorwaarden, maandlasten enz. Dus ik begrijp alle ophef niet. Ze hebben immers toch zelf de handtekening onder het contract gezet?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Moving home tips 05-02-2016 03:55
I would like to thak the website author. Really interesting webblog.
Thanks for posting.

my site :: Moving home
tips
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Allard 04-07-2015 16:55
Weet iemand inmiddels hoe het nu met ze gaat? Ik ben heel benieuwd wat hier het vervolg van is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sjaak 25-05-2015 04:16
Toen ik een tiental jaren geleden een aflossingsvrije hypotheek afsloot, werd mij door experts van de bank verzekerd dat dit een goede aflossing was. Het huis zou immers in waarde stijgen en na afloop zou de bijbehorende verzekering de de opbrengst van het huis voldoende zijn om zelfs nog wat over te houden.
Nu tien jaar later, ben ik al twee jaar gescheiden, mijn inkomen is nog maar de helft van wat het eerst was, het huis staat in de verkoop. Mijn ex woont in het huis en weigert met de prijs naar beneden te gaan.
De Rabobank, bij wie ik de hypotheek heb, weigert iets aan de hypotheek te doen (naar de huidige rentestand zou ik slechts de helft hoeven te betalen) en past mijn hypotheek niet aan mijn huidige leefsituatie aan. Het enige wat gedaan werd, ik mocht op kosten van de bank (die me later toch wel verhaald worden) een nieuwe makelaar nemen - door de bank aanbevolen. Natuurlijk zei hij precies dat wat onze huidige makelaar ook zegt: het huis wordt voor te veel verkocht.
Ik woon zelf niet meer in Nederland. Ik voel me gedwongen om ervoor te zorgen dat het huis per executie verkocht wordt. Ik wil ook weigeren nog verder geld te betalen. In twee jaar tijd heb ik bijna 30.000 Euro betaald voor een huis waarin ik niet woon.
Op zijn minst moet de bank ook mede-verantwoording bekennen en mij tegemoet komen om op redelijke wijze het huis te kunnen betalen. Liever betaal ik niet, betaal daarmee oude schulden en leg geld opzij voor de tijd na de executie-verkoop.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Fred Croughs 13-09-2014 20:31
De top van het bankwezen weet precies welk spel ze spelen. De echte spelregels zijn bij ons niet bekend maar we mogen wel aan hun speel deelnemen. We krijgen een stukje informatie waar we tevreden mee zijn en happen toe. De informatie die we krijgen is dat we geld krijgen als we een lening afsluiten. En we weten/denken allemaal dat de bank het alleenrecht heeft op het in omloop brengen van geld. Wat we echter niet wisten is dat de bank helemaal geen geld heeft. Nu, na de kredietcrisis weten we allemaal dat de banken aan de 3% norm moeten gaan voldoen. Ze moeten dus minimaal 3% eigen vermogen hebben. Eigen vermogen is onderpand + geld. Aan die 3% norm voldoen ze niet eens. En wij denken nog steeds dat banken GELD aan ons uitlenen??? Het is een grote boekhoudkundige truc waarmee we het bos in worden gestuurd. Bij iedere lening die is verstrekt is GEEN geld verstrekt maar boekhoudkundig kapitaal. Wat banken er echter voor terug willen is GELD. Wij zijn niet verplicht om het ontvangen kapitaal met geld af te lossen maar hebben het recht om op gelijkwaardige manier, dus met KAPITAAL, af te lossen.
Kapitaal is de tegenwaarde van vermogen, van bezit. Een huis is vermogen. Zo je dat vermogen bij CMN zou inbrengen krijg je daar kapitaal voor. Met dat kapitaal zou je dus je lening bij de bank moeten kunnen inlossen. Bij CMN breng je weliswaar je huis in maar sluit je dus geen lening af. Wat je inbrengt is de economische waarde van het huis. Jij blijft de juridische eigenaar. Geen lening, geen aflossing en ook geen rente.
Je begrijpt dat de banken zich hier fel tegen verzetten ondanks dat we allebei enkel KAPITAAL ter beschikking stellen. Op dit moment is CMN dit voor het gerecht aan het bepleiten. Maar CMN doet nog veel meer. Wij staan een " nieuwe economie" voor die gebaseerd op waarde creatie. Voert te ver om dat hier toe tee lichten. Voor informatie zie onze website www.cmn-lcc-international.com en vraag om nadere uitleg als je nog vragen hebt. We hebben landelijk steunpunten die je nader kunnen informeren.
Wil je ons steunen en partner worden van onze organisatie open dan een kosteloze rekening.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Monique 06-09-2014 09:58
Alles draait om boekhoudkundig overmaken van gelden...
En daar zit het probleem dan ook gelijk..

Er was eens .... Een Arabische boekhouding... Vele vele jaren geleden.. Iedereen was daar gelukkig, mensen waren gelijk, en iedereen was er tevreden...

Tot.... Er geld in omloop kwam.... Rijken werden rijker, en rijker, en wilden meer en meer en meer...

Er zit een fout in de boekhouding van de MOB (Multinationals, Overheid, Bankwezen). Er is een kolom GELD gecreëerd, terwijl hier geen waarde (kapitaal) tegenover staat, volledig ongedekt dus, en gecreëerd. Waarom ziet de MOB dit niet? Of willen ze het niet zien?

Er is een oplossing....

.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Johnny goedhart 31-08-2014 06:43
Als mij was verteld dat het creëren van geld een legale actie is op het moment dat ik een hypotheek aan gegaan ben, dan had ik dat geld zelf wel gecreëerd in plaats van dat aan een 3e partij (de bank) over te laten tegen extreem on reële rentes
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mark 30-08-2014 11:46
Ze hebben zelf getekend, en stonden bij afsluiting van deze dienst achter de voorwaarden. Kortom, ze hadden dit zich eerder moeten bedenken. Door deze actie zijn ze net zo fout als de bank zelf.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hans 19-08-2014 08:30
Dat er opmerkingen zijn die zeggen dat je aangegane verplichtingen moet nakomen, begrijp ik wel. Het verhaal zit echter anders in elkaar. Ten eerste, op het moment dat je bij de bank komt voor geld, heeft de bank dit geld niet. Dat moet de bank je melden. Als dat niet gebeurt kan jij daarop niet een juiste beslissing nemen. Pas op het moment dat jij je handtekening zet, is er geld. Dat is geldcreatie, boekhoudkundig is er zomaar geld. Dat je daar dan een huis voor kunt kopen is fijn, alleen je financiering wordt meteen doorverkocht, de bank blijft alleen je aflossing en je rente vorderen. Je hypotheekbedrag betaal je dubbel terug. Er wordt GEEN spaargeld gebruikt van andere spaarders. Er wordt dus geld verdiend met verkopen van lucht. Officieel zou de bank 3% van het uitgeleende bedrag echt moeten lenen en daarover 0,15% rente betalen. That's all.
Als je politici verteld dat banken geld creëren, dan weten ze van niets. (Rutte) En het is juist die geldcreatie die alles kapot maakt.
In het hele ingewikkelde en grotere plaatje waar de Rothschild bank mee is begonnen, de Federal Reserve, gebeurt hetzelfde. Echter wordt dit geld ook uitgeleend aan overheden. Niet bestaand geld, waarover rente wordt geheven, die jij en ik (de belastingbetaler) betalen. Bij een systeem met rente wordt de schuld alleen maar hoger, omdat de rente ook weer wordt betaald met geld dat niet bestaat. En daar moet weer rente over worden betaald. Op dit moment kun je zeggen dat Nederland failliet is, Terwijl men in de politiek soms wel praat over een opleving van een half procentje!, de werkloosheid stijgt enorm, de staatsschuld stijgt enorm (480 euro per seconde) en is door ons allen NIET meer in te lossen. Het wachten is dus gewoon op de grote wereldwijde crash. Dat kan niet lang meer duren. Daarmee hebben deze banken er rechtstreeks voor gezorgd dat mensen hun baan kwijtraken en dat er bedrijven failliet gaan, waardoor velen in betalingsproblemen komen. Dit is door de banken en overheden georkestreerd. Net als in 1920 en 1929. Het financiële systeem zoals dat nu bestaat, kan niet (nooit) blijven bestaan. De schuld is nu al zo hoog dat die NOOIT meer ingelost kan worden. Het is iets wat de banken en US willen en hebben gecreëerd, dat mensen afhankelijk worden door slechte financiële omstandigheden. Dan kan, op niet hele lange termijn, The New World Order worden ingevoerd. Alles wordt onbetaalbaar en al je rechten worden je ontnomen. (dit is al in gang gezet). Als je dit nog niet in de gaten hebt, wordt het tijd jezelf te informeren op dit onderwerp. Men is hier al zo'n 60 jaar mee bezig, genaamd Agenda 21 (Bilderberg conferenties). Dit betreft de-populatie en TOTAL CONTROL over de bevolking. (er moeten nog 500 miljoen mensen overblijven).
Middels epidemieën (Ebola, Aids, etc.) wordt de bevolking een vaccin aangepraat. In dit vaccin zitten bestanddelen die pas de echte ellende gaan veroorzaken voor de gezondheid. De voedsel - en farmaceutische industrie werken ook samen om je zo ziek mogelijk te krijgen. En dan nog de chemtrails. Wereldwijd worden er chemicaliën over ons uitgestrooid. (aluminiumoxide, strontium, barium). Dit is niet alleen slecht voor de volksgezondheid, maar ook voor de bodemgesteldheid. Er zal op termijn niets meer kunnen groeien op grond met een PH waarde van nul.
Op dit moment probeert de US met alle geweld een allesvernietigende wereldoorlog III te forceren (False Flag neerstorten MH17 had de aanleiding moeten zijn), omdat dit voor banken een goudmijn is, en wellicht de Dollar nog gered kan worden van de ondergang. Er wordt geprobeerd Putin alle schuld in de schoenen te schuiven, dit is meerdere keren mislukt, omdat de bewijzen er simpelweg niet zijn.
En redden van de Dollar is onmogelijk. De US is failliet. Een wereldwijde crash van de Euro en de Dollar is niet meer aan te ontkomen. De vraag is alleen wanneer precies.
Het wordt tijd de Nederlandse regering op het matje te roepen!
Voor degenen die hiervan helemaal nog NIETS weten, adviseer ik eens te kijken op : aangifte-regering.blogspot.com. Hier staat alle informatie die van belang is te weten. Hier is tevens een aangifteformulier tegen de Staat der Nederlanden te downloaden.
Er is dus meer aan de hand dan op het eerste gezicht merkbaar is. Buiten onze schuld om worden we werkloos, moeten bedrijven sluiten, worden mensen uit hun huis gezet. Allemaal met maar 1 doel!!! Totale wereldcontrole!!!!
Niets van dit alles wordt in het reguliere nieuws melding van gemaakt omdat de omroepen worden beheerd door de staat!
Al deze informatie is terug te vinden op internet, en alles is inmiddels door bewijzen te onderbouwen.
Ik hoop dat velen de aangifte tegen de staat gaan indienen, zodat we dit kunnen stoppen!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Tamara Vick 12-08-2014 18:10
kateofgaia.files.wordpress.com/.../...
kateofgaia.wordpress.com/kates-writings/
This is the ONLY INFORMATION WHICH CAN BRING EASE AND COMPLETE CONTROL IN THIS SITUATION!!! Realizing that we have NO LEGAL NAME and that all we do in that name is illegal!! We are living souls and own the houses and places we live in. Much Love!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Klaas 12-08-2014 02:08
Inderdaad geitenwollensokkengeneuzel. Ik zit al jaren in dit vak. Laatst sprak ik iemand die ook dit soort waanideeën had. Het Is gevaarlijk ! dit soort publicaties te plaatsen. Ik spreek mensen met betakingsproblemen. geloof me: is geen pretje!! Je brengt je eigen gezin en hiwrmee dat van anderen in gevaar!! Denk je nu echt dat dit verzoek wordt gehonoreerd? Betalen moet je. Basta! Als je denkt dat geld onredelijk is. Waarom dan een hypotheek aangaan! En als je was gaan huren? Dan was dat systeem waarschijnlijk ook onredelijk! Ik ben het met je eens dat omgaan met geld door banken, maar ook door jou als persoon, vraagt om een goede ethiek. Stop acuut met dit geneuzel! Had je wel hypotheekrenteaftrek genoten??? dan moet je dat ook weigeren! Uiteindelijk laat je anderen (WSNP) opdraaien voor jullie wanbeleid! moet ik een schadeclaim indienen! Dan niet in koeien maar in euro's!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Diny Veldkamp 11-08-2014 11:21
Geweldige brief Alexander en Linda! Heel moedig van jullie!
Ik kan helemaal achter de brief staan en hoop dat velen hun stem ook laten horen. Zo gaat het niet langer en er gaat een kentering komen, dat kan niet anders. En jullie geven jullie kinderen een goed voorbeeld door moedig, en eerlijk naar jezelf te zijn. En als voorbeeldfunctie want er moet altijd één de eerste zijn. :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sander 11-08-2014 09:17
Kan allemaal waar zijn maar dan eerder een andere beslissing nemen, je bent niet verplicht een afspraak met de bank aan te gaan voor de financiering van het huis.
Dat wel doen .... dan ook de afspraak nakomen.

Gr.
Sander
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Merijn 10-08-2014 12:59
Goed stuk.

Mijn geld...
waarom kan ik dan niet bepalen hoeveel rente ik wil als de bank het van mij leent?? (omdat het systeem dan instort, nou mooi dan, laat maar instorten)
Waarom ben ik dan verplicht om een rekening te hebben en moet ik betalen voor de 'dienst'?? (omdat de schijn welvaart gebouwd is op 'geforceerde' onnatuurlijkheden).
Waarom moet ik wél zoveel rente betalen als ik geld leen van de bank? (omdat het hele bankwezen is als kanker, iets wat energie vreet als de neten met een ongezond resultaat voor de samenleving)..
Laten we elkaar helpen en gaan geloven dat we deze betutteling niet nodig hebben om goed te leven!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Tip 05-07-2014 14:45
Hier een vergelijkbare situatie, maar dan met een heel andere aanpak: www.vrijspreker.nl/wp/2014/03/theorie-en-praktijk/

In het artikel zit een downloadlink naar een 'brief naar de bank' (PDF).

Kort samengevat; de betrokkenen beschrijven waar geld vandaan komt, stellen dat de overheid medeplichtige is en dus geen jurisdictie heeft en leggen de bank een boete op.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Klokkenluiders 06-03-2014 21:04
Als je een hypotheek bent aangegaan zul je deze moeten betalen.
Dat de banken geld hebben gecreëerd uit niks, daaraan heeft de staat der nederlanden hen een vergunning voor gegeven.
De banken en de overheid en koningshuis zijn diegene die met multinationals aan de touwtjes trekken hier.
De bilderberggroep kijkt u maar eens wat u daar over kunt vinden, want leden daar zijn niet alleen politieke personen maar ook personen die geld hebben.
Men moet altijd zorgen dat je onderdak hebt boven je hoofd, word nog belangrijker als je kinderen hebt, anders worden deze door de staat der nederlanden uit huis gehaald, maar ook word je uit de ouderlijke macht ontheven.
Dat Nederland al meer dan 200 jaar illegaal is dat weten maar weinig personen, maar na die tijd ging het nog keer mis.
Want toen juliana in 1940 het land verliet, wat in de grondwet destijds stond dat het niet mocht, hield voor de 2de keer nederland op te bestaan.
Maar het koningshuis pleegde voor mij een coup toen, want men deed net of men nog steeds de leiding had oftewel koningin was nog, terwijl dit in strijdt was met de toenmalige grondwet.
Het volk wat toen de oorlog heeft overleefd kon niks anders doen, want ze waren al blij dat ze de oorlog overleefd hadden.
Buiten het feit dat als men toen in opspraak kwam tegen het koningshuis men vast gezet werd in gevangenis of erger, want er zijn ook nog gevallen bekend die opgesloten werden.
Deze personen zijn nooit meer boven water gekomen, dus van de aardbodem verdwenen.

Nu het feit weer over huizen en hypotheek, als men niet betaald zal het huis per executie worden verkocht, wat veel minder oplevert dan de hypotheeklast .
Dus er blijft een restschuld staan, waarvoor je altijd zult blijven betalen.
Maar er zijn wel manieren om dat te omzeilen, maar vele personen weten wel hoe ze dat moeten doen.

www.google.nl/#q=bilderberg+groep

www.google.nl/#q=shell+eigenaar+koningshuis

www.google.nl/#q=soevereine+menszie ook onze tweets onder @klokluiders

of site

briellemisstanden.wordpress.com . goudagemeente.wordpress.com , leeuwardenmisstanden.wordpress.com , klokkenluiders2013.wordpress.com
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# René 22-02-2014 11:41
Ik vind het een geweldig moedige stap van dit gezin! Ze hebben de moed om dat wat verborgen was aan het licht te brengen. Ruim twintig jaar geleden kwam ik tot het besef dat ik helemaal niet vrij was, maar in feite een slaaf van het systeem van de wereld. In dit wereldsysteem bestaat geen waarlijke vrijheid, omdat de begeerte naar geld (winst) de wortel is van alle kwaad. Ik denk dat, onder andere, het doel van deze brief is, om ons aan het denken te zetten, om wakker te worden en om je heen te kijken. Om te gaan onderzoeken, of de wereld waarin je leeft wel de echte werkelijkheid is, of dat je gewoon voor het lapje wordt gehouden. Wat is waarheid?... Waar speelt alles zich af? In ons denken, we zijn in heel veel leugens gaan geloven die we als waarheid zien. Deze brief zie ik als een wake up! call, sleurt ons uit de matrix van ons dagelijks denken en de dingen die we beschouwen als "de werkelijkheid".
Het valt mij op dat er mensen zijn die liever niet wakker willen worden, zoals Northdude, die, naar mijn mening, nogal van zich af slaat, oordeelt, en absolute termen gebruikt. Jammer vind ik dat. De manier waarop je reageerd laat mij zien dat je er waarschijnlijk nog niet aan toe bent om wakker te worden.
"Nog veel heb Ik je te zeggen, mag je kunt het thans niet dragen".
Soms is het beter om de patiënt nog even in coma te laten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Loeky 17-10-2013 09:55
als er geld uit het niets wordt gemaakt. kunnen we het geld (schulden) in het niets laten verdwijnen.
het is simpel, hoe meer geld er is, hoe meer schuld er is, hoe meer schuld er is hoe meer geld er is.
vandaar dat dmv van miljarden (banken) steun, niet aan de economie, maar aan de banken. vandaag dat de schulden oplopen, ze drukken en drukken geld voor de economie. de beurzen blijven stijgen en wij meer schulden.
ik hoe het niet verder uit te leggen hoop ik
economie krimpt (hard) beurzen stijgen. 1 en 1 =
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# josie 06-10-2013 15:59
dataking zei:
ook al zal ik direct meelopen in een optocht die de grootheid van geld aan de kaak stelt, dit verhaal is zorgwekkende onzin van een gezin dat duidelijk een groot financieel probleem heeft.
Vertaal het naar de knikker wereld. Jan wil een legohuis van Piet kopen. Piet wil er 100 knikkers voor hebben. Jan heeft zelf geen 100 knikkers, maar kent wel Karel die hem zegt: ik kan die 100 knikkers wel aan Piet geven, jij mag dan het legohuis hebben en ik krijg elke maand 1 knikker van je voor de moeite. Het huis blijft van mij tot je 100 knikkers hebt gespaard. So far so good. Piet blij, Jan blij. Karel blij.

Op een zeker moment komt Jan er achter dat Karel die 100 knikkers zelf gekregen had van Lies die een beetje veel knikkers had. In ruil daarvoor kreeg Lies elke maand een half knikkertje. Lies blij, Karel blij.

Toen Jan dat echter ontdekt had vond hij Karel opeens gemeen en verweet hem dat hij zelf knikkers had bedacht, dat ze niet van hemzelf waren enzo. Hij stopte prompt met de ene knikker per maand te betalen. Dat hij daarmee Lies ook in de problemen bracht omdat Karel Lies haar halve knikker per maand nu niet zo maar kon betalen kon hem kennelijk niets schelen.

---------------

Ik snap dat de echte wereld ietsje ingewikkelder in elkaar zit, maar sorry, dit verhaal komt op mij over als het niveau van kleine kinderen die denken dat een geldautomaat ter plekke geld drukt.

De realiteit is wel zuur: een achterstallige hypotheek betekent vermelding bij BKR, de huidige vraagprijs van het huis ligt 25000 knikkers onder de hypotheekwaarde.

Ik zou snel een goed gesprek aangaan met de bank en met een schuldhulpverlener voor het verder mis gaat en er allerlei onaardige deurwaarders de mooie spulletjes komen halen. Want Lies moet haar knikkers toch ook terug krijgen....!

Ik denk dat je het niet helemaal begrepen hebt. Die knikkers ware geen knikkers maar puur lucht die geven werden. dan word jouw verhaaltje toch evnetjes anders.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jolanda 02-10-2013 08:46
Hallo Guest, over geitenwollensokkengeneuzel.
Laat op je inwerken wat gezegd wordt. Je automatische reactie is er een die aangeeft dat je nog niet snapt wat er gaande is. Probeer het rustig te laten doordringen. Als het lukt, zul je wellicht eerst vol verwarring achterover in je stoel zakken, vol ongeloof. Als je je dan toch probeert voor te stellen wat gezegd wordt in de brief, kom je misschien tot een andere conclusie.
Met begripvolle groeten :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Meisan 30-08-2013 20:46
Lieve Guest,

Jammer voor je dat je nog niet bent ontwaakt.Door mensen zoals jij zitten we met z'n allen vast in dit misleidende systeem. En de termen waarmee je schermt geven aan dat je bang bent voor het systeem door ze te laten zien dat je trouw bent. Je zou die angst voor "Big Brother" los moeten laten..... Want je bent meer dan wie je denkt te zijn.... Het leven is "NU". Ik hoop voor je dat je vroeg of laat zal ontwaken.

Ik omarm de inhoud van deze brief als "De waarheid".

Alexander, Linde + Kinderen. Mijn support hebben jullie!! ;-)

Meisan. :-)


Guest zei:
Geitenwollensokkengeneuzel, niet meer en niet minder.

Op het moment dat je een hypotheek afsluit weet je waar je voor kiest. Er is nog altijd zoiets als eigen gezond verstand. Als dan later blijkt dan je huishoudboekje niet meer klopt kun je wel een mooi onzinverhaal ophangen maar daar ga je nooit mee wegkomen.
Gezond verstand, moedig? Gewoon een domme actie waardoor de schuldsanering waarschijnlijk het volgende traject zal zijn. Fijn voor je kinderen als je van zo'n minimaal budget moet rondkomen de komende 3 jaar. Indirect zadel je je medemens op met de kosten want e.e.a. zal toch via belastinggeld weer betaald moeten worden.

Maar het ergste is nog je onverantwoordelijk gedrag t.o.v. je kinderen die je meetrekt in je eigen financieele ellende door je kop in het zand te steken. Leuk zo'n alternatief zweverig verhaal over niet bestaand geld. Zal het altijd goed doen bij je sociaal werker maar de gemiddelde hardwerkende belastigbetaler zal zich ernstig afvragen of je wel goed bij je hoofd bent.
jos zei:
lees met veel interesse het stuk en de reacties.

waar ik een beetje moeite mee heb, dat zijn twee dingen;
ten eerste weet ik niet of het tot het geboorterecht bestaat dat een ieder over kleding onderdak en voedsel beschikt.. tot een zelf-redzame leeftijd zullen de ouders hiervoor moeten zorgen net als in de prehistorie stel ik me zo voor.
daarom vind ik en kinderen niet echt van toepassing. kinderen hebben geen keus namelijk, worden hooguit betrokken bij beslissingen van de verantwoordelijke ouders..
dat zijn dus de twee punten; ouders, jullie zijn verantwoordelijk niet de kinderen en het geboorterecht, ik denk niet dat dat bestaat.

groeten jos

Guest zei:
Geitenwollensokkengeneuzel, niet meer en niet minder.

Op het moment dat je een hypotheek afsluit weet je waar je voor kiest. Er is nog altijd zoiets als eigen gezond verstand. Als dan later blijkt dan je huishoudboekje niet meer klopt kun je wel een mooi onzinverhaal ophangen maar daar ga je nooit mee wegkomen.
Gezond verstand, moedig? Gewoon een domme actie waardoor de schuldsanering waarschijnlijk het volgende traject zal zijn. Fijn voor je kinderen als je van zo'n minimaal budget moet rondkomen de komende 3 jaar. Indirect zadel je je medemens op met de kosten want e.e.a. zal toch via belastinggeld weer betaald moeten worden.

Maar het ergste is nog je onverantwoordelijk gedrag t.o.v. je kinderen die je meetrekt in je eigen financieele ellende door je kop in het zand te steken. Leuk zo'n alternatief zweverig verhaal over niet bestaand geld. Zal het altijd goed doen bij je sociaal werker maar de gemiddelde hardwerkende belastigbetaler zal zich ernstig afvragen of je wel goed bij je hoofd bent.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jonathan Archer 26-08-2013 13:07
Grappig is het eigenlijk...

Het leven hier op aarde draait op 2 (twee) dingen; geloof en geld..

En dan komt nu het mooiste; in de Bijbel staat dat men geen rente mag vragen voor uitgeleend geld!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Veronica Mertens 23-07-2013 19:50
Ik heb met ingehouden adem deze fantastisch geschreven brief van jullie gelezen en neem mijn petje voor jullie af!...ook wens ik jullie heel veel sterkte & geluk vanuit mijn hart toe...al ken ik jullie niet, ik leef echt met jullie mee en hoop dat jullie ermee bereiken wat je wilt bereiken...

liefs

Veronica
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jaak Peeters 07-07-2013 22:20
Voor ieder die denkt dat Geldcreatie een normaal systeem is: Het is een systeem uitgedacht en in praktijk gebracht door de Kruisridders. Later hebben de Rotchilds het in de verschillende landen waar ze banden mee hadden, ingevoerd en met omkoping van de beheerders van de verschillende Nationale Banken de zaken verfijnd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# gast 25-02-2013 15:06
petje af voor Alexander, Linda en kinderen.
De banken kunnen er wel een klote zooi van maken, maar owee als een burger niet aan zijn verplichtingen kan voldoen/willen voor een paar rot centen
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# P.C. van der Linden 20-02-2013 22:39
bovendien.com/.../... Ik wil u er op wijzen dat bovenstaande url niet werkt. Dit lijkt me wel toevallig gezien de aard van het artikel. Vind u oo niet?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# j schoen 09-01-2013 14:54
hoe is dit alles verlopen?
is er al enige duidelijkheid van de bank.
graag verneem ik van u!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jos 23-11-2012 12:30
lees met veel interesse het stuk en de reacties.

waar ik een beetje moeite mee heb, dat zijn twee dingen;
ten eerste weet ik niet of het tot het geboorterecht bestaat dat een ieder over kleding onderdak en voedsel beschikt.. tot een zelf-redzame leeftijd zullen de ouders hiervoor moeten zorgen net als in de prehistorie stel ik me zo voor.
daarom vind ik en kinderen niet echt van toepassing. kinderen hebben geen keus namelijk, worden hooguit betrokken bij beslissingen van de verantwoordelijke ouders..
dat zijn dus de twee punten; ouders, jullie zijn verantwoordelijk niet de kinderen en het geboorterecht, ik denk niet dat dat bestaat.

groeten jos
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # pietje bell 23-11-2012 10:08
En iedereen die hier roept en schrijft, van wat geweldig dit allemaal is wat het gezin (van de brief uit Assen) hier allemaal doet en schrijft. Betaald zelf netjes allemaal de rekeningen, hypotheken, en overige kosten. en durft deze stap zelf nooit te zetten.
Omdat wij allemaal te bang zijn voor ons eigen "hagje".
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Guest 23-11-2012 10:07
Geitenwollensokkengeneuzel, niet meer en niet minder.

Op het moment dat je een hypotheek afsluit weet je waar je voor kiest. Er is nog altijd zoiets als eigen gezond verstand. Als dan later blijkt dan je huishoudboekje niet meer klopt kun je wel een mooi onzinverhaal ophangen maar daar ga je nooit mee wegkomen.
Gezond verstand, moedig? Gewoon een domme actie waardoor de schuldsanering waarschijnlijk het volgende traject zal zijn. Fijn voor je kinderen als je van zo'n minimaal budget moet rondkomen de komende 3 jaar. Indirect zadel je je medemens op met de kosten want e.e.a. zal toch via belastinggeld weer betaald moeten worden.

Maar het ergste is nog je onverantwoordelijk gedrag t.o.v. je kinderen die je meetrekt in je eigen financieele ellende door je kop in het zand te steken. Leuk zo'n alternatief zweverig verhaal over niet bestaand geld. Zal het altijd goed doen bij je sociaal werker maar de gemiddelde hardwerkende belastigbetaler zal zich ernstig afvragen of je wel goed bij je hoofd bent.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Peter Hoopman 22-11-2012 11:39
Dit vraagt moed, doorzettingsvermogen en mogelijk navolging! Waarbij, naar ik hoop niet het accent komt te leggen "niet betalen aan die gemene banken" want dan zal uiteindelijk alle moeite voor niets geweest zijn.

Maar een dergelijke radicale stap is tegelijkertijd wel nodig om de religieuze basis van het huidige politiek-economische systeem bloot te leggen.

Dus hulde aan Alexander, Linda en de kinderen!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Perro 21-11-2012 20:49
Helemaal eens met 9e van boven (Anoniem).

Alexander, je typt o.a. dit:
" Wat centraal staat is het consumptiegedrag: wat hebben we werkelijk nodig? Deze samenleving werkt echter verindividualisering in de hand. ‘Bling-bling’ heeft economische schijnbelangen gecreëerd"
Ik haal deze er even uit:
Wat hebben we werkelijk nodig?
Mag ik vragen waar je eerst woonde- in een flat? Waarom moest je zonodig voor 195.000€ een huis kopen? Voldeed t oude huis niet meer of wilde je niet achterblijven want de buren hadden óók gekocht?
Mag ik vragen wat voor mobieltje je hebt?
Ik denk een héle dure met alles er op en er aan
Internet, alles! (Moet je zo nodig onder het boodschappen doen even op internet?)Luxe problemen!!!
Ik ben van mening dat men eens wat minder moet willen.
Als je iets moois ziet wat je graag wilt hebben en je kunt t niet kopen, ga je er voor sparen. Niet lenen. En nu heb ik t niet over een huis natuurlijk. Ik ben van mening dat mensen het zichzelf allemaal aandoen. Neem toch eens genoegen met wat je hebt!! En wil niet steeds meer als je het je niet kunt veroorloven. Dat leeft een stuk rustiger en je bent, als je ergens moeite voor moet doen (sparen bijv.) er veel blijer mee neem dat van mij aan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+2 # Dick Pelle 21-11-2012 11:12
Ik heb niet alle commentaren gelezen, maar als we de redenatie van die "idioot" moeten volgen, dan is dat huis niet eens van hem. Als hij geen rente wil betalen, omdat het geld feitelijk niet bestaan heeft, dan heeft hij dus ook zijn huis betaald met iets wat feitelijk niet bestaat. Kortom hij heeft het huis niet gekocht en het huis is dus niet van hem.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+2 # Northdude 19-11-2012 16:27
Lieve GerP,
Ik begrijp dat jij vindt dat iedereen zelf onderzoek moet doen. Begrijpend lezen is inderdaad voor de meeste mensen erg moeilijk. Helaas constateer ik dat jouw intelligentieniveau het niveau van een kind niet overstijgt. De ECB eigendom van de Rothchilds, chemtrails. What next?! Roswell was echt en 9-11 was een inside job? Help waar is mijn aluminium hoedje….
Ik zie in je verhaal ook de Joden terugkomen(of nep joden) alsmede de New World Order. Bernhard als voorzetting van Nazi Duitsland. Ach kom toch op, de man is een schuinsmarcheerder, een fantast en een fraudeur, maar hij is zeker niet slim genoeg om een dergelijke scam op te zetten.
In het kort, iedereen heeft het gedaan en zit achter jouw aan. Nou de enige uitzuiger hier, dat ben jij. We hebben in Nederland nog steeds een parlementaire democratie, en om nou te zeggen dat de SP, PVV, SGP en VVD eensgezind jou eronder houden is onzin. Als het wel zo was en de conspiracy was ook zo effectief, dan was je al lang dood geweest.
De enige parasiet in het systeem ben jij.

Jij weigert de lasten te dragen die de samenleven democratisch besloten heeft. Jij weigert (of zou weigeren) om de door jou gedane afspraken na te komen, en net zo erg, weiger jij om de namens jouw gedane afspraken gestand te doen.

Alle voorbeelden die jij hebt aangehaald zijn of idioot, of volkomen uit zijn verband gerukt, of zelfs compleet verzonnen. In alle gevallen kan het de toets der logica, gezond verstand en waarheid niet doorstaan.

Ik kan je wel voorbeelden geven, maar dan ben ik waarschijnlijk gehersenspoeld….
Ja, waardecreatie van geld voelt tegennatuurlijk aan. Daarmee hoeft het nog niet te betekenen dat het daarmee ook frauduleus is.
Anders gezegd, is waarde creatie zoals de banken doen, niets anders dan speculatie. Speculatie is niets anders dan gokken. Gokken mag jij rustig immoreel vinden, maar is ook de basis van elke verzekering. Een “ reële” economie zonder geldcreatie, dan praat je over levende ruilhandel. Als je daar naar terug wilt, dan ben je zeker niet goed wijs. Aan de andere kant kan er in de huidige economie en maatschappij ongetwijfeld veel verbeterd worden. Zeker waar, maar geen reden om dat het gehele systeem op te willen blazen. Maar ieder zijn goed recht en aan ieder zijn eigen geloof. Ik hoop voor je dan ook dat je geloof uitkomt en men je snel oppakt en met de noorderzon laat verdwijnen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Dataking 19-11-2012 14:30
@Nexus: hoezo beduveld??? De enige die zich aan de spelregels houdt is de bank (dat schrijft de familie zelf ook overigens).

@Alle adhesie-betuigers: vraag je eens af of je deze familie echt helpt met je 'applaus'. Als iemand op een treinrails gaat staan en roept 'ik heb het eindelijk ontdekt, het hele leven is een groot verraad' ga je dan ook roepen 'je hebt gelijk! Hou vol!'????
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Nexus 19-11-2012 14:09
Ik lees hier reacties dat de familie wel erg laat is met hun onderzoek. Tja, wijsheid komt met de jaren zeggen ze dan....maar even serieus...waarom zouden mensen, als ze pas later erachter komen dat ze beduveld zijn, dit niet mogen laten weten en daar protest tegen aantekenen? Ik meen, de hypotheek duurt in de regel 30 jaar, volgens mij heb je dan ook 30 jaar het recht om je te menteneren wanneer je vreemde zaken bespeurt.

Deze mensen staan wat mij betreft in het volste recht. Vragen mag altijd en protesteren ook.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Femmie 19-11-2012 12:31
Alexander, Linda en kinderen,ik wens jullie heel veel succes, jullie hebben gelijk!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# joke 19-11-2012 12:17
voor dat je zo iets doet,had het dan gedaan in 2007 toen je het huis kocht.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# grietje 19-11-2012 12:16
Zoek ook eens

the chicago plan


theweek.co.uk/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Helena de Vries 19-11-2012 12:15
Ik vind het een dapper besluit van dit gezin. Als je de brief goed leest, hebben ze natuurlijk volstrekt gelijk.
Wat zij doen is protesteren tegen "het systeem". Het systeem is echter iets waar je als individu niets tegen kunt beginnen.

Ik wens ze alle geluk, maar of het verstandig is om geen hypotheek meer te betalen? I doubt it...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# grietje 19-11-2012 12:13
Ik heb geen hypotheek. Maar ik ben wel gedwongen het spel van het geld mee te spelen. Je hoeft geen hypotheek te nemen om genaaid te worden door het systeem.

Of deze mensen nou gelijk hebben of niet, de grotere vraag is kan het allemaal anders. En ja dat kan!

Luister eens naar genie J. Fresco met zijn venus project. Je ogen gaan open en je beseft dat we verder moeten kijken dan onze neus lang is.


J. Fresco dus!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Piet 19-11-2012 11:35
O ja en de federal reserve is ook in eigendom van particuliere families...!! Waaronder Baron de Rothschild en zijn afstammelingen..

Geld is verdiend aan de tweede wereld oorloog nota bene...

Beatrix zit ook in het plot...zoek maar eens uit hoeveel miljarden ze per jaar aan
dividend krijgt...en dan zielig doen dat ze maar 60 miljoen krijgt van de staat..Leven de trust funds leven het ontduiken van belasting
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# lauw 19-11-2012 11:32
bRILJANT
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# RP 19-11-2012 11:19
De huidige eigenaar van de woning probeert ook € 75.000 uit het niets te creëren. De hypotheek is +/- € 200.000 en de vraagprijs op funda € 275.000.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# - 19-11-2012 11:06
Heel kort samengevat:
Was daar vooraf mee gekomen en niet na het afsluiten van een hypotheek bij de Rabobank...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# dataking 19-11-2012 11:05
ook al zal ik direct meelopen in een optocht die de grootheid van geld aan de kaak stelt, dit verhaal is zorgwekkende onzin van een gezin dat duidelijk een groot financieel probleem heeft.
Vertaal het naar de knikker wereld. Jan wil een legohuis van Piet kopen. Piet wil er 100 knikkers voor hebben. Jan heeft zelf geen 100 knikkers, maar kent wel Karel die hem zegt: ik kan die 100 knikkers wel aan Piet geven, jij mag dan het legohuis hebben en ik krijg elke maand 1 knikker van je voor de moeite. Het huis blijft van mij tot je 100 knikkers hebt gespaard. So far so good. Piet blij, Jan blij. Karel blij.

Op een zeker moment komt Jan er achter dat Karel die 100 knikkers zelf gekregen had van Lies die een beetje veel knikkers had. In ruil daarvoor kreeg Lies elke maand een half knikkertje. Lies blij, Karel blij.

Toen Jan dat echter ontdekt had vond hij Karel opeens gemeen en verweet hem dat hij zelf knikkers had bedacht, dat ze niet van hemzelf waren enzo. Hij stopte prompt met de ene knikker per maand te betalen. Dat hij daarmee Lies ook in de problemen bracht omdat Karel Lies haar halve knikker per maand nu niet zo maar kon betalen kon hem kennelijk niets schelen.

---------------

Ik snap dat de echte wereld ietsje ingewikkelder in elkaar zit, maar sorry, dit verhaal komt op mij over als het niveau van kleine kinderen die denken dat een geldautomaat ter plekke geld drukt.

De realiteit is wel zuur: een achterstallige hypotheek betekent vermelding bij BKR, de huidige vraagprijs van het huis ligt 25000 knikkers onder de hypotheekwaarde.

Ik zou snel een goed gesprek aangaan met de bank en met een schuldhulpverlener voor het verder mis gaat en er allerlei onaardige deurwaarders de mooie spulletjes komen halen. Want Lies moet haar knikkers toch ook terug krijgen....!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ron 19-11-2012 10:44
Je kunt of wil je hypotheek niet meer betalen? Wat doe jij met het geld dat je niet uitgeeft aan de hypotheek? Want je zegt dat het geld niet bestaat, bestaat je huis dan ook niet?

Je huis wordt verkocht, wellicht met winst, maar meer waarschijnlijk met verlies. Je gezin gaat samen met jou de schuldsanering in.. en je bent de komende jaren de klos.. uiteindelijk zul je wel voelen dat geld wel degelijk bestaat.
Het feit dat er mensen (bij banken) met een hoop geld ervandoor zijn, wil niet zeggen dat het systeem niet echt is...

Iemand goedkoop huisje in Assen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# sarcasmic666 19-11-2012 10:04
Is zo de crisis in griekenland ook niet ontstaan door mensen die niet meer hun afspraken niet na kwamen?

Het kan zijn dat dat geld virtueel was maar.... je accepteerde dat het echt was door je hand tekening te zetten!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# kevin 19-11-2012 10:02
Ik heb een soortgelijk verhaal al een keer verteld. De financiële wereld is 1 grote illusie en wij leven in een illusie. Typerend voor woorden dat een docent van 31 jaar met vrouw en kind mij belachelijk maakt met mijn zogenaamde onzin over deze illusies. Het baart mij veel zorgen dat de indoctrinatie diep is bij de mensen, want de meeste mensen willen/kunnen het niet zien, terwijl ze continu kaal geplukt worden... De twee grootste criminelen ter wereld zijn de familie Rockefellers en Rothschilds! Niet Dutreaux en Breivik ondanks hun vreselijke misdaden!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# hoefnagels 19-11-2012 09:30
Degenen die het hebben over het niet nemen van eigen verantwoordelijkheid begrijpen er niets van. Deze mensen komen in opstand tegen een uitermate onrechtvaardig systeem waarbij rijken zich steeds meer verrijken door gewone mensen op te lichten. Mij is al lang duidelijk gemaakt dat het hele hypotheek systeem stinkt en door-en-door verrot is. Hulde voor dit dappere gezin die dat aan de kaak stellen. En nu de rest van de mensheid.........
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# HenQ 19-11-2012 09:27
Ach mensen, stumperds. Je bent willens en wetens een afspraak aan gegaan met de bank, dus nu niet lopen huilen. Als het je allemaal niet bevalt, had je dat niet moeten doen. Eigen schuld. Als ik jou mijn auto leen wil ik 'm ook terug als ik daarom vraag. Dat het geld lastig te 'begrijpen' is, is duidelijk, maar het is er wel degelijk, ook al is het maar digitaal of op papier.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# kanariepiet 19-11-2012 09:19
De kinderen zijn uiteindelijk wel de dupe, natuurlijk.
Daarbij heb je domweg getekend voor die hypotheek. Dit soort mensen kunnen best zo'n leven leiden als ze zouden willen, alleen niet in Nederland of het rijke westen. De maatschappij leent zich daar niet voor.

Plekke genoeg op de aardbol, maar dan geen redelijk onderwijs voor je kinderen en geen redelijke zorg. Het is maar wat je verkiest.

Dit riekt naar : wel willen profiteren van de voorzieningen, maar niet willen bijdragen en kont tegen de krib.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Anonymous 18-10-2012 02:13
Wat me een beetje irriteert is dat het echtpaar in kwestie regelmatig wordt aangesproken /aangevallen op hun verantwoordelijkheid naar hun kinderen toe. Alsof die per se in een huis van 2 ton moeten wonen! Ik denk dat ze meer hebben aan liefdevolle ouders. En ik zie nergens een bewijs voor het feit dat ze dat niet zouden zijn. Bovendien: als je echt van je kinderen houdt, maak ze dan kritisch. Laat ze zien hoe de vork werkelijk in de steel steekt en op welke schaal we als 'gewone burger' dagelijks worden besodemieterd. Dat behoedt ze straks wellicht voor eenzelfde fout als die Alexander en Linda hebben gemaakt. Je lekker laten maken door de banken, media, overheid,noem ze allemaal maar op, en er vervolgens achter komen dat ze je bij de ballen hebben. Het boeit me niet zo met welke argumenten A. en L. NEE! zeggen, zolang ze maar NEE zeggen. Wij Nederlanders zijn verworden tot een stelletje laffe schapen, en dat is veel erger. Ik heb respect voor deze mensen, want ze zijn er destijds gewoon ingestonken, net als zovelen van jullie. En zeggen nu: het is mooi geweest, ik stap af! Wie volgt? Ik denk er sterk aan ...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DAGOBERT 10-10-2012 11:58
eR ZIJN MEER MENSEN MEE BEZIG. wIL JIJ OOK MAAR WEET JE NIET HOE?
KIJK OP
www.getoutofdebtfree.org/
COMPLEET MET VOORBEELDBRIEVEN ETC. ETC.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# lopend Lotje 10-10-2012 08:43
In welke landen mag je dan, waar je wil, zonder problemen een huis bouwen?
Je zou eens met jouw mening en argumenten naar bv Zimbabwe moeten gaan, om het daar eens met de bevolking te bespreken.

