altWanneer het aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ligt (Ctgb), mogen we met ingang van 1 juli 2012 geen biologische en/of milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Niet in de moestuin en ook niet in de land- en tuinbouw. Sterker nog: gebruik van milieuvriendelijke middelen worden na 1 juli aanstaande verboden, tenzij er een speciale ontheffing wordt aangevraagd. Dit heeft voor flink wat opschudding gezorgd in de sector, welke tijd heeft tot 14 maart  aanstaande om op dit voornemen te reageren.

Het voornemen van het Ctgb is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 februari 2012. Sindsdien zijn er diverse acties op gang gekomen om te protesteren tegen invoering van dit voornemen. Niet alleen vanuit land- en tuinbouworganisaties, maar ook persoonlijke initiatieven en organisaties zoals de bijenstichting.

Frappant is dat iedere zichzelf respecterende alternatieve nieuwssite zoals Wanttoknow.nl, Bovendien.nl en de sectorgerelateerde websites zols die van de bijenstichting en Biojournaal, dit nieuws vermelden. Het staat ook gewoon in de Staatscourant. Maar ook hier schittert dit nieuws in de main-stream-media door afwezigheid. Welnu, beste mensen, het nieuws is er alsnog en we hebben tot 14 maart om tegengas te geven.

Zoals ook te zien is op de website van de bijenstichting, kan iedereen op persoonlijke titel een brief of email sturen aan de Tweede Kamer en verzoeken om dit voorstel af te keuren. Er zijn voorbeeldbrieven beschikbaar. De bijenstichting schrijft: "Het voorgenomen besluit over de afschaffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) impliceert onder meer dat u een vergunning moet aanvragen om insecten uit uw moestuin te houden met bijvoorbeeld een knoflookpreparaat. Echter, bespuiten van uw rozen met middelen als Luizen en Witte Vlieg, te koop in het tuincentrum (met daarin het voor bijen zo dodelijke Imidacloprid) mag u wel gebruiken."

In de toelichting bij het voornemen tot intrekking van de RUB-toelating wordt het volgende gesteld: "De huidige RUB-toelatingen voldoen niet aan de eisen die artikel 29 van de EU-verordening stelt aan toelatingen. Ze moeten daarom worden ingetrokken."  Ik vraag me af of dit inderdaad uit de koker van de Europese regelgeving komt en zo ja, in welke mate de Codex Allimentarius hier de oorzaak van is.

Een paar voorbeelden vond ik te summier voor de enorme waslijst van huismiddeltjes, waaronder spiritus, knoflookolie, bier en citronella-olie (!) van wat verboden wordt, als RUB-toelatingen worden geschrapt. Daarom plaats ik hier het hele deel II van artikel 2 uit het voorstel. Mocht u na het zien van deze lijst met huis-, tuin- en keukenmiddelen overtuigd zijn van de regelzucht van Nederland c.q. Europa, neem dan de moeite om vóór 14 maart 2012 te reageren richting Tweede Kamer.

Artikel 2.

De toelatingen, bedoeld in artikel 1, betreffen de navolgende stoffen en middelen:

II

 • I.

  • a. middelen bestemd voor het bestrijden of voorkomen van algengroei en slakken in aquaria;

  • b. conserveermiddelen welke uitsluitend zijn bestemd ter conservering van melkmonsters voor analysedoeleinden;

  • c. middelen bestemd voor het voorkomen van schimmelaantasting op muren en materialen en in ruimten, waarvan de schimmelwerende werking uitsluitend berust op het weren van vocht;

  • a. spiritus of zeep, met inbegrip van mengels van spiritus en zeep, bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op planten;

  • b. I. koolzuurgas:

   • A. ter verbetering van de groei van planten bij de teelt van gewassen onder glas, mits de bereikte concentratie koolzuurgas in de lucht in de betrokken kas lager is dan 1.500 ppm (parts per million);

