elite headerDuivelse hoop uitwerpselen

De Nederlandse uitdrukking ‘De duivel schijt altijd op dezelfde hoop’, verwijst naar het gegeven in onze wereld dat de rijken alsmaar rijker worden. Geld schijnt geld aan te trekken. Althans voor sommigen. Zij krijgen dit echter ook niet zomaar. Ze moeten er iets voor doen, namelijk hun ziel aan de duivel verkopen. De ‘filosofische mindset’ van de heersende elite, met betrekking tot de hun toedoen materieel en financieel minder bedeelden op deze planeet, zou men kunnen omschrijven als de 'Filosofie van de useless eaters'. Een macabere opvatting, die echter alleszins de achtergrond van het geopolitieke en sociaal-politieke beleid in deze wereld verklaart.

Het brein van hen die menen op alle vlakken (vooral qua intelligentie) superieur te zijn aan 99,9 % van de mensheid, is voornamelijk gevuld met machtsdenken. Deze elite bestaat uit een aantal zeer rijke familiedynastieën en daarom heen cirkelende meelopende dynastieën, zoals koninklijke en aristocratische families. Met behulp van list, bedrog en misleiding hebben deze vampiers zich in machtscentra ingevreten. Van daaruit hebben ze, door inteelt en kruisteelt met andere families binnen het netwerk, zich in de loop van de menselijke geschiedenis kunnen handhaven. Ze beschouwen de wereld als hun speelterrein. Ze hebben alles in het werk gesteld om door middel van sociale beïnvloedingsprogramma’s het denken, voelen en willen van iedere nieuw op aarde geboren generatie te beïnvloeden, in een richting die hun heersersagenda dient.

 

 

Probleem-reactie-oplossing

 

De voor velen inmiddels overbekende dialectische methodiek van probleem-reactie-oplossing, is voor de machtsfanaten de manier om goedgelovige en vooral onwetende medemensen mee te nemen in haar wereld van misleiding.

 

elite1

 

Sinds 11 september 2001 staan deze kunstmatig geschapen problemen te boek als valse vlagoperaties. Ze hebben zich in de afgelopen eeuw in verschillende vormen
voorgedaan, om de machtagenda verder uit te kunnen rollen. Denk daarbij aan de Reichstagbrand in Berlijn voor de start van WOII, waar ook toen al de VS op de achtergrond een rol bij speelden. Maar zo zijn er meerdere geweest. Het fenomeen an sich gaat al terug tot de tijd van keizer Nero, die Rome in brand liet steken om de christenen soms letterlijk te kunnen nagelen.

 

elite2

Èen vergeten valse vlagoperatie

 

Sinds 2001 hebben we in toenemende mate dit soort zeer goed voorbereide en uitgevoerde operaties kunnen waarnemen, die er voornamelijk op gericht zijn om mensen in hun onbewuste instincten te manipuleren. Telkens met hetzelfde effect. Namelijk door een bij de bevolking opgeroepen angst, ‘gelegitimeerde’ en versnelde afbrokkeling van onze mensenrechten.

 

Ook de valse vlagoperatie van de geconstrueerde bankencrisis in 2008 heeft de elitisten geen windeieren gelegd. Ze zijn er beduidend rijker van geworden. De Engelse krant Sunday Times publiceerde een lijst van de superrijken in 2015. Uit de lijst blijkt dat de Engelse elite nu tweemaal zo rijk is, dan bij het begin van de economische crisis in 2009. In Engeland bezitten de duizend rijkste van het land, gezamenlijk 547 miljard Engelse pond. Wat 112 % meer is dan in 2009. Toen hadden ze samen een vermogen van 258 miljard pond. Crisis, what crisis? Volgens een rapport van de Non Gouvernementele Organisatie Oxfam, die zich bezighoudt met de bestrijding van de armoede in de wereld, zal in 2016 1 % van de mensheid meer bezitten dan de rest.

 

In 2013 publiceerde het Nederlandse internetmedium De Ondernemer een overzicht van ’s werelds gezamenlijk fortuin van miljardairs. Daaruit blijkt dat zij sinds 2009 samen een waanzinnig vermogen hebben verzameld van 6,5 biljoen dollar. In 2009 bezaten zij slechts 3,1 biljoen dollar. Uit het gegeven dat zij hun bijeen gegraaide rijkdom voor 17 % ontlenen aan de financiële reddingsacties van overheden ten aanzien van 'de in nood verkerende' banken, moge duidelijk worden dat het Nederlandse gezegde 'de duivel schijt altijd op dezelfde hoop' bijzonder waar is. Hieruit wordt duidelijk dat de zogenaamde welvaartsoverdracht, die er ten gevolge van de kunstmatig geschapen economische crisis en de daarop volgende reddingsoperaties heeft plaatsgevonden, door de rijken bewust is veroorzaakt. Natuurlijk is dit ten koste gegaan van allen die voor een dubbeltje geboren zijn en in financieel opzicht nooit een kwartje zullen worden. (Het artikel op de site van De Ondernemer staat er niet meer, maar hier kun je gelijksoortige informatie vinden)

 

elite3

 

Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat 0,1% van de mensheid de andere 99,9% kan onderdrukken, terroriseren en energetisch leegzuigen. Dit gegeven is op een menselijke manier niet te verklaren. Wanneer men zich enigszins verdiept in de achtergronden van het zwarte occultisme, oftewel satanisme, dan komt men tot de ontdekking dat daar vele niveaus in zijn. Afhankelijk van de offers die men bereidt is te brengen, stijgt men hoger in de machtspiramide. Macht, rijkdom, status, ongebreidelde perverse seks en rituele bloedoffers zijn voor satanisten de middelen om hun 'hogere' doel te bereiken, namelijk de totale controle over de mensheid en de aarde. De triniteit van seks, geld en macht, die ik de Trias Satanica noem, is het fundament voor de uitwerpselen van de duivel.

 

De valse vlagoperatie van de opwarming van de aarde, is eveneens een voorbeeld van een kunstmatig geschapen probleem. Die leugen is al enkele jaren gebruikt en door de VN schriftelijk vastgelegd in de Agenda 21, die onlangs werd opgevolgd door de in de VN bekrachtigde Agenda 2030. Uiteindelijk zal dit de mensheid onder een wereldregime van totale controle brengen. De leugen van de opwarming van de aarde werd ontmaskerd, door het bekend worden van tegensprekende feiten.

 

 

elite4 5

 

Men heeft daarna voor hetzelfde fenomeen een andere naam bedacht, namelijk klimaatverandering. In het kader van de zogenaamde duurzaamheidagenda ‘Agenda 2030’ van de VN, zal de mensheid na de huidige klimaattop in Parijs een geïntensiveerde uitvoering kunnen zien van wat hetTijdperk van de Redevoor ons in petto heeft. De klimaatleugen heeft helemaal niets met het klimaat te maken. Wel met een poging het aantal mensen op deze planeet onder manipuleerbare controle te kunnen houden. In Frankrijk heeft men in ieder geval, door de eerder gepleegde aanslagen en de tot zes maanden verlengde noodtoestand, de juiste omstandigheden geschapen. Daarbij zullen er geen protesten van activisten mogen klinken. Het geeft de duivelsknechten de mogelijkheid om mensen al op te pakken voor ze iets hebben ‘misdaan’. Het begint al aardig te lijken op het futuristische scenario, zoals dat in de filmMinority Report is weergegeven. Met de noodverordeningen kan men in Frankrijk, als eerste westers land, ook eindelijk gelegitimeerd het internet aan banden leggen. Dat een belangrijk deel van de klimaatwijziging door de mens is ontstaan, is wel duidelijk. De oorzaak ligt echter niet bij Jan Splinter, die moeite heeft zich te warmen in een koude winter. Het is de bewuste manipulatie van het klimaat, die past binnen de agenda van het verkrijgen van een totale wereldcontrole.

 

Geschiedenis gekaapt milieubewustzijn

 

Het in de jaren '60 begonnen milieubewustzijn, dat vooral groeide door de publicatie van Rachel Carson's boek 'Silent Spring'in 1962, was de basis voor een nieuw door de elite geschapen dialectisch probleem. Carson vroeg in haar boek dringende aandacht voor de ecologische gevolgen van de sterk toenemende milieuvervuiling ten gevolge van het materialisme, consumentisme en de daarmee samenhangende zwaar vervuilende productieprocessen en afvalproductie. Deze op zich zeer terechte zorg betreffende de ecologische afbraak van het natuurlijk leven op aarde, werd wat betreft haar oorzakelijkheid door de heersende elite dusdanig verdraaid, dat zij het binnen haar zeer succesvolle dialectische model van probleem-reactie-oplossing wist in te kaderen. Hun doel was om het groeiende wereldbevolkingsaantal tot een dialectisch probleem te maken, om daarmee de noodzaak tot populatiecontrole van een 'wetenschappelijk verantwoorde basis' te voorzien. Zodat de voorgestelde maatregelen onder auspiciën van de VN 'gelegitimeerd' uit kunnen worden gevoerd. Dit begon in 1968 met het oprichten van de Club van Rome, een internationale denktank van wetenschappers, economen, bankiers, zakenlieden, politici, staatshoofden en voormalig staatshoofden. Een bijzonder elitaire club dus, die beleidsvoorstellen deed aan de VN. Zij bedachten problemen en gaven daar tevens de oplossingen voor aan. In hun eerste rapport 'Limits to growth' in 1972 legden zij het fundament voor een op internationaal niveau overgenomen en geïmplementeerd politiek beleid.

 

In 1974 deden de VS als supermacht en vermeende politieagent der mensheid, ook een duit in het zakje. In de 'National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests'van de Amerikaanse National Security Council wordt het wereldbevolkingsvraagstuk tot een veiligheidsprobleem verklaard voor de nationale belangen van de VS. Deze studie werd onder leiding van Henry Kissinger in 1974 voltooid. Bevolkingscontrole in voornamelijk Derde Wereldlanden, waar de bevolkingsaanwas het grootst is, staat centraal in dit document.

In 1991 bracht de Club van Rome een volgend rapport uit, genaamdThe First Global Revolution’.

"In het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we met het idee dat de vervuiling, de dreiging van global warming, waterschaarste, hongersnood en dergelijke passend zouden zijn... Maar door hen als de vijand aan te wijzen, zouden we in de valkuil trappen van het verwarren van symptomen met de oorzaken. Al deze gevaren zijn veroorzaakt door menselijk ingrijpen en het is alleen door een gewijzigde houding en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen. De echte vijand, dan, is de mensheid zelf."

Club van Rome, The First Global Revolution, 1991

Bij het ontstaan van de Club van Rome was ook het idee geboren om een soort van manifest op te stellen. Daarin zouden verschillende ethische principes, gericht op duurzaamheid van het leven op aarde, moeten worden verwoord. De eerder genoemde rapporten, die de Roomse club van  elitisten opstelde, waren daarbij de uitgangspunten. De laatste president van de Sovjet Unie, Mikhail Gorbachev, maakte deel uit van de commissie die het manifest moest gaan vormgeven. Het kreeg uiteindelijk de titelEarth Charter(Handvest van de Aarde) en werd in het jaar 2000, aan het begin van de 21ste eeuw, in het Haagse Vredespaleis ceremonieel gepresenteerd. Ook Beatrix was daarbij aanwezig. Ze was toen nog het Nederlandse staatshoofd en tot in haar kapsel zichtbaar financieel belanghebbende, bij de op duurzame plundering en vernietiging gerichte oliemaatschappij Shell.

 

Mikhail Gorbachev zei, in het Monetary & Economic Review op pagina 5 in 1996, het volgende over

de uiteindelijke aanleiding tot het volledig implementeren van de NWO:

"De dreiging van een ecologische crisis zal de 'internationale rampensleutel' zijn die de New World Order ontgrendelt".

Agenda 21 en 2030 zijn een voortzetting en uitbreiding van de in het Earth Charter verwoorde principes. Het ethisch gehalte van die principes mag men echter gerust sterk in twijfel trekken. Want alle mooie woorden blijken slechts een verpakking te zijn, om de voorgestelde dictatoriale maatregelen door te kunnen voeren.

Hoe de Nederlandse regering dat vanaf 2009 wilde vormgeven, kan men lezen in een verklaring op de website van de overheidsinstantie het Planbureau voor de Leefomgeving. Waarvan het volgende citaat:

 

"De huidige trends in het gebruik van fossiele brandstoffen en van inefficiënt landgebruik voor de landbouw leiden op termijn wereldwijd tot grote problemen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteitverlies. Betaalbare oplossingen om een mondiale milieucrisis te voorkomen zijn echter voorhanden. De grote uitdaging ligt vooral in het creëren van de juiste bestuurlijke en institutionele voorwaarden voor een meer duurzame economie. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport 'Growing within Limits', dat vandaag verschijnt. Deze mondiale milieuverkenning heeft het PBL opgesteld op verzoek van de minister van VROM." (accentuering AZ)

We kunnen ons bij de onderstreepte zin wel voorstellen, in welke richting we die “juiste bestuurlijke en institutionele voorwaarden voor een meer duurzame economie” moeten zoeken.

 

“Wie de voedselvoorraad beheerst

beheerst de mensen

wie de energie beheerst

beheerst continenten

wie het geld beheerst

kan de wereld beheersen”

Henry Kissinger 1973

    

elite6

 

Het is de bedoeling dat de mensen die overblijven, nadat er een drastische vermindering in aantal aardbewoners is doorgevoerd, in stedelijke agglomeraties samengepakt worden en geen toegang meer krijgen tot de vrije natuur. De achterliggende gedachtegang van de duurzame heersers is, dat de mensheid haar eigen grootste vijand is. Het draait dus vrij vertaald voornamelijk om een duurzaamheid van een volledig elitaire macht over al het leven. Want de elite meent in haar superioriteitswaan, dat zij de enige is die over genoeg intelligentie beschikt om de door haar zelf geschapen problemen op te lossen. Het getuigt natuurlijk van een nog veel grotere intelligentie, namelijk een geïntegreerd samenspel van verstandelijke, sociale en spirituele intelligentie, wanneer men problemen oplost door te voorkomen dat ze ontstaan.

 

Duurzaamheid op religieus gebied

 

Met de nieuwe Paus waait er ook een nieuwe meer gepolitiseerde wind door het Vaticaan. De Rooms Katholieke Kerk (RKK)  mengde zich ook in de tot probleem verklaarde klimaatswijzigingen en overpopulatie. Paus Franciscus is al flink op reis geweest en heeft vele wereldleiders ontmoet. Op 8 juli 2015 was hij in Bolivia. Daar deed hij een aantal politiek geladen uitspraken, waarin hij zich onder andere tegen het kapitalisme keerde. Nogal hypocriet natuurlijk, want alle kerkschatten en bezittingen zijn immers ook veroverd door een bezitterige en kapitalistische machtsinstelling. Opmerkelijk tijdens zijn bezoek aan Bolivia was het geschenk, dat hij uit handen van de Boliviaanse president Evo Morales kreeg aangereikt. Het betrof een communistische crucifix.

 

elite7

 

Hoeveel duidelijker kan de samenzwering tussen de kerk en de rest van de wereldelite, aangaande het willen implementeren van een socialistisch/communistische wereldregering, nog zijn. Dat de RKK en het communisme steeds meer in elkaar schuiven, is volledig te begrijpen. Beide hebben immers het collectivisme en een sterk leiderschap als uitgangspunt.

 

“We bewegen ons naar een Nieuwe Wereld Orde, een wereld van communisme. We zullen deze weg nooit verlaten”

Mikhail Gorbachev (1987)

 

"Het sociale experiment in China onder voorzitter Mao’s leiderschap, is één van de meest belangrijke en succesvolle in de menselijke geschiedenis"

David Rockefeller, in 1973 sprekend over Mao Tse-tung: (NY Times 8-10-1973)

 

Dom houden      

      

Men kan mensen natuurlijk alleen maar de grootst mogelijk duivelse plannen ‘vrijwillig’ aan laten nemen, als men hen dom houdt. Net als bij de verschillende geheimhoudingsniveaus in de geheime diensten, krijgt een ieder op een ‘need to know’ basis, alleen die informatie die nodig is voor zijn/haar maatschappelijk functioneren. In het document 'Silent Weapons for Quiet Wars, wordt aangegeven hoe de elite mensen dom en machteloos wil houden door middel van een ontmenselijkend onderwijs. Het is een document dat de politieke doctrine weergeeft van de Bilderberggroep, zoals die tijdens haar eerste bijeenkomst in 1954 in hotel Bilderberg te Oosterbeek werd aangenomen. Onderwijs is het middel bij uitstek om iedere generatie mee te hersenspoelen. De Jezuïetenorde, die het beleid in Vaticaanstad en ver daarbuiten voor het belangrijkste deel bepaalt, heeft ook altijd heel goed geweten dat maatschappelijke hersenspoeling begint bij het onderwijs. Een gelijksoortig document als Silent Weapons for Quiet Wars, waarin door de elite bedachte programma’s werden vastgelegd, zijn deProtocols of the learned Elders of Zion’. Deze in het verleden opgestelde documenten en vele andere niet uitgelekte, zijn de blauwdruk voor een zich in onze tijd openbarende wereldtirannie.

Een toenemend aantal mensen hebben zich, sinds de bewustzijnsverruimende impulsen van de jaren ’60 van de vorige eeuw en met name sinds 9/11, verdiept in de bizarre ontmenselijkende ontwikkelingen in de wereld van de macht en hun toenemende beïnvloeding van ons alledaags leven. Deze wereld van de macht staat echter zo ver van ieders belevingswereld af, dat deze daardoor totaal niet te begrijpen is. Zeker niet, wanneer men verneemt dat de knechten van de duivel ook nog trots zijn op hun bijdrage aan de afbraak van al het leven op aarde.

 

Men moet werkelijk blind zijn, om niet te zien, dat hier op aarde een groot plan uitgevoerd wordt, en dat wij als trouwe knechten aan de verwerkelijking daarvan, slechts mogen meewerken.”

Winston Churchill

 

Conclusie

 

De met veel mooie woorden vormgegeven duurzaamheidagenda, is niet gericht op de duurzaamheid van het leven op deze wonderschone planeet, maar gericht op de duurzaamheid van macht. Het gebruik van oorspronkelijk zuivere woorden is, door er een tegengestelde betekenis aan te geven, voor velen een misleiding die moeilijk te doorzien is. Bovenal is in dit duivels spel letterlijk de één zijn dood, de ander zijn brood.

 

Ja, de elite is inderdaad een hoop duivelse uitwerpselen!!!

 

elite8

 

Reacties   

# Spring 13-12-2015 15:33
climate change
The Anatomy of a Hoax – Let’s Talk about Climate Change WBB 168

www.youtube.com/watch?v=5lNL9W_Zeco
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-12-2015 08:21
AN INTERNATIONAL TEAM OF SCIENTISTS HAVE STUNNED ATTENDEES AT THE UN’S CLIMATE CHANGE CONFERENCE IN PARIS
The scientists say that while the science refutes the UN’s claim that man-made carbon emissions are to blame for global warming, they claim that the UN is pressing ahead with its sinister ‘climate regime’ agenda, which includes: destroying industrial civilization, propping up kleptocrats with Western tax funds, and seizing control of the global economy under the guise of regulating the immensely beneficial “gas of life,” also known as carbon dioxide
anticorruptionsociety.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-12-2015 08:24
The contingent of climate realists – led by Heartland and CFACT – will be there to prove with globally accepted scientific data that there is no human-caused global warming crisis to solve.
heartland.org/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# petra 12-12-2015 08:29
This is amazing. The thin coat of green has come off the COP21 UN Climate Change conference in Paris. And millions are tuning in to see the corporate tyranny for what it is.
Shockingly, undercover police are simply hauling off demonstrators, one after another. Gulag-style. No badges. No arrests.
And it’s all on video. Over six million people have watched this so far on fb , (here youtube)
Undercover police crack down on freedom of speech in Paris
m.youtube.com/watch?v=QGdzl6NcYgc
Perhaps the COP21 slogan should be GO GREED.
The world is watching – and waking up. Thank you for helping to light the way in truth.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Elise 11-12-2015 15:22
Jenne, idd de duivel schijt altijd op dezelfde hoop en wij mogen de stront opvangen en opruimen. De natuur zal keihard terugslaan, als men aan klimaatbeheersing/geo-engeneeering blijft doen. Wil je voor mij doorgeven aan die andere site met dezelfde kop, waar ik door de duivel bescheten ben, dat ik iedereen fijne feestdagen toewens. En jou natuurlijk ook.
Liefs Elise
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Richard 11-12-2015 11:30
Gelukkig schijt de Duivel al sinds zijn/haar bestaan naast de pot.
De wereld is niet maakbaar.
Alles gaat vanzelf.
En daar slaat de plank telkens weer mis.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 10-12-2015 17:42
Arend,

Dank voor dit stuk. Af en toe is het goed om de grote lijnen weer eens te laten zien. Dit stuk doet dat.

Wat betreft onze Aarde. Die weet zich heel goed zelf te redden. Experts die menen dat met hun vaak zelfs vervalste meetresultaten kunnen aangeven wat en hoe een planeet gered moet worden, kun je inbakeren bij waarzeggers en andere voorspellers. Feit is dat ze eigenlijk nog maar heel weinig weten. Maar ze doen alsof ze de Aarde helemaal doorgrond hebben. Alleen al het gegeven dat ze de Aarde niet zien als levend organisme die op haar buurt weer ander leven mogelijk maakt zegt genoeg. Hoe zeer ze ook proberen zaken te veranderen, zodra ze stoppen herstelt de natuur de fouten. Monsanto weet dit en probeert al decennia hier iets op te vinden. Helaas,tevergeefs moeite.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 10-12-2015 23:07
Nexus

Die grote lijnen kennen we zo zoetjes aan wel, en ik vind de verbinding 1% versus Communisme valikant verkeerd, dit geeft aan een stuk onwetendheid.
En wat je aan geeft het klimaat regeld de onze planeet zelf !!!
Waar het omgaat is de vreselijke manier hoe er misbruik wordt gemaakt van alles wat leeft, ook de mens, en de enorme vervuiling, met op korte termijn veel grotere problemen als de klimaats verandering.

Groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 10-12-2015 17:05
Niks nieuws in dit schrijven van Arend, al deze feiten kennen we al langere tijd, het benoemen van de voorvallen bezien uit een bepaald lichtpunt zonder een oplossing te geven, ja wat moet ik er mee.
Verder het Communistische manifest, wie kent het wie heeft het gelezen !
Verder Das Kapital, geschreven door Karl Marx en Friederich Engels, het verklarende boek over al wat er nu voorvalt, wie kent dit boek of heeft het gelezen.
Nee deze mengelmoes van feiten en aannames, vind ik te simplistisch voor zo'n enorm beladen en groot gegeven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos 11-12-2015 01:45
Max Stirner, het eigen en zijn eigendom.
Zelfs Marx gaf toe dat hij gelijk had.
Uitgebracht in 1860, het had ook vandaag kunnen zijn.
Verkrijgbaar via internet tegen kostprjs.

Goochel: Max Stirner.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 10-12-2015 14:59
Dank je Arend.
Agenda 21 EN HET AGENDA 2030 PLAN wordt vrijwel nergens aangestipt.Terwijl dit drastische gevolgen gaat hebben. Op elk gebied in ons leven.
En inderdaad ook op de aantallen die "mogen "leven.
useless eaters in hun ogen ben je dat al snel.
Vandaar alvast de geo engineering... dat ruimt alvast wat op.

www.geoengineeringwatch.org/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 10-12-2015 15:11
www.youtube.com/watch?v=kHCJ-UhZFT4

www.youtube.com/watch?v=dA0f1h9F-I8
www.youtube.com/watch?v=lQqPQ0i_fl0
lijkt me als de feiten verdraaid zijn, deconsequenties niet zijn wat zij ons voorhouden en dus kan het gehele huidige en toekomstige klimaatbeleid op de schop. En geo engineering onderzoek is officieel ook op deze cijfers toegestaan en dus kan ook wel stoppen.

Lijkt me duidelijk : the debate is NOT over !

nog wat info met veel info in de commentaren.
irmaschiffers2014.wordpress.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 10-12-2015 15:22
ook hier in hun eigen gelederen kan men zien dat de getallen op de georgia guide stones ergens vandaan komen
namelijk het duurzame bevolkings aantal.
hier stellen ze dat er drie maal teveel ten opzichte van het duurzame getal, aan mensen op de aarde rondlopen!
Daar moet wat aan "gedaan"in hun ogen anders gaat het helemaal mis en angst en paniek zaaierij..
www.worldpopulationbalance.org/3_times_sustainable
niet waar natuurlijk want hier nemen we de feiten er even bij:
overpopulationisamyth.com/
journal-neo.org/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 10-12-2015 16:57
Het is maar uit welke hoek je het wilt bezien !
Minder mensen op de planeet zou inderdaad een zegen zijn voor de planeet.
Ik zie niet in wat er nu zo kwalijk is om minder kinderen te nemen, je kunt dit toch zelf bepalen, in de armste landen worden de meeste kinderen geboren, gewoon gebrek aan scholing en voorlichting.
Nederland na de oorlog nog geen 7 millioen inwoners, prachtig rust en ruimte voor ieder één !
Nu staat de chaos voor de deur, misschien burgeroorlog, god wat fijn al die mensen als ratten in hoop strond !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 10-12-2015 18:25
Jenne
de aarde kan met gemak 11 miljard mensen aan. Punt.
Je mag zelf inderdaad bepalen hoeveel kids je wil. Een ander heeft daar niet mee te maken en mag het je zeker niet opleggen en het leven van anderen zeker niet afnemen, en ook nog eens om een leugen van er zijn te veel mensen. De aarde kan het met gemak dubbel aan.
En wat ruimte betreft ook die is er nu nog gewoon. Moet je de stad uit gaan. Zeeland staat leeg bijvoorbeeld. Dus als je ruimte zoekt..Nou ja je woont in frankrijk toch.. plek zat!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 10-12-2015 23:00
Spring, we hebben deze discussie al eens eerder gevoerd !
Natuurlijk je kunt ze stapelen, en weet ik veel onmenselijke regels doen uitvoeren, maar dit brengt implicatiesmet zich mee,
kijk naar China, maar jij blijft harnekkig je standpunt verdedigen, ja en ik woon in Frankrijk, waar nog ruimte is, ik denk dat een mens ruimte nodig heeft is echt helemaal alleen willen zijn, de geluids vervuiling ontvluchten, ten minste dat geld voor mij, en vele anderen die ik ken.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 11-12-2015 11:03
Spring, ik ga het toch nog een keer proberen uit teleggen, het gaat er niet om wat de mogelijkheden zijn met het aantal mensen, maar waar het evenwicht ligt in ons zijn, kippen zo als hier die buiten lopen te stappen, ja en soms door een vos worden gepakt, hebben het vele malen pleziriger als die gene in die leg batterijen toch. ik wil maar zeggen, in mijn jeugd was s'nachts de hemel veel en veel helderder als nu, onze atmosphere zit vol troep, ons water is vervuild, onze zeeën zijn vervuild, er zit 40% minder levende wezens in onze zeeën, en deze planeet is niet alleen van de mensheid, zo als jij dat voorstaat, het gaat om het delen, en beschermen van alles wat leeft, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Jos 11-12-2015 01:36
Wat ik vooral jofel vind hier in Frankrijk, is dat ze je met rust laten.
Een groot goed, vandaag de dag.

Jos.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 11-12-2015 09:01
Hallo Jos, een paar goede Franse sites, voltairenet.fr ; vahine blog. blog, hou je goed als je met Hollande worstelen moet, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen