Open brief Belfort-group

aan professor Pierre Van Damme

Hoofd Centrum Evaluatie Vaccinatie ( UA )

donderdag 28 april 2011

 
 
Geachte heer professor,
 
In het kader van de Europese week van de vaccinatie wordt de nadruk gelegd op sensibilisering inzake zwangerschap. De persmededeling van minister Vandeurzen is bijzonder duidelijk :

Vaccinatie tegen bof, mazelen, rode hond en kinkhoest wordt zeer nadrukkelijk aangeraden :

idealiter voor de aspirant moeder kort voor de conceptie of zo niet tijdens de zwangerschap best ook nog een prik tegen griep  tijdens het seizoen voor gezinsleden en onmiddellijke omgeving ( bv  ook grootouders !) tijdens of ten laatste onmiddellijk na de bevalling voor de baby zelf na acht , twaalf en zestien weken evenals na 15 maanden voor iedereen blijft het aangewezen zich regelmatig te laten hervaccineren

 
Dit betekent dus heel wat (prik)werk vooral voor vaccinatoren en de mensen van Kind & Gezin , die hierover duidelijke onderrichtingen zullen krijgen.en dit alles zal ondersteund worden door een grootscheepse campagne waarbij ook apotheken, mutualiteiten, kortom alle betrokkenen van heel de medische wereld zullen ingezet worden.
 
Bovendien wordt ook nog ter emotionele ondersteuning  - net als op het Valentijn Vaccinatie Symposium -  de getuigenis geïntegreerd van de moeder van Lore, een babietje dat twee maanden jong overleed aan de gevolgen van kinkhoest.
 
In dat verband is het eigenaardig dat u in een artikel dd. 31/01/2011 zelf toegeeft dat het moeilijk te zeggen is hoeveel kinderen er nog sterven aan kinkhoest en dat het laatste geregistreerde baby-overlijden van twee jaar geleden dateert . Blijkbaar moet het overlijden van Lore u dan nog niet bekend geweest zijn.
 
http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1215588/2011/01/31/Kinkhoest-maakt-weer-meer-slachtoffers.dhtml
 
 
Geachte professor,
 
Als Belfort-group staan wij op basis van ernstige argumenten kritisch tegenover het fenomeen vaccineren en ook in verband met deze campagne willen onze bedenkingen en bezwaren kenbaar maken.
 
We hebben deze reeds in algemene zin overgemaakt aan minister Vandeurzen als politiek verantwoordelijke ( cfr http://belfort-group.blogspot.com/2011/04/bijna-zwanger-denk-aan-vaccinatie.html ).
 
We contacteren u nu als deskundige en medisch verantwoordelijke voor deze campagne om u enkele kritische vragen voor te leggen in verband met kinkhoest, die inderdaad een gevaarlijke en besmettelijke ziekte is.
 
 
De ook door u onderschreven redenering is : als we nu alle betrokkenen hiertegen vaccineren evenals de directe omgeving sluiten we het risico van deze zieke te krijgen of over te zetten zo goed als uit.
 
Op het door u voorgezeten Valentijn Vaccinatie Symposium van 18 februari is gebleken dat er geen enkele studie bestaat die beantwoordt aan alle door de medische wetenschap gehanteerde criteria ( nl. gerandomiseerd, dubbel blind en placebo gerelateerd ) die bewijst dat vaccins werken. Ook niet voor kinkhoest.
 
Met andere woorden : 'men' gaat ervan uit dat vaccinatie effectief een bescherming biedt voor het kind en de kans op besmetting door de onmiddellijke omgeving wegneemt, maar zeker en door studies onderbouwd is dit allerminst !
 
Ik denk hierbij aan volgende reactie van een collega van u op een vraag tijdens het Valentijn Vaccinatie Symposium :


bij twijfel de spuit erin
het zal wel ergens goed voor zijn
en het doet zeer zeker geen kwaad

 
Omgekeerd zijn er heel wat aanwijzingen dat wie gevaccineerd wordt een groter risico loopt om de ziekte te krijgen en ook om geconfronteerd te worden op korte én lange termijn met ernstige bijwerkingen ! Dit blijkt onder andere uit dit artikel over kinkhoest van homeopathisch arts Tinus Smits, die vorig jaar overleed maar vele jaren lang gespecialiseerd was in de vaccinatieproblematiek : http://www.post-vaccinaal-syndroom.nl/3906/kinkhoest.aspx.
 
Dit zijn de meest relevante passages :
 
De frequentie onder kinderen beneden de één jaar is door het vaccineren toegenomen omdat moeders nu niet meer voldoende antistoffen aan hun babies mee kunnen geven, daar ook moeders tegen deze ziekte zijn ingeënt. Sinds de vaccinatie tegen kinkhoest zien we dan ook in toenemende mate hele kleine babies van enkele weken tot enkele maanden met kinkhoest te kampen krijgen. 
 
Ook de frequentie onder pubers en volwassenen is door het vaccineren toegenomen. In sommige gevallen treden complicaties op zoals longontsteking en in zeer zeldzame gevallen encefalitis (hersenontsteking) of stuipen. De ziekte duurt al gauw twee tot zes weken in volle hevigheid, waarna de heftige verstikkende hoestbuien geleidelijk aan minder heftig en minder frequent worden. De hoest kan nog maanden nadien voort blijven duren tot zelfs jaren lang.
 
Begin april 2004 kwam de Gezondheidsraad met een vernietigend rapport over het Nederlandse kinkhoestvaccin.
 
Op de eerste plaats stelt het rapport dat het Nederlandse vaccin veel meer bijwerkingen heeft dan ons jarenlang voorgehouden is door het RIVM. Door op het acellulaire vaccin over te stappen kunnen in Nederland jaarlijks 8000 gevallen van ‘zeer belastende bijwerkingen' vermeden worden.Per Januari 2005 is het acellulaire vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen.
 
Het is overigens niet te verwachten dat dit acellulaire kinkhoestvaccin beter zou werken dan het cellulaire, daar het van dezefde kinkhoestbacterie gemaakt is als het oude en de bacterie ondertussen veranderd is (gemuteerd).
 
Doordat het vaccin alleen in de combinatie DKTP (difterie, kinkhoest, tethanus, pokken ) toegediend wordt is het moeilijk om precies uit te maken wat van het kinkhoest vaccin komt en wat van de andere vaccins of een combinatie daarvan.
 
Toch bleek uit onderzoek dat de DKTP veel meer bijwerkingen geeft dan de DTP. Het vaccin wordt verantwoordelijk gehouden voor veel neurologische aandoeningen.
 
Toen in Japan in 1975 de DTK uitgesteld werd tot twee jaar bleek er een enorme daling te ontstaan in neurologische aandoeningen: het aantal blijvende neurologische aandoeningen daalde van 57 naar 19 en het aantal doden door neurologische aandoeningen van 37 naar 14 over een periode van 5 jaar.  
 
Ook daalde de kindersterfte spectaculair, waardoor Japan van de zeventiende naar de eerste plaats op de wereldranglijst steeg wat betreft de laagste kindersterfte.
 
Hieruit blijkt met name dat het zeer vroeg vaccineren (in Nederland al met 2 maanden - bij ons op acht weken ) veel extra risico's met zich meebrengt. Maar ook ontwikkelingsstoornissen, dyslexie, gedragsstoornissen, autisme, en allerlei infecties van de luchtwegen zoals middenoorontstekingen, chronische verkoudheden, keelontstekingen, bronchitis en astma worden in verband gebracht met dit vaccin.


 
Dit zijn toch ernstige en onrustwekkende vaststellingen die heel wat vragen oproepen ?

 
Maar uw speciale aandacht vragen we voor de oplossing, die er wel degelijk blijkt te zijn.  Kinkhoest hoeft dus niet noodzakelijk fataal te zijn ! 
 
Als bij hele kleine babietjes de diagnose kinkhoest wordt vastgesteld kan via een ziekenhuisopname wel getracht worden te verhinderen dat het kindje stikt in zijn slijm maar voor echt te genezen via antibiotica is het blijkbaar te laat.
 
De reguliere geneeskunde moet dus zelf toegeven geen perspectief  van genezing te kunnen geven.

 
De heer Smits suggereert dan op overtuigende en evidence based manier dat er wel een oplossing kan aangereikt worden door de homeopathie
 
Waar ook stelselmatig aan voorbijgegaan wordt in de huidige aanpak is dat het perfect mogelijk is infectieziekten, ook kinkhoest, aan te pakken door ons eigen immuniteitssysteem op natuurlijke wijze te ondersteunen door middel van vitaminen. Zo blijkt dat als de zogende moeder tussen drie tot tien maal per dag vitamine C inneemt haar baby hierdoor in staat is de kinkhoest-infectie te verwerken.
 
Geachte professor,
 
Wij erkennen de verdiensten van de moderne westerse medische wetenschap, maar hebben het er moeilijk mee dat haar methode bij het aanpakken van infecties, die hoofdzakelijk op het toedienen van chemische middelen gebaseerd is, als de enige wordt beschouwd.
 
Waarom niet open staan en 'complementair' samen werken met andere geneeswijzen die doorheen de eeuwen heen hun nut aangetoond hebben en veel minder risico's inhouden ?

  
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor het volgende.
 
In België kan geen enkel vaccin verplicht gesteld worden, ook niet tegen polio ( cfr het u bekende recente vonnis van de rechtbank te Doornik ). Iedereen heeft dus ingevolge de patiëntenwet van 2002 het recht om een medische behandeling te aanvaarden of te weigeren.
 
De praktijk is anders : de druk die op de jonge ouders wordt uitgeoefend is heel groot wat resulteert in een penetratiegraad van meer dan 95 % bij zuigelingen.
 
Op welke manier wordt het niet verplicht karakter aan vaccinatoren duidelijk gemaakt en wordt hen bovendien aangemaand om de ouders correct in te lichten over voor- en nadelen van vaccinatie, bv. door hen de bijsluiter te overhandigen om deze aandachtig, volledig én op voorhand te lezen ( zoals het overigens door de farmaceutische producenten zelf zeer uitdrukkelijk wordt gevraagd ! ) ? Dit gebeurt momenteel niet of heel beperkt .

Ook de minister dringt in zijn persmededeling met nadruk aan op betere informatie op dat vlak.

 
En minister Vandeurzen heeft gelijk want er komen meer en meer vonnissen waarbij de vaccinator persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade omdat hij zich niet op een behoorlijke wijze heeft gekweten van zijn informatieplicht !
 
 
Geachte heer professor,
 
Graag hadden we dus uw mening als hoog gereputeerd vaccinoloog en medisch verantwoordelijke voor de deze week lopende campagne over volgende punten :
 
* het gebrek aan wetenschappelijke bewijs inzake de  effectiviteit van vaccineren
* het verhoogd risico om de ziekte te krijgen waartegen men ingeënt wordt
* het groot aantal bewezen bijwerkingen, vooral bij jonge kinderen
* het samen werken met andere complementaire geneeswijzen
* het ten onrechte de facto als verplicht voorstellen van vaccinatie
* het correct verstrekken van alle relevante info aan betrokkenen
 
 
Hoogachtend namens de Belfort-group,
 
Peter Vereecke

 

Aanvulling door Nexus

Vaccins veroorzaken niet alleen regelmatig blijvende lichamelijke schade bij kinderen maar ook al te dikwijls zelfs de dood. Een officieel rapport uit de USA bevestigt dat er in de laatste 23 jaar 1.061 vonnissen geweest zijn waarin een rechter het rechtstreeks oorzakelijk verband tussen een vaccinatie en het overlijden van een kind als bewezen beschouwde . En dit is uiteraard slechts het topje van de ijsberg. De feitelijke ellende is in werkelijkheid ongetwijfeld nog veel dramatischer ... !

Ouders van deze en andere kinderen, van afgeronde rechtszaken, ontvingen schadevergoedingen van maar liefst US$ 110 miljoen. Dit bedrag wordt natuurlijk niet betaald als er geen aanleiding toe is.
Dit nieuws komt deze week, op het moment dat de Japanse overheid haar vaccinatie-programma stop zette, nadat maar liefst 6 kinderen stierven, nadat zij HIB-vaccinaties (meningitis (= hersenvliesontsteking)) hadden toegediend gekregen en inentingen tegen pneumokokken.

De cijfers die nu door de Amerikaanse overheid zijn vrijgegeven, zijn gebaseerd op schade door maar liefst 30 verschillende vaccins, die aan baby’s en peuters werden toegediend. Er is dus geen enkel vaccin feitelijk veilig te noemen. De cijfers komen van het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid, en specifiek van het departement van het National Vaccine Injury Compensation Program, dat deze cijfers op 4 april 2011 vrijgaf.

Van 1988 tot 2010 ontving deze afdeling maar liefst 13.797 aanvragen voor schadeloosstelling, van gezinnen die meldden dat hun kind was geschaad door, of zelfs was gestorven aan een vaccinatie.
Hiervan zijn inmiddels 2699 gezinnen/ouders gecompenseerd, de meeste zaken liggen echter nog op behandeling te wachten.
Maar deze 2699 gezinnen zijn niet ‘zomaar’ gecompenseerd: waar deze heftige rook vandaan komt, is dus wel degelijk vuur..!

DTP-vaccin de grote boosdoener
Het meest gevaarlijke vaccin blijkt het DTP-vaccin te zijn, dat sporen bevat van difterie, tetanus en kinkhoest. Op dit vaccin was maar liefst 30% van de klachten van toepassing, ofwel 3979 claims, waaronder 696 zaken van overleden kinderen..!Bron: http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/statistics_report.htm