   • B. bestemd voor het gebruik als ongediertebestrijdingsmiddel, mits toegepast in een volledig gasdicht afgesloten ruimte, tijdens het toepassen geen mensen in die ruimte aanwezig kunnen zijn en de bereikte concentratie koolzuurgas in die ruimte, zodra deze weer als werkruimte wordt gebruikt, alsmede in aangrenzende werkruimten lager is dan 1.500 ppm (parts per million);

  • c. zilvernitraat bestemd voor gebruik als groeiregulerend middel in de teelt van komkommers en augurken en als zaadontsmettingsmiddel;

  • d. zwavelzuur bestemd voor gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel;

  • e. natriumchloride bestemd voor gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel;

  • f. pijpzwavel bestemd voor de bestrijding van meeldauw in de teelt onder glas, mits toegepast door middel van een zwavelverdamper en mits tijdens de toepassing geen mensen in de kas aanwezig zijn en werkzaamheden in de kas ingeval van volledige beluchting van de kas pas na ten minste één uur, dan wel in overige gevallen pas na ten minste vier uren nadat de toepassing heeft plaatsgevonden, worden aangevangen;

  • g. bier voor het bestrijden van slakken;

  • h. natriumchloride bestemd voor het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de champignonteelt;

  • i. celkalk en ongebluste kalk bestemd voor het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, mits degene die het middel toepast daarbij gebruik maakt van een waterdicht spuitpak en gelaats- en ademhalingsbescherming, dan wel van een gesloten cabine;

  • j. kalkstikstof bestemd voor het bestrijden van onkruiden en schimmels, mits in de vorm van een stofvrij granulaat en na toepassing direct in de grond ondergewerkt;

  • k. oplossingen van suiker in water bestemd voor het bestrijden van oortjesziekte in boomkwekerijgewassen;

  • l. magere melk en producten daarvan bestemd om de verspreiding van virussen tussen planten te voorkomen, mits toegepast door middel van een behandeling waarbij planten, plant- en snijmateriaal, dan wel handen worden ondergedompeld;

  • m. calciumchloride bestemd om bruinverkleuring van champignons te voorkomen, mits toegepast in een concentratie van maximaal 0,5%;

  • n. calciumchloride bestemd om natrot in de witlofteelt te bestrijden, mits toegepast door middel van een dompelbehandeling;

  • o. kalk en bijenwas bestemd om te worden gebruikt als wondafdekmiddel;

  • p. zand of gesteentemeel bestemd om insecten, mijten, bacteriën en schimmels op planten te bestrijden;

  • q. waterglas (natrium- of kaliumsilicaat) bestemd om ziekten en insecten op planten te bestrijden;

  • r. zeewier- en algenextracten, alsmede mengsels daarvan, bestemd als groeistimulator voor planten, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

  • s. knoflook-, soja- en ui-extracten, alsmede mengsels daarvan, bestemd om planten te beschermen twgen insecten en schimmels, mits toegepast door middel van aangieting, toevoeging aan voedingswater of dompeling;

  • t. componenten van etherische oliën van plantaardige oorsprong, die krachtens het Warenwetbesluit aroma's mogen worden toegepast in levensmiddelen, ter bestrijding van ziekten en plagen op planten en plantaardige producten, mits toegepast door middel van dompeling of aangieting;

  • u. middelen uitsluitend samengesteld uit kokos- en zonnebloemolie, bestemd voor het bestrijden van insecten op fruit-, groente- en siergewassen, mits de concentratie werkzame stoffen in de spuitvloeistof niet meer bedraagt dan 0,1%;

  • z. ammoniak, ter bestrijding van schimmelinfecties in de teelt van champignons, mits toegepast door middel van pleksgewijs aangieten van de infectiehaarden met een 10% waterige ammoniakoplossing in een dosering van 75 ml oplossing per amoniak;

  • aa. kaliumbicarbonaat, als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van bloemisterij- en groentengewassen onder glas, mits verspoten in een concentratie van 8 gram per liter water en maximaal 1000 tot 1500 liter spuitvloeistof per hectare;

  • bb. chitosan kant en klare oplossing, ter bestrijding van wortel- en stengelrot in de substraatteelt van komkommer, en bij de substraatteelt van tomaat ter bestrijding van verwelkingsziekte, mits toegepast door middel van een behandeling in de vorm van aangieten met 4 tot 300 mg per plant;

  • cc. chitosan kant en klare oplossing, ter bestrijding van schimmelziekten in de teelt van sla, radijs of komkommer onder glas, mits de gewasbehandeling gebeurt in een dosis van 0,05 gram per liter en de volgende waarschuwingszinnen op het etiket worden geplaatst:

   • de kasten van bestuivers dienen te worden gesloten totdat het gewas volledig droog is;

   • de ramen van de kassen dienen te worden gesloten totdat het gewas volledig droog is;

   • gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden: vermijd onnodige blootstelling;

  • dd. kaliumfosfaat als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van komkommer, sla en tomaat; mits verspoten in een concentratie van 3 tot 3,4 gram per liter water met een maximum van 1500 liter spuitvloeistof per hectare;

  • ee. het middel ERII – met als werkzame stof maltodextrine – ter bestrijding van insecten en mijten in de teelt van land- en tuinbouwgewassen, met name glasgroenteteelt, sierteelt onder glas, kleinfruit en boomkwekerijgewassen, mits de volgende waarschuwingszinnen op het etiket worden geplaatst:

   voor teelten onder glas:

   • de kasten van bestuivers dienen te worden gesloten totdat het gewas volledig droog is;

   • de ramen van de kassen dienen te worden gesloten totdat het gewas volledig droog is;

   • voor vollegrondsteelten:

   • dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toegestaan is toepassing in bloeiende gewassen of in niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Niet toegestaan is toepassing wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.

   • gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling;

  • ff. natriumbicarbonaat als schimmelbestrijdingsmiddel in bloemisterijgewassen en groentengewassen onder glas, mits verspoten in een dosering van 2,5 gram per liter water en maximaal 1000 tot 3000 liters spuitvloeistof per hectare;

  • gg. het middel Asepta Slakstop ter bestrijding van (naakt-) slakken in de teelt van potplanten, orchideeën, spruitkool, andere koolsoorten en sla, mits op het etiket is vermeld: draag geschikte beschermende handschoenen.

  • hh. citronella-olie bestemd voor het afweren van insecten ter voorkoming van overlast voor de mens.

  • ii. middelen op basis van methylnonylketon en etherische oliën, genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307) ter wering van honden en katten van plaatsen waar deze ongewenst zijn.

  • jj. middelen die door uitwendige toepassing op dieren dienen tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insekten of mijten, voor zover de werkzame stoffen in deze middelen zijn genoemd in Bijlage II van verordening nr. 2032/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van richtlijn nr. 98/8/ EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEG L 123) bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van verordening nr. 1896/2000 (PbEG L 307);

  • kk. middelen uitsluitend samengesteld uit kokos- en zonnebloemolie, lecithine en water bestemd voor particulier gebruik ten behoeve van het afweren van geleedpotigen ter voorkoming van overlast voor de mens;

  • ll. middelen die dienen tot bestrijding of afwering van op of bij dieren voorkomende insecten en mijten en voorzover deze de werkzame stof silicapoeder in combinatie met diatomeeënaarde bevatten.

  • ---------------------------------------------- UPDATE 20-03-2012 --------------------------------------

  • Direct na plaatsing van dit artikel, heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd, met name de leden van de SP. Ik kreeg hier vandaag een reactie op, welke luidt als volgt:

  •  

  • "Dank voor uw mail.

   De SP maakt zich grote zorgen over de aangekondigde herziening van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) per 1 juli. Onschuldige natuurlijke middelen als melk, bijenwas, bier, zeep, knoflook, zeewier, plantaardige oliën, e.d. moeten vrijgesteld worden van registratie als bestrijdingsmiddelen. Ingewikkelde en onnodige registratie en goedkeuring van onschuldige middelen geeft een verkeerd signaal in een tijd dat we het gebruik van chemische en vaak zeer schadelijke middelen willen terugdringen en natuurlijk beheer willen bevorderen. De SP zal zich hiervoor inzetten. Overigens is vanzelfsprekend niet elk natuurlijk middel per definitie onschuldig. Dankzij aandringen van ons Kamerlid Henk van Gerven komt volgende week een brief naar de Kamer over de RUB. Bij de behandeling daarvan zullen we ons sterk maken voor vrijstelling van onschuldige natuurlijke middelen volgens bovengenoemde lijnen. De toekomst ligt volgens de SP bij natuurlijke bestrijding.

   Verder heeft SP Kamerlid Henk van Gerven zich volop ingezet tegen bijensterfte en voor een verbod op voor bijen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen zoals imidacloprid en andere neonicotinoïden. De SP heeft moties ingediend voor een moratorium op de voor bijen gevaarlijke middelen. Die moties hebben het helaas nog niet gehaald. Wel wordt nieuw verontrustend onderzoek naar bijensterfte dankzij de SP, nu opnieuw bezien door de beoordelende instantie. We zullen ons blijven inspannen tegen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen en tegen bijensterfte.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   Met vriendelijke groet,

   Inez Staarink
   SP-Fractiemedewerker LNV"

    

Reacties   

# MareJane 24-03-2012 08:11
Indien onzinnige wetten erdoor worden gedrukt die slecht uitpakken voor je als mens mag je die negeren aangezien je nog steeds recht heb om uit te maken wat wel of niet schadelijk is voor je. Dus mensen, negeren die corrupte wetgeving (als die erdoor gedrukt wordt). We moeten de EU (daar komt nl. de onzin vandaan) die gedicteerd wordt door de chemie- en farma-industrie , links laten liggen en gewoon ons eigen leven leven, zonder de bullshit die dagelijks over ons wordt uitgestort. Nog even volhouden en dan klapt de EU in elkaar. We zijn dan wel geruïneerd, maar hebben wel onze vrijheid terug. Dan nog andere (nieuwe) partijen kiezen en de politiek kan zich dan richten op het welzijn van de Nederlanders.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ton Claessen 22-03-2012 13:22
HET VERBIEDEN VAN NATUURLIJKE BESTRIJDINGSMIDDELEN IS DE WAANZIN TEN TOP, OMDAT...

Het thans veelvuldig gebruikte chemische zenuwgif imidacloprid, dat veel in de land- en tuinbouw wordt gebuikt, de ontwikkeling van de hersenen van nog ongeboren kinderen (en nog meer) aantast. De intelligentie kan daar onder lijden. Wetenschappers leiden dat af uit recent Japans onderzoek. Naar schatting 85 procent van het gewas in Nederland wordt geteeld met deze zenuwgiffen, via onder meer zaadcoating en druppelsystemen. Op veel plekken wordt de norm in het oppervlaktewater met tien tot tienduizend keer overschreden. Lees artikel (19-03-12) hier verder: www.ed.nl/.../Landbouwgif-tast-hersenen-aan.ece

Volgens toxicoloog Henk Tennekes en docent nieuwe risico's Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht) krijgen we in Nederland dagelijks tussen de 1-2 mlgr. imidacloprid binnen via onder meer groente, fruit, aardappelen, rijst en thee. Het gif wordt door het gewas opgenomen en kan er daarom niet worden afgewassen. Veel imkers leggen al jaren de relatie tussen imi-dacloprid en bijensterfte. In Nederland sterft jaarlijks 25 - 30 % v/d volken.

Ton Claessen (66) lid/mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK): wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.com/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# simme 21-03-2012 15:51
Sommige zijn verbaasd dat dit niet in de krant staat nou dat is nu het eeuwige verzwijgen van de elite die niet wil dat dit bekend gemaakt word.
De chemie heeft heel wat in de melk te brokkelen zowel met de medicijnen en de gifstoffen.
Het is toch handig als weinigen onder ons zich er voor interesseren dan kunnen ze gemakkelijk te werk gaan.
het is namelijk de bedoeling om zowel als mogelijk de mensen ziek te maken met wat voor middelen dan ook.
Misschien willen ze de mensheid op deze manier decimeren. :ooo:
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Peet W 21-03-2012 08:55
Corruptie !!! ?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R 20-03-2012 23:02
Alles gaat stiekem en Rutte maar lachen...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rosa 20-03-2012 19:29
Slechte 1-aprilgrap?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# MareJane 11-03-2012 08:02
En weer laat onze regering zien dat ze in de reet van de farma-industrie zit. En waar ze nog meer in zitten weten we inmiddels. Het lijkt wel of deze regering steeds meer de burgers als vijand zien. Ben benieuwd hoeveel smeergeld het heeft gekost om dit er doorheen te jassen. En waar is de 2e-kamer gebleven? Hebben die unaniem voor gestemd? Dan heeft brieven schrijven ook geen nut. De regering zal het een worst zijn wat de burgers van iets vinden. Referendum uitslag was nee: dus wel doen. Nu komt er een voorstel aan voor het instellen van een EU-grondwet!!!! Ook al iets in de MSM of journaal van gehoord? Nee, het gaat weer stiekem. Bah.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Christine 11-03-2012 00:13
Ik vraag mij af waarom dit nieuws nog steeds niet via de TV kanalen verschenen is, zoals op bijvoorbeel op het Journaal. Want het lijkt mij meer dan belangrijk voor alle mensen hier in Nederland, die graag een beetje gezond willen leven, om van dit soort toestanden op de hoogte gehouden te worden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dirk 11-03-2012 00:05
Iedereen weet toch dat het Ctgb grotendeels bekostigd wordt door de Chemische industrie....
Dan is 1+1 al snel een dikke twee.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Lilian R 10-03-2012 20:30
Houd moed.

Hoewel het allemaal beklonken lijkt, is het wel nodig om te openbaren wat er allemaal achter onze rug om beklonken werd. Alleen op die manier, komen we stap voor stap achter de waarheid. Ik denk dat alles ineens een te grote schok zou zijn.

Doe wat je kunt op de manier die binnen je vermogen ligt. Lukt dat niet, dan is het ook prima om je enkel te focussen op positieve dingen. Vertrouw erop dat er voldoende tegengas gegeven zal worden om he tij eindelijk te keren.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# tjen 10-03-2012 12:20
Petities, brieven, protesten, enz, enz houden in wezen in dat ze in hun positie in de hierarche- en patriarchensystemen worden bevestigd. Een oplossing kan eruit bestaan zoveel mogelijk (daar waar het al kan) van hun rommel waar hun aartslelijke en schabouwlijke tekens en symbolen aan plakken, te mijden en te boycotten. Hun bedrijven, hun evenementen en rituelen, hun griezeltempels enzomeer. En iedereen er attent op te maken wat het in wezen is, en wat er de bedoeling van is.

www.taroscopes.com/.../marksofaton1.html

irishoriginsofcivilization.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Rene 10-03-2012 02:11
Maar helaas heeft niets echt zin als je maar op internet blijft jerimieren en niet van je stoel komt om aktie te ondernemen!

Petities, e-mails, face book.....what-ever..........daar wordt om gelachen.

Zucht............

Nederland is echt naar de kloten gegaan....niets meer van over!

Soory hoor......wil je niet ontmoedigen.......
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ego 09-03-2012 21:32
Ik verzoek iedereen om de voorbeeld brief te versturen want dit is van de gekke.
Wat wil de wet nou, dit slaat helemaal nergens op, totaal van de pot gerukt.
Mensen maak er een actie van want dit laten we toch niet door de strot drukken.
Stuur de brief door naar al de kamerleden we laten onszelf anders vergiftigen.

Mail heet door naar je vrienden en je social-media !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen