Beste Waarheidsvinder,

Tussen de Cuba crisis de Dallas maakt toenmalig president J.F. Kennedy de volgende gedenkwaardige opmerking: “Follow The Money And You Will Know Who Rules The World”

JFK wist als geen ander dat de macht van de wereld gebaseerd is op de kunstmatige creatie van geld op basis van het vertrouwen van het volk. Zonder het vertrouwen van het volk is het huidige geld in dollars, euro’s en yen’s in feite geen cent meer waard omdat er geen enkele tegenwaarde (vroeger was dit nog Bretton Woods goud) behalve het vertrouwen van het volk tegenover staat. Hij of zij die de kunstmatige creatie van ons geld bij de centrale banken beheerst, beheerst in feite de wereld en alles wat daarop leeft. Iedere belangrijke (politieke) beslissing kon volgens John F. Kennedy (JFK) dan ook teruggevoerd worden op de persoon c.q. Familie die de eigenaar is van onze centrale banken. Een persoon c.q. Familie die het Spel en de Knikkers tot in de finesses beheerst en de politiek en het volk gebruikt om mee te spelen. Wie zijn deze meesterspelers en hoe zit hun spel in elkaar. Dat is de vraag die steeds vaker wordt gesteld en vele mensen het leven gekost heeft.

1.1 THE SPEECH THAT KILLED JOHN F. KENNEDY

 

De vader van JFK de Ierse patriarch van de Kennedy Familie, die ooit als “investment banker” zijn carrière was begonnen, had in de twintiger jaren “roaring twenties” een vermogen verdient tijdens de drooglegging van Amerika. En met dit vermogen zorgde hij ervoor dat de democraat Franklin Rooseveldt de nieuwe president van de Verenigde Staten werd in 1933. Als tegenprestatie had Joseph bedongen dat hij de voorzitter van de “Securities and Exchange Commission” werd en later tevens de Amerikaanse ambassadeur in Engeland. Een ambassadeur die Amerika, net zoals Neville Chamberlain buiten de 2e wereldoorlog wilde houden hetgeen hem door een aantal Europese Families niet in dank werd afgenomen. Nee de Kennedy’s en Chamberlain waren in de media niet populair tijdens de 2e wereldoorlog. De twee posities van Joseph Kennedy beheerste en controleerde zowel de geldcreatie en rente van de centrale bank, de inflatie, wisselkoers en (buitenlandse) monetaire politiek in zowel Amerika als Engeland (de financiële Gateway naar Europa). Posities die een opkomende wereldmacht dus konden maken of breken in een tijd waar de depressie van de dertiger jaren nog hevig om zich heen greep.

Zoals u weet werd in 1694 de eerste Centrale Bank in Engeland door een Nederlander opgericht. De Nederlandse Koning kon nu middels kunstmatige geldcreatie ongelimiteerd geld lenen voor het voeren van zijn oorlogen. De gouden eeuw op basis van ongelimiteerde geldschepping en krediet was begonnen. Later zouden de privé eigenaren van de Centrale bank in Nederland en Engeland de Centrale Bank (FED) in Amerika oprichten. Monetair gezien zijn Amerika, Engeland, Nederland en later de rest van Europa incl. Japan (na de 2ewereldoorlog en Marshall plan) een kunstmatige geldcreatie, rente en machtseenheid die zijn weerga niet kent in de wereld. Een machtseenheid waar maar een Familie de baas over is Nadat Franklin Rooseveldt in 1933 de Amerikaanse verkiezingen gewonnen had stond Joseph Kennedy aan het toppunt van zijn macht.

Want behalve de controle over een groot deel van het Amerikaanse bedrijfsleven, hij had immers in de twintiger jaren grote belangen genomen in de banken, olie, wapen, kranten, film en theater ofwel media industrieën, had hij nu ook indirect de macht over de (buitenlandse) politiek in Amerika. Deze macht werd nog verder uitgebreid toen zijn zoon John F. Kennedy President van de Verenigde Staten werd en zijn andere zoon Robert F. Kennedy aangesteld werd als Minister van Justitie (Secretary of Justice). Het resultaat was dat geld, energie, media, politiek en de rechtgevende, uitvoerde en rechtsprekende macht in handen van Een Familie kwam in 1961.

Amerika werd in feite tussen 1933 en 23 november 1963 (Dallas) indirect door de Kennedy’s geregeerd. De Kennedy’s waren dus De Keizerlijke Familie van Amerika. En daar was De Europese Familie, die tot het aantreden van JFK de Centrale Banken in zowel Amerika en Europa beheerst en gecontroleerd hadden niet blij mee. Zeker niet wanneer de President ook nog eens het grootste familiegeheim aan het Amerikaanse volk en de rest van de wereld gaat vertellen. Het geheim dat wanneer je weet wie de eigenaar is van de (centrale) bank, energiebedrijven en media in een land of gemeenschap je ook weet wie het feitelijke voor het zeggen heeft in land of gemeenschap. De politiek is niet meer dan een uitvoerend orgaan van deze eigenaar c.q. familie net zoals Franklin Rooseveldt, JFK en zijn broer Robert (Bobby) dit waren voor Joseph Kennedy. De man die in besloten kringen ook wel de Keizer van de wereld werd genoemd.

Toen JFK het grootste geheim der geheimen aan de media prijsgaf was het afgelopen met zijn regeerperiode. De moord op President Kennedy en later ook Robert Kennedy waren dan ook niet zozeer politieke moorden maar meer gericht om de kroonjuwelen van de Europese Familie veilig te stellen. Iedereen die immers een beetje de geschiedenis van de mensheid kent weet dat het meestal een jaloerse (aangetrouwde of geadopteerde) broer, zus, neef of nicht ofwel familielid is die de Keizer(in) of Koning(in) te val brengt waarna hij of zij zijn positie overneemt en het hele feest weer van voren af aan opnieuw begint.

JFK en zijn broer Bobby hebben echter ondanks wat menselijke tekortkomingen heel wat voor de wereld betekent. Zeker toen zij hun handen vrij kregen nadat hun vader Joseph Kennedy op 19 december 1961 overvallen werd door een beroerte waarvan hij nooit meer zou herstellen. Ja ook aspirant (wereldse) Keizers kunnen zomaar gezondheidsproblemen krijgen. JFK en Bobby konden nu voor het eerst in hun leven een eigen koers varen. Een koers die Amerika en de rest van de wereld letterlijk op hun kop zou zetten in de 1000 dagen dat zij aan de macht waren.

We moeten echter niet vergeten dat de moord op zowel JFK als Bobby het gevolg was van het wegvallen van het veiligheidsnet dat Joseph voor De Familie had gebouwd. Tot zijn beroerte had Joseph Kennedy namelijk het “silent security pact” met de eveneens Ierse McCarthy en het hoofd van de FBI genaamd Edgar Hoover gesloten om De Familie te beschermen tegen onverhoedse Europese Familie aanvallen van buiten. Na zijn beroerte viel dit veiligheidsnet weg en werden JFK en Robert vogelvrij verklaard.

Het resultaat van 1000 dagen aan de macht:

1. Allereerst openbaarde zij het grootste geheim der geheimen aan de wereld. Het geheim dat hen beide het leven kostte omdat de meest families dit geheim graag geheim wilde houden voor het gewone volk. Al sinds de Romeinse tijd wordt het volk immers met brood en spelen zoet gehouden terwijl het spel van macht, geld en verdeel en heers door De Families van deze aarde gespeeld wordt. Een spel waar zowel het volk als zijzelf uiteindelijk het slachtoffer van worden. Kortom de geschiedenis herhaalt zichzelf keer op keer.

2. Ten tweede grepen zij persoonlijk in tijdens de Alabama George Walles school en rassenrellen. Op de avond van 11 juni 1963 gaf JFK zijn beroemde door Bobby geschreven “Civil Rights Address” speech op de televisie. Een toespraak waar blanken en zwarten voor de wet gelijk werden gesteld. Wat hij voorstelde zou later de “Civil Rights Act” van 1964 worden. Een van de belangrijkste “Acts” in de geschiedenis van de mensheid omdat het in feite voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid de slavernij afschafte. Tenminste wanneer we de Monetaire Slavernij waar iedere wereldburger vandaag onder gebukt gaat maar even voor het gemak vergeten

3. Ten derde zorgde zij er op 13 augustus 1961 voor dat het oud zeer tussen Duitsland en de rest van de wereld weggenomen werd in zijn wederom door Bobby geschreven “Ich Bin Ein Berliner” speech. Een speech die er tevens voor zorgde dat de eerste scheuren in de Berlijnse muur kwamen welke later een eind zou maken aan de Koude Oorlog.

Dit maakte voor de Europese Familie de weg vrij om net zoals in Amerika en Japan een Europese Monetaire Eenheid te vormen inclusief EEN Europese Centrale Bank (ECB). Het doel van de huidige kunstmatig gecreëerde Kredietcrisis van 2007-2008 was dan ook om, onder het mom van het beschermen van de burger, alle monetaire macht naar zich toe te trekken. Tot het zomerreces van 2008 was het immers nog zo dat de controle van de financiële instellingen in Europa nog voor een groot deel bij de ?democratisch? gekozen Ministers van Financiën lag. Sinds juli 2008 is dit niet meer zo en ligt de hele beheersing en controle van de financiële sector bij de Nationale Centrale Banken en ECB. De Nationale Centrale Banken en ECB die al volledig eigendom waren van EEN Europese Familie. Een Familie die het vanaf vandaag volledig voor het zeggen heeft in de wereld zonder tussenkomst van de regering, volksvertegenwoordiging c.q. democratie. Het einde van de democratie dus zover we hier nog van konden spreken in de afgelopen jaren. Er is nu EEN Centrale Bank c.q. Familie die Amerika, Europa en Japan dus in feite de wereld van vandaag in haar macht heeft en regeert zonder enig toezicht.

4. Ten vierde zorgde hij er met zijn broer Robert J. Kennedy, Robert McNamara en Kenny voor dat de Cuba crisis niet uit de hand liep. Door het uitruilen van de kernraketten in Cuba (Rusland) en Turkije (USA) voorkwamen zij een 3e wereldoorlog. Een oorlog die zeker een einde had gemaakt aan de wereld zoals wij deze vandaag kennen.

5. Ten vijfde zorgde zij ervoor dat het Apollo en man op de maan projecten mogelijk werden gemaakt. Projecten waardoor de mensheid voor het eerst in haar geschiedenis de aarde kon verlaten om het heelal te ontdekken.

JFK: “No nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space" and "We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard."

JFK en Bobby zijn dan ook twee van de belangrijkste personen in de westerse geschiedenis geweest. JFK het gezicht van de natie en Bobby het geweten. En het is alleen maar triest te noemen dat andere familieleden hier anders over dachten.

1.2 TO SIN BY SILENCE WHEN WE SHOULD PROTEST MAKES

COWARDS OUT OF MEN

Waarom vertellen wij u dit. Omdat wanneer u niet weet hoe het spel en de knikkers gespeeld wordt en wie spelers (toonaangevende Families) en de knikkers (de gewone burgers) uw toekomst er niet al te rooskleurig uit zal zien en er geen droog meer valt te verdienen op de beurs. Beurskoersen worden immers net zoals altijd door De Toonaangevende Families in een land of gemeenschap bepaald. Families die het ook vandaag nog voor het zeggen hebben in de wereld. Voor een goed advies is het dan ook nodig dat je (in)directe contacten hebt met deze families. Families in zowel Amerika, Zuid Amerika, Europa, Afrika, China, Rusland, Midden-Oosten, Azië, Australië en Nieuw Zeeland. Families die het niet altijd met elkaar eens zijn waardoor de markt in beweging komt. Deze contacten ofwel “Insiders Information” betekenen letterlijk het verschil tussen leven en dood en winst en verlies. Want laten wij duidelijk zijn. Deze informatie is er niet op gericht om de wereld te veranderen en/of aan politiek te doen. Dat laten wij graag over aan mensen die onwetend zijn en het politieke spel der illusies echt nog leuk vinden. Deze informatie is er puur op gericht om in zo kort mogelijke tijd een zo hoog mogelijk rendement voor uw geld te halen. Geld dat het leven op aarde een stuk aangenamer kan maken. Geld dat je de mogelijkheid geeft om te doen wat je echt leuk vindt in het leven. Kortom de beslissing te nemen om aan Het Spel en de Knikkers deel te nemen op gelijk niveau of er voor eens en voor altijd afstand van te nemen omdat het de afgelopen duizenden jaren al teveel slachtoffers opgeëist heeft in de vele kunstmatig gecreëerde oorlogen, olie-, krediet-, voedsel- en watercrisissen.

1.3 WAT HOUDEN WIJ VOOR U IN DE GATEN

Het mag duidelijk zijn dat we allereerst De Toonaangevende Families, (Centrale) Banken, tele- en datacommunicatie, energiebedrijven, wetgevende, uitvoerende en rechtsprekend machten en manipulerende boodschappen in de media in de gaten houden. Deze zijn immers de pijlers waarop onze hele economie en schijndemocratie gebouwd zijn. Het zijn tevens de pijlers die de rest van het bedrijfsleven letterlijk in beweging brengen wanneer er iets tussen de Families gebeurt.

Familieruzies in de vorm van oorlogen en revoluties zorgen over het algemeen voor de grootste bewegingen op de (internationale) beurzen. Zeker wanneer deze ruzies gaan over wie de baas is over geldcreatie, rente, valutastandaard, wisselkoersen en de energie c.q. olie en aardgasreserves in de wereld.

Ten tweede houden wij de Amerikaanse, Engelse, Nederlandse en Japanse beurzen ofwel Wallstreet, The City, Het Damrak en Nikkei goed in de gaten. Deze vier beurzen, die in feite EEN beurs en EEN Familie vertegenwoordigen bepalen immers op dit moment nog de richting waarin het in de wereld zal gaan. En hoewel de Chinese, Russische en Indiase Families er alles aan doen om deze hegemonie te doorbreken zal het nog wel even duren voordat zij mede de richting kunnen bepalen.

Ten derde houden we de natuur nauwlettend in de gaten. Want hoewel De Families het voor het zeggen hebben in de geld, energie, informatie, politiek, juridische en media wereld heeft de natuur altijd het laatste woord. Je kan immers onderling nog zoveel afspraken maken als je wilt maar wanneer er een Tsunami, Aardbeving, Orkaan en/of Epidemie voorbijkomt heeft niemand meer wat in te brengen op deze aarde.

Natuurlijk praten wij niet over de Vogelgriep en andere griepjes want deze zijn kunstmatig gecreëerd om het volk in verwarring te houden ofwel van de waarheid uit te sluiten. Een Noordzee Tsunami, Middellandse Zee Aardbeving, Orkanen op het Europese vaste land en Europese Griep/Pest Epidemie kunnen grote gevolgen hebben voor de bewegingen op de beurs en dus ook voor uw portemonnee.

Ten vierde houden wij de technologische ontwikkelingen op het gebied van energie nauwlettend in de gaten. En dan praten we niet alleen over wind-, zonne-, bio- en waterstof energie maar vooral de elektromagnetische (EM) energie opwekkers in de ionosfeer en Van Allen Belts in relatie tot het elektromagnetisch veld van onze aarde. Deze velden zijn naar ons inziens in staat om de aarde over een aantal jaren van een bijna onuitputtelijke bron van energie te voorzien. Energie die ook nog eens draadloos verzonden en ontvangen kan worden.

Wij ofwel meer dan 144.000+ collega’s op deze aarde houden ons dus niet bezig met de details maar hoofdzakelijk met de grote lijnen die de wereld dus ook uw leven en de beurs letterlijk in beweging kunnen brengen. Om snel toegang te krijgen tot de beste informatie hebben wij de afgelopen 21 jaar een wereldwijd familie en vrienden netwerk opgebouwd. Een netwerk dat zijn gelijke niet kent en in staat is om u te verzekeren van de beste “Insiders Information”. Natuurlijk zijn wij ook maar mensen. Dus houdt u er rekening mee dat u altijd naar eigen inzicht en gevoel zal moeten handelen. In de afgelopen jaren behaalde resultaten bieden immers nog geen garantie voor de toekomst zeggen onze banken en beleggingsinstellingen altijd vriendelijk. Deze informatie geeft een mogelijk richting aan. Het is aan u om deze richting vanuit meerdere gezichtpunten verder te onderzoeken om hierna pas een richting in uw leven te kiezen.

Voor een andere kijk op de wereld en de rol van De Families en centrale banken zie Zeitgeist The Movie ;

OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET

BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,

SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN

WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN

EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!


2. De grootste geld- en arbeidsmigratie die de mensheid ooit gekend heeft

PLUS DRIE MANIEREN OM HIER VANDAAG AL VAN TE PROFITEREN

Beste Waarheidsvinder,

De Familie Mantra van de afgelopen drie maanden was: “Het gaat goed met de wereldeconomie dus koop” En zodra De Familie zegt KOOP dan voeren trouwe en loyale officieren zoals Ben Bernanke, Jean Claude Trichet en Nout Wellink keurig de orders uit. Samen met alle Oude Media, Statistische- en Opinie Bureaus werd dan ook het goede nieuws over heel de wereld verspreid. Een stijgend consumentenvertrouwen. Een stijgende export. Een aantrekkende economie. Een dalende werkloosheid. Zelfs de 50+ ‘ers vonden opeens weer een baan. Het was bijna te mooi om waar te zijn al deze veelbelovende verhalen en statistieken. “Dus nog snel even wat aandelen kopen dachten de meeste particuliere beleggers”.

Maar toen kwam zoals wij in maart 2006 al voorspeld hadden de correctie. De BSE verloor 12%, Rusland 9%, China 7%, Amerika en Europa een kleine 5% en sommige minder bekende beurzen zelfs 20% in nog geen twee weken tijd. Een crash dachten de meeste mensen. Nee dames en heren. Een crash in een onbeheerste en ongecontroleerde ineenstorting van de aandelenbeurzen wereldwijd. Deze correctie was, zoals zo vaak, een keurig door De Familie vooraf geplande, gedirigeerde, beheerste en gecontroleerde overheveling (migratie) van kapitaal c.q. vermogen van de particuliere belegger en MKB bedrijven naar De Familie en de in hun bezit zijnde Index genoteerde Multinationals. Zie het maar als een eenmalige extra indirecte belastingheffing van 5-20%. Een prachtig spel waar vele Insiders zoals u van mee hebben mogen profiteren. Want zoals u weet wordt “Het Spel en De Knikkers” op deze manier al meer dan 2000 jaar op exact dezelfde manier gespeeld en maken wij (bijna) iedere keer winst.

Dus op wat natuurrampen, (wereld) oorlogen, revoluties en epidemieën na, is het dus altijd feest in de Insiders club. Toch is de feestvreugde tegenwoordig wat minder dan normaal. Er zijn immers een aantal familieleden die beweren dat we de afgelopen jaren toch wel heel ver zijn gegaan in het uithollen van de beurzen van burgers en MKB bedrijven. Een (indirecte) belastingdruk van nu al meer dan 90% valt immers niet voor lange tijd te handhaven, weten we uit de geschiedenis. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Hoe Het Besteedbaar Inkomen van Iedere Nederlander Verdubbeld Kan Worden Binnen Drie Jaar”.

Wat is er aan de hand? De waarheid op de TV en Oude Media verschilt op dit moment zoveel van de werkelijkheid op Straat en de Nieuwe We Zijn Samen EEN Familie Media dat we een trendbreuk zien in het vertrouwen en geloofwaardigheid dat wij na de tweede wereldoorlog altijd in onze gezaghebbers hebben gehad. En dat is gevaarlijk kunnen wij u vertellen. Het “Spel En De Knikkers” blijft immers alleen maar werken wanneer het gat tussen werkelijkheid en illusie niet te groot wordt gemaakt. Een netto besteedbaar inkomen van 20% voor iedere burger houdt het spel gezond. Een besteedbaar inkomen van 10% of minder maakt het spel levensgevaarlijk voor iedereen. Zeker wanneer er Een Familielid bedenkt dat deze 10% in mei 2006 ook nog eens afgeroomd diende te worden met een extra indirecte belastingheffing van 5-20% in de vorm van een kunstmatige beurscorrectie ofwel overheveling van kapitaal en vermogen.

Dat dit niet verstandig is, weten wij uit de geschiedenis. Alleen zij die in staat zijn op een wijze manier met macht en geld om te gaan houden het “Spel en De Knikkers” en dus hun Familie in stand zodat iedereen ervan kan meeprofiteren. Te grote Machtswellust, hebzucht en het onderste uit de kan verstoren het spel altijd voor langere tijd. En daar zit geen enkel mens op te wachten kunnen wij u zeggen. En terwijl Nout Wellink ons op 10 mei 2006 nog even waarschuwt voor een aankomende correctie, Na goede jaren komen magere jaren. Het is verstandig dat iedere Nederlander een buffer opbouwt en gelijk daarna op 12 mei 2006 het volgende tegenstrijdige bericht verkondigt: Weg met het pessimisme, er komen mooie jaren aan voor de Nederlandse economie. Het gaat zelfs zo goed dat straks een tekort aan arbeidskrachten dreigt.

Komt de voorzitter van het CBS, G. van der Veer, op 23 mei ofwel het dieptepunt van de correctie in de Oude Media ook nog eens met het nieuws dat het beginnend herstel voorbij is en we vandaag in een “Hoogconjunctuur” leven. Voor dit soort opmerkingen moet je wel lef hebben wanneer je weet dat de particuliere beleggers en MKB bedrijven in de twee weken daarvoor net 40 miljard euro op de Nederlandse beurs hebben verloren. En als klap op de voorpijl weet onze Minister President op 27 mei 2006 nog het volgende te melden: Na het zuur van de hervormingen proeft de burger nu het zoet Volgens ons hadden we dit al eens eerder gehoord van Gerrit Zalm net nadat het nieuwe zorgstelsel werd aangekondigd. De grote migratie van kapitaal, vermogen en geld van particulieren en MKB bedrijven naar De Familie en Index genoteerde Multinationals is haar volgende fase ingegaan.

De grens van 10% netto besteedbaar inkomen is in mei 2006 – een historische maand – overschreden en in een maand voor de gewone burger gedaald naar 8-9%. De hoogconjunctuur is nu alleen nog van toepassing op een zeer kleine elite van een paar duizend mensen in Nederland. De groei van de Index genoteerde Multinationals wordt nu bijna volledig gefinancierd door het stap voor stap overnemen en uithollen van 685.000 MKB bedrijven – die nu nog verantwoordelijk zijn voor de helft van de omzet, werkgelegenheid en export van de BV Nederland - in Nederland.

O ja en wat moeten we eigenlijk met bovenstaande tegenstrijdige berichtgeving? Nou eigenlijk helemaal niets want iedere Insider weet dat er Leugens zijn: Grote leugens – Statistieken - En Tegenstrijdige Berichtgeving

Door het wijzigen van een aantal kernvariabelen en/of kerngrondslagen verander je immers slecht weer zomaar in goed weer. Statistieken kennen, zoals u weet, geen enkel wetenschappelijke onderbouwing behalve het feit dat je er alles mee mogelijk kan maken in de illusionaire schijnwereld.

2.1 DE WAARDE VAN CONSTANTE TEGENSTRIJDIGE BERICHTGEVING

Waarom is de constante tegenstrijdige berichtgeving tussen politieke partijen, centrale banken, statistische bureaus, opinie onderzoek bureaus en oude media etc. door De Familie in het leven geroepen? Nou dat is heel eenvoudig te verklaren. Tegenstrijdige berichtgeving zorgt ervoor dat alles en iedereen van minister president tot gewone burger in constante verwarring wordt gehouden, waardoor de beurzen in beweging blijven. Zonder verwarring zou er immers geen enkele beurs kunnen bestaan. Zonder verwarring kan “Het Spel en De Knikkers” niet gespeeld worden omdat iedereen de waarheid zou kennen. En zoals u weet is de waarheid eenduidig en niet verwarrend. Verwarring zorgt voor Macht, Geld en Ongelijkheid welke in stand worden gehouden door de overbekende Verdeel en Heers en Brood en Spelen technieken.

Voor meer informatie over de speltechnieken raadpleegt u de volgende historische werken:

1. The Art of War

Sun Tzu (400 vChr.)

2. Res Gestae divi August en Vergilius Aeneis

Imperator Pontifex Maximus Augustus (63 vChr- 14 nChr)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Augustus

3. Il Principe en Discorsi soprala prima deca di Tito Livio

Machiavelli (1469-1527)

Dus wilt u als (Insider) belegger geld blijven verdienen aan de beurs dan is het zaak om “Het Spel en De Knikkers” te doorgronden en op een meer evenwichtige manier in stand te houden. En met meer evenwichtig bedoelen wij dat de meerderheid van de bevolking het vertrouwen houdt in haar gezaghebbers. Want zonder vertrouwen werkt niets in het leven. Op dit moment zitten we in de Westerse wereld echter met een vertrouwensbreuk sinds de laatste verkiezingen ofwel een situatie waar minder dan 50% van de bevolking haar stem nog uitbrengt op een van de oude politieke partijen. Corrigeren we de cijfers ook nog eens met de blanco stemmen dan is er al jaren geen sprake meer van een democratie maar meer van Een Familie oligarchie. Ga je dan ook nog eens de (indirecte) belastingen verhogen boven de 90% en de grondwet, Universele verklaring van de rechten van de mens en Europese verdrag van de rechten van de mens en fundamentele (Vier) vrijheden vervangen door Patriot 1, 2 en 3 achtige willekeur en klassenjustitie wetgeving, zoals dank zij de Raad van State en haar Vrinden op dit moment gebeurt, dan vraag je om moeilijkheden.

Hiermee willen wij niet stellen dat mensen als Ben Bernanke, Jean Claude Trichet, Nout Wellink, G. van der Veer en J.P. Balkenende opzettelijk het spel in gevaar brengen. Zij voeren immers alleen maar orders uit en ”Befehl ist Befehl”. Deze mensen en vele van hun politieke, militaire, politie, media, juridische en belasting collega’s, die “Het Spel En De Knikkers” vaak niet eens kennen omdat ze op hun Universiteiten netjes geconditioneerd en geïndoctrineerd zijn in het ware geloof van De Familie, moeten zich echter wel bedenken dat wanneer er te extreem qua netto inkomen en grondrechten afgeroomd wordt “Het Spel En De Knikkers” voorbij is. Dus dag gedirigeerde, beheerste en gecontroleerde verwarring en correcties, dag volatility, dag beurs en dag beleggen. De vraag die alle betrokkenen van hoog tot laag zich op dit moment dan ook moeten stellen, is of het verstandig is om het besteedbaar inkomen van de particulieren en MKB bedrijven in de komende maanden en jaren nog verder af te romen boven de 90% middels nog meer extra (indirecte) belastingen. De boog kan immers niet eeuwig gespannen blijven en de kosten van levensonderhoud zijn de afgelopen drie jaar al middels extra energie, rente en zorg belastingen tot het kookpunt gestegen. Misschien is het tijd om het netto besteedbaar inkomen van iedere Nederlander binnen drie jaar te verdubbelen. Dat brengt de rust weer in huis, houdt “Het Spel en de Knikkers” meer evenwichtig in stand en houdt iedereen gelukkig.

Het is dan ook niet voor niets dat wij de huidige (interne) Familieruzies en programma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van 2006 in Nederland en 2008 in Amerika goed in de gaten houden. Hierbij kijken we niet naar de gevestigde orde van Families en politieke partijen, dat is toch meer van hetzelfde en relatief eenvoudig te voorspellen, maar vooral naar de nieuwe opkomende Nieuwe We Zijn Samen EEN Familie en politieke partijen. Alleen deze laatste zijn immers in staat om de wereld daadwerkelijk in beweging te brengen en nopen ons om - wanneer deze de overhand krijgen - onze beleggings- en risicomanagement strategie aan te passen voor de komende jaren. En wanneer u nog dacht dat Oude politieke partijen nog van elkaar verschillen even het volgende:

A. Zowel Wouter Bos (PvdA) en Nout Wellink (CDA) roepen op om de hypotheekaftrek te beëindigen. Maar zoals iedereen weet heeft dit in zowel Zweden (1985) als Engeland (1988) tot de totale ineenstorting van de huizenmarkt geleid. In 1991 moesten er in Engeland meer dan 75.000 huizen gedwongen verkocht worden. Een drama voor de particulieren en een zegen voor de banken die deze huizen middels hun zekerheidstellingen voor een appel en een ei konden overnemen en tientallen miljarden extra verdiende tijdens de depressie in Engeland.

B. Zowel Wouter Bos (PvdA) en Nout Wellink (CDA) vragen de gepensioneerden mee te betalen aan de AOW. Hierbij komt dat de pensioenleeftijd omhoog gaat van 65 naar 67 of misschien wel 70 jaar. Deze maatregel houdt straks in dat er miljarden euro’s extra in kas van de pensioenfondsen en institutionele multinationale beleggers blijven. Dus nog meer winst voor de grootaandeelhouders van de BV Nederland.

C. Zowel Wouter Bos (PvdA) en Nout Wellink (CDA) doen helemaal niets aan de ongelijke behandeling qua vennootschapsbelasting en wet- en regelgeving tussen MKB bedrijven (29,6-25%) en Index genoteerde Multinationals (0-10%). De overheveling van kapitaal en vermogen van het MKB bedrijfsleven naar de Multinationals zal ook na de verkiezingen van 2006 onverminderd voort gaan. En ook dit zal weer extra mooie multinationale bedrijfsresultaten laten zien voor de korte termijn die breed uitgemeten zullen worden in de Oude Familie Media. Voor de MKB zullen het rampzalige jaren worden. Rampzalige jaren die natuurlijk keurig worden verzwegen in de Oude Familie Media.

D. Zowel Wouter Bos (PvdA) en Nout Wellink (CDA) hebben geen belangstelling voor de ongelijke juridische behandeling tussen de gewone burger en de happy few. En deze ongelijke juridische behandeling zal door de invoering van de Patriot Acts 1 en 2 en later 3, onder de bezielende leiding van de raad van State, alleen maar toenemen in de komende jaren. Multinational schandalen zoals Worldcom, Enron en de Ahold, die de particulieren belegger miljarden hebben gekost, zullen allemaal net zoals McGregor na het media circus met een sisser en kleine afkoopsom aflopen. En op grote boetes hoeven deze heren ook niet te rekenen omdat een trouwe Minister ooit eens heeft geregeld dat deze boeten maximaal 350.000 euro mag zijn. En dat is als voorwetenschap mooi meegenomen als je van plan bent miljoenen uit de kas van je eigen bedrijf te pakken. Maar ja ons kent ons en vrinden blijven vrinden.

In een artikel in Vrij Nederland van 8 april 2006 genaamd “Op zoek naar nieuwe veren” en de artikelenreeks in de Volkskrant genaamd “TOP 200 meest invloedrijke Nederlanders. De Bestuurlijke Elite” wordt dit allemaal nog eens haarfijn uitgelegd.

Als de ideologische veren worden afgeschud en er niets voor in de plaats komt, heb je een probleem. Ik bewonder Den Uyl om de bevlogenheid, de passie en de emotie die hij in het politieke debat bracht. Al weet ik niet of ik daar op dezelfde manier toe in staat ben – ik ben een heel ander mens. En het is dankzij Wim Kok dat er eindelijk weer een socialist in de buurt van de schatkist werd vertrouwd, dertig jaar na Den Uyl. We moeten niet vergeten dat de voorsprong na de gemeentelijke verkiezingen in een mum van tijd weer verdwenen kan zijn als we fouten maken. Hiernaast betoogt Wouter Bos in zijn Boekje “Dit land kan zoveel beter” dat solidariteit voortkomt uit “welbegrepen eigenbelang” en stelt hij dat grotere ongelijkheid – ooit het schrikbeeld van links – de prijs is die we moeten betalen voor kwaliteit en maatwerk in het publieke domein. Femke Halsema van Groen Links probeert de koers van haar partij in links-liberale richting te verleggen, onder andere door te pleiten voor versoepeling van het ontslagrecht. En Jan Marijnissen roept tegenwoordig dat er met hem over alles, werkelijk alles te praten is, als hij maar mag aanschuiven bij de onderhandelingen over een links kabinet.

Wouter Bos Interview in Vrij Nederland 8 april 2006: Mensen hebben in deze tijd grote behoefte aan op zijn minst een paar idealen als oriëntatie. Pas in 2005 kwam er een nieuw beginselmanifest bij de PvdA, geconcipieerd door Ruud Koole en Wouter Bos, waarin het recht op een “fatsoenlijk bestaan” centraal werd gesteld. Eind jaren tachtig zou dat manifest nog meteen in de prullenbak zijn beland, zo ondraaglijk licht is het zegt Bram Peper. Meer dan een sfeerstukje is het niet. Maar het kwam met gemak door het partijcongres. Dat laat zien hoezeer de tijden zijn veranderd.

Bram Peper, coryfee (PvdA) Interview Vrij Nederland 8 april 2006: De poging van Wouter Bos om het gelijkheidsdenken te relativeren, zorgt binnen de PvdA voor gefronste wenkbrauwen. Onder andere bij partijideoloog Paul Kalma, directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting. Eind jaren tachtig deed Kalma zijn best de PvdA wat meer realiteitszin bij te brengen (zodanig dat een partijafdeling in Brabant op zeker moment eiste dat hij geroyeerd zou worden), inmiddels hoort hij bij degenen die zich zorgen maken om de toekomst van de oude idealen, nu Bos het “oud-links” denken aan de dijk probeert te zetten. Wouter Bos moet oppassen. Hij relativeert het gelijkheidsbeginsel in een tijd waarin het juist onder druk staat. Gelijkheid dreigt op allerlei terreinen te moeten wijken voor de vrijheid van individuele burgers. De vraag reist of je hierin mee moet gaan. Ik zeg: roei ertegenop! Wouter Bos zou de linkse beginselen juist met meer gedrevenheid en moraal moeten verdedigen.

Paul Kalma, partij-ideoloog (PvdA) Interview Vrij Nederland 8 april 2006: Bos en Halsema gaan er voetstoots van uit dat de verzorgingsstaat op de schop moet, maar dat is maar de vraag.

Ronald van Raak partij-ideoloog (SP) Interview Vrij Nederland 8 april 2006: De vier grote politieke partijen verdelen vanouds de topfuncties. De partij als baantjesmachine Volkskrant 13 mei 2006

Ooit gesticht als muziekpaleis van de gegoede Amsterdamse burgerij, is het concertgebouw uitgegroeid tot de huiskamer van de Nederlandse bestuurlijke elite. Het epicentrum van de schaduwmacht wordt bestuurd door de “fine fleur” van corporate Nederland. Over macht en invloed aan de Van Baerlestraat.

Mensen met belangrijke maatschappelijke posities worden soms voorgetrokken in het medische circuit. Dat blijkt uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant onder vierhonderd leden van de ‘bestuurlijke elite’, onder wie bestuurders, senatoren en topondernemers. Volkskrant 20 mei 2006

Als een ijsbreker – in de woorden van premier Balkenende – zou het Innovatieplatform Nederland terugbrengen aan de economische wereldtop. Maar als de bestuurlijke elite in actie komt, wordt elke beoogde structurele vernieuwing weer ingepolderd waarbij vooral de gevestigde belangen hun deel krijgen. Volkskrant 27 mei 2006

Concreet toont de ranglijst de positie van topbestuurders in het totale, nauw verknoopte netwerk van bijna vierduizend Nederlanders die lid zijn van 950 raden, besturen, commissies en directies in alle sectoren, van bedrijfsleven tot cultuur, van defensie tot media.

Natuurlijk moet wel even vermeld worden dat in de opsomming van de bestuurlijke elite in Nederland alleen maar gesproken wordt over officieren c.q. uitvoerders en niet over de beslissers ofwel de mensen die het echt in Nederland voor het zeggen hebben. Het is in het Insiders circuit immers “not done” om over deze mensen te praten.

Voor meer informatie: http://www.volkskrant.nl/dossiers/binnenland/macht/index.jsp

Kortom het maakt tijdens de volgende verkiezingen in het geheel niet uit op wie van de oude politieke partijen u gaat stemmen. PvdA, CDA, VVD, D66, Groen Links, SP etc. het zal na de verkiezingen ongeacht de mooie woorden en beloften alleen maar resulteren in hogere (indirecte) belastingen voor iedereen. Dag hypotheekaftrek, dag AOW, dag goedkope auto, dag netto besteedbaar inkomen van 10%+, dag vier vrijheden. En dat terwijl al deze bezuinigingsmaatregelen volstrekt onnodig zijn zoals u in het hoofdstuk genaamd “Hoe iedere Nederlander zijn netto inkomen kan verdubbelen binnen drie jaar” kan lezen. Of zoals Nout Wellink op “De Dag Van DNB” d.d. 12 mei 2006 nog zei: Het geld moet terug naar de burger.

J.P. Balkenende en Wouter Bos zullen er zoals onze Familie Insider bronnen vermelden als winnaars uitkomen. Dus Wouter Bos dicht bij de schatkist. Dit is de meest waarschijnlijke toekomst na de verkiezingen van 2006 dames en heren. En natuurlijk zal het zoals altijd weer een nek aan nek race worden volgens onze stembureaus en daaruit gedistilleerde statistieken. Voor ons is echter maar één ding van belang. Zolang de Oude politiek partijen opnieuw winnen, blijft alles bij hetzelfde en hoeven wij onze beleggings- en risicomanagement strategie niet aan te passen.

Natuurlijk zijn we wel voorbereid op eventualiteiten zoals een natuurramp en/of epidemie en/of (wereld) oorlog die bovenstaande scenario en Oude Familie feest aardig in de war kunnen sturen.

WIST U TROUWENS DAT……

Wist u trouwens dat Nederland het duurste land ter wereld is om in te wonen. Volgens een onderzoek van CNN kwam Nederland er qua brandstofkosten als volgt uit:

Kosten per Gallon benzine

Nederland $ 6.48

Noorwegen $ 6.27

Italië $ 5.96

Denemarken $ 5.93

België $ 5.91

Zweden $ 5.80

Engeland $ 5.79

Duitsland $ 5.57

Frankrijk $ 5.54

Portugal $ 5.35

Hongarije $ 4.94

Luxemburg $ 4.82

Kroatië $ 4.81

Ierland $ 4.78

Amerika $ 3.00

China $ 2.40

India $ 2.30

Midden Oosten $ 1.60

Misschien heeft iemand zich wel eens afgevraagd of er naast de (indirecte) belastingen en loonkosten in een land een verband bestaat tussen economische groei en de prijs van brandstof. Het is immers wel opvallend dat de snelst groeiende landen zoals China, India en Amerika de laagste brandstofprijzen kennen. Waarom de BV Nederland al jarenlang de hoofdprijs vraagt aan haar burgers en MKB bedrijven (voor multinationals bestaat net zoals voor de vennootschapsbelasting en milieu etc. wetgeving een aparte meer aantrekkelijke regeling) is ons niet geheel duidelijk. Onze Koninklijke Shell maakt tientallen miljarden winst per jaar en we zitten ook nog eens op een van de grootste aardgasbellen ter wereld. Waar gaat al dat geld naartoe vraag je je dan wel eens af als burger en MKB ondernemer.

Maar er is meer aan de hand in Nederland. Nederland is immers ook wereldwijd koploper als het om de volgende kostenposten voor uw levensonderhoud gaat.

1. Grondkosten (zelfs twee tot drie keer duurder dan België en Duitsland).

2. Energie (berekent als enige voor zowel gebruik kWh als transport)

3. Gemeentelijke belastingen (stijgen tientallen procenten per jaar).

4. Bekeuringen (de meeste flitspalen en beveiligingscamera’s ter wereld)

5. Zorgstelsel (nagenoeg onbetaalbaar geworden voor de meeste burgers)

6. Auto (de grootste melkkoe naast rente, energie, grond en pensioen)

7. Verzekeringen etc. (vaak twee keer zo duur dan in de rest van de EU)

8. Vennootschapsbelasting (toptarief plus vele extra administratiekosten)

9. Inkomstenbelasting (toptarief)

10. BTW (toptarief)

Wanneer we alleen al uw autokosten even specificeren komen wij op het volgende aan (indirecte) belastingen uit:

A. BTW

B. BPM

C. 22% bijtelling

D. Kenteken Deel 1,2,3

E. Accijns

F. Houderschapsbelasting

G. Huurrecht benzinestations langs rijkswegen

H. Flitspalen

I. Overige bekeuringen

J. Milieuheffingen

K. Katalysator die gemiddeld 15% extra brandstof kost.

L. Brandstof etc.

Kortom in Nederland is het bezitten van een auto of vrachtwagen twee tot vijf keer zo duur als in de rest van de wereld. Waarom? Maar ongeacht het feit dat Nederland het duurste land ter wereld is, blijfthet ook het mooiste en meest interessante land ter wereld. Tenminste zolang je van “Het Spel en de Knikker” houdt.

HOE KUNT U DE BEURS IN BEWEGING BRENGEN EEN KORTE CURSUS

Een beurs in beweging brengen is eigenlijk heel eenvoudig. Allereerst wordt u Grootaandeelhouder van de index genoteerde Multinationale bedrijven in de toonaangevende beurzen van de wereld. Hoe u grootaandeelhouder wordt, staat uitgebreid omschreven in het hoofdstuk “Family Business As Usual”. De beurzen die hierbij een strategische rol spelen zijn de volgende:

Top 10 beurzen: cijfers eind 2005 in $ mrd

BEURS MARKTKAPITALISATIE HANDELSVOLUME

NYSE 13.310,6 14.125,3

Tokyo SE 4.572,9 4.481,7

Nasdaq 3.604,0 10.086,7

London SE 3.058,2 5.677,7

Euronext 2.706,8 2.906,2

TSX Group (Toronto) 1.482,2

Deutsche Borse 1.221,1 1.915,3

Hong Kong Exchange 1.055,0

BME Spanisch

Exchangee

959,9

Swiss Exchange 935 973,5

Opvallend is dat China, Rusland, India, Midden Oosten, Afrika en Zuid Amerika helemaal niet in het rijtje voorkomen. Dit komt door het feit dat alle belangrijke Chinese, Russische, Indiase, Midden Oosten, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse aandelen op Noord Amerikaanse c.q. Europese beurzen (OTC) genoteerd staan. Op de beurzen van China, Rusland, India, Midden Oosten, Afrika en Zuid Amerika wordt relatief weinig gehandeld omdat deze vaak in het geheel niet gereguleerd zijn dus een uitermate groot risico in zich dragen voor beleggers. In feite bepalen de Westerse Familie beurzen dus het wel en wee van de “Emerging Markets”. En zoals we de afgelopen jaren al gezien hebben wordt het correctie trucje vaker en extremer toegepast in China, Rusland, India, Midden Oosten, Afrika en Zuid Amerika dan bij ons thuis in het veilige en meer gereguleerde Wilde Westen. De “Emerging Markets” hebben immers monetair (geldschepping), bancair (rente), beurzen (derivaten, aandelen, opties, obligaties), energetisch (olie en aardgas) en informatie technisch (ICT en Internet) eigenlijk helemaal niets te vertellen in de wereld. Het enige wat ze mogen doen is goedkope arbeidskrachten leveren om ons te voorzien van aantrekkelijk geprijsde producten en diensten (dat houdt ons steeds meer afgeroomde netto besteedbaar inkomen qua koopkracht op pijl en de inflatie laag). En maken ze per ongeluk dan toch nog winst, dan romen we dit af door deze landen te verleiden om het overschot aan ons uit te lenen om het zogenaamde begrotingstekort te financieren. Heeft iemand er wel eens bij stilgestaan dat de westerse begrotingstekorten kunstmatig gecreëerd worden om de overtollige winsten in de “Emerging Markets” af te romen. Heeft iemand er wel eens bij stilgestaan dat wij in feite helemaal geen begrotingstekorten hebben omdat wij middels (indirecte) geldschepping m.b.v “Foreign Banking Centers” (waar we zelf geld in het buitenland creëren om het hierna weer – broekzak vestzak - aan onszelf terug te lenen) en hedge funds ieder jaar meer dan voldoende geld uit het niets (bits en bytes) kunnen creëren om ieder westerse begroting keurig op de 0 lijn te houden. Ook de oorlogen pardon ik bedoel natuurlijk vredesmissies in “The War On Terror”, Irak en Afghanistan kosten eigenlijk niets omdat ze volledig op deze bits en bytes manier gefinancierd worden.

Heeft u hier als mens wel eens bij stilgestaan? Heeft u als mens wel eens stilgestaan bij het feit dat we deze Chinese etc. leningen ook nooit meer hoeven terug te betalen omdat wij in het rijke westen:

A. De volledige controle hebben over de wereldwijde geldschepping.

B. De volledige controle hebben over de niet gereguleerde hedgefunds

C. De volledige controle hebben over de wereldwijde beurzen.

D. De volledige controle hebben over de wereldwijde rentestand.

E. De volledige controle hebben over de wereldwijde wisselkoersen.

F. De volledige controle hebben over de wereldwijde inflatie/deflatie.

G. De volledige controle hebben over de wereldwijde werkloosheid.

H. De volledige controle hebben over de wereldwijde pensioenen.

I. De volledige controle hebben over de wereldwijde armoede.

Heeft u hier al eens bij stilgestaan beste belegger? Stilgestaan hoe de financiële wereld en economie in werkelijkheid in elkaar zit en gespeeld wordt. Dus wanneer u alle hierboven genoemde instrumenten tot uw beschikking zou hebben om de wereld c.q. beurs in beweging te brengen dan zou dit toch genoeg moeten zijn om met 100% zekerheid altijd winst te maken met kunstmatig gecreëerde correcties.

Zoals u echter weet hebben wij echter geen enkele invloed op Natuurrampen, Epidemieën en DE MENSELIJKE EMOTIE EN GEDACHTEN.

Dus daar moest wat op gevonden worden. Op dit moment worden er in honderden laboratoria wereldwijd experimenten gedaan om ook het natuurgeweld en epidemieën onder controle te krijgen. De kans dat dit echter gaat lukken, is minimaal omdat de natuur door wat wetenschappelijk gerommel in de marge zich nu eenmaal niet laat bedwingen. Men is op dit moment nog niet eens in staat om wetenschappelijk te onderbouwen c.q. verklaren hoe een graankorrel werkt, laat staan het weer, een aardbeving, tsunami, vulkaanuitbarsting, griepepidemie en zo meer. Sommige mensen beweren wel eens dat wij door al dat geëxperimenteer deze rampen over onszelf afroepen. Wie zal het weten. De toekomst?

Hoe anders is het met het controleren van de menselijke emotie c.q. gedachten. Daar zijn ze met behulp van het Tavistock Institute, RAND corporation, Pieter Baan Centrum, Pentagon “Bioeffects of Selected Non-Lethal Weapons” en onze massacommunicatie middelen zoals de Oude- en Nieuwe Media al in een zeer ver gevorderd stadium om deze te manipuleren en zo nodig te corrigeren.

Wat hebben ze bedacht?

Als de mensen door een kunstmatig gecreëerde correctie in paniek raken, is het zaak om deze paniekreactie zoveel mogelijk te beheersen en controleren. Een van de doelstellingen van De Westerse Familie is immers het zoveel mogelijk overhevelen van de particuliere en MKB bezittingen naar eigen rekening zonder dat het al teveel opvalt en leidt tot een binnenlandse revolutie - geef ze net genoeg om te overleven en te blijven hopen op betere tijden heet deze afroom strategie - en/of (wereld) oorlog met de andere niet westerse Families.

Na het zeker stellen van de centrale banken, energiebedrijven, wetgevende, uitvoerde en rechtsprekende machten is het daarom de beurt aan de media. Deze koop je met geld dat je uit het niets middels bits en bytes schept. Hierna zorg je ervoor dat ze alleen maar nieuws verspreiden dat gunstig is voor “Het Spel en De Knikkers”. Dus alleen maar nieuws over je eigen Multinationale bedrijven en helemaal niets over MKB bedrijven die niet beursgenoteerd zijn dus ook moeilijker zijn te beheersen en controleren.

Ten tweede zorg je er middels wat wet- en regelgeving voor dat alleen je eigen multinationale bedrijven op de beurs genoteerd mogen worden. Ten derde zorg je ervoor dat bepaalde aandelen een zeker GEWICHT krijgen in de index.

Zie hieronder het GEWICHT in zowel de AEX als S&P 500.

MULTINATIONAL AANDELEN GEWICHT

ABN AMRO HOLDING 1.293.190 10,82 %

AEGON 1.026.105 5,15 %

AHOLD KON 2.421.652 2,50

AKZO NOBEL 65.060 2,88 %

ASML HOLDING 857.468 2,01 %

BUHRMANN 152.686 0,63 %

DSM KON 132.696 1,66 %

FORTIS 312.664 9,03 %

GETRONICS 3.028.564 0,32 %

HAGEMEYER 2.928.265 0,41 %

HEINEKEN 207.229 1,81 %

ING GROEP 1.258.617 15,00 %

KPN KON 2.251.302 4,55 %

NUMICO 57.739 1,57 %

PHILIPS KON 975.152 8,36 %

REED ELSEVIER 351.169 1,93 %

RODAMCO EUROPE 112.041 1,19 %

ROYAL DUTCH SHELLA 2.898.516 14,98 %

SBM OFFSHORE 10.474 0,68 %

TNT 388.760 2,80 %

TOMTOM 142.603 0,34 %

UNILEVER 629.797 7,78 %

VEDIOR 287.094 0,63 %

VNU 128.214 1,59 %

WOLTERS KLUWER 356.669 1,37 %

Wanneer je de Banken (Informatie) en Energie bedrijven bij elkaar optelt zorgen zij voor het grootste gewicht op de AEX beurs ofwel 54,98%. Om dus een particuliere paniek reactie te compenseren hoef je alleen maar wat extra gratis “Foreign Banking Centers” bits en bytes geld te scheppen en niet gereguleerde Hedge Funds te gebruiken om wat ABN, ING, Royal Dutch Shell etc. te kopen en hopla de beurs herstelt zich op wonderbaarlijke wijze. Door de WEGING van in de Index genoteerde multinationale bedrijven is het dus mogelijk om met een handjevol aandelen de hele beurs in beweging te zetten c.q. beheersen, controleren en corrigeren. En dat gebeurt iedere dag wereldwijd. Zie hieronder de S&P 500 (70% van de waarde van alle beursgenoteerde bedrijven in Amerika) waar de 10 grootste Amerikaanse bedrijven 20,18% van de S&P 500 ofwel 20,18% van 11 biljoen dollar vertegenwoordigen. En ook hier weer ziet u de kernfocus op Banken (Informatie) en Energie bedrijven. Waarom? Omdat alle bedrijven en particulieren Informatie en Energie nodig hebben om te overleven. Informatie en Energie bedrijven zijn dus de meest strategische bedrijven om in handen te hebben omdat zij door de hele economie stromen en de toekomst van de wereld voor een groot deel kunnen bepalen.

En wat voor de AEX en S&P 500 geldt, is ook het geval voor alle andere beurzen in de wereld. Het spel wordt overal op dezelfde manier gespeeld alleen de controlerende Families zijn per werelddeel c.q. beurs anders. Let er hierbij wel op dat Amerika, Europa en Japan een Centrale Familie, Bank, Energiebedrijf en Beurs vormen dat het sinds de 2e wereldoorlog in de wereld voor het zeggen heeft.

Ben u al klaar voor “Het Spel en de Knikkers”.

OORDEEL DEZE MENSEN ECHTER NIET WANT EENS BENT U HET

BEEST, DE KEIZER(IN), KONING(IN), OFFICIER, SERGEANT,

SOLDAAT, ARBEIDER OF SLAAF GEWEEST. LEVEN NA LEVEN

WISSELT U IMMERS VAN ROL OM DE HELE SCHEPPING IN

EVENWICHT TE HOUDEN. U EN HET SPEL ZIJN IMMERS PERFECT!