Elk stukje grond op deze aardkloot is opeisbaar met de zogenaamde "officiele eigendomspapieren". Bezit. Eén van de grootste oorzaken van de scheiding van mens en natuur, van mens en vrijheid.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Margriet 25-09-2012 09:12
Heel knap van deze mensen. Maar, ik durf het niet. Ik wil niet met mijn gezin het huis uit worden gegooid. En dat is wat er zal gebeuren. Tegen de tijd dat hele grote groepen niets meer betalen, dan zullen wij daar zeker aan mee doen. En eigenlijk verwacht (hoop!!!) ik wel dat er grote groepen gaan komen. Dan is er geen houden meer aan. Wil men dan duizenden mensen hun huis uit gooien? Deurwachters sturen? Of in hechtenis nemen? Ik hoop en wacht..... en dan doe ik zeker mee. Laf misschien. Maar ik kan het niet aan om op straat te wonen, door leeftijd en lichamelijke problemen. Noch mijn man.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Sandra 17-09-2012 17:32
Iemand moet toch het voorbeeld geven, toch? Hoe is het verder verlopen?

Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel.

Mensen wordt wakker!
Geef gehoor aan je eigen ik. De verandering begint bij je zelf.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vrouw Holle 16-09-2012 11:36
The very point is dat we (onder druk) zijn gaan geloven in een systeem van schaarste, terwijl onze planeet aarde ruim voorziet in alles wat we daadwerkelijk nodig hebben. Als we (eenzijdig) besluiten om te gaan geloven in een systeem van overvloed, is dat een eerste stap die iedereen kan nemen tegen de 'slavernij'. Alles is vrij beschikbaar.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 12-09-2012 10:15
Iemand er bezwaar tegen als ik dit vertaal en op Zerohedge plaats? Denk dat ze ervan zullen smullen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vrijheid4life 29-08-2012 08:09
Ik wens iedereen heel veel succes en liefde toe.
Dat er vele wonderen voor iedereen mogen gebeuren!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hans Kazan 29-08-2012 07:42
Voor wie meer wil lezen: boek uit 1997:
aardnoot.nl/Het_geld_van_de_toekomst/

Lees het verhaal van het elfde schijfje, en het verhaal hoe een dorp in afzondering in WOII haar grootste bloeitijd meemaakte met een zelf gecreëerd geldsysteem. En vijf toekomstscenarios. We zitten er midden in!

quote:
Elke dollar, euro of enige andere nationale munteenheid in omloop is begonnen als een banklening. Als u bijvoorbeeld goed genoeg wordt bevonden voor een hypotheek van 100.000 euro om een huis te kopen, crediteert de bank uw rekening en creëert die 100.000 euro letterlijk uit het niets. Dat is het moment waarop geld echt wordt geboren. Deze bankleningen zijn natuurlijk gegarandeerd door een onderpand zoals een huis, een auto of een garantie van de werkgever. Als u eenmaal dit krediet hebt, kunt u de cheque uitschrijven om de verkoper van het huis te betalen, die op zijn beurt de cheque op zijn bankrekening stort, en het geld begint oneindig door het systeem te stromen. Totdat iemand een lening aflost, op welk moment het geld wordt vernietigd en terugverdwijnt in de leegte waar het vandaan kwam (zie kader).

einde quote.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# peter v 28-08-2012 21:09
Het boek van "het geld van de toekomst" van de Belgische econoom en ex-bankier Bernard Lietaer uit 1999, zal een hoop schrijvers van scherpe en kritische reacties hierboven een toontje lager doen zingen.

Het onderschrijft op hoofdlijnen jullie bevindingen. Er staan een paar prachtige voorbeelden in die erg simpel uitleggen waar het mis gaat in overigens verder een vrij taai boek.

Ik zal er één noemen die me het beste is bijgebleven, voor de critici en nieuwsgierigen:

Op een eiland wonen tien families. Ze drijven handel met elkaar. Ruilhandel. Een schaap voor 5 kippen, een kip voor twee broden en daarvoor hebben ze een marktplaats ingericht.

Op een goede dag arriveert er een bootje met een reiziger. De reiziger is "Bankier". Hij bezoekt de marktplaats en ziet de primitieve manier van zakendoen.

Hij roept het dorp bijeen en biedt hen een alternatief systeem. Vanaf nu kan een brood geruild worden met een munt. Dat scheelt een hoop gesleep met handel. Iedere familie krijgt 10 munten, maar hij verteld aan elke familie ook dat als hij volgend jaar terugkomt hij 11 munten terug wil hebben (de rente, 10% in dit geval).

Wat gebeurt er op het eiland? Er zijn 100 munten, maar elk gezin moet er 11 hebben aan het eind van het jaar. Er is dus een schaarste gecreëerd.

Het is ook een onmogelijke opgave er moeten in totaal namelijk 110 munten terug betaald worden, terwijl er maar honderd zijn.

Van een samenwerkende economie, wordt de economie in een keer concurrerend. Iedere familie moet zijn best doen om dat 11de muntje op tafel te krijgen. Ten koste van één familie (faillissement).

Dit voorbeeld kan je zelf uitbreiden: De bankier komt terug na een jaar. Hij weet dat het mis gaat en geeft zelf de extra benodigde muntjes uit (inflatie).

Lietaer beschrijft ook dat hypothecaire financieringen gecreëerd worden uit niets. Wat de bank checkt als ze je kredietwaardigheid nagaan is of jij in staat bent dat elfde muntje te verkrijgen(ten koste van een ander dus!).

Wat in de reacties hierboven ook wordt beschreven is dat als je het systeem om zeep wil helpen je geen schulden moet aangaan of ze af moet lossen. En dat is waar. Zoals geld gecreëerd wordt uit niets, is het aflossen van schuld gelijk aan het inleveren van geld voor niets, oftewel vernietiging van geld.

Maar in principe is er niks mis met creatie uit niets. Als wij elkaar morgen tegen komen en we worden dikke vrienden hebben we een vriendschap opgebouwd uit niets.

Geld is op de eerste plaats een afspraak tussen betrokken partijen. Daaraan gekoppeld is het vertrouwen dat zij hun afspraak nakomen. Het niet betalen van een hypothecaire schuld doet afbreuk aan die afspraak, het niet betalen van de rente is een ander verhaal zoals hierboven ook al geopperd werd, was het wellicht beter geweest wel de schuld af te lossen, maar niet de rente te betalen.

Rente is het perverse element in ons geld systeem. Rente maakt groei noodzakelijk, veroorzaakt faillissementen, stimuleert concurrentie in plaats van samenwerking.

Ik vind het ongelooflijk dapper dat jullie uit dit systeem stappen, het niet langer accepteren. Zelf worstel ik al langer met de gedachte of dat mogelijk is. Ik heb respect voor jullie positieve houding zowel in de brief als in jullie interview op youtube. Nergens zijn jullie verwijtend of persoonlijk boos op iemand. Volgens mij zijn jullie (h)eerlijke mensen, misschien een tikje naief, maar ik heb ooit een groot ondernemer horen zeggen dat die eigenschap hoort bij het nemen van grote beslissingen.

Ik wens jullie alle goeds.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# willem 08-08-2012 08:15
Nou daar gaan we dan het zoveelste berichtje met een mening !

Allereerst: Wakker blijven en zelfkritisch zijn is een verplichting naar jezelf en naar de mensen die afhankelijk zijn van dat gedrag, denken aan je kinderen naasten en je mede aardbewoners vloeit hieruit voort.

Dat bovenstaande denkers hun hypotheek niet betalen past niet in dat uitgangspunt, netter was geweest de hypotheek af te betalen door verkoop, en om daarna je eigen manier van leven en beredeneren te uiten naar je medeaardbewoners, natuurlijk hebben zij gelijk zoals zovelen hierboven schrijven het systeem deugt niet en is verre van economisch het trekt ons naar beneden totdat het stukloopt (dan is het pas echt te laat en we zijn behoorlijk op weg)

De oplossing is niet het hutje op de hei! de luxe die we nu hebben, wat overigens niks vergeleken is bij wat mogelijk is, zou toegankelijk horen te zijn voor iedereen er is immers meer dan genoeg, delen met gelijke inzet is de oplossing, allemaal 2 dagen per week werken, niet voorjezelf maar voor iedereen, geen zelfverrijking maar collectieve verantwoordelijkheid naar de wereld en je medemens....

Vele zullen nu denken ja dag, daar heb ik me niet te barsten voor gewerkt de afgelopen jaren, of ik heb niet voor niks zoveel geleerd en geinvesteerd in me zelf om dat vervolgens te halveren en te geven aan anderen...bedenk dan dat zonder die anderen al die moeite zowiezo voor niks was geweest, als enige met een pak waarde zitten waar je niks mee kan omdat de rest het niet nodig heeft maakt jezelf overbodig, dat is precies de reden waarom we nu de dag niet weten wat we met onszelf aan moeten en ons succes afmeten aan bezittingen en Fictieve waarde.

De truuk om hieruit te komen is, je schulden afbetalen (bank heeft niks meer te vertellen over je)en je inzetten voor diegene die nog bezig zijn met afbetalen, uiteindelijk zal het erop neer komen dat het hele financiele systeem zal komen te vervallen er is immers geen schuld meer en rente doet er niet meer toe.

Zonder schulden heeft iedereen meer eigenwaarde en gelijkheid voert de boventoon en alles wat je wil en nodig hebt is beschikbaar.

Zeitgeist is hier een goed voorbeeld van, konden we dat maar bewerkstelligen !

Ik en mijn gezin zetten ons hiervoor in, al jaren is 50 % van mijn werk voor anderen, niet omdat het moet maar omdat ik dat wil, niet uit geloofovertuiging maar vanuit een streven naar gelijkheid en een betere wereld !!!!

UIteraard geld onderstaande stelling als geen ander en ook op bovenstaand verhaal.

Er is geen goed of fout,
Er is alleen een mening
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Alexander Israël 30-07-2012 12:50
Ik heb nu eens alle reacties gelezen van een ieder die hier iets over te zeggen heeft (gehad). Dank voor al jullie reacties. Helaas kunnen wij deze niet allemaal beantwoorden, maar er is wel een grote lijn te herkennen. Onwetendheid en angst, maar wel oordelen.

Welke waarde vertegenwoordigd een woning dan? Weet jij dat? Wat heeft de bank voorgeschoten? Heb je dat bedrag op jouw bankrekening gezien? Weten jullie dat een centrale bank, die te pas en te onpas geld drukt, uit het NIETS en op NIETS gebaseerd dit doet? De ware probleem is niet de hypotheek. Daarmee schiet niemand iets op. Er moet geld verdient worden. Het ware probleem is de rente! Want deze wordt geheven over geld wat niet bestaat! En daar heeft men geen recht toe.

Wij zouden willen zeggen tegen iedereen: doe je huiswerk. Ga maar eens op onderzoek uit. Wordt maar weer eens nieuwsgierig, net als een kind. We begrijpen dat wat we zeggen tegen alle normen (géén waarden!) indruisd waarmee we zijn opgevoed. Maar het is oke om door eigen inzichten tot andere en veranderende beslissingen te komen, zeker wanneer blijkt dat het systeem van geld een systeem is van schaarste en schuld. Daar stappen wij HELEMAAL uit, dus ja, ook geen kinderbijslag, zorgtoeslag of weet ik wat meer. NU, op dit moment zijn we nog niet zover. Eerst moet de hele waarheid aan het licht komen, op een integere en niet-verwijtende manier. Dan hebben wij gedaan wat we moesten doen, dan vertrekken wij om volledig self-supporting te gaan leven.

Voorbeeldje: als een relatie niet meer werkt, je hebt 'alles' geprobeerd, blijf je dan bij elkaar? Of ga je dan weg? als een leverancier van jouw internet zijn verplichting te leveren keer op keer niet nakomt, blijf je dan bij dit bedrijf? of ga je dan weg.

De ervaring leert dat de meeste mensen inderdaad NIET handelen, maar veel liever blijven klagen en zeuren. Dan hebben ze wat te vertellen. Dan worden ze gehoord. Weinigen komen voor zichzelf op. En ja, ook bij hen gaat er veel water door de zee vóórdat de knoop wordt doorgehakt. Ook wij hebben op dat punt gestaan: koste wat kost de hypotheek blijven betalen. Tot het uiterste rekken. En dan komt er een moment dat je het gewoon niet meer doet. We besloten te stoppen met betalen en ons over te geven. Dat heeft ervoor gezorgd dat we steeds meer konden gaan beschikken over informatie, gewoon omdat deze zich aandiende.

Wat anderen hier van vinden is irrelevant. We hebben te zeggen wat we te zeggen hebben. En even voor ALLE DUIDELIJKHEID: de bank - ook onze eigen bank - ontkent HELEMAAL NIETS van de harde feiten waarmee wij haar hebben geconfronteerd. Zij verstoppen zich achter procedures van het Ministerie van Financiën. Of wij deze feiten - uit brief 2 en 3 - openbaar maken hangt van de houding van de bank af. Onze juristen geven onafhankelijk van elkaar aan dat het potentieel enorm is.

Heb je vragen? Opmerkingen? Bel of mail ons dan en stop met deze ridicule - maar begrijpelijke - verwijten en verwensingen. Ga voor de feiten, dan heb je recht van spreken en handel je naar je EIGEN SOEVEREINE MENS ZIJN. Dat dit - klagen, zeuren, verwijten en verwensen - aan de orde van de dag is maar dat er NIET gehandeld wordt naar het ZELF achterhalen van de feiten, is wat de KERN van onze maatschappelijke, sociale, relationele financiele, religeuze en spirituele problemen vormt.

Wij wensen jullie alle goeds, wellicht tot horens. Met de vele reacties - goedkeurend en afkeurend - die ons ter ore gekomen zijn hebben we besloten om een Facebook pagina te openen en onze website om te bouwen tot infosite. Wij hebben hierbij geen enkel belang. Wij volgen alleen ons eigen pad. De openbaarheid hebben we opgezocht om simpelweg informatie te delen.

Alexander en Linda Israël
Facebook: www.facebook.com/.../102141323266056
Web: www.ont-moeting.eu
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Matt 23-07-2012 12:22
Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling dat geld geen onderbouwde waarde heeft, maar om dan maar meteen de hele hypotheek niet meer te betalen is onjuist. De woning vertegenwoordigd wel degelijk een waarde en de bank heeft die waarde voorgeschoten en verwacht dat die som in pakweg 30 jaar word terug betaald. Tot zover niks mis mee. Wat niet klopt bij de bank is de rente die je op die hypotheek moet betalen, daar zit de duvel onder het gras. Die rente zou niet meer of minder een vergoeding moeten zijn voor gemaakte kosten van de bank; normale salarissen personeel, gebouwen e.d. en niet die torenhoge managers bonussen en beloningen. Wil je het dus goed doen weiger dan om de rente te betalen en los enkel af, ik denk dat je dan in een eventuele rechtzaak iets sterker staat want dat de rente frauduleus is en op lucht gebaseerd, is op vele websites te lezen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# marjo 19-07-2012 21:00
Pfff... wat willen ze eigenlijk?? Gratis wonen? Gratis eten? Of hadden ze liever hun huis in klinkende munt willen betalen? Dat hadden ze dan moeten aanbieden. Maar dat hadden ze vast niet. Als je dan principieel bent, ga je ook geen lening aan. En dan niet achteraf idealistisch en zweverig doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# mark 19-07-2012 18:02
echt te gek dat er zoveel mensen reageren

op een toch discutabel artikel

geeft weer eens aan dat er ontzettend veel verschillende mensen

met verschillende meningen zijn

als je wat leent moet je terug betalen

al het andere is totaal niet ter zake doende

ik krijg leven voor hulp (eten slapen enz, hulp kan alles zijn werk/meedenken/meewerken/bestaan/aanwezig zijn)

zij krijgen een huis in ruil voor afbetaling

je gebruikt dat huis en hebt er "plezier van"

moet je ook de andere kant aannemen

of geld dan wel of niet echt is

je plezier en het huis zijn dat zeker wel
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Tom Janssen 19-07-2012 11:37
Meneer anoniem reageerde en schreef;

"De vorige eigenaar heeft dus daadwerkelijk een bedrag ontvangen;"

Dat is onjuist.
De vorige eigenaar heeft een getal op zijn beeldscherm dan wel afgedrukt op een stukje papier gezien. Hij heeft nooit fysiek geld in zijn hand ontvangen, zoals u weet...

De bank heeft slechts balans rekeningen geopend illusionair geld, fictief geld, geld dat niet bestaat heeft en is gecreeerd uit niets.....
een illusie..

kracht en licht wens ik U,
akhenaten...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan Sobieski 15-07-2012 07:08
zou goed zijn als dit initiatief meer in de openbaarheid kwam. Een TV-programma over het verloop van deze strijd en dit gezin zou vele mensen de kans bieden kennis te nemen van hun ontdekkingen en standpunten. Mensen recruteren voor een strijd die het begin van een revolutie kan zijn, dat is waar het nu om draait/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan Sobieski 15-07-2012 06:45
dit standpunt biedt goede perspectieven realiseer ik mij. Ik fantaseer: ik ga nu een huis kopen en weiger dan de hypotheek te betalen met het argument dat het geld fictief was ! Heerlijk !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dirk 05-07-2012 10:14
Ik vind het een prachtig initiatief, alleen vrees ik dat het hopeloos is. Zoals ik te veel reacties lees van mensen die liever zien dat deze mensen betalen, het liefst met hun eigen bloed!
Of deze overeenkomst nu geldig is of niet, dat is voormij alang niet meer relevant, dat er nog mensen zijn die het gewoon niet willen geloven dat we met z'n allen een veeeeeel beter leven hadden kunnen hebben, dat is de kern van ook deze zaak.
Jammer dat er te weinig mensen zijn die wakker worden, denk dat het nog tijd nodig heeft voor we solidair worden en het niet meer accepteren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ries 30-06-2012 15:18
Ook ik heb pas geleerd hoe het systeem werkt ruim nadat ik mijn handtekening onder de hypotheekakte had gezet.
De mensen die zich opwinden over deze brief en de actie van het gezin uit Assen, begrijpen waarschijnlijk nog steeds niet hoe het werkt.
In essentie kom je er op een dag achter dat je dertig jaar lang rente betaalt over een geldbedrag dat inderdaad niet bestond voordat je de handtekening zette.
Dat wringt met ons rechtsgevoel, want we gaan ervan uit dat in elke transactie een wederzijdse prestatie moet worden geleverd. Als we de rentebetalingen beschouwen als onze prestatie voor de levering van geld, wat is dan de tegenprestatie van de bank? Verder mag toch ook niemand iets verkopen wat niet van hem is?
We nemen heel veel aan voor waarheid terwijl we het niet helemaal begrijpen, en op school worden we niet wijzer gemaakt. Zo dacht ik altijd dat de centrale banken een soort commissies van wijze mensen waren, die het beste voor hebben met land en volk. Het is een bittere pil om te leren over hoe het werkelijk zit en dat we met zijn allen inderdaad onder de knoet van een geldkartel leven. Het monopolie op geldschepping mag best in handen van de banken blijven, maar alleen als die banken voortaan nutsinstellingen zijn. Zo niet, dan leidt dit systeem onvermijdelijk tot de systeemcrisis die nu is begonnen.
GerP, ik ben heel benieuwd naar de details van je afspraken met de belastingdienst, en nog meer naar die over de verdwenen hypotheekakte. Als de bank die niet meer heeft, hoef je niet meer te betalen? Daar kunnen we wel een revolutie mee beginnnen, maar ik geloof er (nog) niets van! De notaris bewaart toch de originele akte?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan Sobieski 30-06-2012 15:15
Alexander Israel kan zijn huis verkopen en de bank verzoeken uit te betalen in contanten of goud. Dat zou een mooie stunt zijn om zijn standpunt te bewijzen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan 26-06-2012 14:58
Dit had je ook kunnen bedenken voordat je een hypotheek had genomen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vrijheid4life 26-06-2012 12:44
Nu de rest van de wereld nog?
Zou het dan toch eindelijk gaan gebeuren?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 26-06-2012 12:41
Jewish Bankers Arrested in Iceland: Elites Deported

Latest News
Wednesday, 20 June 2012

www.catholicintl.com/index.php/latest-news/922
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# JK 26-06-2012 06:37
Deze website is niet Chrome-vriendelijk :sad: . Daarom haak ik gelijk af. Doei!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 25-06-2012 20:01
Is duidelijk Nexus,

Er is zelfs meer in (ver)nederland aan de hand. Ik krijg langzaam aan het vertrouwen dat er redelijk wat momentum is.

NWO is sterk in ge/mis bruik van kinderen. Wat als we eens de zelfde tactiek gaan gebruiken. alle demonstranten met de kinderen voorop. scholen mobiliseren Kijken wat de ME dan gaat doen. Life stream verslag.
Dat zou een binnenkomer zijn. Ideeën iedereen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# mike 25-06-2012 19:57
Dit is al zo oud als de weg naar krailingen. Dit is een trucje van een amerikaan die ovrigens alles kwijt is maar dit terzijde.
Deze man heeft deze brief goed opgezet,althans dat zeggen jullie.
Ik denk dat deze meneer zeitgeist heeft gekeken en zodoende op dit oude idee is gekomen.
Let wel ik ben het volstrekt met hem een en ik schrijf hier regelmatig over op www.internetradioweb.nl maar dat gaat ten koste van de ranking,daar google banden onderhoudt met bv.Bildenberggroep en de Illiminatie!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 25-06-2012 18:24
Onder het stuk van Kennedy ( voorpagina Bovendien ) staat een link naar de massa-arrestaties.

Het is fijn te zien dat er kritische reacties tussen zitten maar ik heb wel een verzoek aan al die mensen die reageerden zoals; ze zijn met vol verstand een hypotheek aangegaan en moeten dus gewoon betalen, of, ik moet ook betalen dus zij ook...allemaal argumenten die normaal gesproken zeer terecht zouden zijn. Het gaat hier echter om mensen die er nu pas achter zijn hoe ons banksysteem werkt en dus niet met vol bewustzijn de hypotheekdeal gesloten hebben. De hypotheekverstrekker heeft namelijk zaken achter gehouden, heeft de mensen niet volledig geinformeerd. Ze staan in mijn ogen dus in hun recht om het recht daadwerkelijk te halen. Ik zou ze het advies willen geven de kosten die ze gespaard hebben aan te wenden om een proefproces te starten tegen de bank waarbij ze de hypoteek genomen hebben. Zo doen ze wat voor alle nederlanders en alle hypotheekgevers. Fitelijk heeft Ijsland in totaliteit precies hetzelfde gedaan. De bewoners kwamen er ook achter dat de banken een corrupt systeem hanteren en hebben deze gasten opgepakt en veroordeeld.

Dat kunnen wij ook maar gezien de reacties zijn er nog steeds teveel mensen die het of niet begrijpen of niet willen begrijpen omdat het ze zelf nog net iets te goed gaat. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt, kwestie van tijd. Ik hoop dat het dan niet te laat is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R 25-06-2012 18:03
Bedankt voor jouw uitleg. Ik denk dat ik het nu snap. Als koper van een huis heb je een hoop stenen als onderpand voor die lening. De bank hoeft helemaal niet aan te tonen waar het geld door vertegenwoordigd wordt. Dus keiharde bakstenen versus gebakken lucht. Dat maakt een contract ongeldig, maar hoe bewijs je dat?

Ik heb enorm respect voor het lef wat dit gezin toont. Immers beschikken banken over een heleboel "krediet" bij de overheid en alle instanties die ons, simpele burger, informatie onthouden en dwingen tot betalen zoals het hun uitkomt. Ik hoop dat ze een goed plan van aanpak hebben, waar ik graag van zou leren om hetzelfde te kunnen doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vrijheid 25-06-2012 17:42
Toch zijn er diverse berichten op Google.
Zoek maar eens op : mass arrest st louis
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 25-06-2012 17:34
Daarom........Eerst zien, dan geloven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ray 25-06-2012 17:33
een woord "Bravo!!!!!!!!!"

wij hebben het zelfde gedaan maar op een iets andere mannier en andere redenen.
bij ons was de eerste reden verlies van baan, daarna geld tekort, psychische en relationele problemen, BJZ, hard werken, redelijk uit problemen, BJZ, nog steeds goed vooruitzicht, BJZ
uiteindelijk besloten om alles achter te laten LETTERLIJK!!!! en het land te verlaten. einde verhaal
ik heb gehoord dat het huis via executie verkocht is

Ray
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vrijheid 25-06-2012 17:22
Van een kant een beetje vreemd dat ze dit zo breed uitmeten in de media.
Als het waar zou zijn, zou het dan niet beter zijn om ineens iedereen te arresteren zodat ze niet weten wat hun overkomt?
Inclusief Rotchild en Rockefeller families en de Bilderberger groepen en Illuminati etc.
Nu weten zij ook dat er wat aan komt.
Of het is allemaal fake en gewoon aandacht zoekerij van diegene die dit allemaal in de wereld heeft geholpen.
Drake of zoiets heet hij?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vrijeheid 25-06-2012 17:16
In Griekenland alweer een hooggeplaatste opgestapt voordat zijn ambtstermijn begon.
Gezondheidsproblemen???
Echt, of een uitvlucht?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 25-06-2012 17:03
Eerst zien, dan geloven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vrijheid 25-06-2012 16:26 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 25-06-2012 12:59
Wat ik graag zou zien dat de mensen die dit alles afdoen als "hersenspinsels", zich de moeite eens namen om meer te laten zien dan hun persoonlijke (gehersenspoelde) mening. zoals duidelijk is gebleken is alles onderbouwd en aantoonbaar gemaakt. Het enige wat "de tegenpartij" kan aanleveren is een niet onderbouwde mening gebaseerd op een persoonlijke mening. Ik heb genoeg materiaal aangeleverd welke onmiskenbaar onze stellingen onderbouwd. Mogen wij het zelfde van U verlangen?

Natuurlijk zal men U niet vertellen wat er daadwerkelijk speelt. Het antwoord zit hem in het lezen tussen de regels en wat er precies gebeurd. Gebruik jullie ogen.

Zoveel politieke partijen, zoveel verschillende politieke programma's zijn er al de revue gepasseerd. WAT IS ER VERANDERD? IS ER UBERHAUPT IETS VERANDERD TEN GOEDE?

Ga naar de site van UNESCO en UN/VN, lees agenda 21 en begrijp wat er staat. Niet wat ze je willen laten geloven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 25-06-2012 12:46
Herinnert men zich IJsland nog?

Verdere arrestaties en rechtsvervolgingen van centrale bankiers. (ijslandse krant)

www.icenews.is/.../#ixzz1yhGBcEVS

Nog meer nodig? Hamer en beitel misschien om het cement weg te halen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 25-06-2012 12:28
Hier werken ze nog met modder. Valt iets gemakkelijker weg te wassen dan cement.

MUST SEE.BEAUTIFULL!!CHANGE tHE WORLD - 1 MILLION kIDS IN THAILAND.FLV
www.youtube.com/watch?v=jE8ojvJJ8ew&feature=share

Deze onderontwikkelden en minderwaardigen schijnen het wel al te begrijpen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 25-06-2012 12:21
Hoezo theorie? Full facts........

www.youtube.com/watch?v=TzEEgtOFFlM

Wil je de steden in Nederland weten welke Agenda 21 reeds ondertekend hebben?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 25-06-2012 12:10
vrijmetselaar:

Metselen doe je met cement. Misschien dat er water bij is gekomen is sommige gevallen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jeroen 25-06-2012 11:23
Hoe verder ik las, hoe meer ik het zand in mijn ogen voelde prikken. Begon leuk, werd steeds veelomvattender, en gooit op het einde nog net geen Illuminati- of Vrijmetselaar-complottheorieën naar buiten (ironie: vrij-metselaar).

Betreft in essentie gewoon een gezin die onder hun eigen overeenkomst uit willen komen zonder uit hun huis gezet te worden.

Je hebt in Nederland de vrijheid om niet te werken. Je hebt in Nederland NIET de vrijheid om niet te werken en daarnaast WEL in een tof huis te wonen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# mirakel 25-06-2012 09:57
Nog een interessant verhaal over iemand die tegen het banksysteem aanliep.
Bron:
eindtijdnieuws.blogspot.nl/.../...

Alle berichten over de huizenmarkt en de hypotheekrenteaftrek kunnen wat mij betreft nog wel wat genuanceerd worden. Banken willen of kunnen gewoon geen leningen meer verstrekken. Sinds kort ben ik op dit gebied tegen wil en dank ervaringsdeskundige.

Zoals veel mensen heb ik twee woonhuizen: mijn oude koopwoning en het nieuwe huis dat ik vier jaar geleden kocht. In het oude huis woon ik al een tijdje niet meer, in het nieuwe huis nog wel. Dubbele lasten dus. Vervolgens bleek het oude huis onverkoopbaar. OK, dacht ik, laat ik dan ook het nieuwe huis maar te koop aanbieden. Zo gezegd, zo gedaan. Het oude huis heb ik verhuurd, aan een aannemer die het ook nog een beetje bijhoudt.

En nu beginnen de problemen, want ik heb mijn nieuwe huis verkocht. Oei... het is een groot, monumentaal woonhuis, opbrengst 610.000 euro. Bescheiden huisje er voor teruggekocht van 200.000 euro… Zal de bank wel blij mee zijn toch, of niet? Ik bracht meteen mijn woonlasten terug van 3750 euro per maand naar 800 euro.

Maar nee hoor, niet dus. Onverantwoorde actie!
Van de ING Bank kreeg ik op mijn kop: tussentijds aflossen? Dat kost me een boete van 14.910 euro. Wel stuurden ze me een brief: als u binnen een half jaar bij ons een nieuwe hypotheek afsluit, krijgt u de boete weer terug.
Ik wil het nieuwe huisje ook graag weer financieren. Maar drie banken weigerden achtereenvolgens om mij een hypotheek te verstrekken.

Eerst benaderde ik mijn preferred banker. Daar bankier ik al bijna veertig jaar. Altijd mijn rente betaald. Maar nee, de preferred banker zei: Volgens de nieuwe Europese regels - de zogeheten Basel III-normen - mogen wij u helemaal geen geld meer verstrekken.

Daarna toch de ING maar gevraagd. Deze bank ontvangt immers ruim vijf ton van mij terug, wegens de verkoop van mijn huidige, dure woning. Maar de ING gaf aan mij hooguit 110.000 euro te kunnen lenen. Het risico zou anders 'onverantwoord' zijn. Met de overwaarde van mijn huis heeft het niets te maken, hoorde ik. Ook Westland Utrecht wilde zich niet branden aan mijn dubieuze financiële zaakjes. Mijn pensioeninkomen schiet volgens hen flink te kort. Ik ben al 55, en moet dus zorgen dat al mijn schulden binnen tien jaar afgelost zijn.

Drie keer een afwijzing…
En dat terwijl ik solide genoeg ben. Mijn inkomen is goed, en ik beschik ruimschoots over eigen vermogen. De banken willen blijkbaar gewoon geen leningen meer verstrekken. Ik heb de koop van het betaalbare nieuwe huis moeten ontbinden.

Banken hebben gewoonweg geen geld meer
Er ligt nu een plan voor de woningmarkt, opgesteld door de organisaties van huurders, verhuurders, huizenbezitters en makelaars. Wonen 4.0 werd in deze krant betiteld als 'een baanbrekend plan', onder andere omdat de hypotheekrenteaftrek op termijn wordt afgeschaft. Maar de hypotheekrente is het issue helemaal niet. De banken hebben blijkbaar gewoon geen geld beschikbaar. Waarschijnlijk moeten ze hun eigen reserves snel aanvullen, dus liefst zo min mogelijk geld meer uitlenen.

Conclusie uit deze ervaringen:
De prijzen van huizen dalen niet vanwege gebrek aan belangstelling vanuit de markt. Ze dalen omdat geen bank meer een lening verstrekt. Hoe zeker de terugbetaling ook is!


Bron: Trouw.nl
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vrijheid 25-06-2012 09:08
@Dennis, slaap maar lekker verder!
Het zijn niet deze mensen die ons kapot maken, maar de 6000 elite die de wereld regeren die ons kapot maken.

Hoop echt dat de massa arrestaties nu beginnen!
Het vermogen van Rotchild familie verdeeld word over iedereen die leeft, dan heeft ieder persoon op deze aardbol ineens een vermogen van 70 miljoen euro, iedereen in een klap multimiljonair.

Waar kan ik me aanmelden om te helpen deze met 5000 euro dure maatpakken een enkele reis gevangenis te sturen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# DennisJJJ 25-06-2012 09:01
Je moet niet zo mekkeren en gewoon betalen.
Het zijn mensen als jullie die onze economie naar de klote helpen. De belastingbetaler moet het allemaal maar weer betalen.

Als je dit soort dingen dan toch doet moet het op grote schaal. niet 1 persoon dus is puur persoonlijk gewin van een kansloze wanbetaler
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mirakel 25-06-2012 08:19
De aarde, planeet van de vrije keuze.
Het begint allemaal bij je naam, die je kreeg van je ouders, en nooit meer mocht veranderen. Verankert in je pasfoto en vingerafdruk op een document, ter voorkoming dat je dat ook gaat doen. Vrij denken op alle fronten, zou kunnen beginen bij de keuze van jouw eigen naam.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ibelle 25-06-2012 07:42
Wij zgn. moderne vrije westerse mensen zijn gewoon slaven van de o zo bejubelde vrije markt geworden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 24-06-2012 22:10
Economie is niet de economie die ze je op school leren. Daarom vertellen ze je dit niet op school. Ze kunnen je niets meer aan je verdienen. Vergeet de auto als melkkoe. Jij bent de melkkoe.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 24-06-2012 22:06
Ieder contract, gebaseerd op bedrog/dwaling (=niet volledig prijsgeven van alle informatie betreffende de overeenkomst) maak het contract/overeenkomst ongeldig bij wet.
Niemand heeft deze mensen verteld dat de bank 1000% winst maakt, geen geld daadwerkelijk leent (slechts enkele cijfers digitaal invoert), en vaak ook nog eens de akte doorverkoopt via hedgefunds. Zij zijn daardoor geen eigenaar meer van de akte maar innen wel nog de maandelijkse hypotheekpremie. Ondanks dat de bank dus niets leent, moet men zijn leven lang betalen met geld dat wel fysiek verdiend is in de vorm van arbeid. Voor een huis van 2T betaal je ongeveer 5T af. Het huis is dan nog steeds niet van jouw ondanks alles is afbetaald. Het huis is en blijft van de staat. Als je dan je leven lang betaald hebt, en het huis afbetaald is komt de belasting weer opnieuw. EN DE BANK HEEFT GEEN ENKELE TEGENWAARDE GEGEVEN.

Het fractioneel bankieren tegen gemiddeld 10% (moeten ze in kas hebben, meer niet) brengt 1000% winst op. Dit geld komt in omloop. Hoe meer geld in omloop, hoe minder dat het geld waard wordt (denk aan een goede of slechte oogst dat de kostprijs bepaald). DIT IS DE INFLATIE. Door de inflatie komt er een groter overheids tekort. Vervolgens weer belasting verhogen.
Dit is een draaimolen waar geen uitkomen aan is. Geld moet via de overheid op een gecontroleerde manier in omloop gebracht worden ter waarde van onroerende goederen die het land rijk is. Van industrie, bruggen, waterwerken, infrastructuur en huizen. Zo komt het gestructureerd en gecontroleerd in omloop zonder rente. Een huis van 2T is dan ook een huis van 2T als het afbetaald is. Terugkeer naar een goudstandaard is geen optie. Indien de banken onder goudstandaard geld uit de economie trekken komt er schaarste.

Nogmaals.......... de huidige structuur van ons monetaire systeem is niet voor niets op deze manier vormgegeven. Het is een schuldensysteem. Wat je ook doet of betaald, je hebt altijd schuld aan de bank.

Wat je kunt doen Lilian-R is je informeren en sterk in je schoenen staan als het er op aan kan. Neem de moeite je te informeren. Een rechter of advocaat zal je niet echt helpen. Allen hebben trouw gezworen aan de kroon. Daarom mag een rechter ook niet aan de grondwet toetsen.

Ik heb het uiterste respect voor deze Alexander en Linda. Hier is veel moet voor nodig. Maar het is de enigste weg. Alleen kunnen zij/wij dit niet. Je bent geen slaaf van de staat/bank. Kom op voor je rechten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R 24-06-2012 21:26
Ook wanneer je snapt hoe het zit, hoe kom je er dan mee weg zoals dit gezin het wil aanpakken?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 24-06-2012 14:43
Het zit nogal vast in sommige gevallen.
Misschien dat het hoofd niet in het zand steekt, maar in het cement.

HET GAAT NIET OM HET WEL OF NIET BETALEN VAN JE HYPOTHEEK.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Eric van Dijk 24-06-2012 11:53
Gezin kiest er uit eigen vrije wil voor geen hypotheek meer te betalen omdat ze niet achter het syteem staan. Consequentie van het systeem is dat je je huis moet verkopen. Waarom is dit nieuws ? Ik heb morgen de vrijheid om geen wegenbelasting meer te betalen en geen bezine meer te tanken. Consequentie: voortaan maar op de fiets. Is ook geen nieuws.

De keuze om een huis te kopen en met die bepaalde bank in zee te gaan is ook een bewuste keuze uit eigen vrije wil geweest. En als je daar achteraf spijt van hebt verkoop je je huis weer. Wees blij dat je die keuzes in dit land kunt maken.

Ik snap echt niet wat de nieuwswaarde hiervan is, met kosmisch geneuzel over echte vrijheid en wereldverbeterende "revolutionaire" ideeen. En dan de arrogantie dat andere mensen jouw redenatie misschien wil interessant zouden vinden. Onbegrijpelijk.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Zo is het 24-06-2012 11:42
Ik ben het helemaal met jullie eens.
En met sommige reacties die weten hoe de wereld in elkaar zit.
De Bilderberggroep, Illuminati, The Rotchilds, Freemasons, Skull and bones, en noem ze maar op.
Onze wereld en bijbehorende geldzaken word geregeert door ongeveer 6000 oude mannetjes en vrouwtjes die de wereld willen overnemen tot New World Order.
Ze geven niets om jou of mij maar alleen om zichzelf.
Waar wonen die 6000 rijke der rijke onder ons?
Ver weg van alles in hun grote huizen als voetbalvelden met een metershoge omheining en meer bewaking dat jij kan voorstellen.
President Bush, 13de neef van Koningin van Engeland, en verre familie van Willem van Oranje, zaken: geld, drugs, wapenhandel, oorlog maken want dat levert winst op, dus geld.
Het hele systeem is er op gemaakt dat ieder land in de problemen komt en aanslagen worden gemaakt om geld op te leveren.
Zoek eens uit waarom de wereldoorlogen zijn begonnen, of de vietnam oorlog, zoek eens uit dat de Rockefellers in die oorlogen beide zijde heeft voorzien van geld, JA ook Hitler werd van geld voorzien door Rockefeller, want de oorlogindustrie levert nu eenmaal geld op.
En zo zijn er duizenden voorbeelden als je maar zoekt en leert.

Ik zou willen dat er meerdere mensen wakker zouden worden en dit zooitje van 6000 man die onze wereld regeren een enkeltje richting uiteinde van het universum zouden sturen.
Dan zullen wij pas vrijheid en vrede kennen.
Als alle geldgeile mensen weg zijn.
Geld wat niet eens bestaat.
Als Bill Gates van Microsoft zijn vermogen zou opeisen in goud ( waar het geld voor staat) dan zou de hele wereld een probleem hebben want het is er niet.
( daarnaast is Bill Gates ook nog een een member van de bilderberg groep en illuminati)
Het Vaticaan is ook eens van de meest grote criminele ondernememingen.
De grote schruken zijn mensen die rondlopen in 5000 euro dure maatpakken.

Mensen word eens wakker, de wereld vergaat doot dit soort mensen.
Bestudeer eens de Rotchilds, Rockefellers en Willem van Oranje met al hun criminele families zoals onze ''lieve'' beatrix en hun drug dealende familie
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# huub 24-06-2012 10:50
Wat een ongelovelijke sukkels, gewoon het huis uit knikkeren.
Je koopt een huis met je volle verstand en achteraf klagen. Eikels
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 24-06-2012 09:50
Je hebt geen geld, er is geen geld in het "rijke" Westen en de VS. Er is enkel schuld. Het betalen met dit geld is niets anders dan ruilhandel in schuldbekentenissen van De Nederlandse Bank (een private onderneming die het monopolie heeft in het in omloop brengen). Om het meer duidelijk te make......... In dit monotaire systeem is een geld EURObiljet niets anders dan een bewijs aan toonder. Een belofte tot een belofte om ooit eens terug te betalen.

Vele mensen (waaronder ik) wisten dit niet. Jij wel dan? Nu je dit weet dat je niets hebt waar je al die jaren voor gewerkt hebt, niets, helemaal niets (zelfs geen schone lucht om te ademen na alles wat je ervoor betaald hebt) wat ga je doen. Hoofd terug in het zand?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 24-06-2012 09:43
Beste enige echte Willem,
OK, we doen het dus om het "geld". Even dit....... Als je huis afbetaald is, of je hebt het genoegen het contant te betalen, weet dan dat je huis niet van jouw is, net als je auto waar je voor betaald hebt (staat levensgroot op de papieren van het voertuig), weet tevens dat je kinderen van de staat zijn. Je hebt niets, helemaal niets. Alles is van de staat. Gesproken over moraal....... Alles kan door de STAAT terug gevorderd worden als je je niet laat uitwringen. Als dit namelijk niet zo was maakte men zich schuldig aan diefstal. Je hebt alles in bruikleen, en je krijgt van de staat een bijdrage (kinderbijslag) om goed voor hun eigendom te zorgen. zij vormen namelijk hun toekomstige bron van inkomen in de vorm van belastingen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Andre 24-06-2012 05:18
Dit gezin heeft volkomen gelijk, geld uit niets creëren is frauduleus en houd slaven arbeid in stand. Kijk alleen maar naar Spanje hier zijn duizenden huizen gecreëerd uit geld wat er niet is en was. Het gevolg hiervan is dat deze schulden nu op ons bordje worden gedeponeerd om de zaak weer in het reine te trekken. Zodoende worden de Nederlanders de slaven van de Spanjaarden. Dit systeem zal binnenkort als een kaartenhuis in elkaar storten en voor de eurofielen onder ons als je Europa overeind wilt houden betaal mijn deel er dan ook maar bij, schuld met schuld afwaarderen is nog niemand gelukt. Waarom is de schuld in Griekenland zo hoog ze betalen bijna 18% rente dat tikt lekker op, maar blijf met zijn allen rustig betalen het materialisme viert er wel bij.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# marjo 23-06-2012 23:27
Ik ben halverwege de brief afgehaakt. Het enige wat ik dacht was: "waarom hebben jullie in godsnaam een huis gekocht?" Was al dat gedoe toen, bij de koop van het huis al niet van toepassing? Wat willen ze? Een huis van bijna 2 ton, en gratis wonen? Het huis is,als je het goed bekijkt, niet eens van hun, want ze hebben het bedrag vast niet contant betaald. Ga in een tent wonen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem..!!1 23-06-2012 22:25
Er zijn meer Willems zie ik, maar mijn taalgebruik is wat beter dan die van bovenstaande. Ten eerste is alles wat deze mensen doen gebaseerd op geld waar ze een huis voor kunnen bewonen. Kopen is al een wat eigenaardige onderneming en huren is voor velen vaak een betere optie maar dat gaat mij verder niets aan.
Alles wat ik zie en lees aangaande de partij waar Johan Oldenkamp voor staat SOPN of die andere partij Mens en spirit gaat over geld, Johan is nu freeman on the land en heeft een hele lijst met allerlei boetes verzonnen als er iets plaats vindt wat hem niet bevalt en die boetes liegen er niet om, ook weer om geld en om zogenaamd los te komen van de gevestigde orde, raar dat hij daar dan zoveel moeite voor doet want door die boetes enz doet hij exact hetzelfde als de gevestigde orde dat doet. En dan verzorgd hij ook nog leuke cursusjes in Frankrijk waar mensen ook geacht worden klusjes te doen voor hem terwijl men voor die cursus betaald heeft, maar wanneer je een cursus bewustzijn nodig hebt ben je al niet zo snugger dus hij maakt mooi misbruik. De partij mens en spirit vind het bijvoorbeeld dat alcohol toegestaan is maar verzacht het door erbij te zetten "overmatig" want ze mijmeren graag onder het genot van een wijntje over alles wat niet terzake doende is.

Maar goed, ieder het zijne maar men mist enorm de plank en wanneer dit sort mensen een vinger in de pap zouden krijgen was het leed niet te overzien. Ruggegraatloos en leugenachtig en daarbij enorm op de penning, een zielige vertoning alles bij elkaar.

De enige echte Willem..!!(1)groet u allen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# lia kerkhof 23-06-2012 15:15
Geweldig, gewoon super
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 23-06-2012 15:11
Ga hier je snapt waarom ze hiermee akkoord gaan.
Je snapt dan ook grote leugen (en dat hopenlijk niet allen).
www.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 23-06-2012 12:38
wat een kul, dat huis is gekocht met niet echt geld? goh, accepteerde de verkoper dat zomaar?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Willem 23-06-2012 08:54
Wat ik niet begrijp, als je zo vrijheidslievend bent, waarom dan een hypotheek. Het probleem is dat zelfs behoorlijk maatschappijkritische liederen er tot over de oren in zitten. Wanneer mensen en masse hun overtuigingen naast zich neerleggen en met de massa mee gaan, zal éénoog altijd koning blijven hier te lande.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# mirakel 23-06-2012 07:58
The story of yout enslavement.

earth-matters.nl/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ekster 22-06-2012 23:47
Het is gewoon de schuld van de bankencrisis dat dit alles gebeurt samen met die Kl Euro.
In 10 jaar tijd alles 2 keer zo duur maar de salarissen blijven achter . Tja en dan is het niet gek dat je je Hypotheek ineens niet meer kan betalen . deze mensen hebben nog kinderen dus ik zou zeggen ga allebei werken als je dit niet al doet en probeer zo snel mogelijk je huis te verkopen. Dan maar voor minder maar een restschuld is altijd later af te betalen.

Diep triest voor de Euro maar helaas Noord Europa kan niet blijven betalen voor Zuid Europa Beter is het om de regels aan te passen voor alle landen B.v. bij crisis de 3% norm gewoon versoepelen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# in fase van ontwaken 22-06-2012 22:55
Hoe je het ook wendt of keert....dat we worden genaaid en inderdaad toch weinig keuze hebben anders dan erin mee te gaan, is wat mij betreft een feit...

Achter de coulissen speelt er zich zoveel meer af, waarvan wij als burger volgens mij niet eens zouden moeten WILLEN weten wat dat is. Ik heb in het verleden ook regelmatig de hakken in het zand gegooid als je werd 'genaaid' door instanties (welke dan ook) maar het vreet je energie alleen maar weg en je schiet er weinig mee op. Dus loslaten en gewoon je 'ding doen' is voor ieders gezondheid en gemoedsrust het beste denk ik.

Pas wanneer alle burgers op 1 lijn zitten en bepaalde inzichten hebben in hoe het er in dit land werkelijk aan toe gaan, kun je met z'n allen bedenken wat je eraan kunt doen om te zorgen dat het systeem EERLIJK, OPRECHT, GELIJKWAARDIG VOOR IEDERE BURGER wordt en dan natuurlijk niet met bestuurders die bulken van een ego en eigen belang, dus de eigen zakken vullen en zich absoluut niet interesseren dat dit wellicht ten kosten gaat van vele anderen.....

De geluiden zijn dagelijks in de media te horen hoe beroerd het op alle vlakken gaat, maar het interesseert ze toch niets...zo lang ze er zelf maar beter van worden.

Als iedereen nu eerst eens wat gemoedelijker en meer geinteresseerd in elkaar zou zijn, en elkaars welzijn, is daar al een goed begin gemaakt...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 21:35
In dit verhaal kan ik me niet helemaal vinden. Je zult je produktief moeten maken in het leven anders leef je op kosten van anderen. Daarnaast is gedeeltelijke afdracht/bijdrage nodig om gehandicapten, ouderen enz. ook een menswaardig bestaan te garanderen. Ik heb in overleg met de belastingdienst dit duidelijk aangegeven. Ik betaal de noodzakelijkheden die nodig zijn. Inclusief dat gedeelte van de wegenbelasting dat daadwerkelijk voor wegenonderhoud gebruikt wordt (heel weinig). Ik weiger de rest te betalen omdat dit niet onder deze noemer valt. Ik weiger nog langer te betalen om oorlogen en mijn eigen vergiftiging te betalen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# M 22-06-2012 20:38
Nederlanders zijn het meest gehersenspoelde volk ter wereld...
Iedereen achter zijn rolluikjes elke dag...
en niemand die protesteerd...dat zijn kenmerken van gehersenspoelde of gedrogeerde mensen, die allen maar met zichzelf bezig zijn,(ego).
Het hele geschreven artikel, klopt exact...
De crisis bestaat helemaal niet...het is heel simpel...maak elk land slaaf van een bepaalde bank...door ze te verplichten een bak geld aan te nemen...and then jou own them...
De overheid verdiend zelf honderden miljarden...onze belastingen die wel betalen...is slechts kleingeld voor hun...daar mag de politiek mee spelen, om ons bezig te houden...belastingen zijn een groot sprookje tegenwoordig...ze doen net alsof ze daarop moeten bouwen...maar welke zogenaamd moderne beschaving pakt elke maand 38% van je loon af...?
En zelfs bijna 45 % van je vakantiegeld...en die andere 55% mag je meteen aan het energiebedrijf afgeven, als de afrekening op de deurmat valt...haha.
Dit zijn praktijken uit de middeleeuwen...en die passen ze nog steeds toe.
We worden eronder gehouden onder het motto van...wat hebben we het toch goed hier...we hebben een huisje...werk..eten...en kunnen twee keer per jaar op vakantie waar we willen...nouja..waar je dan niet vermoord of ontvoerd word.
Mensen die menen dat werken iets is wat ze moeten doen...omdat dat nu eenmaal zo is....zijn n og niet ontwaakt...de meesten doen dat ook pas, als ze voor de geraniums zitten...ziek en oud...dan komen de inzichten door de stilte heen...dan komen de gemiste kansen voorbij...dan komt de waarheid omtrent dit leven bovendrijven...alles...maar dan ook alles...is een illusie...in feite...kun je hier doen wat je wilt...het is een kermis...een act...een optreden...film...drama...soap...noem het hoe je wilt.
Toen ik als 16 jarige jongen eens met mijn zogenaamde vrienden van toen, buiten aan het voetballen was op straat....toen zei een van de jongens tegen me...Maarten...ga jij ook werken na de vakantie...?
Ik keek hem kalm aan en zei...nee man...ik ben net twintig...ik wil nog wat feesten...meiden versieren...lang uitslapen...en voor de t.v hangen...kaarten tot diep in de nacht en zo...
ze keken me ongelovig aan en zeiden...maar jij MOET ook werken...Verbaasd keek ik ze aan en zei...van wie moet dat dan...?
Nog veel verbaasder keken ze me weer aan, en zeiden...nou...dat moeten wij ook...dus dan moet jij dat ook doen...
Hahahaha...ik moest lachen...ze keken verbaasd, en wachten blijkbaar weer op een antwoord van me...
Ik zei weer...dat moet ik toch helemaal zelf weten...als ik geen zin heb...dan doe ik dat niet...simpel...
Ze snapten er niks meer van...maar waar ga je dan van leven...waar koop je een huis van...hgoe ga je op vakantie en zo...
Ik keek ze glimlachend aan...trok mijn schouders nonchelant een beetje omhoog, en zei...dat zie ik dan wel weer...daar ga ik me nou nog lang niet druk om maken...ik ben jong nu..en nu wil ik genieten van mijn lichaam en geest hier...als ik ouder ben...kan ik altijd nog wat werken...
Uiteindelijk ben ik pas op mij 36 ste begonnen met echt werken..haha...en ik stop voor mijn 45 ste heb ik altijd gezegd...dat is nog geen twee jaar meer...dan ga ik met pensioen...en wil je weten hoe ik dat ga doen...?
Ik weet er nog geen bal van...en dat zien we dan wel weer.
Groetjes, en Hoe minder...hoe gelukkiger...dat is de regel hier.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Judith 22-06-2012 18:02
RESPECT
Hopelijk zet dit iets in beweging!
Alexander, Linda & kinderen; jullie
zijn enorm moedig! Laat velen volgen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Gerp 22-06-2012 13:00
Nog snel even dan:
Kijk eerst even of er behoefte is aan materiaal.
Ik mail je.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:58
En nu ga ik lekker buitenspelen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-06-2012 12:57
Ik heb je mailadres niet. mail mij anders even op nexusEDbovendien.com, neem ik contact met je op.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:56
Beste lieve medemensen.

Normaal steek ik niet zoveel energie in mensen die corruptie goedpraten. Dit is de eerste keer dat ik zoveel tijd verspil hieraan. Weet dat ik ondanks alles van al mijn medemensen houd. Ook van de negatievelingen hier die schijnbaar onbewust corruptie gedogen om hun heilig huisje in stand te houden.
Wat ik als liefdevolle vader echter van jullie wil vragen is het volgende:
Neem niet alles aan als waar. Doe eens zelf je onderzoek. Het is zeer bevredigend als je je mening daadwerkelijk kunt onderbouwen. Als je niet klakkeloos afgaat op het geen mensen je vertellen die er uit pure persoonlijke belangen een sluier voorhouden. Je bent het je nageslacht verplicht.
Niet alles is wat het lijkt.

Do your research
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:42
geslacht, godsdienst, land, provincie, inkomen,

Begrijp dat we allemaal gelijk zijn met de zelfde vijand. gevolg: geen "verdeel en heers" meer. Ik ben een mens met rechten. Een arme sloeber in een sloppenwijk heeft de zelfde rechten. Waarom hebben enkelen alle rechten?
Alle neuzen in de zelfde richting en de hele rottige klerezooi dondert in elkaar.

EU afbreken, EURO afschappen (je kunt geen 10 Euro betalen als er maar 9,99 EURO is en je moet die ene cent tegen rente lenen. Hoe simpel is het?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:34
Wie onttrekt zich hier aan zijn/haar verantwoordelijkheid tav onze kinderen? :love:

Het is schijnbaar nog te veel moeite om iets na checken als het op een presenteerblaadje word aangedragen. In plaats daarvan is het veel gemakkelijker anderen te betichten van het zich onttrekken aan sociale verplichtingen. gewoon klakkeloos je persoonlijke, onbeargumenteerde en vooral niet onderbouwde mening opdringen. Gewoon JOUW PERSOONLIJKE MENING. Alleen om je eigen heilig huisje in stand te houden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 22-06-2012 12:26
Het ironische en ook tragische aan 'verdeel en heers', is dat de mensheid zich vermenigvudigd ;-). Met andere woorden, dat heeft op termijn geen effect.

Enkel een herhaling van stappen zal zich voor doen, tot weer iets nieuws geleerd wordt en we zo dus heel langzaam toch progressie laten zien. Of we ons zelf uitroeien door verwaarlozing, wat wellicht ook progressie zou kunnen zijn :sigh:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:23
:sad: LEES :love:

Begrijpend lezen was een vak op de basisschool.
Blindemannetje spelen doe je maar in je vrije tijd (als je die nog hebt).
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# gerp 22-06-2012 12:19
Alle officiële bewijsstukken vindt men daar ook.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:17
Officiele aanklacht: wederom doodgezwegen

ga hier: mstsnl.net/.../...

Verloren toekomst voor onze kinderen als gevolg van „Corporate Crime‟
Ondanks deze tijdig gedane sommatie (lees: www.sdnl.nl/ekc-sommatiegezondheidsraad.
htm) aan verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft minister Donner daarop tot op de dag van vandaag (2 jaar later) niet
gereageerd. Dit betekent dat de miljoenen (werkende) Nederlanders die daarna het nieuwe influenza
A (H1N1) vaccin hebben geïnjecteerd gekregen alle schade tot 40 jaar na die injectie kunnen verhalen
op de Staat der Nederlanden, namens deze huidig minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Kennelijk vond voormalig verantwoordelijk minister J.H.P. Donner (CDA) van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid het op deze wijze ziek maken en versneld uitroeien van de Nederlandse bevolking
(met name kinderen) nog niet voldoende en heeft hij besloten om in strijd met de Arbowet de
Nederlandse meisjes met grote bedragen aan overheidssubsidie onder de dekmantel van „‟tegen
baarmoederhalskanker”’ met kankerverwekkende stoffen en stoffen die deze meisjes onvruchtbaar
maken en miskramen geven te injecteren, zonder te weten wat er in betreffend “Gardasil- vaccin” aan
chemische stoffen zitten (voor bewijs LEES HIER, HIER, HIER, en HIER). Ter onderbouwing daarvan
bekijk de volgende video:
www.youtube.com/watch?v=H3oAeydX0D0).
Dit betekent dat alle (werkende) artsen en verpleegkundigen die bij de Nederlandse meisjes
betreffend “Gardasil- vaccin” hebben geïnjecteerd, en daarmee ook alle door hen geïnjecteerde
Nederlandse meisjes, alle schade tot 40 jaar na die injectie kunnen verhalen op de Staat der
Nederlanden, namens deze huidig minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:07
En dat is ze donders goed gelukt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:07
Verdeel en heers.

De beste strategie voor oorlogvoering.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 12:05
NEXUS:

Zou het verstandig zijn een poll te openen om hier tevens info te verzamelen betreffende de verschillende onderwerpen in deze context?
Met alleen het "hypotheek" verhaal ziet men de samenhang niet zolang men nog met de kop in het zand steekt. Ik wil eventueel wel helpen met materiaal aanleveren. Mail me even.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# licht 58 22-06-2012 11:40
Wat gaan er toch een hoop mensen binnenkort schrikken als ze tot de verbijsterende ontdekking komen dat Alexander en Linda heel dappere mensen zijn die met hun actie laten zien dat de werkelijkheid die wij als werkelijkheid geacht worden te zien helemaal niet de echte werkelijkheid is.
Ik zou ze willen adviseren om op internet eens op zoek te gaan naar "dark Cabal" . Ze mogen ook kijken op inshemelsnaam.blogspot.nl/.
Het wordt de hoogste tijd dat zij gaan ontdekken en inzien dat niets (!) is wat het lijkt. Ik hoop dat ze er niet ziek van worden...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 22-06-2012 11:40
Wafa Sultan heeft geen verstand van de Islam.Ze zegt bv dat je de biografie en leven van de Profeet moet bestuderen, maar zelf schijnt ze dat niet gedaan te hebben.Bv, ze zegt dat Aisha zijn tweede vrouw was en later zegt ze dat zijn tweede vrouw zijn schoondochter was.Zijn tweede vrouw was echter een weduwe van middelbare leeftijd, Sawdah.Je snapt dus dat ik haar 'kennis' niet zo serieus neem.
forums.ansaar.nl/.../...

Als ze het echt bestudeerd had , had ze ook geweten dat de Profeet zei dat gedwongen huwelijken verboden waren en ook het roddelen en vals beschuldigen (dit in verband met wat ze zegt over het (in Amerika) op straat kunnen lopen zonder voor hoer uitgemaakt te worden en praten met haar buurman zonder van overspel beticht te worden)
www.expliciet.nl/content/view/2109/114/
www.islaamkennis.nl/.../

Wat zij beschrijft (kindhuwelijken,gedwongen huwelijken, roddel)zijn dus culturele misstanden in haar land.Ze zou er beter aan doen tegen de cultuur aldaar te vechten, dan te vechten tegen de Islam, die deze dingen juist verbiedt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# mirjam 22-06-2012 11:40
Ik wil alleen niet meebetalen aan hun uitkering. als je uit het systeem wilt, kan je ook geen geld vragen want daar betalen de werkende mensen voor. Succes met jullie bestaan
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# bierdopjeee 22-06-2012 11:25
Ik leg de grens bij een anti-sociale samenleving.

Waar een klein percentage extreem rijk is en de rest van de bevolking (~99%) letterlijk voor een bestaan mogen vechten.

Dit is in direct conflict met de rechten van de mens die "we" hebben opgesteld c.q. accepteren.

Waar trek jij de grens?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# bierdopjeee 22-06-2012 11:14
Bedankt voor deze interessante informatie!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vilseledd 22-06-2012 11:01
Als je niet wil handelen met de duivel, betreedt dan zijn winkel niet.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# BZ 22-06-2012 10:59
De familie Rothschild bijvoorbeeld hebben zoveel geld dat wanneer dit verdeeld zou worden onder de hele wereldbevolking van 7 miljard mensen, elk mens ongeveer 40 miljoen dollar zou ontvangen.


BEWIJS??!!!!

En als dit al waar zou zijn? wat dan nog? Verdeel jij je geld dan ook maar onder de 7 miljard mensen? Je conclusie dat de Rothschild's misdadigers zouden zijn kunnen we ook op jouw toepassen. Of gaat het je erom dat het om heel veel geld gaat? Waar ligt dan de grens dat iemand zijn rijkdom over 7 miljard moet verdelen? Man, gebruik je verstand!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# BZ 22-06-2012 10:53
Tsja, als je van beroep "Wijskundige" bent (zie Linkedin profiel: nl.linkedin.com/in/alexanderisrael dan wordt het ook zeer waarschijnlijk lastig om je hypotheek af te lossen.

Ik zou het zeer prijs op stellen als dit gezin geen gebruik meer maakt/gaat maken van kindertoeslagen, kinderbijslag, huurtoeslag en op straat gaat (over)leven. Tenslotte is dat ook maar virtueel geld en wil je daar geen deel meer van uitmaken :sad:

Ik begrijp dat deze meneer enige persoonlijke problemen heeft (zie zijn website, 20 banen in 10 jaar en andere ellende) maar de kinderen hier het slachtoffer van laten zijn gaat mij te ver. Ik hoop dat de kinderbescherming (jaja, weet ik, ook niet altijd de beste oplossing) dit gezin in de smiezen heeft.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-06-2012 10:46
Het verbaast mij enorm om te zien hoeveel mensen nog geloof hebben in het corrupte instituut dat ze bank noemen. Het is inmiddels honderden keren bewezen dat banken op frauduleuze wijze geld maken en daarmee de burgers en overheden van landen aan de ketting leggen van de banken.
Mag ik iedereen eraan herinneren dat het de banken waren die in 2008 de crisis veroorzaakten, prive-instituten die door overheden uitgekocht werden met geld van de belastingbetalers!Griekenland, Ijsland, Spanje, Italie, Portugal, ierland en vele andere landen staan op de rand van d afgrond door deze wisseltruuk van de internationale banken die claimen staatsbanken te zijn maar in werkelijkheid prive ondernemingen zijn metr maar 1 enkel oogmerk, winst. Winst ten koste van levens, gezinnen, en zelfs hele landen en als het ESM doorgaat, heel Europa in 1 keer.

Het is duidelijk uit de reacties te lezen dat nog veel mensen niet weten hoe het systeem burgers aan de ketting legt van banken, volledig geconditioneerde mensen die het volste vertrouwen hebben in financiele ondernemingen die ons hart er het liefst willen uitrukken en opeten als ze hun op corrupte gebaseerde leningen nkiet terugkrijgen. Je leest daar niets over in gewone kranten en je hoort er niets over in de nieuwsuitzendingen, waarom? omdat de mainstream, zeg maar de gangbare kanalen, betaald worden uit de pot van de elite, zij die de wereldwijde bankenketen bezitten en runnen.

De familie Rothschild bijvoorbeeld hebben zoveel geld dat wanneer dit verdeeld zou worden onder de hele wereldbevolking van 7 miljard mensen, elk mens ongeveer 40 miljoen dollar zou ontvangen. Dit wetende kun je niet anders dn concluderen dat deze mensen misdadigers zijn van de ergste soort, driekwart van de mensen op Aarde leeft onder de armoedegrens, de helft heeft nauwelijks eten en drinken en de banken verdelen elk jaar weer miljarden als bonus, niet als salaris maar BONUS. Ik vind dat ziek!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# mirjam 22-06-2012 10:38
dit doet me denken aan de film de matrix. Leven we daar dan toch in? Het leven is niet wat het lijkt
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# BZ 22-06-2012 10:30
Kan natuurlijk ook een marketing stunt zijn om het aantal bezichtigingen op te voeren...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Vilseledd 22-06-2012 10:19
Mooi verhaaltje over geldschepping, maar de andere kant van de medaille is geldvernietiging, wanneer de hoofdsom terugbetaald is. Ik vind het een beetje de houding van Koos Werkeloos in zijn bekende liedje: ik wil best meedoen, als het allemaal maar wel 'leuk' is. Feit blijft, dat jullie akkoord zijn gegaan met die lening op basis van geldschepping, dus als jullie het als valsemunterij zien, dan hebben jullie een valsemunter opdracht gegeven. Wat in IJsland gedaan is, is zeer slecht en unfair jegens degenen, die geen huis gekocht hebben.

Wanneer je tegen dit systeem bent, dan ga je überhaupt geen schuld aan; dat is ook het enige dat werkt. Maar schulden maken en ze dan niet terug willen betalen en je dan beroepen op 'anti-kapitalistiese' argumenten is wel heel erg flower power.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 10:08
vraagje: mag jij stelen?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# a 22-06-2012 09:57
want ik was er snel klaar mee.

het is wel erg kortzichtig om hier nu mee te komen, terwijl alles al op papier staat. Had dit vooraf bedacht. NL is een krom land op vele vlakken en vaak hebben we geen keus dan meegaan met de meute maar een hypotheek is nog steeds een keus en geen verplichting.

daarom heb ik het niet afgelezen, hoe correct ze ook zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 09:45
Overwegend negatieve reactie die geplaatst worden.

Allereerst ben jij de hypotheek verstrekker Jan. De bank is de hypotheek nemer.

Doe nu eerst zelf eens onderzoek. Alles voorkauwen heeft geen zin.
Vraag:
Waarom ondertekend de bank niet samen met jouw de akte? Deze is van hun zijde al getekend als ze hem jouw aanbieden voor ondertekening. Tevens is dit geen handtekening met pen. Waarom niet???????? Wat heeft dit voor consequenties?
Waarom is je hypotheekschuld al in veelvoud aan de bank voldaan voordat je je handtekening zet?
Jouw handtekening is een bevestiging van de aanvraag van de bank (bij de Nederlandse bank) om geld in een tienvoud hiervan in de vorm van waardepapieren in omloop te brengen.
Jouw handtekening is dus veel geld waard.

Vraag 2: Van wie is die handtekening?
Vraag 3: Waar is mijn geld als mijn handtekening van mij is?


dank je Bernhard
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan Sobieski 22-06-2012 09:42
Alexander en Linda schrijven het volgende:
“Tenzij u in staat bent om aan te tonen dat de hypothecaire lening “X”, groot, één-honderd-zeven-en-negentig-duizend-vijfhonderd (197.500) euro, volledig gedekt is door uw eigen middelen, verklaren wij de overeenkomst tussen ons ongeldig”.
Dit bedrag is inmiddels niet meer in het bezit van de bank, het werd immers uitbetaald op het moment dat Alexander en Linda hun huis kochten, en kwam terecht bij de verkoper van het huis.
Waarschijnlijk hadden Alexander en Linda het geld in contanten over willen dragen aan de verkoper. Vraag is waarom zij daar geen verzoek toe hebben gedaan aan de bank.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 22-06-2012 09:37
off topic:
beste Petra, dank voor je reactie. Ik noemde maar één onderwerp en je conclusie 'jammer dat je al die anti islam verhalen gelooft' gaat dan wat ver. De website "The Absolute Verdict" - 'primarily focused on Pakistan' lijkt mij ook vooringenomen. Andere visie zie je op www.youtube.com/watch?v=Awmz_7HSeDw.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan Sobieski 22-06-2012 09:30
"Mijn huis verkopen hoef niet. Het is al betaald door mij. Ik weiger het alleen nog eenmaal te betalen want dat staat niet in het contract. "

Bedoel je dat het huis is betaald met het geld dat je middels hypotheek verkreeg ? Dan ben je verplicht het geld terug te betalen aan de hypotheekverstrekker.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Bernhard 22-06-2012 09:28
Ik belde vorig jaar mijn Rabobank in Meppel. Vroeg of ik een credit kon krijgen van 10.000 euro en vroeg ook waar dat geld vandaan komt.

zo ging het gesprek:
ik: "wat zou er moeten gebeuren als ik 10.000 euro wil hebben"
bank: "dan heb ik van 3 jaar uw jaarcijfers nodig en gegevens van uw vrouw en etc etc etc"
ik: "wouw das erg veel zeg. Hoe werkt het dan verder?"
bank: "dat geld reserveren wij voor u en daarom kost het 250 euro per jaar zonder dat u er gebruik van maakt. Neemt u geld op dan betaalt u slechts 8% rente"
ik:"ja maar waar komt het vandaan?"
Bank: "van de geldmarkt"
ik: "Huh??? maar stuurt u dan een vrachtwagen met koeien richting geldmarkt om die 10.000 euro te krijgen?
Bank: "nee...uuuh...het zit zo..uuhh..we reserveren uw geld. We leggen het op de plank voor u"
ik: "maar dat geld moet toch ergens vandaan komen?"
bank: "wilt u nu dat credit of niet?"
ik: "hangt er vanaf. kan het zo zijn dat u het geld uit het niets creëert?"
Bank: "......uuhh......tja....eigenlijk wel ja"
ik: "dus u creëert geld uit het niets en ik moet kosten betalen + rente als ik geld opneem?"
Bank: "ja, zo werkt het nu eenmaal"
ik: "dus u vindt het normaal dat u met een paar tikken op de toets geld maakt en ik daar lang voor moet werken om het terug te betalen? "
bank: "meneer, ik moet verder. Als u werkelijk een credit wilt hoor ik dat wel"
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 09:16
Je kunt niet uit het systeem stappen in (ver)Nederland. De enigste manier is direct naar DELA gaan. Nederland (en z'n bevolking) is "ons" land en niet het eigendom van een buitenlandse huisjesmelker met z'n lakeien. Ik weiger dan ook het veld te ruimen voor dictatuur. Dat is laf. Mijn huis verkopen hoef niet. Het is al betaald door mij. Ik weiger het alleen nog eenmaal te betalen want dat staat niet in het contract.
De enigste manier is de zaak resoluut kapot te draaien. En dat gaan we doen, of je het leuk vindt of niet. We doen dat oa voor de toekomst van jouw (en hun) kinderen. De hersenspoeling van generaties is overduidelijk aanwezig.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 22-06-2012 09:04
Jan Sobieski, jammer dat je al die anti islam verhalen gelooft.Aisha was geen kind meer toen ze met de Profeet trouwde.
absoluteverdict.blogspot.nl/.../...
Maar inderdaad is dit geen religie topic.

Zeitgeist, niemand wordt verplicht om een hypotheek af te sluiten.Als je zo tegen het financiele systeem bent moet je ook geen lening of hypotheek afsluiten.Als je pas later tot deze inkeer komt, moet je je huis maar verkopen.Maar laat me eens raden.Zijn deze mensen bang voor verlies ,van volgens hen niet bestaand geld , bij verkoop?Willen ze niet in een gewoon huurhuisje wonen, zoals het gros van de Nederlanders?Je kunt niet van twee walletjes eten.Of (zelfgekozen) principe, dus huis gekocht met hypotheek opgeven, anders blijf je in het financiele systeem; of blijven wonen in het koophuis met bijbehorende betaling van hypotheek.Of het systeem, voorlopig, accepteren (ook nog steeds de plicht tot betaling,dus)en het op politieke wijze proberen te veranderen.Hoe je het ook wendt of keert, het niet betalen van de hypotheek blijft achterhouden van rechtmatig ( volgens huidige wetten) geld van de bank.Diefstal dus.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 09:03
Het geld dat naar Griekenland gaat, is dat niet ons belastinggeld?
Als de regering dit verstrekt aan Griekenland om hun uit de nood te helpen, en ze moeten dit terug betalen. Wie krijgt de rente dan? Als ik mij niet vergis hebben wij (als burger) toch onze medemens geholpen. Worden wij daar ook voor beloond? En ik bedoel dus niet met belasting verhoging.

Nu wil ik dit geld niet zo nodig terug (want ik betaal geen belasting meer), aangezien dit geld gebruikt wordt om drugsplantages in stand te houden, wapens te leveren en mensen te vermoorden om nog meer winst te maken.

Doe een WOB verzoek en laat je belastingaangifte specificeren Kun je ook doen voor de wegenbelasting). Kijk wat procentueel werkelijk voor welke bestemming gebruikt wordt. Begrijp wat deze organisaties zijn, en je stopt met betalen. Gegarandeerd.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# bierdopjeee 22-06-2012 09:02
Het recht en de bijbehorende verplichting, is zo geldig als het systeem waarbinnen zij is aangegaan (fundering).

Mijn inziens dus een terechte poging om bewustheid te creeren en onder andere de mensenrechten te waarborgen.

Als de methode (huidige economie) niet meer functioneert naar onze doelen, dat moet zij toegestaan zijn te falen (erkenning en acceptatie).
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 08:53
You have 90 Days from today to Cease and Desist from colluding in the Criminal Conspiracy to harm children and obstruct justice known as Crimen Sollicitationis


You may face citizen’s arrest and banning from the community unless you take the following public oath no later than September 15, 2012:

Een must see (voor de kinderen):
itccs.org/2012/06/11/interview-with-kevin-annett-and-alfred-lambremont-webre/
update: PUBLIC NOTICE issued to all Clergy of the Roman Catholic Church, Inc.

itccs.org/2012/06/15/public-notice-issued-to-all-clergy-of-the-roman-catholic-church-inc/

Strafklacht: EU-Hof, EU-Commissie, NATO plus een verzoek aan Belgische Federale regering om Nederland voor grondwettelijk hof te dagen.
sites.google.com/.../...
Ach ja, deden we maar eerst zelf eens wat onderzoek voor we wat gaan schreeuwen. In het nieuws hoor je niet zoveel (buiten de voetbal uitslagen dan).
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# uriasmassah 22-06-2012 08:53
Ik kan begrijpen dat dit een heel vervelende situatie is. De overeenkomst is getekend door 2 partijen die beiden wilsbekwaam en bevoegd waren om de overeenkomst tot stand te laten komen. Dus zijn er maar een aantal mogelijkheden.
1. Er is een overeenkomst
- Bewijs of zorg dat de overeenkomst nooit heeft bestaan (nietig).
2. Er is een partij, De BANK
- zorg dat die bank of die in haar plaats komen geen bestaansrecht heeft. Je hebt hiervoor wel iedereen nodig want de crux is het verondersteld "vertrouwen"....dus bedenk goed wat er gebeurt als we allemaal in 1 keer ons niet-bestaand geld gaan opeisen
3. Er is een partij, JIJ
- zorg dat jij niet meer bestaat, ophoudt te leven of onvindbaar bent...je zou dan in principe digitaal "doodverklaard" of uit het land uitgeschreven moeten worden.
Heeft wel verregaande gevolgen en de overheid rekent op ieders verantwoordelijkeidsgevoel om dit juist niet te doen.
4.
Er is nog een manier om hier onderuit te komen.
Ga gewoon failliet!, volg het schuldsaneringstraject en leer ervan. Besef de oorsprong van dit alles, JIJ zag iets (meer), JIJ wilde iets (meer), JIJ begeerde en ziedaar --> GELDZUCHT, wat de bijbel (ja ja... het achterhaald, ouderwets, niet-meer relevant genoemde boek voor de nieuwe en verlichte mens) de wortel van alle kwaad noemt.
Het is het logisch gevolg van een levenswijze die keer op keer voorgespiegeld wordt en we trappen er elke keer in, omdat het zo ontzettend succesvol is. Waarom zet je kaas voor de muis? Omdat je immers weet dat de muis ooit de kaas zal eten..en als jij het niet bent, dan zal het zeker een andere muis zijn.

Wij zijn er persoonlijk ook ingestonken en velen met ons en zullen er de prijs nu of later voor betalen mét rente.
Dus stop onwetend te zijn.
Lees en wees vooral vrij in je denken (staat ook in dat Goede Boek)

Voor dat gezin die dit is begonnen, jullie hebben nog een lange harde strijd te voeren en ik hoop dat jullie een kring van vrienden om jullie heen hebben om door deze harde tijd heen te komen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Klaas 22-06-2012 08:52
Ja, de banken hebben zeker schuld aan de huidige schulden-crisis, maar zo ook alle profiteurs van de economische opbloei die voorafging aan de crisis. En feitelijk behoren we allemaal tot deze profiteurs.

Ook de briefschrijvers, die vrolijk meeprofiteerden van deze economische opbloei en willens en wetens deze hypotheek afgesloten hebben op het hoogtepunt daarvan. Had de economie nu nog gewoon vrolijk verder gedraaid op het niveau van een paar jaar geleden, had niemand ooit iets van ze gehoord. Ongeacht of het geleende geld nu 'gecreëerd' was of niet.

Profiteren en risico's nemen zonder de consequenties te aanvaarden. En ondertussen van andermans geld in een huis wonen waar half hardwerkend Nederland slechts van kan dromen.

Spijtig.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 08:36
Inderdaad. Het lot van de kinderen. Ik zou zeggen Mark, laat je kinderen gewoon verder volspuiten met kwik, kankerverwekkende stoffen of voer ze wat gepatenteerd genetisch gemanipuleerd voedsel (binnenkort krijg je niets anders meer), met alle voordelen die dat oplevert (kun je namelijk maar 1 keer planten aangezien deze troep zich zelf niet kan voortplanten)(goeie business), en laat ze gewoon verder uitzuigen voor de winsten van enkelen. Als ze straks geen belastinggeld meer opleveren, proppen we ze gewoon in een opvanghuis waar ze verder kunnen verrekken. Gelukkig ben je een van de voorstanders die dit systeem in ere houden. Lang leve de vrijheid.


Verder voor de mensen die willen (en kunnen) nadenken.

Een heel interessant detail is dat er eerst gesproken werd van "de grondwet van" en vanaf 1815 van "de grondwet voor".
Vanwaar deze wijziging? Wat is het verschil tussen "van" en "voor"?

Dit moge een subtiel verschil lijken, maar dat is het allerminst. Wanneer we spreken van "de grondwet van", dan impliceert dit dat het hoogste gezag, de autoriteit, gelegen is binnen de staat, maar wanneer we spreken van "de grondwet voor" dan impliceert dit dat het hoogste gezag, de autoriteit, gelegen is buiten de staat.

Met andere woorden: vanaf 1815 heeft er een fundamentele wijziging plaats gevonden in de autoriteit, het gezag, onder wiens jurisdictie de staat valt. Ofwel: vanaf 1815 is niet langer "het volk" het hoogste gezag, maar één of andere externe autoriteit, niet zijnde het volk noch de koning(in).

De vraag is nu natuurlijk: wie is dan die externe autoriteit?
Aangezien met het Weense congres, onder de autoriteit van de rechtspersoon met de naam "heilige en ondeelbare Drieëenheid" het koninklijk gezag hersteld werd en het Heilige Roomse Rijk vervangen werd door een andere constructie, hebben we kennelijk te maken met één en dezelfde autoriteit, één en dezelfde rechtspersoon aan wiens autoriteit het Heilige Roomse Rijk zijn gezag ontleende.

En dit is dan natuurlijk dezelfde rechtspersoon in wiens naam koningen en keizers gekroond c.q. beëdigd worden...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mark 22-06-2012 08:23
Is er iemand hier die aan het lot van die kinderen denkt? Die komen door dit ouderlijk wangedrag straks op straat te staan! Je kunt hier met de belachelijkste complottheorie komen en klagen hoe moeilijk we het allemaal hebben maar de essentie is dat er voor die kinderen een toekomst vol armoede en ellende is weggelegd simpelweg omdat pa en ma het in hun hoofd hebben gehaald om niet meer met het systeem mee te doen? Belachelijk! Zulke mensen moeten meteen uit de ouderlijke macht ontzet worden. Alexander en Linda neem je verantwoordelijkheid voor jullie kinderen. Ga werken en betaal je rekeningen!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 08:11
Banken lenen geen spaargeld van spaarders uit.
Alleen De Nederlandsche Bank mag geld in omloop brengen. De banken dienen als afreken loket bij de Centrale Bank.

90% van de hypotheek aktes worden doorverkocht aan "hedgefunds". Deze zijn dus niet meer eigenaar van de akte maar vangen wel nog steeds de hypotheekpremies. Plus het geld van de verkoop van de akte. Vraag naar de officiele akte bij je hypotheek verstrekker. De mijne had deze niet meer. Daarom ben ik nu hypotheek vrij. Hij was namelijk al 15 keer terug betaald.

Laat maar zitten economen. Ga maar voetbal kijken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nhome 22-06-2012 08:06
Volgens mij is het grootste probleem of jullie willen werken voor wat je hebt.

Het systeem is op veel punten niet goed. Inderdaad. Wil je hier niet aan meedoen dan moet je ook geen woning willen, geen verzekering willen, geen land willen noem maar op.

Je hebt de vrijheid om een huis van 2ton te kopen maar dan zitten daar ook consequenties aan!!! Dit wil je of dit wil je niet...

Wil je dit niet moet je in een plaggenhut uit de prehistorie gaan wonen.

Wil je dit wel betekend dit dat je naar de bank moet om dit voor elkaar te krijgen.

Door deze lening kan je een hogere 'levensstandaard' erop na houden dan vroeger.

Dit systeem geeft mogelijkheden (ondanks de fouten) en je bent niet verplicht eraan mee te doen. Maar een huis van 2 ton willen zonder ervoor te werken EN zonder geld te lenen? Dat is pas oneerlijk.

Zelfs als je geen werk hebt kan je nog een huis hebben en door middel van een uitkering rondkomen. WAT EEN MOGELIJKHEDEN GEEFT DIT SYSTEEM. (uiteraard zijn er andere situaties en is het soms moeilijk)

Uiteraard is het wel vreemd als je de maandlasten van een hypotheek voor 30 jaar optelt en dan vergelijkt hoeveel je betaald hebt, hoeveel het huis waard is en wat je restschuld is... Hier kies je voor met dat je de hypotheek aangaat...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Anoniempje 22-06-2012 08:05
Arme Kinderen. Die hebben op dit moment geen keus. Die keuze maken de ouders nu voor ze!!! :sad:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Realiteit 22-06-2012 08:02
@stateproperty

Omdat als er geen geld naar de banken gaat voor steun er een groot probleem ontstaat, niet zozeer voor de banken maar van de klanten en de econimie.

En denk aan de reden dat ze de steun nodig hebben. Mensen die een te hoge hypotheek nemen die zij niet kunnen aflossen waardoor de banken niet de volledige hypotheek terug krijgen en verlies draaien. Nu is het inderdaad zo dat de banken dit toelieten om makkelijk een hypotheek te geven, maar denk bij jezelf jij wil je klanten ook tevreden hebben toch? En ja als je nadenkt met een beetje verstand weet je al dat het krom is om een hypohteek te nemen die hoger is dan de waarde van je huis, uiteindelijk zijn wij het die meer willen
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# hendrik j. 22-06-2012 08:02
wat een kulverhaal, duidelijk lijkt dat de betrokkene er ook moeite mee heeft te moeten werken voor inkomen etc.

dat lijkt me de crux, wanner je dat niet inziet is het niet geheel dwaas dat je komt tot een dergelijk schrijven.

misschien kan de familie, gezamenlijk met nog wat dagdromers, zie sommige reakties hier een luchtfietserspartij oprichten.

NB banken deugen niet, ga er dan ook geen overeenkomsten mee aan!!!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mal 22-06-2012 07:58
tijd voor een revolutie.

de 99% tegen de 1%

iedereen kappen met werken, kopen en betalen.

wie zet de eerste stap?

tijd om wakker te worden :-)
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 22-06-2012 07:58
Dit verhaal is hilarisch! Net als die aflevering van Southpark (Margaritaville). Echt een aanrader en gratis te bekijken.

Het is eens te meer duidelijk dat onderdeel uitmaken van de economie niet hetzelfde is als de economie begrijpen. Dat is hetzelfde met de natuur(kunde): we houden allemaal rekening met zwaartekracht, maar wie begrijpt echt waar dit vandaan komt (ruimte-tijd kromming)?

Het verschil is dat je niet uit de fysieke wereld kan stappen, maar wel uit de economie: 'Living off the grid', oftewel geheel zelfvoorzienend in energie, voedsel etc. Ik wens het jonge gezin daar veel succes mee...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# John 22-06-2012 07:55
Interessante zienswijze. In de kern ben ik het met de inhoud van de brief eens, al vind ik wel dat het aangaan van een hypothecaire overeenkomst ook zekere verplichtingen schept. De vraag is echter : zijn deze verplichtingen redelijk? Is een dergelijke overeenkomst te eenzijdig in het voordeel van de banken?
Stof tot nadenken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# stateproperty 22-06-2012 07:53
Degene die vinden dat ze gewoon moeten betalen of anders opzouten?
Kunt u mij uitleggen waarom dat niet voor de banken geldt Waarom moet er belastinggeld aangewend worden voor de schuld van de banken om die te redden waarom worden individuen niet gered? Als banken niet kunnen omvallen zou die zelfde principe voor elke radartje of wieltje in dit bankenspel moeten gelden.Dus zou een ieder die zich geconformeerd heeft aan dit spel de zelfde rechten als de bank moeten hebben dus ook een gratis bailout. Ze zijn namelijk samen die overeenkomst aangegaan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ronald 22-06-2012 07:51
Een aantal waarnemeningen:

1. Dit gezin is uitermate hypocriet.
Ten eerste kopen zij een huis gebaseerd op toekomstig inkomen dat volgens hun gebaseerd is op geld dat niet bestaat. Zij gaan een contract aan met bank binnen het systeem waarin ook zij leven.
En nu het hun uitkomt stellen ze dat het niet bestaat. Ze leven en acteren in een systeem en je kunt niet de lusten nemen en de lasten op grond van een afwijzing van het systeem verwerpen.

2. Inhoudelijk rammelt het aan alle kanten.
De bank heeft spaargeld van mensen genomen en leent deze weer uit om hypotheken te verstrekken. Dat banken daarnaast ook aan geldcreatie doen klopt, maar dat kan uitsluitend met toestemming van de centrale bank die geldcreatie beheert.

3. Mensen MOETEN werken om welvaart te vergaren, want het komt niet uit de lucht vallen.
Het is allemaal totale BS om te stellen dat je RECHTEN hebt op van alles en geen plichten.


Persoonlijk vind ik het verwerpelijk om jezelf buiten de maatschappij te plaatsen. Hierdoor creeer je gevaarlijke rechtvaardigingen: zoals het breken van de wet. Breivik en moslim terroristen bedienen zichzelf met deze redenatie.
Positief is het om binnen de maatschappij te werken aan het gebrek aan spiritualiteit en medemenselijkheid. Het zal alleen niet opvallen en niet opschieten, maar is op lange termijn wel effectiever dan het ongeduld van extremisten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Anoniem 22-06-2012 07:49
Beste Alexander & Karin,

Waarschijnlijk hebben jullie zelf niet door (en dat is nog het meest trieste van het verhaal) dat jullie zelf materialistische honden zijn. De cruciale fout staat al direct in het begin van de brief en spreekt boekdelen:

'Een geldige overeenkomst veronderstelt dat iedere deelnemer een gelijkwaardige inbreng van zaken moet leveren. U levert geld, voor een huis wat wij willen bewonen.'

Wat is nu exact jullie inbreng? Jullie hebben niets, althans, onvoldoende om een huis te bekostigen, en toch verwachten jullie dat de bank jullie bijna €200.000,00 geeft. Vervolgens volgt een heel zwamverhaal over slavernij en een systeem waar een ieder in verwikkeld is geraakt. Maar de essentie is dat onverantwoorde en materialistische figuren zoals jullie het systeem gecreëerd hebben en (tot voor kort) met succes in stand hebben gelaten. Let wel: de bank heeft ook een verantwoordelijkheid, maar het is te simpel om de eigen onverantwoordelijkheid hierdoor te laten levellen.

Conclusie: neem je eigen verantwoordelijkheid en gelieve ook dat van jullie kinderen. Want de slotzin spreekt wederom boekdelen over het puberaal gedrag dat jullie vertonen:

'Wat morgen brengen zal? Dat is de vraag. En precies zo willen we het.'

Ik heb het beste voor met jullie kinderen, maar ik ben er bang voor...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Gerp 22-06-2012 07:48
Beste negatievelingen.
Het is hartverwarmend te moeten ontdekken dat er deze morgen nogal wat reacties zijn losgekomen. Deze mensen duidelijk maken wat er aan de hand is, is op dit moment schijnbaar een moeilijke aangelegenheid. Dit is een leerproces die ook deze negatievelingen onherroepelijk moeten en zullen ondergaan.In de wetenschap dat er sinds 1913 geen echt geld meer is, enkel beloftes tot beloftes tot betalen van de bank aan jouw (schuldbekentenis van de bank). Zoek eens uit wat "biljet" nu werkelijk betekend. Informeer je over "the creature from Jekyll Island" www.google.com/.../. Verder is het handig te weten dat de (ver)Nederlandsche regering onze soevereiniteit verkocht heeft toen De Nederlandse Bank in Nederland geïntroduceerd werd. Deze bank heeft namelijk niet met (ver)Nederland te maken. Het is een private onderneming van de Rothchild familie. Net als alle centrale banken in het westen en de VS. Zoek uit hoe fractioneel bankieren werkt voor men verder onzinnig commentaar levert.
Zoek uit waarom wij niet gratis willen wonen. Zoek uit waarom wij niet dubbel willen betalen. Zoek uit waarom dat wij het niet ermee eens zijn dat de banken zo'n 1000% (duizend) winst maken om vervolgens ook nog velen hun huis af te nemen en deze te verkopen. Zoek uit waarom je hypotheekschuld al volledig betaald is wanneer je je handtekening geplaatst hebt onder de akte. Zoek uit wie de eigenaar van je woning is.
Zoek uit wie de eigenaar is van je auto.
Zoek uit wie de eigenaar is van je kinderen.
Zoek uit waarom je wereldje in elkaar stort Zoek uit waarom je niet kunt betalen met geld.
Zoek uit waarom die sloppenwijken er nog steeds zijn. Deze zijn er namelijk nog steeds omdat enkelen hier dit zo willen hebben want daar kunnen zij veel aan verdienen (raad eens wie? Het begint met een R(othchilds).
Zoek uit waarom dit vernietigende systeem in stand gehouden word.
Zoek uit waarom het Midden Oosten nu één grote hel op aarde is met al hun oorlogen (hint: dit zijn soevereine landen zonder Rothchildbank). Zoek uit wat de NAVO en VN is en lees de charters. Zoek uit waarom ons koningshuis miljarden verdient heeft met hun wapen en drugs handel, en het mede oprichten van Al Qaida om onder andere ook in het Midden Oosten een Rothchield bank te introduceren en het land leeg te plunderen. Zoek uit waarom ons koningshuis ons koningshuis niet is. Zoek uit waarom Bernard en Claus in Nederland geïnfiltreerd zijn. Zoek uit waarom voormalig Nederland op dit moment eigenlijk een Duitse vazalstaat is. Zoek uit waarom een rechtbank niet meer aan de grondwet mag toetsen (dag eerlijk proces).
Zoek zoek zoek.
Ik begrijp dat er weer protest komt. Is ook niet erg. Onbeargumenteerde kreten over onze "profiteurs instelling" zijn gemakkelijk te plaatsen. Doe eens de moeite de officiële documenten van gerechtshoven en instanties boven water te halen die mijn stellingen voor eens en voor altijd volledig onderbouwen.
Zoek naar de waarheid (die volledig open en bloot beschikbaar is), maar waarvoor je je ogen niet wenst te openen omdat het ieder voorstellingsvermogen te boven gaat.
Een bekend spreekwoord zegt; zoekt en gij zult vinden.
Niets is minder waar. Alleen even je hoofd uit het zand halen, en het zand uit je ogen.
Met andere woorden: welkom in NAZI Duitsland.

Om even op Ijsland terug te komen. Hier zijn niet alleen de banken aangepakt. Deze moedige burgers hebben per referendum de hele corrupte zooi het land uitgezet, inclusief hun dienaren (ministers) binnen de regering. Dit land en deze mensen zijn nu soeverein. Dit is ook waarom je niets meer hoort in het nieuws over Ijsland.

Als zelf wat research verrichten teveel werk is: ga gewoon lekker voetbal kijken, en lever verder gewoon wat onzinnig commentaar.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# realiteit 22-06-2012 07:47
Jan heeft volkomen gelijk, vervelende situatie maar ze hebben zelf de hypotheek afgesloten voor het "niet bestaande geld". Dit geld bestaat wel degelijk. De voorwaarden zijn door het gezin geaccepteerd en gaan daarmee ook akkoord met de rechten en plichten die er aan vast zitten. Die zij dus nu zelf in de wind slaan.

Als niemand meer betaald kunnen wij ons inderdaad binnekort aansluiten bij Griekenland. Ophouden met betalen is niet de oplossing want daardoor maak je het probleem erger en moeten anderen meer betalen voor JOU en worden de regels alleen maar aangescherpt.

Dit geldt tevens ook voor het niet meer betalen van premies van verzekeringen en belastingen iedereen zeurt dat ze moeten betalen tot ze zelf wat nodig hebben dan worden de handen opgehouden.

Dankzij die belasting die je betaald, kunnen je kinderen naar school zonder dat je je scheel betaald, anders zouden de zorgkosten nog hoger oplopen, wordt Nederland onderhouden ect. Niemand vindt het leuk maar neem een beetje verantwoordelijkheid.. anders ben je even erg als die banken en instanties waar je zoveel kritiek op hebt
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ronald zomer Den Hoorn 22-06-2012 07:32
Volstrekt wereldvreemd artikel van iemand die niet snapt waarom hij nu in het nauw zit. Banken maken geen geld, zij verdienen geld door het geld van de spaarder uit te lenen aan anderen die het nodig hebben (om een huis te kopen bijv.). Wel kan je je afvragen of mensen die nul-komma-nul verstand van economie en geld, in staat gesteld mogen worden een lenning af te sluiten. Dit is hier fout gegaan. Deze mensen moeten in een simpel huurhuisje van een woningbouw-vereniging gaan wonen. Pas met voldoende inzicht in adminitratie en economie, zouden mensen een huis mogen kopen. Ik denk dat dat er weinig zijn, helaas. Ons onderwijs is niet best, en het waan-/wensdenken van veel Nederlanders is erg hoog.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Peter 22-06-2012 07:26
Je tekent een contract met een bank.

De rekening van de huisverkoper wordt met het hypotheekbedrag gecrediteerd.

Je eigen rekening wordt gedebiteerd met de schuld.

Je betaalt daarna rente en aflossing.

Die rente is laag, omdat je je zojuist verworven huis in onderpand geeft. Jij bent de Hypotheekgever.

Het doet in deze overeenkomst helemaal niet ter zake waar het geldbedrag vandaan komt. Uit de lucht, het toetsenbord of de goudmijn. Wat er toe doet is dat de bank heeft geleverd wat contractueel is overeengekomen en dat je daarom daarna aan de aangegane verplichtingen (rente en aflossing) vast zit.

Zo simpel is het.

De rest is kolder, die in de kop is geslagen. Vooral het gebazel over controle over de ECB door de Rothschild-familie heeft een hoog Showroom-gehalte.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# dirk 22-06-2012 07:26
Hoe kun je de geldigheid van het begrip geld aanvechten als je zelf schermt met een nog vager begrip als vrijheid? Schijnbaar heeft het 5 jaar geduurd voor je de weerzin tegen een lening kon formuleren. Waarschijnlijk ben je de rest van je leven bezig om je keuze voor het begrip vrijheid te omschrijven. Ik hoop dat je het je kinderen kunt uitleggen. Jij had een keuze toen je een lening aan ging. Zij hebben geen keuze gehad.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jan Sobieski 22-06-2012 07:16
lijkt me beter er niet weer religie bij te halen, en zeker geen religie met een pedofiele profeet (Mohammed, die huwde met Aisha toen ze 6 jaar oud was, en het huwelijk consumeerde toen ze negen jaar was - hijzelf was toen in de vijftig). Als Islam vrijheid moet vertegenwoordigen is ook de vraag waarom moslims onderling zo strijden, zoals in de Arabische lente en ook eerder in de Iran-Irak oorlog.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# BZ 22-06-2012 07:16
op de wereld waar wij nu in leven draait om Macht en geld meer niet.


Het spijt me om te zeggen... Maar kom je uit een ei? Dit is altijd al zo geweest en is onderdeel van de natuurwetten. Vroeger was het alleen macht en vlees, vis, etc.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# BZ 22-06-2012 07:13
spiritueelondernemersnetwerk.ning.com/.../...

Tsja, spirituele ondernemers.... Wellicht hadden ze er vóór de ondertekening van het koopcontract over na moeten denken of het strookt met hun leefovertuiging....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# EvE 22-06-2012 07:12
Sorry, wat een hoop onzin, gewoon betalen...

Probeer maar eens boodschappen op factuur bij de supermarkt te halen!

Als iedereen nou eens gewoon zijn verantwoording zou nemen...

En een betere wereld begint inderdaad bij jezelf...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# moreno 22-06-2012 07:10
mijn vraag: wie krijgt het geld indien huis is verkocht? de bank? nee, want dat pikt dat stel natuurlijk niet. zij zelf? zou mooie boel zijn. ben benieuwd naar reacties.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# zeitgeist 22-06-2012 07:09
Ik zie een hoop verschillende meningen hier over mensen die het er niet mee eens zijn en beginnen te roepen VERANTWOORDELIJKHEID die begrijpen het niet echt niet het word je verplicht om in deze samenleving op deze manier te leven door de Machtigste mensen op de wereld waar wij nu in leven draait om Macht en geld meer niet.

Mensen kijk eens AUB naar de ZEITGEIST1,2,3 daar leggen ze het haarfijn uit en zou daar eens wat reactie's van willen horen van de mensen dat het gezin geen gelijk heeft of wel.

Gr,Zeitgeist
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 22-06-2012 07:09
Als je geen deel van het systeem uit wil maken, had je je huis moeten verkopen en bv in een hutje op de hei moeten gaan wonen en zelfvoorzienend leven.Of verkoop je huis en ga in een goedkoop huurhuisje wonen.Nu woon je gratis en voor niets en dan vind je het zeker nog vreemd dat je je huis straks uitgezet wordt?Er zijn twee mogelijkheden, je uit het systeem verwijderen (huis verkopen dus en schulden afbetalen)of er in blijven (eventueel goedkoper gaan wonen)en het via politieke weg proberen te veranderen.Andere methodes zijn gewoon oneerlijk en zijn eigenlijk diefstal.Banken stelen ook van de belastingbetaler, dat weet ik, maar moet je dan zelf ook een dief worden?Dan rechtvaardig je eigenlijk dus wat de banken doen, want dan doe je het zelf ook. Lijkt mij nu of je gewoon gratis of bijna voor niets wilt wonen, waar anderen dus indirect via hun belastingen voor zullen moeten betalen.Je hebt in , denk ik, volle verstand de hypotheek afgesloten?Of waren je ogen groter dan je financiele situatie (boven je stand leven)was?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Fred 22-06-2012 07:05
@karim

Religie maakt ons ook tot slaven.

@de rest

Iemand kan tot bepaalde inzichten komen nadat hij of zij bepaalde stappen reeds heeft gemaakt. Dus een hypotheek afsluiten en er vervolgens jaren later achterkomen dat het een corrupt systeem is.

Of denkt iedereen hier nu al alles te weten. Van wat er in het leven te leren is?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Marvin 22-06-2012 07:05
Aannemende dat het waar is....

Ongelofelijk, wat een gezeur zeg. Ga dan geen hypotheek aan als je het er niet mee eens bent. Je hebt tenslotte zelf je handtekening gezet.

En het aardige is dat de lasten van het niet betalen van een hypotheek nu door anderen gedragen mag worden, want reken maar dat dit soort dingen uiteindelijk gewoon verrekend wordt in de rente.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hans 22-06-2012 07:02

Als u het geleende geld aan de bank terug betaald lijkt mij het probleem voor u opgelost, en kunt u verder met u leven zonder schuld.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Hamid 22-06-2012 07:01
Je zou maar Alexander en Linda heten, ergens gaan wonen wat dus niet van jou is en jezelf principieel noemen door niet te betalen...
Wegwezen uit dat huis, niets van jou bij..
De 'machtige' bank heeft het geld betaald, helaas gegokt en verloren.
Mocht je op zoek zijn naar vrijheid, zorg dat je 2ton hebt koop een huis en je bent vrij, maar hoe zou het komen dat dat niet is gebeurd?
Hoogstwaarschijnlijk een gebrek aan intellectuele capaciteiten, waardoor een systeem welke uiteraard niet perfect als frauduleus wordt aangemerkt.
Complete onzin, het systeem is niet optimaal, niet perfect en het wordt door niemand gepretendeerd. Het systeem zorg wel dat vele mensen vermogen kunnen opbouwen, er veel werkgelegenheid is voor mensen en dat mensen hun wensen kunnen vervelen.
Vrijheid is relatief, je koopt je eigen vrijheid door uren te spenderen voor een ander als zogenaamde loonslaaf. Verdien je genoeg kan je meer vrijheid kopen, meestal echter zijn we zo hypocriet om meer geld te willen en minder waarde aan vrijheid te hechten.
Kijk zelf maar naar je 40urige werkweek, kan je niet met 30 aan of werk je die laatste 10 uur om je bepaalde luxe artikelen, anders dan vrijheid, te kunnen veroorloven?

Helaas Alexander en Linda, de achterliggende gedachte is prima, maar een betere wereld begint bij jezelf!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jeroen 22-06-2012 06:59
Hoi man!
Ik sta op het ogenblik niet graag in je schoenen! Wat een werk is er nog te verzetten om iedereen te laten inzien dat de keuze's die het echtpaar gemaakt heeft eigenlijk helemaal hun eigen keuze niet is, om daar eens mee te beginnen voor mezelf! Ik sta versteld van de kortzichtigheid die heerst bij velen omtrent het geldsysteem! Niettemin is het een mooi begin om 'het volk' te vertellen dat zoiets ook hen boven het hoofd hangt, alleen weten ze het zelf niet...
Hoe dan ook, er is nog veel werk te verzetten merk ik! Hoe ingeslapen het volk gehouden wordt of is het hoe minachtend de mens tegenover haar eigen leven staat totdat ze geconfronteerd wordt met het monster die het eigenlijk is... Ach, velen blijven liever onwetend en onschuldig! gegroet!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Fred 22-06-2012 06:57
Allen die roepen dat het onzin is snappen niet wat er staat. Banken lenen geld uit op basis van de rente berekening die ze maken op o.a uitgeleend geld. Die rente is nog niet betaald, dus de bank heeft dat geld niet. En kan het dus eigenlijk ook niet uitlenen. Dit gebeurd echter wel.

Stel ik ben de nederlandse bank. En beheer al het geld in nederland. De waarde van dit geld is 100.000 euro. Als ik die 100.000 euro dan heb uitgeleend tegen 3 % rente. Waar word die rente dan mee betaald? Juist dat geld bestaat niet. Dus geld laten rouleren en mensen laten werken (slafen dus) om hun zogenaamde schuld af te betalen. Kan ook niet anders als iedereen zijn of haar hypotheek zou proberen af te lossen lukt dat niet. Zoveel geld is namelijk niet in omloop. En anders drukken we wat bij en voila de waarde van de munt daalt.

Die 40 miljard naar europa bestaat ook niet. We hebben niets gegeven. We hebben zelf een staats schuld dus kunnen we ook niets geven. We hebben in feite alleen gezecht een schuld van 40 miljard op ons te nemen / vrij te schelden. En daar moeten wij dan weer voor werken. mooi he
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# The conservatist 22-06-2012 06:41
Klinkt mooi, maar is gewone pure diefstal met mooi media verhaal. Uiteindelijk is het geld van de bank gewoon mijn en jullie geld. Dus gewoon afbetalen en niet zeuren, stelletje graaiers.....
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# roel holwerda 22-06-2012 06:37
Men kan van gedachten veranderen en het is interessant om te weten wanneer dit bij deze mensen is gebeurd. Konden zij hun hypotheek nog betalen toen zij er anders over gingen denken of gebeurde de verandering nadat bleek dat zij hun schulden niet meer konden voldoen? Interessant om te weten hoe zij denken hun leven nu verder in te gaan vullen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jan 22-06-2012 06:37
In deze tijd financiele problemen hebben is super vervelend omdat het erg moeilijk is om te herstellen.

Je huis moeten verkopen is mega rot, maar ik vrees door eenvoudig de hypotheek weigeren te betalen je het probleem niet oplost.

Heb even gekeken op funda, het huis staat nu te koop voor 173000. Dat betekent ook dat er een behoorlijke tophypotheek op het huis zit als je er een hypotheek op hebt van 190000.

Ja het is een fout dat de bank je een hypotheek voor zon woning geeft die bijna de hele waarde afdekt.

Maar zoals eerdere schrijvers al hebben gesteld je bent er met je volle verstand bij.
De vraag is of je wel zo'n huis met 4 slaapkamers en een ruime zolder moet kopen terwijl je het je misschien niet kunt veroorloven.

Verder zijn ze mogelijk de eerste bewoner. Als deze aanname waar is hebben ze de hele bouw en de aanloop ervan meegemaakt.
Dus bewust alles beleefd.

Maar nu weglopen voor je sores is niet de bedoeling.


Ik woon ook in een huis, waar een behoorlijke hypotheek op rust. Ik ben daarnaast ook echt zo goedkoop mogelijk aan het klussen om geld te besparen.
Als het allemaal misloopt, betekent dat ook de keet verkopen en naar een huurhuis.

Maar misschien met de bank een betalingsregeling afspreken, bijbaan zoeken en zorgen dat je extra geld verdient.

Als iedereen besluit om niet meer te betalen hebben we binnenkort het faillissement van Nederland op ons geweten. Met alle sores vandien.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Leon 22-06-2012 06:36
Op zich niks mis met deze zienswijze. Overtuigd daarvan kiezen om niet mee te doen aan de overconsumptie is een prima manier om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en de invloed van de economie op jouw/jullie leven te beperken. Ga in een caravan wonen of trek naar andere oorden waar je gang kunt gaan.
Als je dat zo ziet koop je al geen huis. Als je er pas achter komt nadat je dat huis en die hypotheek al hebt, zet je je huis in de krant betaald de bank terug met de opbrengst (eventueel zul je eerst wat moeten sparen om een waardeverlaging/tekort op te vangen)en begint dan aan je plannen.
Maar gewoon eenzijdig besluiten jouw deel vd overeenkomst niet meer na te komen is natuurlijk niet reeel en oneerlijk.
Prima levenswijze dus, maar neem wel zelf verantwoordelijkheid om die te creeren en doe dat niet over de rug van een ander.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# ikke 22-06-2012 06:34
Wel een "ongeldige" overeenkomst aangaan en er ook nog eens jarenlang van profiteren, om er nu met een kulredenering onderuit te komen?

Dan trek je terecht hier aan het kortste eind.
En dat gaat ten koste van je kinderen!
Wat een ouders... Totaal geen verantwoordelijkheid willen nemen! Ik heb medelijden met de kinderen van dit stel.

Je had al voor de koop van dit prachtige in 2006 gebouwde huis kunnen weten dat banken hier de geldscheppende instanties zijn en dat het financiele systeem allang niet meer gebaseerd is op (vertrouwen in) de waarde van edelmetalen.
Dat is al decennia lang het geval en dus kun je het weten.

Als je dan zo een grote overeenkomst aangaat (zonder eigen geld toch een huis willen kopen) en er dan met een dergelijke drogreden van af probeert te zijn, dan ben je behoorlijk hypocriet. Je had ook gewoon kunnen huren!

Als de samenleving zoals we die hebben ingericht je niet bevalt, dan heb je in dit land niets te zoeken. Mensen die bewust hun schulden en de rente daarop niet willen terugbetalen noem ik oplichters die wat mij betreft het land mogen worden uitgezet. Nee, geen uitkering of gevangenis, want dat kost ons alleen meer geld. Speel jij niet mee volgens de geldende spelregels, dan ben je uitgespeeld. Emigreer maar naar een of ander derde wereldland waar ruimte zat is en de overheid niet georganiseerd.

O ja, wetende dat dit huis op een veiling zal worden aangeboden kan iedere geinteresseerde natuurlijk gewoon naar die veiling gaan. Waarom zou je het via die makelaar kopen? Die wil er vast ook aan verdienen en het verkopende stel is niet geinteresseerd in geld. Doe ze een plezier en koop het voor de laagstmogelijke prijs!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Aart 22-06-2012 06:33
Dit verhaal is zoals ik het zelf zie één grote circelredenering. Iedereen mag natuurlijk vinden en zeggen wat hij vindt of denkt maar om er zo'n breed klankbord voor te zoeken vind ik wat misplaatst.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Erik 22-06-2012 06:31
De brief begint heftig en raakt mij ook. Leed wat veroorzaakt wordt door deze economie en deze tijden.

Het financiële stelsel begon zoals 'sue - soevereiniteit' omschrijft, maar evolueerde al heel snel naar een stelsel waarin je kon lenen (een voorschot nemen) omdat dit een stuk praktischer is.

Waar het mis gaat is als dingen niet meer in verhouding staan. Want dan gaan we met z'n alleen voelen dat het niet klopt. Inflatie is geen probleem, maar een verdubbeling van de prijs in 15 jaar voelt niet eerlijk.

Deze onbalans komt voort uit de mens (iedere mens) en zijn natuur.
Tenzij we dingen als in de film Equilibrium gaan doen dan blijft de mens 'single point of failure'.

Er op schelden helpt niet. Wel helpt het om zelf het verschil te maken door: niet gretig te zijn, wel je verplichtingen na komen, zonder belangen anderen helpen, etc.

De briefschrijver hierboven is helaas niet veel anders dan de mensen waarop hij foetert. Mijn sympathie krijgt hij/zij niet tenzij hij/zij zelf laat zien dat het (echt) anders kan.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# zeitgeist 22-06-2012 06:29
Nou zie hier genoeg mensen die het hier er niet mee eens zijn die snappen het echt niet en als je iets niet snap ga dan niet zomaar zitten oordelen lees het anders nog een keer GELD BESTAAT NIET voor de mensen die Het niet snappen kijk eens naar de ZEITGEIST HIER LEGGEN ze het haar fijn uit over het vieze systeem waar er we allemaal in leven macht en geld dat is wat er eerst moet verdwijnen snap je dit niet volg eens ZEITGEIST 1,2,3....
Gr zeitgeist
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Karim 22-06-2012 06:24
Dag Allen,

Een prachtig stuk. Zouden velen zich maar verdiepen in de Islam, waardoor de ogen geopend worden en vele zaken in deze wereld begrepen worden. De schrijver/lezer dient nu te begrijpen waarom de Islam met alle middelen wordt bestreden. Hierbij worden zelfs fictieve personen gecreerd en als moslim bestempeld om groen licht te krijgen een aanval in te zetten op een land, neem Bin Laden als voorbeeld.

Roosevelt zei ooit, nu de communisme is bestreden, moeten wij ons concentreren op de Islam. En de reden hiervoor is puur omdat de Islam iets groots is en veel aanhang heeft en voornamelijk omdat het echte vrijheid geeft in deze wereld. De Islam verbied namelijk vele zaken die momenteel zijn opgezet en instand worden gehouden om de mens te ketenen (als slaaf), terwijl deze laatste de illusie heeft dat hij in vrijheid leeft. Een van de grootste zaken die de mens in de greep heeft is het huidige banksysteem. Ik hoef hier woorden aan te wijden, immers de schrijver heeft voldoende gezegd. De Islam verbied dergelijke praktijken! Waarom hebben zoveel moslims geen koopwoning? er zijn nog veler zaken, maar aan u om zich te verdiepen in de laatste openbaring van God. God wil dat wij in echte vrijheid leven!

In vrede,

Karim
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# hcd van os 22-06-2012 06:19
Wat een totale onzin.
Waarschijnlijk vinden deze mensen dat
ze een punt hebben.
In een strafzaak met deze argumenten heb je nog
de kans ,dat dit zielige stel, ontoerekenings vatbaar
worden verklaard.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mal 22-06-2012 06:12
zie ook:

Inside job, Zeitgeist, capitalism a love story.

:-x
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mark1960 22-06-2012 06:00
Al met al een leuk terug naar de natuur verhaal zoals de tv serie van een dertigtal jaar geleden. De vader van het gezin besloot samen met zijn vrouw de kapitalistische wereld de rug toe te keren en zich te onttrekken aan de werkelijkheid.
Ik zie veel steunbetuigingen aan de briefschrijvers en ik heb er ook een zekere sympathie voor. Wat ik mis is mensen die ondanks hun sympathie voor deze wijze van handelen, zelf de moed of naieviteit hebben, deze stap te volgen.
Enerzijds zou dat een werkelijke verandering betekenen, als dit massaal zou gebeuren, een revolutie zelfs, in meer dan een opzicht.
Onze maatschappij, onze levenswijze zou in elkaar storten als een kaartenhuis. Energie, water licht en internet zouden binnen enkele weken niet meer beschikbaar zijn en we zouden collectief feitelijk terug naar de natuur moeten. Persoonlijk vind ik kamperen prima, maar zeker niet langer dan 3 weken per jaar en zeker niet in mijn eigen (??) huis. Daarom kies ik ervoor met open ogen en besef van het gelijk van deze mensen, toch binnen het systeem te blijven dat we nu hebben, met alle haken en ogen. Dit houdt ons buiten de chaos en duisternis die op de briefschrijvers levensvisie zou volgen als deze collectief gevolgd zou worden.
Enerzijds bewondering voor de stap, anderzijds ergernis over het pogen de basis van onze levenswijze te ondergraven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# hans 22-06-2012 05:51
Deze mensen willen graag gratis wonen, zonder ervoor te betalen. Deze brief is HYPOCRIET. Je hebt iets van een waarde van 190000 gekocht, dan moet je daar conform afspraak ook elke maand geld voor betalen.

Dat het geld niet bestaat is onzin. Het geld is digitaal aanwezig en heeft gewoon invloed / circuleert op de economie. Dat het fysiek niet bestaat wil dus niet zeggen dat het helemaal er niet is. Kijk maar naar de miljarden in de kredietcrisis voor spanje. Of denk je dat er zakken geld naar spanje gaan á 100.000.000.000 euro??
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# TangLi 22-06-2012 05:36
Gelukkig en helaas ben ik een gewone huurder, maar was ik dat niet, ik zou direct jullie voorbeeld volgen.
Heel goed!!
In deze tijd waar iedereen verzwolgen word door sentimenten en op sentimenten gebaseerde vooroordelen waarlijk een moedige stap!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Matt 22-06-2012 04:55
Dit gaat gepaard met zoveel ongefundeerde aannames (waar zijn de onderzoeken en wetenschappelijke bronnen) dat het niet eens de moeite waard is om helemaal uit te lezen. Mensen snappen het systeem niet en denken dus dat er frauduleus gehandeld wordt. Iemand probeert onder de verplichtingen van een rechtsgeldige overeenkomst te komen. Dat vind ik pas fraude. En dan gaat iedereen nog staan en juichen ook. Het systeem is vast niet perfect maar dit is niet de manier. Die mensen zeggen niet eens wat ze willen. Ze roepen maar "We betalen niet meer". Rot dan maar lekker op... Over tot de orde van de dag.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos van der Veen 22-06-2012 04:46
OK, Alexander en Linda hebben een overeenkomst getekend. Echter deze overeenkomst is in hun ogen niet geldig, omdat de bank niet kan aantonen, het bedrag als kapitaal te hebben gehad, om deze vervolgens wel te verstrekken.

Terecht! Eén keer eerder is zo'n zaak voorgekomen, google maar eens Jerome Daily, die op succesvolle wijze kon voorkomen dat hij zijn huis werd uitgezet.

Een hypotheekpardon is onlangs verstrekt in Ijsland, om te voorkomen dat vrijwel de gehele bevolking op straat kwam te staan.

1 op de 7 Amerikanen is dakloos, en voor iedere dakloze staan er weer 24 huizen leeg.

Vertrouw mij in ieder geval op één uitkomst, en dat is dat generaties na ons, de mensen ons als complete zotten zal beschouwen, zotten omdat we bijna allemaal gewoon blijven meedoen met een verouderd en falend systeem wat uiteindelijk alleen maar verliezers kent.

Verdiep u, kijk naar film die uitleg geeft aan hoe, en waarom ons systeem niet meer het volk kan dienen. (zie weblink)

Er komt een tijd dat iedereen, noodgedwongen of niet, massaal deze vorm van burgelijke ongehoorzaamheid zal toepassen.

De wereld is van jou, de wereld is van mij, de wereld is van ons, en wij schrijven de geschiedenis, onthoudt dat goed!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Timon 22-06-2012 03:45
Ik begrijp jullie wel, maar snap er niet zoveel van, helemaal niet de keuze tot het kopen van een huis. Het lijkt erop dat jullie zonder al teveel nagedacht te hebben en volop profiterend van "het systeem" jezelf hebben schuldig gemaakt aan hetzelfde als de banken. Namelijk zoals jullie het zelf zeggen; handelen met niets. Hoe hebben jullie ooit met niets je intrek kunnen nemen in een onroerend goed waar het geld niet voor bestaat? Is dat geen diefstal? Consumeren zonder te betalen. Misschien hebben jullie het geld niet gezien en is het ongedekt, maar de vorige eigenaren of de aannemer kan wel degelijk fysiek iets met dat niets.
Bovendien; jullie zouden met NIETS, IETS aangeschaft hebben en dat kan natuurlijk helemaal niet. Los van welk politiek systeem, in de meest primitieve natuurwet lukt dat ook niet.
Nu is het wel zo dat in ons systeem het onmogelijk is om zonder geld ergens te kunnen wonen. We mogen nu eenmaal niet ergens op een stukje land van hout en aarde zelf iets bouwen. Gelukkig zijn er nog genoeg landen waar dat wel kan en mag. Nodig jullie graag uit om eens een kijkje te nemen met de kids in de sloppenwijken van welke dan ook, grote (derde) wereldstad. Daar kun je zonder banken prima je droomhuis bouwen, daar kun je alleen gebruiken wat je nodig hebt. Ik weet ook dat we met z'n allen ten onder gaan aan ons eigen succes, aan onze welvaart en aan het rotte kapitalisme. Maar keuzes liggen er nog wel degelijk. Waarom kopen als je ook zonder "geld wat er niet is" kunt huren. Van je eigen contant verdiende geld bv! Jullie hadden geen middelen een huis aan te schaffen, maar wilden dat toch. Eigenlijk kan dat niet, zeker niet in jullie principes.
Maar gelukkig is daar de bank om bij te staan en jullie kapitalistische wens in te willigen. Ik ga nu veronderstellen dat jullie dat vrij onwetend gedaan hebben en eenmaal erachter dat het huis niet meer te betalen is je zijn gaan verdiepen in deze materie om je eigen verantwoordelijkheid en verplichtingen te ontlopen. Jullie verschuilen je achter een hele rits consumeer verplichtingen en de collectief gedwongen kudde maatschappij, maar van jullie bewuste keuzes krijg ik weinig mee. Behalve dan de weigering hypotheek te betalen, voor een opbject wat niet echt past binnen jullie levensvisie. Ik vind het opportunisme en hoop voor jullie kinderen dat jullie wel de verantwoordelijkheid voelen hen blijvend een dam boven het hoofd te bieden.

@ sue soevereiniteit: de bijdrage tot behoud van de ander heet ook wel "de belastingdienst"
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# GerP 22-06-2012 00:09
Beste moedige mensen,

Het is hartverwarmend dat jullie dit hebben aangedurfd. Grote pluim en zeer veel succes.
Ik ben zelfs verder gegaan en heb het zelfde gedaan met een lening die terugbetaald moest worden terwijl de bank allang failliet is (DSB).
Ik weiger tevens de de inkomstenbelasting verder te betalen. Er staat nl "uitnodiging tot betalen". Dank U wel maar ik heb geen interesse op uw uitnodiging in te gaan.

@sue - soevereniteit:
groot gelijk. Zoveel mogelijk mensen moeten de draad oppikken. Alleen kun je niets en samen staan we sterk. Verder kun je hier enige info vergaren waarom dit systeem een halt moet worden toegeroepen.
sites.google.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# sue 21-06-2012 22:52
we zouden ons, met gelijk gezinden, eigenlijk moeten verenigen en, wanneer we met genoeg zijn, de juiste juridische inzichten hebben en de mogelijkheid, in ieder geval deels, onafhankelijk te kunnen leven van het keurslijf waar we ons in bevinden, erkenning moeten eisen voor het recht tot zelfbeschikking; een eigen soevereiniteit.

Een samenleving gebaseerd op pure individuele gelijkheid, waarin een ieder een bijdrage levert aan het 'behoud' van ieder ander. Die bijdrage zou in beginsel moeten voortvloeien uit 'verdienste' en de samenleving als geheel zou zich dan kunnen inzetten om, als vorm van onderwijs, per individu te zoeken naar aanleg en vooral motivatie, waardoor de specifieke 'talenten' en hartstochten van mensen kunnen gaan fungeren als 'productiewaarden' en dus geld als zodanig geen functie meer zal hebben, daar behoud van ieder ander het doel is.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 21-06-2012 22:20
@Nexus Dat geld is niet ongedekt!! Wij hebben toch net 40 miljard in de bodemloze put van het ESM gestort?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Allaya 21-06-2012 20:54
Ik begrijp het wel... maar ik snap niet hoe je uit het systeem stapt.

Hoe weersta je de enorme druk van het machtsmonopolie? Ik krijg niet eens een identiteitsbewijs zonder vignerafdrukken en geen ID = geen werk = geen inkomen = geen voedsel en onderdak = basisbehoefte.

Machtsmisbruik, da's duidelijk, maar hoe stap je eruit?

Hoe kan een gezin als dit, met 3 jonge kinderen, wonen zonder huis?

Waarom ga je een "contract" aan, gebaseerd op gecreëerd geld en daarna bezwaar maken?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# KeZa 21-06-2012 20:16
Waarom en waarvoor betalen wij nog eigenlijk belastingen als we weten dat er vele dingen mee gedaan worden waar we het allen niet eens mee zouden zijn :-x

En ik denk persoonlijk dat belastingen niet meer betalen één van de beste wegen is om het daarboven eens goed duidelijk te maken dat we niet meer opgezet zijn met die lege nietszeggende spelletjes want waar gaat het eigenlijk nog allemaal over?

Maar inderdaad zoals Nexus het ook voelt:

Nog even en iedereen begrijpt het :D
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Mark 21-06-2012 20:15
Sinds geld niet meer aan goud is gekoppeld is het een kwestie van vertrouwen geworden. Gelukkig vertrouwd de meerderheid van ons systeem 'het gemaakte geld'. Je bent echt vrij, je hoeft niks, kinderen maken doen we ook bewust.
Mooi verhaal en dit is inderdaad een van de vele waarheden met daarbij vele keuzes. Je kunt ook huis verkopen aflossen caravan kopen en ergens in de natuur en vrijheid wonen.
Je hoeft niet te consumeren, maar toch zal ook jij minimaal werk moeten verrichten om te eten, drinken en te slapen. Net zoals de mens vroeger hout moest kappen, dieren moest vangen en bessen verzamelde. Wat dat betreft hebben we het eigenlijk best goed in ons systeem.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 21-06-2012 19:29
Lees net dat Italie en Spanje allebei hondredn miljarden ongedekt geld nodig hebben.

Nog even en iedereen begrijpt het.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Simme 21-06-2012 19:03
Wat anoniem schrijft is niet helemaal waar want waarom moesten wij zonodig de banken overeind houden via het belastingstelsel.
Wie is hier weer de lul precies Jan de arbeider dus door wie worden we genaaid door de beruchte bankiers die gewetenloze schurken die leven van geld en nog meer geld zonder de medemens te respecteren.
Hoeveel moet er nog mis gaan denk je nu werkelijk dat de schulden die opgebouwt zijn in Griekenland en Spanje/Italie/Portugal etc.
alleen de fout is van de mensen de banken deden mee met de ongedekte CHECHS ze rotzooiden maar wat aan en de gevolgen zijn voor het gewone volk terwijl zij heerlijk vertoeven in hun onrechtmatig verkregen villa's en hun verdere weelde terwijl de rest
in armoede leeft.
Maar gelukkig zijn er nog mensen die niet nadenken over zulke zaken zoals ANONIEM.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 21-06-2012 19:01
Het geld dat ze zogenaamd geleend hebben bestaat helemaal niet, net zoals de schuldenberg, of kun je mij aanwijzingen geven waar ik de schuldenberg kan vinden.

Ik zou zeker ook hier eens gaan kijken;
www.getoutofdebtfree.org/

Maar dat wist jij ook wel. Geld wordt uit het niets gemaakt, en daar gaat het dus fout.

In eerste instantie hielden bankiers goud in hun kluis voor klanten en wanneer klanten goud nodig hadden haalden ze een gedeelte op. De bankier kon dus niet met het geld van de klanten speculeren en er zelf winst op maken, buiten de vergoeding die hij kreeg voor het bewaren. Toen was het nog netjes en correct. Later gaven bankiers briefjes uit waarop stond dat er een bepaalde hoeveelheid goud opgeslagen was bij een bank. Klanten accepteerden dit en lieten het goud in de bank en handelden verder met de briefjes. De bankiers zagen op dat moment hun kans en schreven meer waardebriefjes uit als dat ze goud in de kluis hadden en rekenden hier rente voor. Daar ging het mis, daar begon het bedrog. Ze vroegen immers een vergoeding van klanten terwijl ze geen dienst geleverd hadden aan wie dan ook, ze speculeerden met goud dat er niet was. Zo zijn banken rijk geworden en hebben ze beetje bij beetje steeds meer macht kunnen kopen.
De briefschrijver heeft dus groot gelijk om aan de bank, zelfs achteraf, te vragen waar het geld afgehaald is en waar de dekking uit bestaat.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 21-06-2012 18:28
Zelden zulk slap gelul gelezen. U heeft zelf een overeenkomst getekend, en nu ontkent u opeens de geldigheid daarvan omdat er niet sprake zou zijn van een gelijkwaardige ruil. Onzin; als beide partijen het eens zijn met een overeenkomst is hij geldig, de inhoud doet er niet toe. De bank heeft niet gelogen en er zijn geen nieuwe feiten aan het licht gekomen. Als u de overeenkomst wilt betwisten kunt u een advocaat inschakelen. Maar een psychiater lijkt me eerlijk gezegd meer op zijn plaats.

Bovendien; u beweert dat het geld dat u van de bank heeft geleend niet bestaat. Klinkklare onzin; een bank is een geldscheppende instelling. Het geld dat u van de bank heeft geleend heeft u gebruikt om het huis van te betalen. De vorige eigenaar heeft dus daadwerkelijk een bedrag ontvangen; daarvan kan hij een huis kopen, tweehonderd stereo-installaties, tien auto's of wat dan ook. In ieder geval; daadwerkelijk bestaande spullen waar een prijskaartje aanhangt. Om die te betalen kan hij bankbiljetten pinnen want er staat een saldo op zijn bankrekening. En de bank is in staat om die bankbiljetten te leveren want die is voldoende liquide.
De bank is niet in staat om á la minute alle opeisbare tegoeden uit te betalen, maar normaal gesproken hoeft dat ook niet. Dat is inderdaad de basis van ons economisch systeem, maar niet een reden om je hypotheek niet af te lossen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spirit 21-06-2012 18:00
Met bovenstaande stelling ben ik het volkomen eens.
Een uithuiszetting/gedwongen verkoop van de woning kost de overheid
pl.minus 30.000,- euro per geval. De (r)overheid heeft niet de financiele middelen om dit te bekostigen, dus eigenlijk zouden we massaal moeten stoppen met het betalen van huur-/hypotheeklasten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# serro 21-06-2012 17:56
Beste J Eldert,

proficiat met uw acceptatie van ik ben een slaaf en blijf mijn hele leven een slaaf....slaap lekker
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 21-06-2012 17:19
Beste J.Eldert,

Ze betalen gewoon belastingen en hebben dus recht op alle middelen waarop elke Nederlander recht heeft. Je mist het punt. Ze voelen zich bedrogen door de banken en financiele instellingen en hebben een duidelijk en door banken niet te verdedigen punt. Ik begrijp daarom ook jouw cynisme niet in deze.

Lees dat rare briefje nog eens goed door en verdiep je eens in de kwestie waarover de brief verhaalt. Dan zul je zien dat ook jij genaaid wordt, je weet het blijkbaar alleen nog niet.

Eigenlijk zou heel nederland moeten stoppen met het betalen van hypotheken, zorgpremies, verzekeringen en wat nog meer dat in het leven is geroepen als virtuele diensten die onevenredig duur zijn.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# j. eldert 21-06-2012 16:07
Wat ontbreekt is de eigen verantwoordelijkheid. Zij waren volledig vrij en wilsbeschikt toen zij de hypotheekaktie ondertekenden. Eenzijdig verbreken zij het contract, waarbij vooraf vast stond welke consequentie daar uit volgde.

Als zij zo principieel zijn, nemen zij dan ook geen WW meer, of zorg of aow of wao of pensioen? Want al die zaken zijn op hetzelfde systeem gebouwd.

Laat mij raden. DAn houden zij wel hun hand op. Het is dus een zwak verhaal om goed te praten dat ze niet de hypotheek kunnen betalen.

Ik zit ook in zwaar weer, maar ik zorg dat ik de boel wel betaald krijg. Niet door rare briefjes op te stellen maar door te zorgen dat ik werk. En dat lukt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jeroen 21-06-2012 15:27
Heel sterkte toegewenst! Het is een vreemde zaak. Ik voor mezelf zou alleen gas en water blijven betalen en uitaard de verzekeringen om geleuter en gezeur met onder andere verantwoording naar welwillende medemensen te voorkomen. En verder zou ik die banken laten stikken totdat ze zwart op wit bewezen hebben waar het uitgeleende poen vandaan komt. Lijkt me niets meer dan fair! Ik bedoel, dan wordt je bedondert en je moet ook nog op de blaren zitten die eigenlijk door de bankster veroorzaakt zijn... Erg vreemde gang van zaken!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# gerrit 21-06-2012 15:21
De essentie van deze goed opgestelde brief is de volledige waarheid, het is bemoedigend om te weten dat steeds meer mensen zich bewust worden van dit systeem wat mensen alleen maar onderdrukt en oneerlijk behandeld. De behoefte van de technocratische samenleving zijn de behoefte van de mens geworden. Ze hebben ons afhankelijk gemaakt van deze consumptie maatschappij. Dit is geen vrijheid, we moeten ons collectief bewust worden van de ketenen die ons begrenzen en beperken, en ons dan bevrijden. Ook hebben wij de morele plicht om onze broeders en zusters, gelijkgestemden hiervan bewust te maken, en ons niet laten hypnotyseren door verdraaide werkelijkheid die de media ons iedere dag voorschoteld. We moeten weer zelf gaan denken! Internet maak veel mogelijk, de arabische lente is tot stand gekomen omdat het collectief zich bewust is geworden van de geestelijke ketenen. Als de mensheid zich bewust wort dat ze onrechtvaardig behandeld worden en dat die onderdrukking gebasseerd is op angst zullen we in verzet komen en die shit niet langer meer pikken. Bij deze steun ik jullie openlijk. afz; gerrit stanneveld.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Peter 21-06-2012 12:43
Ik vind dit ontzettend moedig, zeker omdat ik weet wat het aan energie kost om deze omslag te maken. Respect
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Guest 21-06-2012 11:40
Ik vínd dit werkelijk ongelofelijk goed opgezet.
Staande ovatie hoor!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen