kaartmiddenoostenJe hoeft niet gestudeerd te hebben om te begrijpen wat er momenteel aan de hand is in Libië.

Na Egypte is de roep naar vrijheid overgeslagen naar andere landen, mensen willen verlost worden van de onderdrukkende regimes en gaan de straat op. Net als in Libië zijn er meer landen waar deze roep naar vrijheid beantwoord wordt met grof geweld. Het is daarom vreemd dat enkel in Libië ingegrepen wordt de VN, weliswaar met een VN resolutie als waarborg maar in hoeverre is dat voor de landen die meedoen aan de interventie voldoende, hebben de burgers dan niets te zeggen in deze?  Officieel moet de president van de VS eerst een voorstel indienen en goedkeuring krijgen alvorens hij het commando mag geven de strijdkrachten te mobiliseren. In de VS is hierover al behoorlijk wat commotie. Niet alleen Ron Paul stelt vraagtekens bij de gang van zaken maar ook Dennis Kucinich.

 

 

Beide congresleden menen dat de ingreep volgens de Amerikaanse constitutie illegaal is en zelfs aanleiding kan geven voor het impeachen ( afzettingsprocedure ) van Barack Obama.

 

In de VS is het echter al decennia normaal dat niet eerst het congres geraadpleegd wordt, niemand schijnt er last van te hebben dat verschillende presidenten zonder toestemming van het congres oorlogen begonnen zijn zonder dat het eigen land aantoonbaar door een bepaalde partij werd aangevallen. Zie Irak ( dreiging massavernietigingswapens ) die nooit gevonden werden en waarvan inmiddels algemeen geaccepteerd is dat die beschuldiging met bewust valse informatie in scene werd gezet en Afghanistan ( opleidingscentrum voor El Qaida ) wat later ook op pure leugens gebaseerd bleek te zijn. Die laatste heb ik sowieso nooit begrepen. De vermeende daders zouden allemaal uit Saoedi-Arabië komen maar Afghanistan werd aangevallen. Dat zou een inval van Nederland in Duitsland rechtvaardigen wanneer Belgische terroristen in Duitsland kamp maken?

 

Dat ook de Nederlandse regering het niet zo nauw neemt met de regels blijkt al uit het feit dat Rutte de opdracht gaf een helikopter te sturen naar Libië om Nederlanders te ontzetten, dit zonder medeweten van het kabinet en niet geheel onbelangrijk, de bevolking. Zaken zoals oorlogen dienen volgens de grondrechten van 1848 voorgelegd te worden aan het Nederlandse volk die daarover via een referendum haar mening kan geven, die mening kan dan door de regering gebruikt worden om ten strijde te trekken of net niet, dat ligt aan de uitslag. Dat dit principe met voeten getreden wordt blijkt al uit het laatste referendum, dat ging over het verdrag van Lissabon. Nederland stemde massaal tegen maar de toen zittende premier Balkenende had afspraken gemaakt en die wilde hij hoe dan ook nakomen. Er werd wat geschoven met een lied en een vlag, zinnen met 10 woorden kregen 20 woorden maar de betekenis bleef hetzelfde en zonder het gewijzigde verdrag verder voor te leggen aan de bevolking drukte premier Balkenende dit verdrag door, natuurlijk met medeweten en medewerking van het koningshuis.Vandaag de dag wordt de mening van de bevolking helemaal niet meer gevraagd, eenmaal gekozen blijft gekozen en geeft klaarblijkelijk dictatoriale bevoegdheden, zelfs wanneer een heel volk medeplichtig wordt gemaakt aan oorlogsmisdaden zoals wij die kennen uit Afghanistan en Bosnië.

 

Nog steeds afvragend waarom Libië wel en al die andere landen die hun volk onderdrukken niet is het duidelijk dat Rutte toezeggingen heeft gedaan aan andere partners in dit spel van wapenverkoop, landjepik, olie en macht belangen. Het besluit dat wij meedoen is al genomen, formeel moet het nog even door de kamer maar ik durf er gif op in te nemen dat wij hoe dan ook gaan, dat geldt ook voor de zogenaamde politie-trainings-missie in Afghanistan, ook dat was al beklonken.

 

De resolutie van de VN om in te grijpen in Libië luidt als volgt;

 Belangrijkste punten

1. Eist de onmiddellijke instelling van een staakt-het-vuren en een volledige stopzetting van het geweld en alle aanvallen tegen en misbruik van burgers;

4. Machtigt de lidstaten (...), hetzij nationaal handelend of door middel van regionale organisaties of regelingen, (...) om met aanvallen bedreigde burgers en bevolkte gebieden in Libië, met inbegrip van Benghazi, te beschermen met uitsluiting van een buitenlandse bezettingsmacht in welke vorm dan ook op enig deel van het Libische grondgebied;

6. Besluit een verbod in te stellen op alle vluchten in het luchtruim van Libië om burgers te helpen beschermen;

7. Besluit verder dat het verbod opgelegd bij paragraaf 6 niet van toepassing is op vluchten die uitsluitend humanitaire hulp als doel hebben, zoals het leveren of het vergemakkelijken van verlenen van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, voedsel, humanitaire hulpverleners en bijstand in verband met, of voor het afvoeren van vreemdelingen uit Libië, is evenmin van toepassing op vluchten die door de paragrafen 4 of 8, noch op andere vluchten die noodzakelijk worden geacht door de staten die handelen onder de vergunning die is verleend in paragraaf 8 ten behoeve van de Libische volk, en dat deze vluchten worden gecoördineerd met een mechanisme overeenkomstig met paragraaf 8;

8. Machtigt de lidstaten (...), hetzij nationaal handelend of door middel van regionale organisaties of regelingen, om alle nodige maatregelen te nemen om de naleving van het verbod op vluchten zoals zijn opgelegd in paragraaf 6 hierboven, zo nodig af te dwingen;

17. Beslist dat alle staten alle vliegtuigen die geregistreerd zijn in Libië of eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door Libische onderdanen of bedrijven de toestemming dienen te weigeren om van hun grondgebied op te stijgen, erop te landen, of over hun grondgebied te vliegen, tenzij de betreffende vlucht is goedgekeurd door de bij resolutie 1970 ingestelde commissie of in het geval van een noodlanding.

 

 

Het allerbelangrijkste onderdeel van de resolutie is het instellen van een no-fly-zone. Een gebied waarbinnen geen Libische gevechtsvliegtuigen zich mogen bevinden, dit om aanvallen op burgers te voorkomen. Op zich een nobel doel en beslist niet verkeerd wanneer juist toegepast.

De VN rekt het begrip van een no-fly-zone echter dermate op dat ze zich het recht toe-eigenen meteen stellingen van het Libische leger te bombarderen, zelfs wanneer deze zich houden aan de afspraken die afgedwongen moeten worden door deze resolutie. Op TV beelden krijgen wij te zien hoe vliegtuigen van het Libische leger steden bombarderen, volgens onze gekleurde journaals met als doel, de burgers. Doorgewinterde oorlogsjournalist Arnold Karskens heeft contacten met mensen in Libië die het tegendeel beweren. Onrustig, bombardementen op burgers?

Volgens mediaberichten zou de stad door Gaddafi-troepen zwaar met artillerie worden beschoten. 'Ik heb familie in de buurt en ze hebben niks gehoord van beschietingen door onze troepen.' Er wordt daar alleen met geweren geschoten op opstandelingen die ook geweren dragen.'  Maar de oorlogshandelingen zijn beperkt waarneembaar en controleerbaar in de hoofdstad Tripoli. De doelwitten bevinden zich vooral erbuiten. In de nacht klinkt wel zwaar afweergeschut en verlichten tracers de donkere hemel. Het straatbeeld is nauwelijks veranderd. Veel winkels zijn open, al sluiten er na iedere oorlogsdag meer. Bron: Tripolie onder vuur ( Arnold Karskens ).

 

De spindokters van de politiek en de media verkopen ons deze oorlog als de volgende haast door GOD bevolen actie waar wij burgers gaan beschermen. Neen, wij sturen geen hulpgoederen, tenten, bouwmaterialen, medicijnen, etc. wij helpen met kruisraketten, niet 1 maar honderden worden afgevuurd van oorlogsboten van de alliantie, enkel om de burgers te beschermen. Als uitdrukkelijk punt genoemd in de resolutie van de VN staat dat er absoluut geen grondtroepen worden ingezet. Wat wel wordt ingezet, hypermoderne gevechtsbommenwerpers, gevechtsstraaljagers, oorlogsboten, etc. Daar zullen geen burgers dood door gaan is het niet?!

Je snapt het al, ik vind het ronduit belachelijk dat er geroepen wordt dat wij burgers gaan beschermen en vervolgens honderden kruisraketten afvuren op posities waar ook burgers vertoeven, bombardementen uitvoeren op zogenaamde strategische posities van de vijand, het leger van een autonoom land, en dit alles om een no-fly-zone in te stellen.

Wat mij betreft stel je een no-fly-zone als volgt in;

 

  • Men communiceert een afgebakend gebied met de leiding van Libië en geeft aan vliegtuigen neer te halen die zich binnen dit afgebakend gebied bevinden.

 

Meer hoef je niet te doen. Overtreden ze deze tijdelijke maatregel, dan kun je ingrijpen. Het vernietigen van al het afweergeschut dat op de been is bewerkstelligt maar 1 ding en dat is onnodige burgerslachtoffers. Wat mij betreft dus een kwestie van de pot verwijt de ketel. Wanneer Ghadaffi burgerslachtoffers maakt is dat een binnenlandse aangelegenheid, wanneer wij dit doen is dat een oorlogsmisdaad.

 

Vreemd in dit hele gebeuren is dat Libië bij slechts 1 resolutie door half Europa en de VS wordt aangevallen, de presidenten staan in een rij om het geweld te veroordelen en dreigen stuk voor stuk met maatregelen en voeren deze nu dan ook uit. Een stukje verderop ligt een landje waar burgers al meer dan 60 jaar onderdrukt worden, doodgeschoten, minder rechten hebben dan een hond alhier. 36 resoluties zijn er al uitgesproken tegen de agressor in die kwestie maar geen enkele resolutie werd kracht bij gezet door de internationale gemeenschap, geen VN, geen NAVO en ook geen VS. Ik heb het natuurlijk over Palestina en de bezetters die zichzelf als staat uitgeroepen hebben en nota bene jaarlijks met miljarden uit verschillende Westerse landen ondersteund worden.

 

Het gaat zelfs nog veel verder. Wanneer je iets zegt over de agressie die daar uitgeoefend wordt op de burgerbevolking, kinderen die op tanks gebonden worden, moeders die voor de ogen van de kinderen een kogel door het hoofd krijgen omdat ze hun kind willen ontzetten, huizen die neergehaald worden door bulldozers zelfs als de bewoners er nog in zitten, dan krijg je te maken met de organisaties waarvan onduidelijk is aan wie ze nou trouw zijn en door wie ze gefinancierd worden, het ADL of hier in Nederland het CIDI.

 Begrijp jij het nog?

 Na de eerste aanvallen werd duidelijk dat de Arabische liga een ander beeld is voorgeschoteld dan hetgeen nu plaats vindt. Dit is niet wat wij afgesproken hebben, dit is niet het beschermen van de burgerbevolking, dit is in strijd met internationale regelgeving. Niet alleen de Arabische Liga is deze mening aangedaan, ook grote landen zoals China en Rusland keuren de aanvallen af en noemen het precies wat het is, een nieuwe vorm van koloniseren. En dat is het!

Prachtig die bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de burgers van Libië, jammer dat die bezorgdheid slechts een voorwendsel is om de zoveelste olierijke staat te onderwerpen aan Westerse maatstaven. In de tussentijd sterven de burgers in Oman, Jemen, en vele andere landen duizenden doden, zij zijn het blijkbaar niet waard gered te worden of zijn  het toch enkel de oliebelangen die de belangrijkste rol spelen bij deze nieuwe geweldsspiraal uit het Westen? Oman, daar was onze koningin op bezoek, dus vrienden, medestanders van de resolutie zoals Jordanië en Saoedi-Arabië zijn grote vrienden van het Westen en belangrijke zakenpartners op de oliemarkt. Neen, het is een nobele zaak!

Straks zitten alle belanghebbenden weer aan bij de Bilderbergermeeting die dit jaar zal plaatsvinden in Zwitserland, om precies te zijn in het dorpje St.Moritz. Ook onze koningin zal weer van de partij zijn om met de top van de multinationals, wapenindustrie en banken gezellig te keuvelen over koetjes en kalfjes. Vanzelfsprekend worden daar geen belangrijke zaken besproken daar het een informele bijeenkomst is en natuurlijk is de zware beveiliging enkel om ervoor te zorgen dat het gezellig samenzijn niet verstoord wordt door irritante figuren zoals ondergetekende die vinden dat jaarlijkse meetings op dit niveau niet in het geheim mogen gebeuren en willen weten waarom de top van de wereld achter gesloten deuren bijeenkomsten heeft, buiten elke verantwoording om.

Als laatste nog een film waar de Bilderbergers een belangrijke rol in spelen, bekijk de film en oordeel zelf.